Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb 553/1992 účinný od 09.12.1992

Platnosť od: 09.12.1992
Účinnosť od: 09.12.1992
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Trestné konanie, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 553/1992 s účinnosťou od 09.12.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. marca 1983 bol v Štrasburgu dojednaný ...

V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol Dohovor podpísaný v Štrasburgu 13. februára ...

S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 18 ods. 2 dňom 1. júla 1985. Pre Českú a ...

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHOVOR

o odovzdávaní odsúdených osôb

Členské štáty Rady Európy a ďalšie signatárske štáty

majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi;

prajúc si ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti trestného práva;

domnievajúc sa, že táto spolupráca by mala napomáhať spravodlivosť a resocializáciu odsúdených ...

domnievajúc sa, že tieto ciele vyžadujú, aby cudzincom, ktorí boli pozbavení slobody v dôsledku ...

domnievajúc sa, že tento cieľ možno najlepšie dosiahnuť tým, že ich odovzdajú do ich krajín, ...

dohodli sa na tomto:

Článok 1 - Definície

Na účely tohto Dohovoru:

a)

„trestom“ sa rozumie každé potrestanie alebo opatrenie, ktoré zahŕňa pozbavenie slobody nariadené ...

b)

„rozsudkom“ sa rozumie rozhodnutie alebo nariadenie súdu, ktorým sa ukladá trest;

c)

„odsudzujúcim štátom“ sa rozumie štát, v ktorom sa uložil trest osobe, ktorá môže byť ...

d)

„vykonávajúcim štátom“ sa rozumie štát, do ktorého môže byť alebo už bola odovzdaná ...

Článok 2 - Všeobecné zásady

1.

Strany sa zaväzujú vzájomne čo najviac spolupracovať pri odovzdávaní odsúdených osôb podľa ...

2.

Osobu odsúdenú na území jednej strany možno odovzdať na územie druhej strany podľa ustanovení ...

3.

O odovzdanie môže žiadať odsudzujúci alebo vykonávajúci štát.

Článok 3 - Podmienky odovzdania

1.

Odsúdenú osobu možno odovzdať podľa tohto Dohovoru iba za týchto podmienok:

a)

ak je táto osoba štátnym občanom vykonávajúceho štátu;

b)

ak je rozsudok konečný;

c)

ak v čase prijatia žiadosti o odovzdanie má odsúdená osoba vykonať ešte najmenej šesť mesiacov ...

d)

ak odsúdená osoba súhlasí alebo, pokiaľ to považuje za potrebné jeden z oboch štátov vzhľadom ...

e)

ak čin alebo opomenutie, pre ktoré bol uložený trest, je trestným činom podľa právneho poriadku ...

f)

ak súhlasí tak odsudzujúci, ako aj vykonávajúci štát s odovzdaním.

2.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu strany dohodnúť o odovzdaní odsúdenej osoby aj napriek tomu, ...

3.

Ktorýkoľvek štát môže pri podpise, uložení svojich ratifikačných listín alebo listín o prijatí, ...

4.

Ktorýkoľvek štát môže v rozsahu, v akom sa ho to týka, kedykoľvek vo vyhlásení adresovanom ...

Článok 4 - Povinnosť poskytovať informácie

1.

Každú odsúdenú osobu, na ktorú sa môže tento Dohovor vzťahovať, musí odsudzujúci štát informovať ...

2.

Ak odsúdená osoba vyjadrí odsudzujúcemu štátu záujem, aby bola odovzdaná podľa tohto Dohovoru, ...

3.

Informácia bude obsahovať:

a)

meno, dátum a miesto narodenia odsúdenej osoby,

b)

jej adresu vo vykonávajúcom štáte, pokiaľ ju má,

c)

opis skutkového stavu, na základe ktorého bol uložený trest,

d)

druh, dĺžku a dátum začatia výkonu trestu.

4.

Ak odsúdená osoba vyjadrí svoj záujem vykonávajúcemu štátu, odsudzujúci štát na žiadosť ...

5.

Odsúdená osoba bude písomne informovaná o všetkých opatreniach, ktoré prijal odsudzujúci alebo ...

Článok 5 - Žiadosti a odpovede

1.

Žiadosti o odovzdanie a odpovede budú v písomnej forme.

2.

Žiadosti budú adresované ministerstvom spravodlivosti dožadujúceho štátu ministerstvu spravodlivosti ...

3.

Ktorákoľvek strana môže vo vyhlásení adresovanom generálnemu tajomníkovi Rady Európy uviesť, ...

4.

Dožiadaný štát bude bez odkladu informovať dožadujúci štát o svojom rozhodnutí, či súhlasí ...

Článok 6 - Potrebné doklady

1.

Vykonávajúci štát dodá, ak ho o to požiada odsudzujúci štát, toto:

a)

doklad alebo vyhlásenie o tom, že odsúdená osoba je štátnym občanom tohto štátu;

b)

kópiu príslušného právneho predpisu vykonávajúceho štátu, ktorý ustanovuje, že konanie alebo ...

c)

vyhlásenie obsahujúce informáciu uvedenú v článku 9 ods. 2.

2.

Ak je podaná žiadosť o odovzdanie, odsudzujúci štát dodá vykonávajúcemu štátu nasledujúce ...

a)

overenú kópiu rozsudku a textu právneho predpisu, na ktorého základe bol vynesený;

b)

potvrdenie o tom, aká časť trestu už bola vykonaná, včítane informácie o väzbe, odpustení ...

c)

vyhlásenie obsahujúce súhlas s odovzdaním, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 písm. d) a

d)

tam, kde to prichádza do úvahy, zdravotnú a sociálnu správu o odsúdenej osobe, informáciu o jej ...

3.

Ktorýkoľvek štát môže požiadať o predloženie akýchkoľvek dokladov alebo vyhlásení uvedených ...

Článok 7 - Súhlas a jeho overenie

1.

Odsudzujúci štát zabezpečí, že osoba, ktorá má vyjadriť súhlas s odovzdaním podľa článku ...

2.

Odsudzujúci štát umožní vykonávajúcemu štátu, aby si prostredníctvom konzula alebo iného ...

Článok 8 - Dôsledky odovzdania pre odsudzujúci štát

1.

Prevzatie odsúdenej osoby orgánmi vykonávajúceho štátu sa bude považovať za prerušenie výkonu ...

2.

Odsudzujúci štát nemôže pokračovať vo výkone trestu, ak sa vykonávajúci štát domnieva, že ...

Článok 9 - Dôsledky odovzdania pre vykonávajúci štát

1.

Príslušné orgány vykonávajúceho štátu zabezpečia:

a)

pokračovanie výkonu trestu ihneď alebo nariadením súdu alebo správneho orgánu za podmienok ustanovených ...

b)

premenu trestu do rozhodnutia tohto štátu, ktorým sa v súdnom alebo správnom konaní nahrádza ...

2.

Vykonávajúci štát, ak je o to požiadaný, upovedomí odsudzujúci štát pred odovzdaním odsúdenej ...

3.

Výkon trestu sa bude vykonávať podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu a iba tento štát ...

4.

Ktorýkoľvek štát, ktorý podľa svojho právneho poriadku nemôže použiť niektoré z konaní ...

Článok 10 - Pokračovanie vo výkone trestu

1.

V prípade, že sa bude pokračovať vo výkone trestu, vykonávajúci štát je viazaný druhom a dĺžkou ...

2.

Pokiaľ je však druh a dĺžka trvania tohto trestu nezlučiteľná s právnym poriadkom vykonávajúceho ...

Článok 11 - Premena výroku o treste

1.

V prípade premeny trestu sa bude postupovať v konaní ustanovenom v právnom poriadku vykonávajúceho ...

a)

budú viazané skutkovými zisteniami tak, ako priamo alebo nepriamo vyplývajú z rozsudku, ktorý ...

b)

nesmú premeniť trest odňatia slobody na peňažný;

c)

započítajú celé doterajšie obmedzenie slobody odsúdenej osoby a

d)

nezhoršia trestnoprávne postavenie odsúdenej osoby a nebudú viazané žiadnou dolnou hranicou trestnej ...

2.

Ak sa konanie o premene trestu uskutoční po odovzdaní odsúdenej osoby, vykonávajúci štát bude ...

Článok 12 - Milosť, amnestia, zmiernenie trestu

Obe strany môžu udeliť milosť, amnestiu alebo zmierniť trest v súlade so svojou ústavou alebo ...

Článok 13 - Preskúmanie rozsudku

Iba odsudzujúci štát má právo rozhodovať o žiadostiach o preskúmanie rozsudku.

Článok 14 - Ukončenie výkonu trestu

Vykonávajúci štát ukončí výkon trestu, len čo ho odsudzujúci štát informuje o rozhodnutí ...

Článok 15 - Informácie o výkone trestu

Vykonávajúci štát poskytne odsudzujúcemu štátu tieto informácie o výkone trestu:

a)

kedy považuje výkon trestu za ukončený;

b)

keď odsúdená osoba ujde ešte predtým, než je výkon trestu ukončený, alebo

c)

keď si odsudzujúci štát vyžiada osobitnú správu.

Článok 16 - Prevoz

1.

V súlade so svojím právnym poriadkom vyhovie strana žiadosti o prevoz odsúdenej osoby cez svoje ...

2.

Strana môže odmietnuť povoliť prevoz, ak:

a)

odsúdená osoba je jej štátnym občanom alebo

b)

čin, za ktorý bol uložený trest, nie je podľa jej právneho poriadku trestným činom.

3.

Žiadosti o prevoz a odpovede sa budú odovzdávať spôsobom uvedeným v ustanoveniach článku 5 ods. ...

4.

Strana môže vyhovieť žiadosti o prevoz odsúdenej osoby cez svoje územie, uskutočnený tretím ...

5.

Strana, ktorá bola požiadaná o povolenie prevozu, môže držať odsúdenú osobu vo väzbe len tak ...

6.

Stranu, ktorá bola požiadaná o povolenie prevozu, možno požiadať o ubezpečenie, že odsúdená ...

7.

Žiadosť o prevoz sa nevyžaduje, pokiaľ sa prevoz uskutočňuje letecky cez územie strany a pokiaľ ...

Článok 17 - Jazyk a náklady

1.

Informácia podľa článku 4 ods. 2 a 4 sa poskytne v jazyku strany, ktorej je určená, alebo v niektorom ...

2.

S výnimkou uvedeného odseku 3 sa nevyžadujú preklady žiadostí o odovzdanie alebo o príslušné ...

3.

Ktorýkoľvek štát môže pri podpise alebo uložení svojich ratifikačných listín alebo listín ...

4.

S výnimkou uvedenou v článku 6 ods. 2 písm. a) doklady odovzdávané pri vykonávaní tohto Dohovoru ...

5.

Náklady, ktoré vzniknú pri vykonávaní tohto Dohovoru, uhrádza vykonávajúci štát s výnimkou ...

Článok 18 - Podpis a nadobudnutie platnosti

1.

Tento Dohovor bude otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a nečlenským štátom, ktoré ...

2.

Tento Dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca po uplynutí trojmesačnej lehoty po dni, keď ...

3.

Vo vzťahu ku každému štátu, ktorý Dohovor podpísal a potom vyjadril svoj súhlas byť viazaný ...

Článok 19 - Prístup nečlenských štátov

1.

Po nadobudnutí platnosti tohto Dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy po konzultáciách so ...

2.

Vo vzťahu ku každému pristupujúcemu štátu Dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca po ...

Článok 20 - Územná pôsobnosť

1.

Ktorýkoľvek štát môže pri podpise alebo uložení svojich ratifikačných listín alebo listín ...

2.

Ktorýkoľvek štát môže kedykoľvek neskôr, vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi ...

3.

Vyhlásenia urobené podľa predchádzajúcich dvoch odsekov možno ohľadne akéhokoľvek územia uvedeného ...

Článok 21 - Časová pôsobnosť

Tento Dohovor sa použije na výkon trestov uložených tak pred, ako aj po jeho nadobudnutí platnosti. ...

Článok 22 - Vzťah k iným dohovorom a dohodám

1.

Tento Dohovor nemá vplyv na práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv o vydávaní alebo iných zmlúv ...

2.

Pokiaľ dve alebo viaceré strany už dojednali dohodu alebo zmluvu o odovzdávaní odsúdených osôb ...

3.

Tento Dohovor nemá vplyv na právo štátov, ktoré sú stranami Európskeho dohovoru o uznávaní ...

4.

Pokiaľ žiadosť o odovzdanie patrí do pôsobnosti tak tohto Dohovoru, ako aj Európskeho dohovoru ...

Článok 23 - Zmierne urovnanie

Európsky výbor pre problémy kriminality Rady Európy bude informovaný o vykonávaní tohto Dohovoru ...

Článok 24 - Výpoveď

1.

Ktorákoľvek strana môže kedykoľvek vypovedať tento Dohovor oznámením adresovaným generálnemu ...

2.

Výpoveď nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca po uplynutí trojmesačnej lehoty od prijatia tohto ...

3.

Tento Dohovor sa však bude naďalej používať na výkon trestov osôb, ktoré boli odovzdané v súlade ...

Článok 25 - Informácie

Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členské štáty Rady Európy, nečlenské štáty, ...

a)

všetkých podpisoch;

b)

uložení ratifikačných listin, listín o prijatí, schválení alebo prístupe;

c)

dátumoch nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru podľa článku 18 ods. 2 a 3, článku 19 ods. 2 a článku ...

d)

ktoromkoľvek inom akte, vyhlásení, ozname alebo oznámení, ktoré sa vzťahuje na tento Dohovor.

Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento Dohovor.

Dané v Štrasburgu 21. marca 1983 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú ...

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore