Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70496
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o leteckých dopravných službách 640/2002 účinný od 27.11.2002


Platnosť od: 27.11.2002
Účinnosť od: 27.11.2002
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vzdušná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 640/2002 s účinnosťou od 27.11.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. apríla 2001 bola v Damasku ...

Dohoda nadobudla platnosť 26. júna 2002 na základe článku 22 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Sýrskou ...

K oznámeniu č. 640/2002 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o leteckých dopravných službách ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol otvorený na podpis v Chicagu ...

želajúc si uzavrieť dohodu, ktorá by dopĺňala tento Dohovor, na účely zriadenia leteckých dopravných ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Pojmy

1.

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a)

pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol otvorený na podpis ...

b)

pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo ...

c)

pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a oprávnená ...

d)

pojmy „územie štátu zmluvnej strany“ a „príslušníci štátu zmluvnej strany“ znamenajú ...

e)

pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká ...

f)

pojem „kapacita“ vo vzťahu k lietadlu znamená užitočné zaťaženie lietadla na trase alebo ...

g)

pojem „kapacita“ vo vzťahu k dohodnutým službám znamená kapacitu lietadla, ktorá sa využíva ...

h)

pojem „preprava nákladu“ znamená prepravu cestujúcich, nákladu a pošty spolu alebo jednotlivo, ...

i)

pojem „tarifa“ znamená ceny, ktoré sa účtujú za medzinárodnú prepravu cestujúcich, batožiny ...

j)

pojem „určená trasa“ znamená trasu určenú v prílohe k tejto dohode, na ktorej bude určená ...

k)

pojem „dohodnuté služby“ znamená služby, ktoré sú zriadené alebo budú zriadené na trasách ...

l)

pojem „dohoda“ znamená túto dohodu alebo jej zmenu podľa ustanovení článku 19 tejto dohody ...

m)

pojem „príloha“ znamená prílohu k tejto dohode alebo jej zmenu podľa ustanovení článku 19 ...

2.

Nadpisy článkov tejto dohody majú referenčný a uľahčujúci charakter a v žiadnom prípade neurčujú, ...

Článok 2 - Udelenie práv

1.

Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na poskytovanie ...

2.

Podľa ustanovení tejto dohody určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má pri ...

a)

prelietavať bez pristátia ponad územie štátu druhej zmluvnej strany,

b)

pristávať na tomto území na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou,

c)

nakladať a vykladať na tomto území v bodoch určených v prílohe k tejto dohode cestujúcich, batožinu, ...

3.

Žiadne z ustanovení odseku 2 tohto článku nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu ...

Článok 3 - Uplatňovanie práv

1.

Určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán budú mať spravodlivé a rovnaké ...

Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany budú pri poskytovaní kapacity na prepravu ...

2.

Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, musia ...

3.

Preprava cestujúcich, nákladu a pošty z územia štátu druhej zmluvnej strany do bodov na určených ...

a)

s požiadavkami na prepravu na územie alebo z územia štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť ...

b)

s požiadavkami na prepravu z územia, ponad ktoré sa vykonávajú dohodnuté služby, po zohľadnení ...

c)

s požiadavkami vyplývajúcimi z prevádzkovania leteckej spoločnosti.

4.

Kapacitu poskytovanú na určených trasách dohodnú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných ...

Článok 4 - Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

1.

Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt a odlet ...

2.

Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet cestujúcich, ...

3.

Pri uplatňovaní zákonov a iných právnych predpisov podľa tohto článku nebude žiadna zo zmluvných ...

4.

Na žiadosť jednej zmluvnej strany povolí druhá zmluvná strana leteckej spoločnosti využívajúcej ...

Článok 5 - Bezpečnosť leteckej dopravy

1.

V súlade so svojimi právami a záväzkami podľa medzinárodného práva zmluvné strany opätovne ...

2.

Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú na zabránenie protiprávnemu ...

3.

Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ...

4.

Každá strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ...

5.

Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných ...

6.

Každá zmluvná strana prijme také opatrenia, ktoré zaručia, že lietadlo, na ktorom bol spáchaný ...

7.

Ak má niektorá zmluvná strana problémy z hľadiska dodržiavania ustanovení o bezpečnosti letectva ...

Článok 6 - Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie

1.

Každá zmluvná strana má právo určiť jednu alebo niekoľko leteckých spoločností na poskytovanie ...

2.

Po prijatí takéhoto oznámenia vládne orgány civilného letectva v súlade s odsekmi 3 a 4 tohto ...

3.

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti ...

4.

Každá zmluvná strana má právo odmietnuť udeliť prevádzkové povolenie uvedené v odsekoch 1 ...

5.

Letecká spoločnosť určená a oprávnená v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 2 tohto článku ...

6.

Každá zmluvná strana má právo nahradiť leteckú spoločnosť, ktorú určila, inou leteckou spoločnosťou, ...

Článok 7 - Zrušenie a pozastavenie prevádzkového povolenia

1.

Každá zmluvná strana má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo dočasne pozastaviť uplatňovanie ...

a)

určená letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola ...

b)

určená letecká spoločnosť nedodržiava alebo porušila zákony a iné právne predpisy štátu ...

c)

určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými ...

2.

Tieto práva sa uplatnia až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou podľa článku 17 tejto dohody, ...

Článok 8 - Uznanie osvedčení a licencií

1.

Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala ...

2.

V prípade preletu ponad územie jej štátu si každá zmluvná strana vyhradzuje právo odmietnuť ...

Článok 9 - Oslobodenie od cla a daní

1.

Lietadlá, ktorými poskytujú určené letecké spoločnosti medzinárodné letecké dopravné služby, ...

2.

Od tých istých ciel a platieb sa s výnimkou platieb za služby oslobodzujú

a)

pohonné látky a mazivá na zásobovanie lietadla určenej leteckej spoločnosti používaného v medzinárodných ...

b)

náhradné dielce a obvyklé palubné vybavenie dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany ...

c)

zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu druhej zmluvnej strany v množstvách určených ...

d)

náklad a batožina prepravované v priamom tranzite lietadlom určenej leteckej spoločnosti používaným ...

e)

položky a materiály označené názvom príslušnej leteckej spoločnosti, ktoré sú naložené na ...

Materiály uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku možno podrobiť colnej prehliadke alebo ...

3.

Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby nachádzajúce sa na palube lietadla určenej ...

4.

V súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom udelí každá zmluvná strana určenej leteckej spoločnosti ...

Článok 10 - Priamy tranzit

Cestujúci, batožina a náklad prepravovaní priamym tranzitom cez územie štátu jednej zo zmluvných ...

Článok 11 - Užívateľské poplatky

1.

Každá zmluvná strana sa vynasnaží zabezpečiť, aby užívateľské poplatky vyberané alebo povolené ...

2.

Poplatky za používanie letísk a leteckých navigačných zariadení a za služby poskytnuté jednou ...

Článok 12 - Obchodná činnosť

1.

Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany na základe ...

2.

Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú právo vydávať vlastné dokumenty ...

3.

Predaj prepravných dokumentov na území štátu druhej zmluvnej strany podľa odseku 2 sa môže uskutočniť ...

4.

Pre obchodnú činnosť platí princíp reciprocity. Príslušné orgány štátu každej zmluvnej strany ...

Článok 13 - Výmena a prevod peňažných prostriedkov

1.

Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo ...

2.

Ak medzi zmluvnými stranami existuje osobitná dohoda o platbách, prevod sa uskutoční v súlade ...

Článok 14 - Tarify

1.

Tarify, ktoré účtuje určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany za prepravu na ...

2.

Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku sa dohodnú, ak je to možné, medzi určenými leteckými ...

3.

Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných ...

4.

Tarify možno schváliť ihneď. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril svoj ...

5.

Ak tarify nemožno dohodnúť podľa odseku 2 tohto článku alebo ak v lehote podľa odseku 4 tohto ...

6.

Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na niektorej tarife predloženej podľa odseku ...

7.

Tarify určené v súlade s ustanoveniami tohto článku ostávajú v platnosti dovtedy, kým sa schvália ...

Článok 15 - Schválenie letových poriadkov

1.

Letové poriadky vrátane frekvencií letov, dní prevádzky, typy služieb a lietadiel, ktoré sa budú ...

2.

Ak sa určené letecké spoločnosti nedohodnú na letovom poriadku, určia ho vládne orgány civilného ...

Článok 16 - Poskytovanie štatistických údajov

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú požadovať od určených leteckých ...

Článok 17 - Konzultácie

1.

V záujme dobrej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva zmluvných strán viesť konzultácie, ...

2.

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie týkajúce ...

Článok 18 - Riešenie sporov

1.

Ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, zmluvné ...

2.

Ak zmluvné strany nevyriešia spor priamymi rokovaniami, predložia ho na rozhodnutie rozhodcovskému ...

3.

Ak niektorá zmluvná strana nevymenuje rozhodcu v určenej lehote alebo ak nebude vymenovaný tretí ...

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všetky rozhodnutia vydané v súlade s ustanoveniami ...

5.

Ak niektorá zmluvná strana alebo určená letecká spoločnosť štátu jednej zo zmluvných strán ...

Článok 19 - Zmeny

1.

Ak niektorá zmluvná strana považuje za potrebné zmeniť niektoré ustanovenie tejto dohody, takéto ...

2.

Zmeny prílohy k tejto dohode môžu dohodnúť priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných ...

3.

V prípade uzavretia všeobecného mnohostranného dohovoru o leteckej doprave, ktorý sa stane záväzným ...

Článok 20 - Vypovedanie dohody

1.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane kedykoľvek ...

2.

Platnosť dohody sa skončí na konci platnosti letového poriadku, počas ktorého uplynie dvanásť ...

3.

Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia o výpovedi, oznámenie sa považuje za prijaté ...

Článok 21 - Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny budú registrované v Medzinárodnej organizácii civilného letectva. ...

Článok 22 - Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných ...

Na dôkaz toho splnomocnenci štátov obidvoch zmluvných strán túto dohodu podpísali.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Sýrskou ...

Dané v Damasku 4. apríla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Sýrskej arabskej republiky:

Makram Obeid v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore