Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 68/2013 účinný od 29.03.2013

Platnosť od: 29.03.2013
Účinnosť od: 29.03.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 68/2013 účinný od 29.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 68/2013 s účinnosťou od 29.03.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. ...

Prílohy

  OPČNÝ PROTOKOL K MEDZINÁRODNÉMU PAKTU O HOSPODÁRSKYCH, SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH PRÁVACH

  PreambulaŠtáty, zmluvné strany tohto protokolu,majúc na zreteli, že podľa zásad vyhlásených ...

  Článok 1

  1.

  Štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu a stane sa zmluvnou stranou tohto protokolu, uznáva príslušnosť ...

  2.

  Výbor neprijme oznámenie, ak sa týka štátu, ktorý je zmluvnou stranou paktu a zároveň nie je ...

  Článok 2

  Oznámenia možno predkladať jednotlivcami alebo skupinami jednotlivcov alebo v mene jednotlivcov alebo ...

  Článok 3

  1.

  Výbor neposudzuje žiadne oznámenie, ak nie je overené, že sa vyčerpali všetky dostupné vnútroštátne ...

  2.

  Výbor vyhlási oznámenie za neprijateľné, ak

  (a) nebolo predložené do jedného roka od vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov, s ...

  (b) skutočnosti, ktoré sú predmetom oznámenia, sa vyskytli pred dátumom nadobudnutia platnosti ...

  (c) rovnakú záležitosť posudzoval výbor už predtým alebo ktorá bola alebo je predmetom iného ...

  (d) je nezlučiteľné s ustanoveniami paktu,

  (e) je zjavne nepodložené, nedostatočne odôvodnené alebo založené výlučne na správach šírených ...

  (f) ide o zneužitie práva predložiť oznámenie, alebo keď

  (g) je anonymné alebo nie je vyhotovené v písomnej podobe.

  Článok 4

  Výbor môže v prípade potreby odmietnuť posudzovať oznámenie, ktoré nepreukáže, že predkladateľ ...

  Článok 5

  1.

  Kedykoľvek po prijatí oznámenia a pred rozhodnutím o podstate prípadu môže výbor požiadať ...

  2.

  Ak výbor využije právomoc podľa odseku 1 tohto článku, neznamená to, že rozhodol o prijateľnosti ...

  Článok 6

  1.

  Výbor postúpi všetky oznámenia, ktoré mu boli predložené v zmysle tohto protokolu, dotknutej ...

  2.

  Do šiestich mesiacov od doručenia príslušného oznámenia zmluvná strana predloží výboru písomné ...

  Článok 7

  1.

  Výbor poskytne dotknutým stranám súčinnosť s cieľom dosiahnutia zmieru v danej záležitosti ...

  2.

  Dosiahnutím zmieru sa uzavrie proces posudzovania oznámenia podľa tohto protokolu.

  Článok 8

  1.

  Výbor posúdi oznámenia, ktoré mu boli predložené v zmysle článku 2 tohto protokolu, vo svetle ...

  2.

  Pri posudzovaní oznámení v zmysle tohto protokolu výbor zasadá neverejne.

  3.

  Pri posudzovaní oznámenia podľa tohto protokolu výbor môže podľa potreby využiť relevantnú ...

  4.

  Pri posudzovaní oznámenia podľa tohto protokolu výbor posúdi primeranosť krokov, ktoré zmluvná ...

  Článok 9

  1.

  Po posúdení oznámenia výbor predloží dotknutým stranám svoje názory na oznámenie vrátane ...

  2.

  Zmluvná strana náležite zváži názory výboru spolu s prípadnými odporúčaniami a do šiestich ...

  3.

  Výbor môže zmluvnú stranu požiadať o predloženie ďalších informácií o akýchkoľvek opatreniach, ...

  Článok 10

  1.

  Štát, zmluvná strana tohto protokolu, môže na základe tohto článku kedykoľvek vyhlásiť, že ...

  (a) Ak sa štát, zmluvná strana tohto protokolu, domnieva, že si iná zmluvná strana neplní povinnosti ...

  (b) Ak sa záležitosť nepodarí vyriešiť k vzájomnej spokojnosti oboch zmluvných strán do šiestich ...

  (c) Výbor sa predloženou záležitosťou zaoberá, až keď sa uistí, že boli využité a vyčerpané ...

  (d) S ohľadom na ustanovenia písmena c) tohto odseku výbor poskytne dotknutým zmluvným stranám ...

  (e) Výbor posúdi oznámenia podľa tohto článku na neverejnom zasadnutí.

  (f) V akejkoľvek záležitosti, ktorá bola predložená v súlade s písmenom b) tohto odseku, výbor ...

  (g) Dotknuté zmluvné strany podľa písmena b) tohto odseku majú právo byť zastúpené pri prejednávaní ...

  (h) Výbor náležitým spôsobom po prijatí oznámenia podľa písmena b) tohto odseku predloží ...

  (i)

  Ak sa dosiahne riešenie v zmysle písmena d) tohto odseku, správa výboru sa obmedzí len na stručné ...

  (ii)

  Ak sa riešenie v zmysle písmena d) nepodarí dosiahnuť, výbor vo svojej správe uvedie relevantné ...

  2.

  Vyhlásenia podľa odseku 1 tohto článku uložia zmluvné strany u generálneho tajomníka Organizácie ...

  Článok 11

  1.

  Štát, zmluvná strana tohto protokolu, môže kedykoľvek vyhlásiť, že uznáva právomoc výboru, ...

  2.

  Ak výbor dostane spoľahlivé informácie, že sa niektorá zmluvná strana dopúšťa vážneho alebo ...

  3.

  S prihliadnutím na stanoviská predložené dotknutou zmluvnou stranou, ako aj na ďalšie spoľahlivé ...

  4.

  Prešetrovanie sa uskutoční pri zachovaní princípu dôvernosti informácií a so snahou o spoluprácu ...

  5.

  Po preverení zistení takéhoto prešetrovania výbor ich postúpi dotknutej zmluvnej strane spolu ...

  6.

  Dotknutá zmluvná strana do šiestich mesiacov od prijatia zistení, pripomienok a odporúčaní postúpených ...

  7.

  Po ukončení konania v súvislosti s prešetrovaním vedeným v súlade s odsekom 2 tohto článku ...

  8.

  Zmluvná strana, ktorá urobila vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, môže svoje vyhlásenie ...

  Článok 12

  1.

  Výbor môže dotknutú zmluvnú stranu vyzvať, aby vo svojej správe podľa článkov 16 a 17 paktu ...

  2.

  Výbor môže, ak je to potrebné, po uplynutí šesťmesačnej lehoty podľa článku 11 ods. 6 vyzvať ...

  Článok 13

  Zmluvná strana prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečila, že jednotlivci v jej jurisdikcii ...

  Článok 14

  1.

  Výbor môže, ak to uzná za vhodné, so súhlasom dotknutej zmluvnej strany postúpiť špecializovaným ...

  2.

  So súhlasom dotknutej zmluvnej strany výbor tiež môže upriamiť pozornosť takýchto orgánov na ...

  3.

  V súlade s príslušnými postupmi Valného zhromaždenia sa vytvorí zverenecký fond, ktorý sa bude ...

  4.

  Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté povinnosti každej zmluvnej strany plniť si svoje povinnosti ...

  Článok 15

  Výbor zahrnie do svojej výročnej správy súhrnnú informáciu o svojich aktivitách v zmysle tohto ...

  Článok 16

  Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa pakt a tento protokol stali všeobecne známymi ...

  Článok 17

  1.

  Tento protokol je otvorený na podpis každému štátu, ktorý podpísal alebo ratifikoval pakt alebo ...

  2.

  Tento protokol podlieha ratifikácii každým štátom, ktorý ratifikoval pakt alebo k nemu pristúpil. ...

  3.

  Tento protokol je otvorený na prístup každému štátu, ktorý ratifikoval pakt alebo k nemu pristúpil. ...

  4.

  Prístup sa uskutoční uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených ...

  Článok 18

  1.

  Tento protokol nadobudne platnosť tri mesiace od dátumu uloženia desiatej ratifikačnej listiny alebo ...

  2.

  Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento protokol alebo k nemu pristúpi po uložení desiatej ratifikačnej ...

  Článok 19

  1.

  Každá zmluvná strana môže navrhnúť zmenu tohto protokolu a predložiť ju generálnemu tajomníkovi ...

  2.

  Zmena prijatá a schválená v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudne platnosť tridsiaty deň ...

  Článok 20

  1.

  Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol prostredníctvom písomného oznámenia ...

  2.

  Výpoveď nemá vplyv na pokračovanie uplatňovania ustanovení tohto protokolu na oznámenia predložené ...

  Článok 21

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky štáty uvedené v článku ...

  Článok 22

  1.

  Tento protokol, ktorého anglické, arabské, čínske, francúzske, ruské a španielske znenia majú ...

  2.

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle overené kópie tohto protokolu všetkým ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie trextu

Poznámky

 • 1)  Rezolúcia 217 A (III).
 • 2)  Rezolúcia 2200 A (XXI), príloha.
Načítavam znenie...
MENU
Hore