Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci, ktorá sa týka Civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou 54/2014 účinný od 28.02.2014


Platnosť od: 28.02.2014
Účinnosť od: 28.02.2014
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci, ktorá sa týka Civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou 54/2014 účinný od 28.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 54/2014 s účinnosťou od 28.02.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská ...

Za Európske spoločenstvo bola dohoda podpísaná 1. decembra 2005 v Kyjeve.

Vláda Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 928 z 23. novembra 2005.

Slovenská republika 23. januára 2006 notifikovala depozitárovi, ktorým je Generálny sekretariát ...

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2013 v súlade s článkom 17 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j., 1. decembra 2013.

Prílohy

  K oznámeniu č. 54/2014 Z. z.

  DOHODAo spolupráci, ktorá sa týka Civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou

  Európske spoločenstvo, ďalej len „Spoločenstvo“,

  a

  Belgické kráľovstvo,

  Česká republika,

  Dánske kráľovstvo,

  Spolková republika Nemecko,

  Estónska republika,

  Helénska republika,

  Španielske kráľovstvo,

  Francúzska republika,

  Írsko,

  Talianska republika,

  Cyperská republika,

  Lotyšská republika,

  Litovská republika,

  Luxemburské veľkovojvodstvo,

  Maďarská republika,

  Maltská republika,

  Holandské kráľovstvo,

  Rakúska republika,

  Poľská republika,

  Portugalská republika,

  Slovinská republika,

  Slovenská republika,

  Fínska republika,

  Švédske kráľovstvo,

  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,

  zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ďalej len „členské štáty“, na ...

  UKRAJINA na strane druhej,

  ďalej len „strany“,

  BERÚC DO ÚVAHY spoločné záujmy na rozvoji globálneho navigačného satelitného systému na civilné ...

  UZNÁVAJÚC dôležitosť systému GALILEO ako prínosu k navigácii a informačnej infraštruktúre ...

  UZNÁVAJÚC vyspelosť činnosti Ukrajiny v oblasti satelitnej navigácie,

  BERÚC DO ÚVAHY narastajúci rozvoj aplikácií GNSS na Ukrajine, v Európskom spoločenstve a iných ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Cieľ dohody

  Cieľom dohody je podporiť, uľahčiť a posilniť spoluprácu medzi stranami v civilnej globálnej ...

  Článok 2 - Definície

  Na účely tejto dohody:„Rozširujúce prostriedky“ znamená regionálne alebo miestne mechanizmy, ...

  „GALILEO“ znamená autonómny civilný európsky globálny systém satelitnej navigácie a časového ...

  „Verejne prístupná služba GALILEO“ znamená službu prístupnú širokej verejnosti s bezplatným ...

  „Služba ochrany života GALILEO“ znamená službu založenú na verejne prístupnej službe, ktorá ...

  „Komerčná služba GALILEO“ znamená službu, ktorá uľahčuje rozvoj profesionálnych aplikácií ...

  „Pátracia a záchranná služba GALILEO“ znamená službu, ktorá zdokonaľuje pátracie a záchranné ...

  „Verejná regulovaná služba GALILEO“ znamená zabezpečenú službu určovania polohy a časového ...

  „Miestne prvky GALILEO“ znamenajú miestne mechanizmy, ktoré užívateľom signálov satelitnej ...

  „Zariadenie globálnej navigácie, určovania polohy a časového riadenia“ znamená akékoľvek ...

  „Regulačné opatrenie“ znamená akýkoľvek zákon, právny predpis, pravidlo, postup, rozhodnutie, ...

  „Interoperabilita“ na úrovni užívateľa znamená situáciu, keď prijímač s duálnym systémom ...

  „Duševné vlastníctvo“ má význam uvedený v článku 2 Dohovoru o založení Svetovej organizácie ...

  „Zodpovednosť“ znamená právnu zodpovednosť fyzickej alebo právnickej osoby nahradiť škodu ...

  „Utajované skutočnosti“ znamenajú skutočnosti v akejkoľvek forme, ktoré si vyžadujú ochranu ...

  Článok 3 - Zásady spolupráce

  Strany sa dohodli, že pri spolupráci, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, budú uplatňovať tieto ...

  1.

  Vzájomný prospech založený na celkovej vyváženosti práv a povinností vrátane príspevkov.

  2.

  Partnerstvo v programe GALILEO v súlade s postupmi a pravidlami upravujúcimi riadenie systému GALILEO. ...

  3.

  Vzájomné príležitosti zapojiť sa do spolupráce na projektoch Európskeho spoločenstva a ukrajinských ...

  4.

  Včasná výmena informácii, ktoré môžu ovplyvniť spoluprácu.

  5.

  Náležitá ochrana práv duševného vlastníctva podľa článku 8 ods. 2 tejto dohody.

  Článok 4 - Rozsah spolupráce

  1.

  Odvetvia spolupráce v satelitnej navigácii a časovom riadení sú: rádiové spektrum, vedecký výskum ...

  2.

  Rozšírenie spolupráce, ak o to strany požiadajú, na:

  2.1.

  citlivé technológie a prvky GALILEO, na ktoré sa vzťahuje režim kontroly vývozu v rámci EÚ, ...

  2.2.

  bezpečnostnú architektúru systému GALILEO (vesmírne, pozemné a užívateľské segmenty),

  2.3.

  bezpečnostno-kontrolné vlastnosti globálnych segmentov GALILEO,

  2.4.

  verejné regulované služby vo fáze ich definovania, vývoja, implementácie, skúšok a hodnotenia ...

  2.5.

  výmenu utajovaných skutočností týkajúcich sa satelitnej navigácie a Galileoby sa upravilo v príslušnej ...

  3.

  Táto dohoda neovplyvní inštitucionálnu štruktúru ustanovenú v právnych predpisoch Európskeho ...

  Článok 5 - Formy spolupráce

  1.

  S výhradou svojich platných regulačných opatrení budú strany v najvyššej možnej miere podporovať ...

  2.

  Strany súhlasia realizovať spoluprácu uvedenú v článkoch 6 až 13 tejto dohody.

  Článok 6 - Rádiové spektrum

  1.

  Strany sa na základe predchádzajúcich úspechov v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej únie dohodli ...

  2.

  V tejto súvislosti strany podporujú primerané prideľovanie frekvencií pre GALILEO s cieľom zaistiť ...

  3.

  Strany naviac uznávajú dôležitosť ochrany rádiového navigačného spektra pred narušením a ...

  4.

  Nič v tejto dohode sa nevykladá ako odchýlka od platných ustanovení Medzinárodnej telekomunikačnej ...

  Článok 7 - Vedecký výskum a odborné vzdelávanie

  Strany podporujú spoločné výskumné činnosti a odborné vzdelávanie v oblasti GNSS prostredníctvom ...

  Strany sa dohodli, že vymedzia vhodný mechanizmus zameraný na zabezpečenie účinných kontaktov ...

  Článok 8 - Priemyselná spolupráca

  1.

  Strany povzbudzujú a podporujú spoluprácu medzi priemyselnými odvetviami obidvoch strán aj prostredníctvom ...

  2.

  S cieľom uľahčiť priemyselnú spoluprácu strany udelia a zabezpečia primeranú a účinnú ochranu ...

  3.

  Vývoz citlivých prvkov a technológií, špeciálne vyvinutých a financovaných programom GALILEO, ...

  4.

  V rámci priemyselnej spolupráce strany podporia posilnenie väzieb medzi rôznymi zúčastnenými ...

  Článok 9 - Rozvoj obchodu a trhu

  1.

  Strany podporujú obchod a investície do satelitnej navigačnej infraštruktúry Spoločenstva a Ukrajiny, ...

  2.

  Na tento účel strany zvýšia úroveň verejného povedomia týkajúceho sa satelitných navigačných ...

  3.

  Na zistenie potrieb užívateľov a účinnú reakciu na ne Spoločenstvo a Ukrajina zvážia možnosť ...

  Článok 10 - Normy, certifikácia a regulačné opatrenia

  1.

  Strany uznávajú hodnotu koordinácie prístupov na medzinárodných normalizačných a certifikačných ...

  2.

  V dôsledku toho a s cieľom podporovať a plniť ciele tejto dohody spolupracujú strany v prípade ...

  3.

  Na dvojstrannej úrovni strany zabezpečia, aby opatrenia týkajúce sa prevádzkových a technických ...

  Článok 11 - Rozvoj globálnych a regionálnych pozemných rozširujúcich prostriedkov systémov GNSS

  1.

  Strany spolupracujú na definovaní a implementácii architektúr pozemných systémov, ktoré umožňujú ...

  2.

  Na tento účel strany spolupracujú na regionálnej úrovni s cieľom zaviesť na Ukrajine systém ...

  3.

  Na miestnej úrovni strany uľahčia rozvoj miestnych prvkov GALILEO.

  Článok 12 - Bezpečnosť

  1.

  Strany sú presvedčené o potrebe chrániť globálne navigačné satelitné systémy pred zneužitím, ...

  2.

  Strany prijmú všetky uskutočniteľné kroky na zaistenie kvality, kontinuity a bezpečnosti satelitných ...

  3.

  Strany si uvedomujú, že spolupráca na zaistenie bezpečnosti systému a služieb GALILEO je dôležitým ...

  4.

  Strany preto zvážia vytvorenie vhodného konzultačného kanála na riešenie bezpečnostných otázok ...

  Článok 13 - Zodpovednosť a náhrada nákladov

  Strany v prípade potreby spolupracujú na vymedzení a vykonávaní režimu zodpovednosti a opatrení ...

  Článok 14 - Mechanizmus spolupráce a výmena informácií

  1.

  Koordináciu a uľahčenie spolupráce podľa tejto dohody zabezpečuje v mene Ukrajiny vláda Ukrajiny ...

  2.

  V súlade s cieľom uvedeným v článku 1 tieto dva subjekty zriadia v rámci Dohody o partnerstve ...

  2.1.

  Podporu, vypracovávanie odporúčaní a dohľad nad rôznymi činnosťami spolupráce uvedenými v ...

  2.2.

  Poradenstvo stranám v oblasti zvyšovania a zlepšovania spolupráce, ktorá je v súlade so zásadami ...

  2.3.

  Kontrolovanie efektívneho fungovania a vykonávania tejto dohody.

  3.

  Výbor spravidla zasadá raz za rok. Zasadania by sa mali konať striedavo v Spoločenstve a na Ukrajine. ...

  4.

  Účasť akéhokoľvek príslušného ukrajinského subjektu v spoločnom podniku Galileo alebo v Európskom ...

  5.

  Strany podporia ďalšiu výmenu informácií o satelitnej navigácii medzi inštitúciami a podnikmi ...

  Článok 15 - Financovanie

  1.

  Výška a spôsob úhrady príspevku Ukrajiny do programu GALILEO prostredníctvom spoločného podniku ...

  2.

  Strany prijmú všetky primerané kroky a vyvinú maximálne úsilie v súlade so svojimi právnymi ...

  3.

  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak osobitné systémy spolupráce jednej strany poskytujú finančnú ...

  Článok 16 - Konzultácie a riešenie sporov

  1.

  Strany sa na požiadanie ktorejkoľvek z nich bezodkladne poradia o všetkých otázkach, ktoré vyvstanú ...

  2.

  Odsek 1 nebráni stranám uplatniť postup riešenia sporov podľa Dohody o partnerstve a spolupráci, ...

  Článok 17 - Nadobudnutie a skončenie platnosti

  1.

  Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si strany navzájom ...

  2.

  Uplynutie alebo skončenie platnosti tejto dohody neovplyvní platnosť alebo trvanie akýchkoľvek ...

  3.

  Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať vzájomnou dohodou strán v písomnej forme. Každá zmena ...

  4.

  Táto dohoda zostáva v platnosti počas obdobia piatich rokov a je možné ju predĺžiť po spoločnej ...

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore