Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti dopravy 68/1998 účinný od 12.03.1998

Platnosť od: 12.03.1998
Účinnosť od: 12.03.1998
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti dopravy 68/1998 účinný od 12.03.1998
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 68/1998 s účinnosťou od 12.03.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. augusta 1994 bola vo Varšave ...

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 16. augusta 1995.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti dopravy

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

- spĺňajúc rozhodnutia Záverečného dokumentu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe ...

- berúc do úvahy Všeobecnú dohodu o clách a obchode a konkrétne závery týkajúce sa voľného ...

- riadiac sa snahou o rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti dopravy,

- snažiac sa o najefektívnejšiu a najekonomickejšiu dopravu tovarov vo vzájomnej a tranzitnej doprave, ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce vo všetkých oblastiach ...

Článok 2

Dopravcovia, dopravné prostriedky a členovia ich posádok, ako aj náklady jednej zmluvnej strany ...

Článok 3

1.

Zmluvné strany vzájomne zabezpečia voľný tranzit všetkých dopravných prostriedkov v doprave ...

2.

Na vzájomnej a tranzitnej doprave sa môžu zúčastňovať všetky dopravné prostriedky, ktoré sú ...

Článok 4

Zmluvné strany budú vytvárať podmienky na rozvíjanie priamej spolupráce medzi organizáciami a ...

Článok 5

V záujme ďalšieho rozvoja medzinárodných dopravných služieb zmluvné strany sa budú snažiť ...

a)

spolupracovať v záujme integrácie dopravných systémov v Európe,

b)

usilovať sa o zjednodušenie, uľahčenie a harmonizáciu všetkých zložitých postupov a dokumentácie, ...

c)

umožniť využívanie najefektívnejších spôsobov dopravy a najracionálnejších systémov prepravy ...

d)

primerane využívať národné a medzinárodné prostriedky daného štátu, ako aj nové technológie ...

e)

venovať osobitnú pozornosť rozvoju techniky prepravy, ako aj rozvoju dopravného potenciálu rôznych ...

Článok 6

1.

V záujme dôsledného plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody zmluvné strany vytvoria Slovensko-poľskú ...

Článok 7

Zmluvné strany sa dohodli, že v záležitostiach riešených touto dohodou, v ich vzájomných vzťahoch ...

Článok 8

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať písomne diplomatickou ...

Článok 9

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných ...

Dané vo Varšave 18. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Leslaw Potkaňski v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore