Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici zo dňa 4. januára 1996 62/2011 účinný od 09.03.2011

Platnosť od: 09.03.2011
Účinnosť od: 09.03.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici zo dňa 4. januára 1996 62/2011 účinný od 09.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 62/2011 s účinnosťou od 09.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2010 bola v Bratislave ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 253 z 15. decembra 2010 ...

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 18. januára 2011.

Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila v Prahe 14. februára 2011.

Zmluva nadobudne platnosť 1. apríla 2011 v súlade s článkom 2 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 62/2011 Z. z.

  ZMLUVA

  MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ČESKOU REPUBLIKOU, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU ...

  Slovenská republika a Česká republika,

  vedené želaním zabezpečiť stabilitu štátnej hranice a jej efektívnejšie spravovanie a udržiavanie ...

  majúc na zreteli ochranu životného prostredia,

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici zo dňa 4. januára ...

  1. Článok 2 ods. 1 znie:

  „(1) Štátna hranica je nepohyblivá a prebieha od bodu styku štátnych hraníc zmluvných strán ...

  „(1) Štátna hranica je nepohyblivá a prebieha od bodu styku štátnych hraníc zmluvných strán ...

  2. Článok 2 ods. 2 písm. d), h) a i) sa vypúšťajú. Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ...

  3. V článku 3 ods. 1 sa za slová „Zmeny priebehu štátnej hranice“ vkladajú slová „k 25. ...

  4. V článku 5 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:

  „(3) Pre účely tejto zmluvy sa hraničnými vodnými tokmi rozumejú vodné toky alebo ich úseky, ...

  „(3) Pre účely tejto zmluvy sa hraničnými vodnými tokmi rozumejú vodné toky alebo ich úseky, ...

  5. V článku 6 ods. 1 písm. a) a b) sa slovo „priekop“ nahrádza slovom „strží“.

  6. V článku 6 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:

  „(6) Priebeh štátnej hranice možno vyznačiť dočasne signalizačnými zariadeniami, ktorých ...

  „(6) Priebeh štátnej hranice možno vyznačiť dočasne signalizačnými zariadeniami, ktorých ...

  7. Článok 7 znie:

  „Článok 7 Štátna hranica prebieha: a) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich hraničných ...

  „Článok 7

  Štátna hranica prebieha:

  a) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich hraničných znakov osadených priamo na hraničnej čiare ...

  b) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich nevyznačených lomových bodov hraničnej čiary na hraničných ...

  c) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich nevyznačených alebo dočasne vyznačených lomových ...

  8. Články 8 a 9 sa vypúšťajú.

  9. V článku 10 sa slovo „priekopy“ nahrádza slovom „strže“.

  10. Článok 11 znie:

  „Článok 11 Zmluvné strany zabezpečia údržbu objektov umiestnených na pozemkoch korýt hraničných ...

  „Článok 11

  Zmluvné strany zabezpečia údržbu objektov umiestnených na pozemkoch korýt hraničných vodných ...

  11. Článok 12 znie:

  „Článok 12 Zmeny priebehu štátnej hranice môžu byť vykonané iba na základe medzinárodnej ...

  „Článok 12

  Zmeny priebehu štátnej hranice môžu byť vykonané iba na základe medzinárodnej zmluvy.“

  12. Článok 14 ods. 2 znie:

  „(2) Zameranie polohy koryta hraničných vodných tokov a objektov na nich sa vykoná pri každom ...

  „(2) Zameranie polohy koryta hraničných vodných tokov a objektov na nich sa vykoná pri každom ...

  13. Článok 14 ods. 4 a 5 znie:

  „(4) Na základe výsledkov preskúšania podľa odsekov 1 až 3 sa vyhotovujú dokumenty, v ktorých ...

  „(4) Na základe výsledkov preskúšania podľa odsekov 1 až 3 sa vyhotovujú dokumenty, v ktorých ...

  (5) Hraničné dokumenty podľa odseku 4 sa schvaľujú v súlade s vnútroštátnymi postupmi. Schválené ...

  14. Článok 20 znie:

  „Článok 20 Zmluvné strany chránia hraničné znaky, meračské značky a iné zariadenia slúžiace ...

  „Článok 20

  Zmluvné strany chránia hraničné znaky, meračské značky a iné zariadenia slúžiace na zameriavanie ...

  15. V článku 22 ods. 1 sa vypúšťajú slová „colnej a pasovej kontrole,“.

  16. Článok 23 znie:

  „Článok 23 Pred začatím prác súvisiacich s vyhľadávaním alebo dobývaním nerastného bohatstva ...

  „Článok 23

  Pred začatím prác súvisiacich s vyhľadávaním alebo dobývaním nerastného bohatstva alebo s ...

  17. Článok 25 ods. 1 písm. c) znie:

  „c) rozhoduje o spôsobe, druhu a zmenách vyznačenia priebehu štátnej hranice, najmä na hraničných ...

  „c) rozhoduje o spôsobe, druhu a zmenách vyznačenia priebehu štátnej hranice, najmä na hraničných ...

  18. V článku 25 ods. 1 sa za písm. c) dopĺňa nové písmeno d), ktoré znie:

  „d) prijíma opatrenia v súvislosti so vznikom a zánikom hraničných vodných tokov, hraničných ...

  „d) prijíma opatrenia v súvislosti so vznikom a zánikom hraničných vodných tokov, hraničných ...

  Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako e) až i).

  19. Článok 25 ods. 1 písm. g) a h) znie:

  „g) spracováva a predkladá na vyslovenie súhlasu hraničné dokumenty podľa článku 14 ods. 4 ...

  „g) spracováva a predkladá na vyslovenie súhlasu hraničné dokumenty podľa článku 14 ods. 4 ...

  h) spracováva a predkladá príslušným orgánom zmluvných strán návrhy zmien a doplnení hraničného ...

  20. V článku 29 ods. 4 sa slová „záverečnej správy, ktorú“ nahrádzajú slovami „záverečného ...

  21. Článok 30 znie:

  „Článok 30 Členovia hraničnej komisie, zmiešaných technických skupín, prizvaní experti a ...

  „Článok 30

  Členovia hraničnej komisie, zmiešaných technických skupín, prizvaní experti a pomocné sily sa ...

  22. Článok 31 sa vypúšťa.

  23. V článku 33 sa slovo „priekop“ nahrádza slovom „strží“.

  24. Príloha I Zmluvy o štátnej hranici sa nahrádza prílohou k tejto zmluve.

  Článok 2

  (1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Platnosť nadobúda prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho ...

  (2) Dňom nadobudnutia platnosti osobitnej zmluvnej úpravy o nepohyblivosti bodu styku štátnych hraníc ...

  (3) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Platnosť tejto zmluvy sa skončí spolu so Zmluvou ...

  Dané v Bratislave 13. mája 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom jazyku ...

  Za Slovenskú republiku:

  Jozef Buček v. r.

  Za Českú republiku:

  Lenka Ptáčková Melicharová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore