Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 66/2010 účinný od 27.02.2010

Platnosť od: 27.02.2010
Účinnosť od: 27.02.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 66/2010 účinný od 27.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 66/2010 s účinnosťou od 27.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej ...

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 66/2010 Z. z.

  ZMENY

  Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) ...

  Článok 1

  Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) ...

  1. Pravidlo 141 znie:

  „Pravidlo 141 Informácia o stave techniky (1) Prihlasovateľ uplatňujúci si právo prednosti v ...

  „Pravidlo 141

  Informácia o stave techniky

  (1) Prihlasovateľ uplatňujúci si právo prednosti v zmysle článku 87 predloží kópiu výsledkov ...

  (2) Kópia podľa odseku 1 sa považuje za riadne podanú, ak je dostupná Európskemu patentovému ...

  (3) Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 môže Európsky patentový úrad vyzvať prihlasovateľa, ...

  2. V časti IV hlave IV sa vkladá nové pravidlo 70b, ktoré znie:

  „Pravidlo 70b Žiadosť o kópiu výsledkov rešerše (1) Ak Európsky patentový úrad zistí v čase, ...

  „Pravidlo 70b

  Žiadosť o kópiu výsledkov rešerše

  (1) Ak Európsky patentový úrad zistí v čase, keď zodpovednosť prevezme prieskumové oddelenie, ...

  (2) Ak prihlasovateľ neodpovie na výzvu podľa odseku 1 v stanovenej lehote, európska patentová ...

  Článok 2

  (1) Ustanovenia článku 1 nadobúdajú platnosť 1. januára 2011.

  (2) Pravidlo 141 zmenené článkom 1 bodom 1 tohto rozhodnutia a nové pravidlo 70b vložené týmto ...

  V Mníchove 28. októbra 2009

  Prevziať prílohu - Anglicke znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore