Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci 63/1996 účinný od 06.03.1996

Platnosť od: 06.03.1996
Účinnosť od: 06.03.1996
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Medzinárodná spolupráca

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci 63/1996 účinný od 06.03.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 63/1996 s účinnosťou od 06.03.1996
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júla 1995 bola v Bukurešti ...

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 8. januára 1996, na základe článku ...

Prílohy

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“),

  s cieľom podporiť rozvoj hospodárskej, výrobnej a vedecko-technickej spolupráce v záujme obidvoch ...

  v snahe prehlbovať priateľské vzťahy medzi obidvoma štátmi,

  berúc do úvahy záujmy zmluvných strán v činnosti medzinárodných ekonomických organizácií, ...

  berúc do úvahy účelnosť rozšírenia spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rumunskom vo všetkých ...

  s cieľom vytvoriť predpoklady na efektívnu ekonomickú spoluprácu obidvoch krajín v podmienkach ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  V súlade s právnymi poriadkami štátov zmluvných strán sa budú prijímať nevyhnutné opatrenia ...

  Článok 2

  Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o priebehu ekonomických reforiem, o otázkach zahraničnej ...

  Článok 3

  Zmluvné strany budú pomáhať pri rozvoji obchodných vzťahov zameraných na zvýšenie výmeny tovaru ...

  Článok 4

  Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej činnosti hospodárskych ...

  Článok 5

  Zmluvné strany budú pomáhať pri rozvoji vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti dopravy a spojov, ...

  Článok 6

  Zmluvné strany, vychádzajúc z toho, že spolupráca v oblasti vedy a techniky zohráva významnú ...

  Článok 7

  Zmluvné strany budú pomáhať pri rozvoji kooperačných vzťahov medzi hospodárskymi subjektmi, ...

  Na základe spoločných analýz a konzultácií zmluvné strany prijmú opatrenia na vytvorenie predpokladov ...

  Článok 8

  Zmluvné strany, potvrdzujúc dôležitosť ochrany životného prostredia a usilujúc sa o dosiahnutie ...

  Článok 9

  Vo finančnej oblasti, v bankovej činnosti a poisťovníctve zmluvné strany budú uplatňovať vo ...

  Článok 10

  S cieľom pomáhať pri realizácii tejto dohody a pri rozvoji hospodárskych, výrobných a vedecko-technických ...

  Článok 11

  Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s právnymi ...

  Dané v Bukurešti 27. júla 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a rumunskom ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore