Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov z 23. júla 1990 v znení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999 562/2006 účinný od 12.10.2006


Platnosť od: 12.10.2006
Účinnosť od: 12.10.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov z 23. júla 1990 v znení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999 562/2006 účinný od 12.10.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 562/2006 s účinnosťou od 12.10.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2004 bol v Bruseli ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 562/2006 Z. z.

  DOHOVORo pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov

  Vysoké zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

  berúc do úvahy, že Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, ...

  rozhodli sa uzavrieť tento dohovor a na tento účel vymenovali týchto splnomocnených zástupcov:

  JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV,

  PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY,

  JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA,

  PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

  PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

  PREZIDENT GRÉCKEJ REPUBLIKY,

  JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA,

  PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

  PREZIDENTKA ÍRSKA,

  PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY,

  PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY,

  KABINET MINISTROV LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

  PREZIDENT LITOVSKEJ REPUBLIKY,

  JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VOJVODA LUXEMBURSKA,

  PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

  PREZIDENT MALTY,

  JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA,

  SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

  PREZIDENT POĽSKEJ REPUBLIKY,

  PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

  PREZIDENT SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

  PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

  PREZIDENTKA FÍNSKEJ REPUBLIKY,

  VLÁDA ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

  JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

  ktorí sa na zasadaní Výboru stálych zástupcov členských štátov Európskej únie a po výmene ...

  dohodli takto:

  Článok 1

  Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, ...

  Článok 2

  Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov sa týmto ...

  1.

  V článku 2 ods. 2:
  – daň z příjmů fyzických osob,

  a)

  za písmeno a) sa vkladá písmeno, ktoré znie:

  „b) v Českej republike:

  b)

  písmeno b) sa stáva písmenom c) a nahrádza sa týmto textom:

  „c) v Dánsku:

  c)

  písmeno c) sa stáva písmenom d);

  d)

  za písmeno d) sa vkladá písmeno, ktoré znie:

  „e) v Estónskej republike:

  e)

  písmeno d) sa stáva písmenom f);

  f)

  písmeno e) sa stáva písmenom g) a nahrádza sa týmto textom:

  „g) v Španielsku:

  g)

  písmeno f) sa stáva písmenom h);

  h)

  písmeno g) sa stáva písmenom i);

  i)

  písmeno h) sa stáva písmenom j) a nahrádza sa týmto textom:

  „j) v Taliansku:

  j)

  za písmeno j) sa vkladajú písmená, ktoré znejú takto:

  „k) v Cyperskej republike:

  l)

  v Lotyšskej republike:

  m)

  v Litovskej republike:

  k)

  písmeno i) sa stáva písmenom n);

  l)

  za písmeno n) sa vkladajú písmená, ktoré znejú takto:

  „o) v Maďarskej republike:

  p)

  v Maltskej republike:

  m)

  písmeno j) sa stáva písmenom q);

  n)

  písmeno k) sa stáva písmenom r);

  o)

  za písmeno r) sa vkladá písmeno, ktoré znie:

  „s) v Poľskej republike:

  p)

  písmeno l) sa stáva písmenom t);

  q)

  za písmeno t) sa vkladajú písmená, ktoré znejú takto:

  „u) v Slovinskej republike:

  r)

  písmeno m) sa stáva písmenom w);

  s)

  písmeno n) sa stáva písmenom x) a nahrádza sa takto:

  „x) vo Švédsku:

  t)

  písmeno o) sa stáva písmenom y).

  2.

  V článku 3 ods. 1 sa dopĺňajú tieto zarážky:„– v Českej republike: Ministr financí alebo ...

  3.

  V článku 3 ods. 1 sa zarážka

  „– v Taliansku:

  il Ministro delle Finanze alebo jeho oprávnený zástupca“

  nahrádza takto:

  „– v Taliansku:

  Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali“.

  Článok 3

  – Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov;

  – Dohovoru o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Dohovoru ...

  – Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s ...

  v dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, fínskom, nemeckom, gréckom, írskom, talianskom, ...

  Znenie Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov, ...

  Znenia vypracované v českom, estónskom, lotyšskom, litovskom, maltskom, poľskom, slovinskom a slovenskom ...

  Článok 4

  Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskymi štátmi. Listiny o ratifikácii, ...

  Článok 5

  Tento dohovor nadobúda platnosť po jeho vzájomnej ratifikácii, prijatí alebo schválení zmluvnými ...

  Článok 6

  Generálny tajomník Rady Európskej únie oznámi všetkým signatárskym štátom

  a)

  uloženie každej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení;

  b)

  dátumy nadobudnutia platnosti dohovoru medzi štátmi, ktoré ho ratifikovali, prijali alebo schválili. ...

  Článok 7

  Tento dohovor, vyhotovený v jednom origináli v českom, dánskom, holandskom, anglickom, estónskom, ...

  V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

  Za Jeho Veličenstvo kráľa Belgičanov:Jan DE BOCKveľvyslanec

  Za prezidenta Českej republiky:Jan KOHOUTveľvyslanec

  Za Jej Veličenstvo kráľovnú Dánska:Claus GRUBEveľvyslanec

  Za prezidenta Spolkovej republiky Nemecko:Wilhelm Heinrich SCHÖNFELDERveľvyslanec

  Za prezidenta Estónskej republiky:Väino REINARTveľvyslanec

  Za prezidenta Gréckej republiky:Vassilis KASKARELISveľvyslanec

  Za Jeho Veličenstvo kráľa Španielska:Carlos BASTARRECHE SAGÜESveľvyslanec

  Za prezidenta Francúzskej republiky:Pierre SELLALveľvyslanec

  Za prezidentku Írska:Anne ANDERSONveľvyslankyňa

  Za prezidenta Talianskej republiky:Rocco Antonio CANGELOSIveľvyslanec

  Za prezidenta Cyperskej republiky:Nicholas EMILIOUveľvyslanec

  Za Kabinet ministrov Lotyšskej republiky:Peteris USTUBSveľvyslanec

  Za prezidenta Litovskej republiky:Oskaras JUSYSveľvyslanec

  Za Jeho Kráľovskú Výsosť vojvodu Luxemburska:Martine SCHOMMERveľvyslankyňa

  Za prezidenta Maďarskej republiky:Tibor KISSveľvyslanec

  Za prezidenta Malty:Richard Cachia CARUANAveľvyslanec

  Za Jej Veličenstvo kráľovnú Holandska:Tom J. A. M. DE BRUIJNveľvyslanec

  Za spolkového prezidenta Rakúskej republiky:Gregor WOSCHNAGGveľvyslanec

  Za prezidenta Poľskej republiky:Marek GRELAveľvyslanec

  Za prezidenta Portugalskej republiky:Alvaro MENDONÇA E MOURAveľvyslanec

  Za prezidenta Slovinskej republiky:Ciril STOKELJ

  Za prezidenta Slovenskej republiky:Maroš Šefčovičveľvyslanec

  Za prezidentku Fínskej republiky:Eikka KOSONENveľvyslanec

  Za vládu Švédskeho kráľovstva:Sven-Olof PETERSSONveľvyslanec

  Za Jej Veličenstvo kráľovnú Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:John GRANTveľvyslanec ...

  ZÁPISNICA

  z podpisu Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej ...

  Splnomocnení zástupcovia Belgického kráľovstva, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Estónskej ...

  Pri tejto príležitosti vzali na vedomie tieto jednostranné vyhlásenia:

  I. Vyhlásenie o článku 7 Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku ...

  Vyhlásenie Belgicka, Českej republiky, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Portugalska, Slovenska a Slovinska ...

  Belgicko, Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko vyhlasujú, ...

  II. Vyhlásenia o článku 8 Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku ...

  1.

  Vyhlásenie Cyperskej republiky
  Výraz „závažná sankcia“ zahŕňa sankcie za

  a)

  podvodné alebo úmyselné vykonanie alebo podanie nepravdivého vyhlásenia, priznania, dokladu alebo ...

  b)

  podvodné alebo úmyselné podanie nepravdivej účtovnej závierky;

  c)

  odmietnutie, zanedbanie podania alebo nepodanie daňového priznania;

  d)

  odmietnutie, zanedbanie vedenia riadnych účtovných záznamov alebo ich nevedenie alebo nesprístupnenie ...

  e)

  pomoc, napomáhanie, radenie, podnecovanie alebo navádzanie osoby podať, doručiť alebo predložiť ...

  2.

  Vyhlásenie Českej republikyPorušenie daňových zákonov, za ktoré možno uložiť „závažnú ...

  a)

  nezaplatenie vymeraných daní, odvodov do sociálneho poistenia, odvodov do zdravotného poistenia ...

  b)

  daňový alebo podobný únik;

  c)

  nesplnenie oznamovacej povinnosti.

  3.

  Vyhlásenie Estónskej republiky

  Pojem „závažná sankcia“ sa bude vykladať ako trestné sankcie za daňový podvod podľa estónskeho ...

  4.

  Vyhlásenie Gréckej republiky

  Vymedzenie pojmu závažná sankcia, ktoré Grécka republika poskytla v roku 1990, sa týmto nahrádza ...

  „Pojem „závažné sankcie" zahŕňa správne sankcie za závažné porušenia daňových zákonov, ...

  5.

  Vyhlásenie Maďarskej republiky

  Pojem „závažná sankcia“ znamená trestné sankcie zavedené v súvislosti s trestnými činmi ...

  6.

  Vyhlásenie Lotyšskej republiky

  Pojem „závažné sankcie“ znamená správne sankcie za závažné porušenia daňových zákonov, ...

  7.

  Vyhlásenie Litovskej republiky

  Pojem „závažné sankcie“ zahŕňa trestné sankcie a správne sankcie, ako napríklad sankcie ...

  8.

  Vyhlásenie Maltskej republikyPojem „závažná sankcia“ znamená správnu alebo trestnú sankciu ...

  a)

  v priznaní alebo inom vykonanom, pripravenom alebo podanom vyhlásení na účely zákonov o dani z ...

  b)

  vykoná v priznaní alebo inom dokumente alebo vyhlásení pripravenom alebo podanom na účely zákonov ...

  c)

  nepravdivo ústne alebo písomne odpovie na položenú otázku alebo podanú žiadosť o informáciu ...

  d)

  pripraví alebo vedie alebo povolí prípravu alebo vedenie nepravdivých účtovných záznamov alebo ...

  e)

  použije akýkoľvek podvod, lesť alebo machináciu alebo povolí použitie takého podvodu, ľsti ...

  9.

  Vyhlásenie Holandského kráľovstva

  Vymedzenie pojmu závažná sankcia, ktoré Holandské kráľovstvo poskytlo v roku 1990, sa týmto ...

  „Pojem „závažná sankcia" znamená sankciu uloženú súdom za úmyselné spáchanie trestného ...

  10.

  Vyhlásenie Portugalskej republiky

  Vymedzenie pojmu závažná sankcia, ktoré Portugalská republika poskytla v roku 1990, sa týmto nahrádza ...

  „Pojem „závažné sankcie" zahŕňa trestné sankcie, ako aj správne sankcie uplatniteľné zo ...

  11.

  Vyhlásenie Poľskej republiky

  Pojem „závažná sankcia“ znamená trest pokuty, trest odňatia slobody alebo oboje uložené spoločne ...

  12.

  Vyhlásenie Slovinskej republiky

  Pojem „závažná sankcia“ znamená sankciu za akékoľvek porušenie daňového zákona.

  13.

  Vyhlásenie Slovenskej republiky

  Pojem „závažná sankcia“ znamená pojem „pokuta“ za porušenie daňovej povinnosti chápaná ...

  V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

  Za Jeho Veličenstvo kráľa Belgičanov:Jan DE BOCKveľvyslanec

  Za prezidenta Českej republiky:Jan KOHOUTveľvyslanec

  Za Jej Veličenstvo kráľovnú Dánska:Claus GRUBEveľvyslanec

  Za prezidenta Spolkovej republiky Nemecko:Wilhelm Heinrich SCHÖNFELDERveľvyslanec

  Za prezidenta Estónskej republiky:Väino REINARTveľvyslanec

  Za prezidenta Gréckej republiky:Vassilis KASKARELISveľvyslanec

  Za Jeho Veličenstvo kráľa Španielska:Carlos BASTARRECHE SAGÜESveľvyslanec

  Za prezidenta Francúzskej republiky:Pierre SELLALveľvyslanec

  Za prezidentku Írska:Anne ANDERSONveľvyslankyňa

  Za prezidenta Talianskej republiky:Rocco Antonio CANGELOSIveľvyslanec

  Za prezidenta Cyperskej republiky:Nicholas EMILIOUveľvyslanec

  Za Kabinet ministrov Lotyšskej republiky:Peteris USTUBSveľvyslanec

  Za prezidenta Litovskej republiky:Oskaras JUSYSveľvyslanec

  Za Jeho Kráľovskú Výsosť vojvodu Luxemburska:Martine SCHOMMERveľvyslankyňa

  Za prezidenta Maďarskej republiky:Tibor KISSveľvyslanec

  Za prezidenta Malty:Richard Cachia CARUANAveľvyslanec

  Za Jej Veličenstvo kráľovnú Holandska:Tom J. A. M. DE BRUIJNveľvyslanec

  Za spolkového prezidenta Rakúskej republiky:Gregor WOSCHNAGGveľvyslanec

  Za prezidenta Poľskej republiky:Marek GRELAveľvyslanec

  Za prezidenta Portugalskej republiky:Alvaro MENDONÇA E MOURAveľvyslanec

  Za prezidenta Slovinskej republiky:Ciril STOKELJ

  Za prezidenta Slovenskej republiky:Maroš Šefčovičveľvyslanec

  Za prezidentku Fínskej republiky:Eikka KOSONENveľvyslanec

  Za vládu Švédskeho kráľovstva:Sven-Olof PETERSSONveľvyslanec

  Za Jej Veličenstvo kráľovnú Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:John GRANTveľvyslanec ...

Poznámky

 • 1)  Ú. v. EÚ C 160, 30. 6. 2005, s. 1.
 • 2)  Ú. v. ES L 225, 20. 8. 1990, s. 10.
 • 3)  Ú. v. ES C 26, 31. 1. 1996, s. 1.
 • 4)  Ú. v. ES C 202, 16. 7. 1999, s. 11.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore