Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 562/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 31.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 562/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 562/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Čl. I

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~11. V § 14 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1.odsek-1„Cenné papiere na obchodovanie sa podľa § 25 ods. 1 písm. e) tretieho bodu zákona oceňujú reálnou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~22. V § 14 ods. 1 tretia veta znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~2.odsek-1„Súčasťou obstarávacej ceny cenného papiera a podielu oceneného podľa § 25 ods. 1 písm. a) ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~33. V § 21 ods. 2 sa za slová „sa rozpúšťajú“ vkladajú slová „rovnakým spôsobom ako dotácie“. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~44. V § 24 ods. 2 písmeno a) znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~4.odsek-1„a) dlžníkovi pri zmene veriteľa a pri veriteľovi, ak za dlžníka prevzala plnenie iná osoba,“. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~55. V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~5.odsek-1„(3) Kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je poskytnutý preddavok alebo prijatý ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~5.odsek-1.odsek-1Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~66. V § 24 ods. 4 prvej vete sa slová „4 a 5“ nahrádzajú slovami „5 a 6“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~77. V § 24 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~7.odsek-1„Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~88. V § 42 ods. 2 druhá veta znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~8.odsek-1„V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza vecné bremeno k dlhodobému majetku, poskytnutá ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~99. V § 44 ods. 11 sa slová „607 – Výnosy z predaja nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami „607 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1010. V § 47 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~10.odsek-1„Pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou platobnou kartou, sa účtuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1111. V § 48 ods. 1 písmeno b) znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~11.odsek-1„b) krátkodobé záväzky alebo dlhodobé záväzky z obchodného styku, napríklad krátkodobé ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1212. V § 49 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~12.odsek-1„Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~12.odsek-1~1Poznámka pod čiarou k odkazu 30ab znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~12.odsek-1~2„30ab) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1313. V § 52 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~13.odsek-1„(9) Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa k obdobiu, v ktorom mala byť účtovná jednotka platiteľom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~13.odsek-1.odsek-1a) právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty30k) na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~13.odsek-1.odsek-1~1b) povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty30l) na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~13.odsek-1~1(10) Ak dôjde ku krádeži majetku, odvod dane z pridanej hodnoty sa vo výške odpočítanej dane ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~13.odsek-1~1.odsek-1Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 11 až 18.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~13.odsek-1~1.odsek-1~1Poznámky pod čiarou k odkazom 30k až 30m znejú:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~13.odsek-1~1.odsek-1~2„30k) § 55 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~13.odsek-1~1.odsek-1~330l) § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~13.odsek-1~1.odsek-1~430m) § 53 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 523/2005 Z. z.“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1414. V § 52 sa vypúšťajú odseky 15 a 16.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~14.odsek-1Doterajšie odseky 17 a 18 sa označujú ako odseky 15 a 16.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1515. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1㤠52a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~1(1) Na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje dotácia poskytovaná zo štátneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~2(2) Dotácia na majetok spojená s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~2.odsek-1a) odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~2.odsek-1~1b) neodpisovanom majetku, ak sa vyžaduje splnenie určitých podmienok so súvzťažným zápisom v ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~2.odsek-1~2c) neodpisovanom majetku, v prospech vecne príslušného účtu výnosov a to v účtovnom období, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~3(3) Dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~4(4) Poskytnutá dotácia na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti alebo dotácia poskytnutá ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~5(5) Pri účtovaní povinnosti vrátiť poskytnutú dotáciu sa vznik záväzku účtuje najskôr s ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~6(6) Zmena sumy pôvodne odhadovaného nároku na dotáciu z dôvodu jej spresnenia na základe získaných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~6.odsek-1a) znížení pôvodnej sumy na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~6.odsek-1~1b) zvýšení pôvodnej sumy v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15.odsek-1~7(7) Ak v čase tvorby rezervy na náklady, vzniká nárok na účtovanie dotácie, suma nároku na dotáciu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1616. V § 56 odsek 12 znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~16.odsek-1„(12) Na účte 384 –Výnosy budúcich období sa na účely zabezpečenia vecnej a časovej súvislosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1717. V § 61 ods. 12 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~17.odsek-1„okrem dlhodobých záväzkov z obchodného styku účtovaných podľa § 48 ods. 1 písm. b).“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1818. V § 68 ods. 8 prvej vete sa slová „manko nakúpených zásob ako aj zásob vlastnej výroby“ ...

Čl. II

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~8.odsek-1Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Načítavam znenie...
MENU
Hore