Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o základoch vzťahov a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou 66/1998 účinný od 12.03.1998

Platnosť od: 12.03.1998
Účinnosť od: 12.03.1998
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o základoch vzťahov a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou 66/1998 účinný od 12.03.1998
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 66/1998 s účinnosťou od 12.03.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. januára 1997 bola v Bratislave ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 729 z 2. októbra ...

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 6. februára 1998, na základe ...

Do ruského znenia zmluvy, ktoré je pre jej výklad rozhodujúce, možno nazrieť na Ministerstve zahraničných ...

ZMLUVA

o základoch vzťahov a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou

Slovenská republika a Uzbecká republika (ďalej len „zmluvné strany"),

potvrdzujúc svoju snahu o plnenie záväzkov vyplývajúcich zo všeobecne uznávaných noriem medzinárodného ...

vítajúc historické zmeny v oboch štátoch, ktoré otvorili nové možnosti spolupráce na základe ...

želajúc si rozvíjať vzájomne výhodnú spoluprácu v politickej, hospodárskej, kultúrnej, vedeckej, ...

vedené presvedčením, že ďalší rozvoj priateľských vzťahov, vzájomného pochopenia a spolupráce ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy ako suverénne, rovnoprávne, spriatelené štáty. Zaväzujú ...

Článok 2

Každá zo zmluvných strán v súlade s normami medzinárodného práva a Chartou Organizácie Spojených ...

V prípade, ak by sa jedna zo zmluvných strán stala predmetom ozbrojeného napadnutia zo strany tretieho ...

Článok 3

Zmluvné strany budú riešiť spory, ktoré by mohli medzi nimi vzniknúť, výhradne mierovými prostriedkami, ...

Článok 4

Každá zmluvná strana, vychádzajúc z práva slobodnej voľby prostriedkov zabezpečenia svojej bezpečnosti, ...

Článok 5

V prípade vzniku konfliktnej situácie, ktorá podľa názoru jednej zo zmluvných strán vyvoláva ...

Článok 6

Zmluvné strany budú aktívne napomáhať proces odzbrojenia, posilnenia mieru a bezpečnosti na bilaterálnom ...

Zmluvné strany budú rozširovať kontakty a spoluprácu v medzinárodných organizáciách a v ich ...

Článok 7

Zmluvné strany budú s cieľom rozvíjania dvojstranných vzťahov vykonávať pravidelné stretnutia ...

Stretnutia hláv štátov a predsedov vlád zmluvných strán sa budú uskutočňovať podľa potreby. ...

Ministri zahraničných vecí zmluvných strán sa budú pravidelne stretávať a konzultovať tak otázky ...

Článok 8

Zmluvné strany budú rozvíjať vzťahy a spoluprácu medzi parlamentmi a poslancami oboch štátov. ...

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj kontaktov medzi orgánmi miestnej samosprávy, politickými ...

Článok 9

Zmluvné strany budú rozvíjať a prehlbovať vzájomne výhodnú hospodársku a obchodnú spoluprácu, ...

Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na reguláciu pohybu kapitálu, tovaru a služieb, pracovných ...

Článok 10

Právny režim štátneho majetku, majetku právnických osôb a fyzických osôb jednej zmluvnej strany ...

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií o zákonoch a iných právnych predpisoch v oblasti ...

Článok 12

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti dopravy vrátane tranzitu osôb a tovarov cez ...

Článok 13

Zmluvné strany budú rozvíjať kontakty a spoluprácu v oblasti pošty, informatiky a telekomunikácií ...

Článok 14

Zmluvné strany budú rozvíjať vzťahy v oblasti kultúry, vedy, vzdelania, informácií, športu ...

Každá zo zmluvných strán zabezpečí občanom druhej zmluvnej strany široký prístup ku kultúrno-historickému ...

Zmluvné strany uzavrú v daných oblastiach osobitné dohody.

Článok 15

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti ochrany životného prostredia a tiež pri likvidácii ...

Zmluvné strany budú spolupracovať s ohľadom na svoje možnosti pri riešení globálnych a regionálnych ...

Článok 16

Zmluvné strany sa budú snažiť vytvoriť priaznivé podmienky na vzájomne výhodnú spoluprácu ...

Článok 17

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva, venovať pozornosť spolupráci ...

Článok 18

Zmluvné strany budú prehlbovať spoluprácu v oblasti boja proti všetkým formám zločinu, osobitne ...

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti právnej pomoci a právnych vzťahov vo veciach ...

Článok 19

Zmluvné strany budú riešiť všetky spory súvisiace s výkladom a uplatňovaním tejto zmluvy prostredníctvom ...

Článok 20

Na vykonávanie tejto zmluvy budú zmluvné strany uzavierať potrebné zmluvy a dohody.

Článok 21

Táto zmluva sa netýka práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných ...

Článok 22

Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode dopĺňať a meniť túto zmluvu formou príslušných protokolov. ...

Článok 23

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Článok 24

Táto zmluva sa uzaviera na obdobie desiatich rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať ...

Článok 25

Táto zmluva bude zaregistrovaná v Sekretariáte Organizácie Spojených národov v súlade s článkom ...

Dané v Bratislave 16. januára 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, uzbeckom ...

Na účely výkladu ustanovení tejto zmluvy sa použije znenie v ruskom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Michal Kováč v. r.

Za Uzbeckú republiku:

Islam Karimov v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore