Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií 573/1992 účinný od 16.12.1992

Platnosť od: 16.12.1992
Účinnosť od: 16.12.1992
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií 573/1992 účinný od 16.12.1992
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 573/1992 s účinnosťou od 16.12.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 2. októbra 1990 bola v Prahe podpísaná ...

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ...

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 2 dňom 2. augusta 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ...

Česká a Slovenská Federatívna Republika aSpolková republika Nemecko

vedené prianím prehĺbiť vzájomnú hospodársku spoluprácu, v úsilí vytvoriť priaznivé podmienky ...

Článok 1 - Na účely tejto Dohody

1.

Pojem „investície“ zahŕňa všetky majetkové hodnoty, vložené v súlade s vnútroštátnym ...

a)

hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj ostatné vecné práva, ako sú hypotéky a záložné práva; ...

b)

akcie a iné druhy účastí na spoločnostiach;

c)

pohľadávky a nároky na peniaze, ktoré sa vynaložili na vytvorenie hospodárskych hodnôt, alebo ...

d)

práva z oblasti duševného vlastníctva, najmä autorské práva, patenty, spotrebné vzory, priemyselné ...

e)

verejnoprávne oprávnenie včítane oprávnenia na dobývanie a ťažbu prírodných zdrojov.

2.

Pojem „výnosy“ označuje akékoľvek obnosy, ktoré pochádzajú z investície, ako sú podiely ...

3.

Pojem „investor“ znamená fyzické osoby so stálym bydliskom alebo právnické osoby so sídlom ...

Článok 2

1.

Každá zmluvná strana bude na svojom území podľa svojich možností podporovať investície investorov ...

2.

Žiadna zo zmluvných strán nebude na svojom území akokoľvek poškodzovať svojvoľnými alebo diskriminačnými ...

3.

Investície a ich výnosy, ako aj reinvestície a výnosy z nich požívajú plnú ochranu tejto Dohody. ...

Článok 3

1.

Žiadna zmluvná strana nebude nakladať s investíciami investorov druhej zmluvnej strany alebo investíciami, ...

2.

Žiadna zmluvná strana nebude nakladať s investormi druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o ich činnosti ...

3.

Toto konanie sa nevzťahuje na výhradné práva, ktoré jedna zmluvná strana poskytuje investorom ...

4.

Konanie vyplývajúce z tohto článku sa nevzťahuje na výhody, ktoré jedna zmluvná strana poskytuje ...

Článok 4

1.

Investície investorov jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany plnú ochranu ...

2.

Investície investorov jednej zmluvnej strany sa nesmú na území druhej zmluvnej strany vyvlastniť, ...

3.

S investormi zmluvnej strany, ktorých investície utrpia na území druhej zmluvnej strany straty v ...

4.

Investori jednej zmluvnej strany budú na území druhej zmluvnej strany požívať v prípadoch spomenutých ...

Článok 5 - 1. Každá zmluvná strana zabezpečí investorom druhej zmluvnej strany voľný prevod platieb súvisiacich s investíciami, najmä

a)

kapitálu a dodatočných súm potrebných na udržiavanie alebo rozširovanie investície;

b)

výnosov;

c)

splátok pôžičiek v zmysle článku 1 ods. 1 písm. c);

d)

výťažku v prípade úplnej alebo čiastočnej likvidácie alebo predaja investície;

e)

odškodnenia podľa článku 4.

2.

Prevod sa uskutočňuje bezodkladne kurzom platným v deň prevodu.

Článok 6

Ak zmluvná strana poskytne svojim investorom platby na základe záruky za investície na území druhej ...

Článok 7

1.

Ak z právnych predpisov jednej zmluvnej strany alebo z medzinárodnoprávnych záväzkov, ktoré platia ...

2.

Každá zmluvná strana dodrží každý iný záväzok, ktorý prevzala na svojom území s ohľadom ...

Článok 8

Táto Dohoda platí aj pre investície uskutočnené investormi jednej zmluvnej strany na území druhej ...

Článok 9

1.

Spory medzi zmluvnými stranami o výklad alebo použitie tejto Dohody sa majú, pokiaľ možno, urovnať ...

2.

Ak týmto spôsobom nemožno spor odstrániť, potom sa na žiadosť jednej z oboch zmluvných strán ...

3.

Rozhodcovský súd sa zriaďuje z prípadu na prípad tak, že každá zmluvná strana určí jedného ...

4.

Pokiaľ sa nedodržia lehoty uvedené v odseku 3, môže pri nedostatku inej dohody požiadať každá ...

5.

Rozhodcovský súd rozhoduje väčšinou hlasov. Jeho rozhodnutia sú záväzné. Každá zmluvná strana ...

Článok 10

1.

Spory týkajúce sa investícií medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany sa ...

2.

Ak sa spor nemôže vyriešiť v lehote šiestich mesiacov odo dňa jeho oznámenia jednou stranou ...

3.

Strana v spore nebude v priebehu rozhodcovského konania alebo pri výkone rozhodcovského výroku namietať, ...

Článok 11

Táto Dohoda platí bez ohľadu na to, či sú medzi zmluvnými stranami nadviazané diplomatické a ...

Článok 12

Podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 rozšíri sa táto Dohoda v súlade s ustanovenými ...

Článok 13

1.

Táto Dohoda podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny budú vymenené čo najskôr v Bonne.

2.

Táto Dohoda nadobudne platnosť za tridsať dní po výmene ratifikačných listín. Bude platiť desať ...

3.

Pre investície uskutočnené pred ukončením platnosti tejto Dohody platia ustanovenia článkov 1 ...

Dané v Prahe 2. októbra 1990 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, ...

ZaČeskú a Slovenskú Federatívnu Republiku:Doc. Ing. Václav Klaus CSc. v. r.minister financií ČSFR ...

ZaSpolkovú republiku Nemecko:Hermann Huber v. r.mimoriadny a splnomocnený veľvyslanecSpolkovej republiky ...

Protokol

Pri podpise Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko ...

(1)

K článku 1

Pohľadávky a nároky na peniaze uvedené v odseku 1 písm. c) zahŕňajú pohľadávky a nároky z ...

(2)

K článku 2

Dohoda platí aj na území výlučnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu, pokiaľ medzinárodné ...

(3)

K článku 3

a)

Za „činnosť“ v zmysle článku 3 treba považovať najmä správu, použitie a využitie investície. ...

b)

Ustanovenia článku 3 nezaväzujú zmluvnú stranu poskytnúť investorom na území druhej zmluvnej ...

c)

Zmluvné strany budú v rámci svojho vnútroštátneho právneho poriadku benevolentne posudzovať ...

(4)

K článku 4

Investor má takisto nárok na náhradu, ak opatrením uvedeným v článku 4 ods. 2 dôjde k zásahu ...

(5)

K článku 5

a)

Prevod „bezodkladne“ v zmysle článku 4 ods. 2 a článku 5 ods. 2 je prevod urobený v dobe obvykle ...

b)

Platný kurz v zmysle článku 5 ods. 2 má zodpovedať krížovému kurzu (cross rate) vyplývajúcemu ...

(6)

Pri preprave tovaru a osôb uskutočňovanej v súvislosti s investíciou nebude jedna zmluvná strana ...

Dané v Prahe 2. októbra 1990 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, ...

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:Doc. Ing. Václav Klaus CSc. v. r.minister financií ...

Za Spolkovú republiku Nemecko:Hermann Huber v. r.mimoriadny a splnomocnený veľvyslanecSpolkovej republiky ...

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore