Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Kajmanskými ostrovmi o zdaňovaní príjmu z úspor 6/2007 účinný od 05.01.2007

Platnosť od: 05.01.2007
Účinnosť od: 05.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Kajmanskými ostrovmi o zdaňovaní príjmu z úspor 6/2007 účinný od 05.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 6/2007 s účinnosťou od 05.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1645 z 24. mája ...

Dohoda nadobudla platnosť 27. júla 2005 v súlade s článkom 10 a v súlade s tým istým článkom ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 6/2007 Z. z.

  DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR

  A.

  List Slovenskej republiky– navrhnúť Vám dohodu o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorá sa nachádza ...

  Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model Dohoda týkajúca sa zdaňovania príjmu z úspor medzi Kajmanskými ...

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  V Bratislave 18. februára 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  B.

  List vlády Kajmanských ostrovov– navrhnúť Vám dohodu o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorá sa ...

  Vážený pane,

  je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z 18. februára 2005, ktorý znie:

  „Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model Dohoda týkajúca sa zdaňovania príjmu z úspor medzi Kajmanskými ...

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  Grand Cayman, Kajmanské ostrovy 12. apríla 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  Príloha k listu

  DOHODA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A KAJMANSKÝMI OSTROVMI O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR

  Za vládu Slovenskej republiky:
  Ivan Mikloš v. r.

  Keďže:

  1. Článok 17 ods. 2 smernice Rady Európskej únie 2003/48/ES (ďalej len „Rada“) o zdaňovaní príjmu ...

  i)

  Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Sanmarinská republika, Monako a Andorra uplatňujú od tohto istého ...

  ii)

  existujú všetky dohody alebo ostatné úpravy, ktoré stanovujú, že všetky príslušné závislé ...

  2. Na základe záväzku v súvislosti so vstupom Cypru, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Lotyšska, ...

  3. Základ pridruženia Kajmanských ostrovov k Európskej únii je stanovený v časti 4 Zmluvy o založení ...

  4. V rámci podmienok pridruženia Kajmanských ostrovov k Európskej únii Kajmanské ostrovy sa nenachádzajú ...

  5. Kajmanské ostrovy majú právne predpisy týkajúce sa podnikov pre kolektívne investovanie, ktorých ...

  Slovenská republika a Kajmanské ostrovy (ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“), ...

  súhlasili s uzavretím tejto dohody, ktorá obsahuje záväzky len na strane zmluvných strán a ktorá ...

  Článok 1 - Pôsobnosť

  1.

  Táto dohoda sa uplatňuje na úrok (ako je definovaný v článku 6 tejto dohody) vyplácaný vyplácajúcim ...

  2.

  Pôsobnosť tejto dohody sa obmedzuje na zdaňovanie príjmu z úspor vo forme výplat úroku z pohľadávok ...

  Článok 2 - Oznamovanie informácií vyplácajúcimi zástupcami

  1.

  Ak sú výplaty úroku vymedzené v článku 6 tejto dohody vyplácané vyplácajúcim zástupcom so ...

  a)

  totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov ustanovené v súlade s článkom 4 tejto dohody,

  b)

  meno a adresu vyplácajúceho zástupcu,

  c)

  číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak číslo účtu chýba, identifikáciu pohľadávky, ktorá ...

  d)

  informácie týkajúce sa výplaty úroku stanovenej v článku 6 ods. 1 tejto dohody. Kajmanské ostrovy ...

  2.

  Do šiestich mesiacov od skončenia ich zdaňovacieho obdobia príslušný orgán Kajmanských ostrovov ...

  Článok 3 - Definícia vlastníka požitkov

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vlastník požitkov“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá prijíma ...

  a)

  koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 5 tejto dohody,

  b)

  koná v mene právnickej osoby, subjektu, ktorý je zdaňovaný zo svojich ziskov na základe všeobecných ...

  c)

  koná v mene inej fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom požitkov, a oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi ...

  2.

  Ak vyplácajúci zástupca má informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma ...

  Článok 4 - Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

  1.

  Kajmanské ostrovy v rámci svojho územia prijímajú a zabezpečujú uplatňovanie postupov potrebných ...

  2.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ...

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca ...

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri neexistencii ...

  3.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ...

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca ...

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri neexistencii ...

  Článok 5 - Definícia vyplácajúceho zástupcu

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vyplácajúci zástupca“ označuje akýkoľvek hospodársky subjekt, ...

  2.

  Akýkoľvek subjekt so sídlom na území zmluvnej strany, ktorému sa vypláca úrok alebo pre ktorý ...

  a)

  je to právnická osoba s výnimkou právnických osôb uvedených v odseku 5 tohto článku alebo

  b)

  jej zisky sú zdaňované na základe všeobecných úprav na zdaňovanie podnikania, alebo

  c)

  je to UCITS uznávaná v súlade so smernicou Rady 85/611/EHS, alebo ekvivalentný podnik pre kolektívne ...

  Hospodársky subjekt so sídlom na Kajmanských ostrovoch vyplácajúci úrok alebo zabezpečujúci ...

  3.

  Subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku však má možnosť, aby sa k nemu pristupovalo na účely ...

  4.

  Ak hospodársky subjekt a subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku majú sídlo na území tej istej ...

  5.

  Právnické osoby vyňaté z pôsobnosti odseku 2 písm. a) podľa tohto článku sú

  a)

  vo Fínsku: avoin yhtio (Ay) a kommandiittiyhtio (Ky)/oppet bolag a kommanditbolag,

  b)

  vo Švédsku: handelsbolag (HB) a kommanditbolag (KB).

  Článok 6 - Definícia výplaty úroku

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „výplata úroku“ označuje

  a)

  úrok vyplatený alebo pripísaný na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu, bez ohľadu ...

  b)

  úrok, ktorý sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri odpredaji, náhrade alebo refundácii pohľadávok ...

  c)

  príjem pochádzajúci z výplat úroku buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku ...

  i)

  UCITS schválenou v súlade so smernicou Rady ES 85/611/EHS, alebo

  ii)

  ekvivalentným podnikom pre kolektívne investovanie zriadeným na Kajmanských ostrovoch,

  iii)

  subjektmi, ktoré majú nárok na základe článku 5 ods. 3 tejto dohody,

  iv)

  podnikmi pre kolektívne investovanie zriadenými mimo územia, na ktoré sa uplatňuje článok 299 ...

  d)

  príjem realizovaný pri odpredaji, náhrade alebo refundácii akcií alebo podielov v nasledujúcich ...

  i)

  UCITS schválený v súlade so smernicou 85/611/EHS, alebo

  ii)

  ekvivalentný podnik pre kolektívne investovanie zriadený na Kajmanských ostrovoch,

  iii)

  subjekty, ktoré majú nárok na základe článku 5 ods. 3 tejto dohody,

  iv)

  podniky pre kolektívne investovanie zriadené mimo územia, na ktoré sa uplatňuje článok 299 Zmluvy ...

  2.

  Pokiaľ ide o odsek 1 písm. c) a d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ...

  3.

  Pokiaľ ide o odsek 1 písm. d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ...

  4.

  Pokiaľ je úrok uvedený v odseku 1 tohto článku vyplatený alebo pripísaný na účet subjektu ...

  5.

  Pokiaľ ide o odsek 1 písm. b) a d) tohto článku, zmluvná strana má možnosť vyžadovať od vyplácajúcich ...

  6.

  Odlišne od odseku 1 písm. c) a d) tohto článku má zmluvná strana právo vylúčiť z definície ...

  Vykonávanie takej možnosti jednou zmluvnou stranou je záväzné pre druhú zmluvnú stranu.

  7.

  Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku a odseku 3 tohto článku je od 1. ...

  8.

  Percentuálne podiely uvedené v odseku 1 písm. d) a v odseku 6 tohto článku sa určujú v závislosti ...

  Článok 7 - Prechodné ustanovenia pre obchodovateľné dlhové cenné papiere

  1.

  Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 10 ods. 2 smernice, ale najneskôr do 31. decembra ...

  i)

  ktoré obsahujú klauzuly o pripočítaní úroku zaplateného v inej krajine („gross-up“) alebo ...

  ii)

  ak vyplácajúci zástupca sídli na území zmluvnej strany, ktorá uplatňuje zrážkovú daň, pričom ...

  Ak sa od 1. marca 2002 uskutoční ďalšia emisia uvedeného obchodovateľného dlhového cenného ...

  Ak sa od 1. marca 2002 uskutoční ďalšia emisia uvedeného obchodovateľného dlhového cenného ...

  2.

  Nič v tomto článku nebráni zmluvným stranám, aby zdaňovali príjem z obchodovateľných dlhových ...

  Článok 8 - Postup pri vzájomnej dohode

  Ak medzi zmluvnými stranami vzniknú ťažkosti alebo pochybnosti, pokiaľ ide o vykonávanie alebo ...

  Článok 9 - Dôvernosť

  1.

  Všetky informácie poskytnuté a prijaté príslušným orgánom zmluvnej strany sú dôverné.

  2.

  Informácie poskytnuté príslušnému orgánu zmluvnej strany sa nesmú použiť bez predchádzajúceho ...

  3.

  Poskytnuté informácie možno sprístupniť len osobám alebo orgánom, ktoré sa zaoberajú priamym ...

  4.

  Ak sa príslušný orgán zmluvnej strany domnieva, že informácie, ktoré dostal od príslušného ...

  Článok 10 - Nadobudnutie platnosti

  Táto dohoda nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, keď si všetky vlády navzájom písomne ...

  Článok 11 - Skončenie platnosti

  1.

  Táto dohoda zostáva v platnosti, kým jej platnosť neskončí jedna zo zmluvných strán.

  2.

  Každá zo zmluvných strán môže skončiť platnosť tejto dohody tak, že skončenie písomne oznámi ...

  Článok 12 - Uplatňovanie a pozastavenie uplatňovania

  1.

  Uplatňovanie tejto dohody je podmienené prijatím opatrení, ktoré sú v súlade alebo sú rovnocenné ...

  2.

  Na základe postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 8 tejto dohody uplatňovanie tejto ...

  3.

  V zmysle postupu pri vzájomnej dohode ustanoveného v článku 8 tejto dohody každá zo zmluvných ...

  Článok 13 - Príslušné orgány

  Na účely tejto dohody pojem „príslušný orgán“ v prípade Kajmanských ostrovov znamená „Financial ...

  Článok 14 - Implementácia

  Pred 1. januárom 2005 zmluvné strany prijmú zákony, predpisy a administratívne nariadenia na zladenie ...

  Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

  Dané v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako autentické.

  V prípade odlišností výkladu jednotlivých jazykových znení je rozhodujúce anglické znenie.

  Príloha k dohode

  Zoznam súvisiacich subjektov

  Na účely článku 7 sa za „súvisiaci subjekt, ktorý koná ako správny orgán alebo ktorého úloha ...

  Subjekty v rámci Európskej únie

  – Vlaams Gewest (Flámsky región)
  – Région wallonne (Valónsky región)

  Španielsko

  – Xunta de Galicia (vláda autonómneho spoločenstva Galície)– Junta de Andalucía (vláda autonómneho ...

  Grécko

  – Οργανιδμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Národný telekomunikačný ...

  Francúzsko

  – La Caisse d´amortissement de la dette sociale (CADES) (Fond na úhradu dlhu sociálneho zabezpečenia)– ...

  Taliansko

  – regióny
  – provincie

  Lotyšsko

  – Pašvaldibas (miestne samosprávy)

  Poľsko

  – gminy (obce)
  – powiaty (okresy)

  Portugalsko

  – Regiăo Autónoma da Madeira (autonómna oblasť Madeira)– Regiăo Autónoma dos Açores (autonómna ...

  Slovensko

  – mestá a obce
  – Železnice Slovenskej republiky

  Medzinárodné subjekty

  – Európska banka pre obnovu a rozvoj
  – Európska investičná banka

  Ustanovenia článku 7 sa nedotýkajú medzinárodných záväzkov, ktoré zmluvné strany mohli uzavrieť ...

  Subjekty v tretích krajinách
  1.
  2.
  3.
  4.
Načítavam znenie...
MENU
Hore