Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov 68/2007 účinný od 13.02.2007

Platnosť od: 13.02.2007
Účinnosť od: 13.02.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov 68/2007 účinný od 13.02.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 68/2007 s účinnosťou od 13.02.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 2005 v Paríži bol ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 152 z 12. decembra ...

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudne platnosť 18. marca 2007 v súlade s článkom 29 ...

Prílohy

  DOHOVOR O OCHRANE A PODPORE ROZMANITOSTI KULTÚRNYCH PREJAVOV

  Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, ktorá sa ...

  I.

  CIELE A HLAVNÉ ZÁSADY

  Článok 1

  Cieľom tohto dohovoru je

  a)

  chrániť a podporovať rozmanitosť kultúrnych prejavov,

  b)

  utvoriť podmienky, aby kultúry mohli prekvitať a slobodne na seba vzájomne pôsobiť a obohacovať ...

  c)

  podporovať dialóg medzi kultúrami, aby sa zabezpečili intenzívnejšie a vyrovnanejšie kultúrne ...

  d)

  stimulovať medzikultúrnosť na rozvíjanie kultúrnej interakcie v duchu budovania mostov medzi národmi, ...

  e)

  podporovať rešpektovanie rozmanitosti kultúrnych prejavov a uvedomovanie si ich hodnoty na miestnej, ...

  f)

  opätovne potvrdiť dôležitosť prepojenia medzi kultúrou a rozvojom pre všetky krajiny, a to najmä ...

  g)

  uznať osobitný charakter kultúrnych aktivít, tovarov a služieb ako nositeľov identít, hodnôt ...

  h)

  opätovne potvrdiť zvrchované právo štátov zachovať, prijať a implementovať také politiky a ...

  i)

  posilniť medzinárodnú spoluprácu a solidaritu v partnerskom duchu, a to predovšetkým s cieľom ...

  Článok 2

  1.

  Zásada rešpektovania ľudských práv a základných slobôd

  Kultúrnu rozmanitosť možno chrániť a podporovať, len ak sú zaručené ľudské práva a základné ...

  2.

  Zásada zvrchovanosti

  Štáty majú v súlade s Chartou Spojených národov a so zásadami medzinárodného práva zvrchované ...

  3.

  Zásada rovnakej dôstojnosti a rešpektovania všetkých kultúr

  Ochrana a podpora rozmanitosti kultúrnych prejavov zahŕňa uznanie rovnakej dôstojnosti a rešpektovanie ...

  4.

  Zásada medzinárodnej solidarity a spolupráce

  Medzinárodná spolupráca a solidarita by mali všetkým, a najmä rozvojovým krajinám umožniť ...

  5.

  Zásada doplnkovosti ekonomických a kultúrnych aspektov rozvoja

  Keďže kultúra je jednou zo základných hnacích síl rozvoja, kultúrne aspekty rozvoja sú rovnako ...

  6.

  Zásada trvalého rozvoja

  Kultúrna rozmanitosť je veľkým bohatstvom pre jednotlivcov aj spoločnosti. Ochrana, podpora a zachovanie ...

  7.

  Zásada spravodlivého prístupu

  Spravodlivý prístup k bohatej a rozmanitej škále kultúrnych prejavov z celého sveta a prístup ...

  8.

  Zásada otvorenosti a rovnováhy

  Keď štáty prijímajú opatrenia na podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov, mali by primeraným ...

  II.

  ROZSAH PÔSOBNOSTI

  Článok 3

  Tento dohovor sa uplatňuje na politiky a opatrenia, ktoré prijmú zmluvné strany a ktoré súvisia ...

  III.

  VYMEDZENIE POJMOV

  Článok 4

  Na účely tohto dohovoru sa rozumie:

  1.

  Kultúrna rozmanitosť

  Kultúrna rozmanitosť znamená mnohorakosť podôb, v ktorých kultúry skupín a spoločností nájdu ...

  Kultúrna rozmanitosť sa neprejavuje len v rozličných podobách, ktorých prostredníctvom sa kultúrne ...

  2.

  Kultúrny obsah

  Kultúrny obsah znamená symbolický význam, umelecký rozmer a kultúrne hodnoty, ktoré majú pôvod ...

  3.

  Kultúrne prejavy

  Kultúrne prejavy znamenajú prejavy, ktoré sú výsledkom tvorivosti jednotlivcov, skupín a spoločností ...

  4.

  Kultúrne aktivity, tovary a služby

  Kultúrne aktivity, tovary a služby sú aktivity, tovary a služby, ktoré pri posudzovaní z hľadiska ...

  5.

  Kultúrny priemysel

  Kultúrny priemysel znamená priemysel produkujúci a šíriaci kultúrne tovary a služby, ktoré sú ...

  6.

  Kultúrne politiky a opatrenia

  Kultúrne politiky a opatrenia sú politiky a opatrenia súvisiace s kultúrou na miestnej, vnútroštátnej ...

  7.

  Ochrana

  Ochrana znamená prijatie opatrení určených na ochranu, uchovanie a zhodnocovanie rozmanitosti kultúrnych ...

  Chrániť znamená prijať takéto opatrenia.

  8.

  Medzikultúrnosť

  Medzikultúrnosť znamená existenciu a spravodlivú interakciu rôznych kultúr a možnosť vzájomne ...

  IV.

  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  Článok 5

  1.

  V súlade s Chartou Spojených národov, so zásadami medzinárodného práva a so všeobecne uznávanými ...

  2.

  Keď jedna strana uplatňuje politiky a prijíma opatrenia na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych ...

  Článok 6

  1.

  V rámci svojich kultúrnych politík a opatrení, ako sú definované v článku 4 ods. 6, a vzhľadom ...

  2.

  Takéto opatrenia môžu zahŕňať

  a)

  regulačné opatrenia, ktorých cieľom je ochraňovať a podporovať rozmanitosť kultúrnych prejavov, ...

  b)

  opatrenia, ktoré domácim kultúrnym aktivitám, tovarom a službám spomedzi celej škály kultúrnych ...

  c)

  opatrenia, ktorých cieľom je poskytnúť domácemu nezávislému kultúrnemu priemyslu a aktivitám ...

  d)

  opatrenia, ktoré majú za cieľ poskytovanie finančnej podpory z verejných zdrojov,

  e)

  opatrenia, ktorých cieľom je povzbudzovať neziskové organizácie, ako aj verejné a súkromné inštitúcie, ...

  f)

  opatrenia, ktorých cieľom je vhodným spôsobom zriaďovať a podporovať verejné inštitúcie,

  g)

  opatrenia, ktorých cieľom je povzbudzovať a podporovať umelcov, ako aj všetkých, ktorí sa zúčastňujú ...

  h)

  opatrenia, ktorých cieľom je podporovať rozmanitosť médií, a to aj prostredníctvom programovej ...

  Článok 7

  1.

  Zmluvné strany sa usilujú utvoriť na svojom území prostredie, ktoré bude povzbudzovať jednotlivcov ...

  a)

  aby tvorili, produkovali, šírili a distribuovali svoje vlastné kultúrne prejavy a aby k nim mali ...

  b)

  aby mali prístup k rôznym kultúrnym prejavom pochádzajúcim z ich územia, ako aj z ostatných krajín ...

  2.

  Zmluvné strany sa tiež usilujú oceniť významný prínos umelcov, ostatných osôb zapojených do ...

  Článok 8

  1.

  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 5 a 6, zmluvná strana môže určiť, kedy nastali ...

  2.

  Zmluvné strany môžu prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu kultúrnych prejavov v situáciách ...

  3.

  Zmluvné strany odovzdajú medzivládnemu výboru správu o všetkých prijatých opatreniach na zvládnutie ...

  Článok 9

  Zmluvné strany

  a)

  každé štyri roky vo svojich správach pre UNESCO primerane informujú o opatreniach prijatých na ...

  b)

  určia kontaktný bod zodpovedný za poskytovanie informácií týkajúcich sa tohto dohovoru,

  c)

  poskytujú a vymieňajú si informácie súvisiace s ochranou a podporou rozmanitosti kultúrnych prejavov. ...

  Článok 10

  Zmluvné strany

  a)

  podporujú a rozvíjajú chápanie významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov, najmä ...

  b)

  v záujme splnenia cieľa tohto článku spolupracujú s ostatnými stranami a medzinárodnými a regionálnymi ...

  c)

  povzbudzujú tvorivosť a posilňujú kapacity produkcie prostredníctvom výchovných, vzdelávacích ...

  Článok 11

  Zmluvné strany uznávajú základnú úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane a podpore rozmanitosti ...

  Článok 12

  Zmluvné strany sa usilujú o posilnenie bilaterálnej, regionálnej a medzinárodnej spolupráce, aby ...

  a)

  uľahčiť dialóg medzi zmluvnými stranami o kultúrnych politikách,

  b)

  posilniť strategické a riadiace kapacity verejného sektora v kultúrnych inštitúciách verejného ...

  c)

  posilniť partnerstvá s občianskou spoločnosťou, mimovládnymi organizáciami a súkromným sektorom, ...

  d)

  propagovať využívanie nových technológií a povzbudzovať partnerstvá s cieľom zintenzívniť ...

  e)

  podporovať uzatváranie dohôd o koprodukcii a spoločnej distribúcii.

  Článok 13

  Zmluvné strany sa usilujú o začlenenie kultúry do svojich rozvojových politík na všetkých úrovniach ...

  Článok 14

  Zmluvné strany sa vynasnažia podporovať spoluprácu v prospech trvalého rozvoja a obmedzenia chudoby, ...

  1.

  posilnenie kultúrneho priemyslu rozvojových krajín

  a)

  vytvorením a posilnením kapacít kultúrnej produkcie a distribúcie v rozvojových krajinách,

  b)

  uľahčením širšieho prístupu kultúrnych aktivít, tovarov a služieb na svetový trh a do medzinárodných ...

  c)

  umožnením vytvorenia životaschopných miestnych a regionálnych trhov,

  d)

  zakaždým, keď to bude možné, prijatím vhodných opatrení v rozvinutých krajinách s cieľom ...

  e)

  podporovaním kreatívnej práce a v rámci možností uľahčením mobility umelcov rozvojových krajín, ...

  f)

  podporovaním vhodnej spolupráce medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami, najmä v oblastiach hudby ...

  2.

  posilnenie kapacít výmenou informácií, skúseností a odborných posudkov a odborná príprava ľudských ...

  3.

  prenos technológií a know-how prostredníctvom implementovania vhodných povzbudzujúcich opatrení, ...

  4.

  finančná podpora

  a)

  zriadením Medzinárodného fondu pre kultúrnu rozmanitosť podľa článku 18,

  b)

  poskytnutím oficiálnej rozvojovej pomoci podľa potreby vrátane technickej pomoci určenej na stimuláciu ...

  c)

  prostredníctvom iných foriem finančnej pomoci, ako napríklad pôžičiek s nízkou úrokovou sadzbou, ...

  Článok 15

  Zmluvné strany podporujú rozvoj partnerstiev medzi verejnými a súkromnými sektormi a neziskovými ...

  Článok 16

  Rozvinuté krajiny uľahčujú kultúrne výmeny s rozvojovými krajinami tým, že prostredníctvom ...

  Článok 17

  Aby si zmluvné strany mohli vzájomne pomáhať v situáciách uvedených v článku 8, spolupracujú ...

  Článok 18

  1.

  Týmto dohovorom sa vytvára Medzinárodný fond pre kultúrnu rozmanitosť (ďalej len „fond“).

  2.

  Fond sa zriadi v súlade s rozpočtovými pravidlami UNESCO ako depozitný fond.

  3.

  Zdroje fondu predstavujú

  a)

  dobrovoľné príspevky zmluvných strán,

  b)

  financie, ktoré na tento účel uvoľní Generálna konferencia UNESCO,

  c)

  platby, dary alebo dedičstvo od iných štátov, organizácií a programov systému Spojených národov, ...

  d)

  všetky úroky zo zdrojov fondu,

  e)

  výnos zo zbierok a ziskov z podujatí organizovaných v prospech fondu,

  f)

  všetky ostatné zdroje prípustné podľa pravidiel fondu.

  4.

  O používaní financií z fondu rozhoduje medzivládny výbor na základe usmernení konferencie zmluvných ...

  5.

  Medzivládny výbor môže prijímať príspevky a iné formy pomoci na všeobecné alebo osobitné ...

  6.

  Príspevky do fondu nemôžu sprevádzať nijaké politické, ekonomické ani iné podmienky, ktoré ...

  7.

  Zmluvné strany sa usilujú pravidelne poskytovať dobrovoľné príspevky na plnenie tohto dohovoru. ...

  Článok 19

  1.

  Zmluvné strany súhlasia s tým, že si budú vymieňať informácie a odborné posudky súvisiace ...

  2.

  UNESCO vďaka mechanizmom, ktoré v sekretariáte existujú, uľahčuje zhromažďovanie, analýzu a ...

  3.

  UNESCO takisto vytvorí a pravidelne aktualizuje databázu týkajúcu sa rozličných štátnych, súkromných ...

  4.

  S cieľom uľahčiť zhromažďovanie údajov UNESCO venuje osobitnú pozornosť budovaniu kapacít ...

  5.

  Zhromažďovanie informácií uvedených v tomto článku dopĺňa informácie, na ktoré sa vzťahujú ...

  V.

  VZŤAHY S OSTATNÝMI NÁSTROJMI

  Článok 20

  1.

  Zmluvné strany uznávajú, že si musia v dobrej viere plniť povinnosti podľa tohto dohovoru a všetkých ...

  a)

  povzbudzujú k vzájomnej podpore medzi týmto dohovorom a ostatnými zmluvami, ktorých sú zmluvnými ...

  b)

  a keď vykladajú a uplatňujú ostatné zmluvy, ktorých sú zmluvnými stranami, alebo keď sa zaväzujú ...

  2.

  Nič v tomto dohovore nemožno vyložiť tak, aby menilo práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce ...

  Článok 21

  Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať ciele a zásady tohto dohovoru v rámci iných medzinárodných ...

  VI.

  ORGÁNY DOHOVORU

  Článok 22

  1.

  Týmto dohovorom sa zriaďuje Konferencia zmluvných strán. Konferencia zmluvných strán je plenárnym ...

  2.

  Konferencia zmluvných strán sa schádza na normálnom zasadnutí každé dva roky, ak je to možné ...

  3.

  Konferencia zmluvných strán prijíma svoj rokovací poriadok.

  4.

  Funkcie Konferencie zmluvných strán sú najmä

  a)

  voliť členov medzivládneho výboru,

  b)

  prijímať a skúmať správy zmluvných strán týkajúce sa dohovoru, ktoré jej doručí medzivládny ...

  c)

  schvaľovať operačné smernice, ktoré na jej žiadosť pripravil medzivládny výbor,

  d)

  prijímať akékoľvek iné opatrenie, ktoré považuje za potrebné na podporu cieľov tohto dohovoru. ...

  Článok 23

  1.

  Týmto dohovorom sa pri UNESCO zriaďuje Medzivládny výbor na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych ...

  2.

  Medzivládny výbor sa schádza raz za rok.

  3.

  Medzivládny výbor pracuje pod vedením a podľa smerníc Konferencie zmluvných strán a zodpovedá ...

  4.

  Počet členov medzivládneho výboru sa zvýši na 24 hneď po tom, ako počet zmluvných strán dohovoru ...

  5.

  Voľba členov medzivládneho výboru sa zakladá na zásadách spravodlivého geografického rozdelenia ...

  6.

  Bez toho, aby boli dotknuté ostatné právomoci, ktoré mu tento dohovor prideľuje, má medzivládny ...

  a)

  podporovať ciele tohto dohovoru, povzbudzovať a zabezpečovať kontrolu jeho plnenia,

  b)

  pripraviť operačné smernice súvisiace s uplatňovaním a vykonávaním ustanovení dohovoru a predložiť ...

  c)

  odovzdať Konferencii zmluvných strán správy zmluvných strán k dohovoru, ku ktorým pripojí svoje ...

  d)

  formulovať primerané odporúčania v situáciách, ktoré mu zmluvné strany dajú do pozornosti, ...

  e)

  vytvoriť postupy a iné konzultačné mechanizmy s cieľom podporovať ciele a zásady tohto dohovoru ...

  f)

  plniť všetky ostatné úlohy, o ktoré ho môže požiadať Konferencia zmluvných strán.

  7.

  Medzivládny výbor môže v súlade so svojím rokovacím poriadkom kedykoľvek pozvať štátne a ...

  8.

  Medzivládny výbor zostavuje svoj rokovací poriadok a predkladá ho na schválenie Konferencii zmluvných ...

  Článok 24

  1.

  Orgánom dohovoru pomáha sekretariát UNESCO.

  2.

  Sekretariát pripravuje dokumentáciu Konferencie zmluvných strán a medzivládneho výboru, ako aj ...

  VII.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 25

  1.

  V prípade sporu medzi zmluvnými stranami dohovoru o výklade alebo uplatňovaní tohto dohovoru zmluvné ...

  2.

  Ak príslušné zmluvné strany nedospejú k dohode prostredníctvom rokovaní, môžu sa spoločne ...

  3.

  Ak nedošlo k zmierovaniu ani sprostredkovaniu alebo ak spor nebol vyriešený rokovaním, zmierením ...

  4.

  Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek počas ratifikácie, prijímania, schvaľovania alebo ...

  Článok 26

  1.

  Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu, schváleniu alebo prístupu členskými štátmi UNESCO ...

  2.

  Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe sú uložené u generálneho ...

  Článok 27

  1.

  Tento dohovor je otvorený na prístup ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je členom UNESCO, ale je ...

  2.

  Tento dohovor je takisto otvorený na prístup území s úplnou vnútornou autonómiou, ktorú Organizácia ...

  3.

  Pre organizácie regionálnej hospodárskej integrácie platia tieto ustanovenia:

  a)

  Tento dohovor je otvorený aj na prístup ktorejkoľvek organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ...

  b)

  Keď je jeden alebo viac členských štátov takejto organizácie zmluvnou stranou dohovoru, táto ...

  c)

  Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie a jej členský štát alebo členské štáty, ...

  i)

  v listine o prístupe táto organizácia presne uvádza deľbu zodpovednosti vo vzťahu k otázkam, ...

  ii)

  v prípade neskorších zmien a doplnení jednotlivých zodpovedností organizácia regionálnej hospodárskej ...

  d)

  Členské štáty organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré sa stanú zmluvnými stranami ...

  e)

  Pod pojmom organizácia regionálnej hospodárskej integrácie sa rozumie organizácia zložená zo ...

  4.

  Listina o prístupe je uložená u generálneho riaditeľa UNESCO.

  Článok 28

  Každá zmluvná strana po tom, ako sa stane zmluvnou stranou tohto dohovoru, určí kontaktný bod ...

  Článok 29

  1.

  Tento dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po dátume uloženia tridsiatej ratifikačnej listiny, ...

  2.

  Na účely tohto článku nijaký z nástrojov, ktoré uloží organizácia regionálnej hospodárskej ...

  Článok 30

  Uznávajúc, že medzinárodné dohody zaväzujú zmluvné strany rovnakou mierou, a to nezávisle od ...

  a)

  ak ide o ustanovenia tohto dohovoru, ktorých uplatňovanie patrí do právomoci federálnej alebo ústrednej ...

  b)

  ak ide o ustanovenia tohto dohovoru, ktorých uplatňovanie patrí do právomoci každej z ústavodarných ...

  Článok 31

  1.

  Každá zmluvná strana môže tento dohovor vypovedať.

  2.

  Vypovedanie sa oznámi písomnou listinou, ktorá sa uloží u generálneho riaditeľa UNESCO.

  3.

  Vypovedanie nadobudne platnosť dvanásť mesiacov po doručení listiny o vypovedaní. Nijakým spôsobom ...

  Článok 32

  Generálny riaditeľ UNESCO ako depozitár tohto dohovoru informuje členské štáty UNESCO, nečlenské ...

  Článok 33

  1.

  Ktorákoľvek zmluvná strana môže prostredníctvom písomného oznámenia generálnemu riaditeľovi ...

  2.

  Zmeny a doplnenia sa schvaľujú dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán. ...

  3.

  Po tom, ako sa zmeny a doplnenia tohto dohovoru schvália, predložia sa zmluvným stranám na ratifikáciu, ...

  4.

  Zmeny a doplnenia tohto dohovoru, ktoré zmluvné strany ratifikovali, prijali, schválili alebo k nim ...

  5.

  Postup ustanovený v odsekoch 3 a 4 sa neuplatňuje na zmeny a doplnenia vykonané v článku 23, ktorý ...

  6.

  Štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie podľa článku 27, ktoré sa stávajú ...

  a)

  zmluvnú stranu tohto zmeneného a doplneného dohovoru a

  b)

  zmluvnú stranu nezmeneného a nedoplneného dohovoru vo vzťahu k zmluvným stranám, ktoré nie sú ...

  Článok 34

  Tento dohovor je vypracovaný v angličtine, arabčine, čínštine, španielčine, francúzštine a ...

  Článok 35

  V súlade s článkom 102 Charty Spojených národov bude tento dohovor zaregistrovaný na sekretariáte ...

  ZMIEROVACIE KONANIE

  Článok 1

  Zmierovacia komisia sa zriaďuje na žiadosť jednej zo zmluvných strán, ktoré sú v spore. Pokiaľ ...

  Článok 2

  V prípade sporu medzi viac ako dvoma zmluvnými stranami tie strany, ktoré zaujímajú spoločnú ...

  Článok 3

  Ak do dvoch mesiacov od žiadosti o vytvorenie zmierovacej komisie zmluvné strany nevymenujú všetkých ...

  Článok 4

  Ak si komisia do dvoch mesiacov po vymenovaní svojho posledného člena nezvolí predsedu, pristúpi ...

  Článok 5

  Zmierovacia komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov. Pokiaľ sa zmluvné strany, ...

  Článok 6

  V prípade nezhody týkajúcej sa právomocí zmierovacej komisie táto komisia rozhoduje, či má alebo ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore