Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 559/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 31.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 559/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 559/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

„Na ťarchu účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy sa účtuje o ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým ...

1. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

2. V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri platbe záväzku v cudzej mene sa použije ...

3. V § 9 odsek 7 znie:

4. V § 10 sa odsek 8 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

5. V § 15 odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou okrem cenných papierov ...

(2) Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania ...

6. V § 15 ods. 10 piata veta znie: „Pri predaji podielového cenného papiera sa zaúčtovaná zmena ...

7. V § 15 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

8. V § 20 ods. 4 druhá veta znie: „Účet 384 – Výnosy budúcich období sa rozpúšťa do výnosov ...

9. V § 20 ods. 5 prvá až tretia veta znejú: „Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa ocení ...

10. V § 30 odsek 8 znie:

11. V § 36 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtujú v účtovnej jednotke, ...

12. V § 36 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Príjem tržby platobnou kartou sa účtuje ...

13. V § 41 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

14. V § 41 ods. 8 tretia a štvrtá veta znejú:

15. V § 41 odsek 9 znie:

16. V § 41 ods. 10 sa slová „7 a 8“ nahrádzajú slovami „8 a 9“.

17. V § 45 ods. 8 a 9 a § 67 ods. 4 sa za slovo „odpisov“ vkladajú slová „dlhodobého majetku, ...

18. V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na ťarchu účtu 542 – Ostatné pokuty a penále ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:

„67a) § 13 ods. 4 zákona č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 31 a 32 zákona č. ...

19. V § 57 sa odsek 7 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) volebná kaucia, ktorá sa nevracia, poskytnutá politickou stranou alebo politickým hnutím ...

g) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka.68b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 68a a 68b znejú:

„68a) § 18 ods. 7 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v ...

68b) § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

20. V § 58 ods. 4 sa slová „Peňažné fondy“ nahrádzajú slovom „Fondy“.

21. V § 65 ods. 4 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.

22. V § 65 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorý bol ...

23. V prílohe účtovej triede 4 sa slová „41 – Imanie a peňažné fondy“ nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Načítavam znenie...
MENU
Hore