Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách 61/1998 účinný od 07.03.1998

Platnosť od: 07.03.1998
Účinnosť od: 07.03.1998
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách 61/1998 účinný od 07.03.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 61/1998 s účinnosťou od 07.03.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej ...

výnos z 2. februára 1998 č. 3053/1/1997-100, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej ...

Týmto výnosom sa ustanovujú

1.

druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých osivo sa uvádza do obehu, najmä morené,

2.

podmienky uznávania množiteľského porastu, ukazovatele a kritériá na uznávanie osiva, označovanie ...

3.

požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie štandardného osiva do obehu, náležitosti osvedčenia ...

4.

požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie obchodného osiva do obehu, náležitosti osvedčenia o ...

5.

podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní a požiadavky na malospotrebiteľské balenie ...

6.

oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva a pravidlá pestovania zemiakov v týchto oblastiach, ...

7.

podmienky výkonu kontroly dovezeného osiva,

8.

podrobnosti o príprave na skúšku z odbornej spôsobilosti a o vykonaní skúšky z odbornej spôsobilosti ...

9.

spôsob skúšania a označovania uznaného osiva druhov poľnohospodárskych plodín vyrobeného z ...

10.

spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva poľnohospodárskych plodín uvádzaných do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 1998.

Výnos je uverejnený v čiastke 7/1998 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore