Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach 550/1992 účinný od 28.07.2006


Platnosť od: 09.12.1992
Účinnosť od: 28.07.2006
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 550/1992 s účinnosťou od 28.07.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

o vzájomnej pomoci v trestných veciach

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 20. apríla 1959 bol v Štrasburgu dojednaný ...

V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 13. februára ...

S dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

Pri podpise a ratifikácii dohovoru sa urobilo nasledujúce vyhlásenie:

Podľa článku 15 ods. 6 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach musia sa dožiadania ...

Doručenie predvolania obvineným osobám podľa Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných ...

Justičnými orgánmi na účely vykonávania Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných ...

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 27 ods. 2 dňom 12. júna 1962. Pre Českú ...

Český preklad dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Vlády, ktoré podpísali tento dohovor, súc členmi Rady Európy,

majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi,

veriac, že prijatie spoločných pravidiel v oblasti vzájomnej pomoci v trestných veciach prispeje ...

majúc na zreteli, že táto vzájomná pomoc súvisí s otázkou vydávania, ktorá už bola predmetom ...

dohodli sa na tomto:

HLAVA I
Všeobecné ustanovenia

Článok 1

(1)

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru čo najširšiu ...

(2)

Tento dohovor sa neuplatní na zatknutie, výkon rozsudku alebo trestné činy vojenské, ktoré nie ...

(3)

Vzájomná pomoc sa môže poskytnúť aj v konaniach, ktoré začali správne orgány o skutkoch, ktoré ...

(4)

Vzájomná pomoc sa nesmie odmietnuť výlučne z dôvodu, že sa týka skutkov, ktoré môžu zakladať ...

Článok 2

Pomoc možno odmietnuť:

a)

ak sa žiadosť vzťahuje na trestný čin, ktorý dožiadaná strana považuje za trestný čin politický ...

b)

ak sa dožiadaná strana domnieva, že vykonanie dožiadania by bolo zrejme na úkor jej zvrchovanosti, ...

HLAVA II
Dožiadanie

Článok 3

1.

Dožiadaná strana vykoná spôsobom upraveným v jej právnom poriadku každé dožiadanie týkajúce ...

2.

Pokiaľ si dožadujúca strana praje, aby svedkovia alebo znalci boli vyslúchnutí pod prísahou, musí ...

3.

Dožiadaná strana môže odovzdávať overené kópie alebo overené fotokópie vyžiadaných spisov ...

Článok 4

(1)

Dožiadaná strana oznámi, ak o to požiada výslovne dožadujúca strana, dátum a miesto, kde sa ...

(2)

Žiadosti o povolenie účasti zástupcov orgánov alebo zúčastnených osôb by sa nemali zamietnuť, ...

Článok 5

1.

Ktorákoľvek zmluvná strana môže pri podpise tohto dohovoru, uložení svojej ratifikačnej listiny ...

a)

trestný čin, na ktorý sa dožiadanie vzťahuje, je trestný podľa právneho poriadku tak dožadujúcej, ...

b)

trestný čin, na ktorý sa dožiadanie vzťahuje, je trestným činom podliehajúcim vydaniu v dožiadanom ...

c)

vykonanie dožiadania je v súlade s právnym poriadkom dožiadanej strany.

2.

Pokiaľ zmluvná strana urobí vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, môže ktorákoľvek iná ...

Článok 6

1.

Dožiadaná strana môže odložiť odovzdanie vyžiadaných vecí, spisov a listín, pokiaľ uvedené ...

2.

Veci a originály spisov a listín, ktoré boli v rámci dožiadania odovzdané, vráti dožadujúca ...

HLAVA III
Doručovanie písomností a súdnych rozhodnutí - účasť svedkov, znalcov a stíhaných osôb

Článok 7

1.

Dožiadaná strana zabezpečí doručenie písomností a súdnych rozhodnutí, ktoré jej za týmto ...

Doručenie sa môže vykonať prostým zaslaním písomností alebo rozhodnutia osobe, ktorej sa má ...

2.

Dôkazom o doručení bude datovaná doručenka podpísaná osobou, ktorej bola zásielka určená, ...

3.

Ktorákoľvek zmluvná strana môže pri podpise tohto dohovoru, uložení svojej ratifikačnej listiny ...

Táto doba sa vezme do úvahy pri určení dátumu predvolania a pri jeho odovzdaní.

Článok 8

Svedok alebo znalec, ktorý sa nedostaví na predvolanie, o ktorého doručenie sa požiadalo, nebude ...

Článok 9

Náhrady včítane výdavkov na cestu a pobyt, ktoré má uhradiť svedkovi alebo znalcovi dožadujúca ...

Článok 10

1.

Pokiaľ dožadujúca strana považuje osobnú účasť svedka alebo znalca pri výsluchu pred svojimi ...

Dožiadaná strana bude informovať dožadujúcu stranu o odpovedi svedka alebo znalca.

2.

V prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku bude v dožiadaní o predvolanie uvedené, aké náhrady ...

3.

Na osobitnú žiadosť môže dožiadaná strana poskytnúť svedkovi alebo znalcovi preddavok. Výška ...

Článok 11

(1)

Osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, o ktorej osobnú účasť na účely dokazovania, ...

Odovzdanie možno odmietnuť, ak

a)

osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, s tým nesúhlasí,

b)

je jej prítomnosť potrebná v trestnom konaní na území dožiadanej zmluvnej strany,

c)

odovzdanie by mohlo predĺžiť dobu jej väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, alebo

d)

existujú iné dôvody prevažujúce nad jej odovzdaním na územie dožadujúcej zmluvnej strany.

(2)

Za podmienok uvedených v článku 2 dohovoru sa v prípadoch uvedených v odseku 1 povolí prevoz osoby ...

(3)

Odovzdaná osoba sa na území dožadujúcej zmluvnej strany, ako aj na území zmluvnej strany, cez ...

Článok 12

1.

Svedok alebo znalec, nech je jeho štátne občianstvo akékoľvek, ktorý sa dostavil na predvolanie ...

2.

Osoba, nech je jej štátne občianstvo akékoľvek, ktorá bola predvolaná pred justičné orgány ...

3.

Imunita uvedená v tomto článku prestane platiť v prípade, že svedok alebo znalec alebo stíhaná ...

HLAVA IV
Registre trestov

Článok 13

1.

Dožiadaná strana zašle odpisy a informácie z registra trestov, vyžiadané od nej justičnými orgánmi ...

2.

Vo všetkých iných prípadoch než tých, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, žiadosť ...

HLAVA V
Konanie

Článok 14

1.

Žiadosti o vzájomnú pomoc budú obsahovať:

a)

označenie orgánu, ktorý žiadosť podáva;

b)

predmet a dôvod žiadosti;

c)

ak je to možné, údaje o osobe, ktorej sa žiadosť týka, a o jej štátnom občianstve;

d)

ak je to potrebné, meno a adresu osoby, ktorej sa má niečo doručiť.

2.

Dožiadania uvedené v článkoch 3, 4 a 5 budú navyše obsahovať právnu kvalifikáciu a stručný ...

Článok 15

(1)

Žiadosti o právnu pomoc, ako aj spontánne informácie zašle v písomnej forme ministerstvo spravodlivosti ...

(2)

Žiadosti podľa článku 11 tohto dohovoru a článku 13 jeho druhého dodatkového protokolu zašle ...

(3)

Žiadosti o právnu pomoc v konaniach podľa článku 1 ods. 3 tohto dohovoru môžu tiež zaslať správne ...

(4)

Žiadosti o právnu pomoc podľa článkov 18 a 19 druhého dodatkového protokolu k dohovoru môžu ...

(5)

Žiadosti podľa článku 13 ods. 1 tohto dohovoru môžu zaslať príslušné justičné orgány priamo ...

(6)

Žiadosti o odpisy odsúdení a opatrení podľa článku 4 dodatkového protokolu k dohovoru sa môžu ...

(7)

V prípadoch, keď je dovolený priamy styk podľa tohto dohovoru, možno ho v naliehavých prípadoch ...

(8)

Každá zmluvná strana si môže kedykoľvek vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-15.odsek-7.odsek-8.pismeno-a

a)

kópia žiadosti sa zašle ústrednému orgánu určenému v tomto vyhlásení,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-15.odsek-7.odsek-8.pismeno-b

b)

žiadosti okrem naliehavých žiadostí sa musia zasielať ústrednému orgánu určenému v tomto vyhlásení, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-15.odsek-7.odsek-8.pismeno-c

c)

v prípade zaslania žiadosti v priamom styku z dôvodu jej naliehavosti sa súčasne musí zaslať ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-15.odsek-7.odsek-8.pismeno-d

d)

niektoré alebo všetky žiadosti o právnu pomoc sa majú zasielať inými spôsobmi, než aké sú ...

(9)

Žiadosti o právnu pomoc a iná korešpondencia podľa tohto dohovoru alebo jeho protokolov sa môžu ...

(10)

Ustanovenia tohto článku nemajú vplyv na ustanovenia platných dvojstranných zmlúv alebo dohôd ...

Článok 16

1.

S výhradou ustanovenia odseku 2 tohto článku preklady žiadostí a priložených dokladov sa nebudú ...

2.

Každá zmluvná strana si môže pri podpise tohto dohovoru, uložení svojej ratifikačnej listiny ...

3.

Tento článok sa nedotýka ustanovení o prekladoch žiadostí alebo priložených dokladov, ktoré ...

Článok 17

Dôkazy alebo doklady, ktoré sa budú odovzdávať podľa tohto dohovoru, nevyžadujú overenie.

Článok 18

Pokiaľ orgán, ktorý dostane žiadosť o vzájomnú pomoc, nie je príslušný na jej vybavenie, odovzdá ...

Článok 19

Odmietnutie vzájomnej pomoci bude odôvodnené.

Článok 20

(1)

Zmluvné strany nebudú žiadať navzájom náhradu žiadnych nákladov, ktoré vznikli uplatňovaním ...

a)

nákladov, ktoré vznikli účasťou znalcov na území dožiadanej zmluvnej strany,

b)

nákladov, ktoré vznikli odovzdaním osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody podľa ...

c)

náklady rozsiahlej alebo mimoriadnej povahy.

(2)

Náklady zriadenia telefonického spojenia alebo videospojenia, náklady súvisiace s prevádzkou takého ...

(3)

Zmluvné strany navzájom konzultujú spôsob úhrady nákladov podľa odseku 1 písm. c).

(4)

Ustanovenia tohto článku nemajú vplyv na ustanovenia článku 10 ods. 3 dohovoru.

HLAVA VI
Trestné oznámenie

Článok 21

1.

Oznámenia jednej zmluvnej strany, ktoré môžu viesť k trestnému stíhaniu pred súdmi druhej zmluvnej ...

2.

Dožiadaná strana bude informovať dožadujúcu stranu o všetkých opatreniach, ktoré sa na základe ...

3.

Na oznámenia podľa odseku 1 tohto článku sa použijú ustanovenia článku 16.

HLAVA VII
Výmena informácií z registrov trestov

Článok 22

1.

Každá zmluvná strana bude informovať ostatné strany o všetkých odsúdeniach a následných opatreniach ...

2.

Okrem toho každá zmluvná strana, ktorá poskytla vyššie uvedenú informáciu, zašle príslušnej ...

HLAVA VIII
Záverečné ustanovenia

Článok 23

1.

Zmluvné strany môžu pri podpise tohto dohovoru alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo ...

2.

Každá zmluvná strana, ktorá urobila výhradu, ju odvolá, len čo to okolnosti umožnia. Toto odvolanie ...

3.

Zmluvná strana, ktorá urobila výhradu k niektorému ustanoveniu tohto dohovoru, sa nemôže dovolávať ...

Článok 24

Každý štát pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí, ...

Článok 25

1.

Tento dohovor bude platiť pre metropolitné územia zmluvných strán.

2.

Vo vzťahu k Francúzsku bude tiež platiť pre Alžírsko a zámorské departementy, vo vzťahu k Taliansku ...

3.

Spolková republika Nemecko môže rozšíriť pôsobnosť tohto dohovoru na „Land Berlin“ oznámením ...

4.

Vo vzťahu k Holandskému kráľovstvu dohovor platí na jeho európskom území. Holandsko môže rozšíriť ...

5.

Priamym dojednaním medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami pri zachovaní podmienok, ktoré ...

Článok 26

1.

S výhradou ustanovení čl. 15 ods. 7 a čl. 16 ods. 3 tento dohovor vo vzťahu k štátom, ktoré ...

2.

Tento dohovor sa nedotýka záväzkov vyplývajúcich z iných dvojstranných alebo mnohostranných ...

3.

Zmluvné strany môžu medzi sebou dojednávať dvojstranné alebo mnohostranné dohody o vzájomnej ...

4.

V prípadoch, keď sa medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami na ich území poskytuje vzájomná ...

Článok 27

1.

Tento dohovor bude otvorený na podpis všetkým členom Rady Európy. Podlieha ratifikácii. Ratifikačné ...

2.

Dohovor nadobudne platnosť 90 dní po uložení tretej ratifikačnej listiny.

3.

Vo vzťahu k stranám, ktoré ho budú ratifikovať neskôr, dohovor nadobudne platnosť 90 dní po ...

Článok 28

1.

Výbor ministrov Rady Európy môže pozvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady Európy, ...

2.

Prístup sa vykoná uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady. Účinnosť nadobudne ...

Článok 29

Každá zmluvná strana môže vypovedať tento dohovor v rozsahu, v akom sa jej týka, oznámením ...

Článok 30

Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členov Rady a vlády štátov, ktoré pristúpili ...

a)

štátoch, ktoré dohovor podpísali, a o uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe; ...

b)

dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru;

c)

oznámeniach prijatých podľa ustanovení článku 5 ods. 1, článku 7 ods. 3, článku 15 ods. 6, ...

d)

výhradách urobených podľa článku 23 ods. 1;

e)

odvolaniach výhrad podľa článku 23 ods. 2;

f)

oznámeniach o výpovedi, prijatých podľa článku 29, a o dátume, keď také výpovede nadobudli ...

Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.

Dané v Štrasburgu 20. apríla 1959 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú ...

Článok 1

Zmluvné strany neuplatnia právo poskytované v článku 2 písm. a) dohovoru a neodmietnu pomoc výlučne ...

Článok 2

1.

Ak zmluvná strana stanovila pre vykonanie dožiadania na prehliadku alebo na zabavenie majetku podmienku, ...

2.

Vykonanie žiadosti sa nemôže odmietnuť iba z dôvodu, že právny poriadok dožiadanej strany neukladá ...

Článok 3

Dohovor sa použije aj na

a)

doručovanie písomností týkajúcich sa výkonu rozsudku, vymáhania peňažnej pokuty alebo zaplatenia ...

b)

opatrenia týkajúce sa odkladu výroku rozsudku alebo odkladu jeho výkonu, podmienečného prepustenia, ...

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach

Článok 15 ods. 6

Žiadosti podľa článku 11 sa zasielajú Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.

Žiadosti podľa článku 13 ods. 1 a oznámenia podľa článku 21 ods. 1 sa zasielajú Generálnej ...

Článok 16 ods. 2

Slovenská republika vyzýva ostatné zmluvné strany, aby svoje žiadosti a pripojené doklady, ktoré ...

Článok 24

Justičnými orgánmi na účely tohto dohovoru sa v Slovenskej republike rozumejú Ministerstvo spravodlivosti ...

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore