Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Kúty – Lanžhot a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Bratislava – Kúty – Břeclav a späť 539/2001 účinný od 20.12.2001

Platnosť od: 20.12.2001
Účinnosť od: 20.12.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava, Cudzinecký režim, Vodná doprava, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Kúty – Lanžhot a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Bratislava – Kúty – Břeclav a späť 539/2001 účinný od 20.12.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 539/2001 s účinnosťou od 20.12.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2001 bola v Bratislave ...

Prílohy

  DOHODAmedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Kúty – Lanžhot a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Bratislava – Kúty – Břeclav a späť

  Dané v Bratislave 2. októbra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom ...

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Pre železničný hraničný priechod Kúty – Lanžhot bude na území Slovenskej republiky zriadené ...

  Článok 2

  Vybavovací priestor v zmysle článku 2 písm. e) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou ...

  a)

  plochy, zariadenia a priestory spoločne užívané kontrolnými orgánmi obidvoch štátov, a to

  1.

  v železničnej stanici Kúty

  2.

  v železničnej stanici Bratislava-hlavná stanica

  3.

  v železničnej stanici Břeclav

  b)

  zariadenia a priestory užívané výhradne

  1.

  slovenskými kontrolnými orgánmi v železničnej stanici Břeclav, a to

  2.

  českými kontrolnými orgánmi v železničnej stanici Kúty, a to

  c)

  trasu Bratislava – Kúty – Břeclav a späť na spoločné hraničné vybavovanie počas jazdy vo ...

  Článok 3

  (1)

  Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ...

  (2)

  Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky ...

  (3)

  Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne ...

  (4)

  Nezávisle od výpovede sa skončí platnosť tejto dohody, ak sa skončí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore