Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 537/1992 účinný od 03.12.1992


Platnosť od: 03.12.1992
Účinnosť od: 03.12.1992
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 537/1992 účinný od 03.12.1992
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 537/1992 s účinnosťou od 03.12.1992

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 30. augusta 1990 bola v Prahe podpísaná ...

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ...

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 29 ods. 2 dňom 22. júla 1992.*)

Prílohy

  ZMLUVA medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

  Za vláduČeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky:Václav Klaus v. r.Za vláduKanady:Otto Jelinek ...

  Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Kanady

  prajúc si uzavrieť Zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Táto Zmluva sa vzťahuje na osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v jednom alebo v oboch zmluvných ...

  Článok 2

  1.

  Táto Zmluva sa vzťahuje na dane z príjmu a z majetku vyberané v prospech Kanady a Česko-Slovenska, ...

  2.

  Za dane z príjmu a z majetku sa považujú všetky dane vyberané z celkového príjmu, z celkového ...

  3.

  Súčasné dane, na ktoré sa Zmluva vzťahuje, sú:

  (a)

  v prípade Kanady:

  4.

  Táto Zmluva sa vzťahuje tiež na všetky dane rovnakého alebo podobného druhu, ktoré sa budú ukladať ...

  Článok 3

  1.

  V tejto Zmluve, pokiaľ súvislosť nevyžaduje odlišný výklad:

  (a)

  výraz „Kanada“ použitý v zemepisnom význame označuje územie Kanady, včítane

  (i)

  každej oblasti vnútri výsostných vôd Kanady, ktorá v súlade s medzinárodným právom a zákonmi ...

  (ii)

  mora a vzdušného priestoru nad každou oblasťou uvedenou v pododseku (i) s ohľadom na činnosť ...

  (b)

  výraz „Česko-Slovensko“ označuje Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku;

  (c)

  výrazy „jeden zmluvný štát“ a „druhý zmluvný štát“ označujú podľa prípadu Kanadu ...

  (d)

  výraz „osoba“ zahŕňa fyzické osoby, pozostalosť, zverený majetok, spoločnosť a všetky iné ...

  (e)

  výraz „spoločnosť“ označuje každú právnickú osobu alebo nositeľa práv považovanú na ...

  (f)

  výrazy „podnik jedného zmluvného štátu“ a „podnik druhého zmluvného štátu“ označujú ...

  (g)

  výraz „štátny príslušník“ označuje:

  (i)

  každú fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom jedného zmluvného štátu;

  (ii)

  každú právnickú osobu, spoločenstvo alebo iné združenie osôb zriadené podľa platného práva ...

  (h)

  výraz „medzinárodná doprava“ označuje akúkoľvek dopravu uskutočňovanú loďou alebo lietadlom, ...

  (i)

  výraz „príslušný úrad“ označuje:

  (i)

  v prípade Kanady, ministra štátnych príjmov alebo jeho splnomocneného zástupcu;

  (ii)

  v prípade Česko-Slovenska, ministra financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo jeho ...

  2.

  Každý výraz, ktorý nie je inak definovaný, má pre aplikáciu Zmluvy zmluvným štátom význam, ...

  Článok 4

  1.

  Výraz „rezident jedného zmluvného štátu“ označuje v zmysle tejto Zmluvy každú osobu, ktorá ...

  2.

  Ak je fyzická osoba podľa ustanovenia odseku 1 rezidentom v oboch zmluvných štátoch, určí sa ...

  (a)

  predpokladá sa, že táto osoba je rezidentom v tom štáte, v ktorom má stály byt; ak má stály ...

  (b)

  ak nemožno určiť štát, v ktorom má táto osoba stredisko svojich životných záujmov alebo ak ...

  (c)

  ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo v žiadnom z nich, predpokladá sa, že ...

  (d)

  ak je táto osoba štátnym príslušníkom oboch štátov alebo žiadneho z nich, upravia príslušné ...

  3.

  Ak iná osoba než fyzická osoba je podľa ustanovenia odseku 1 rezidentom v oboch zmluvných štátoch, ...

  (a)

  sa predpokladá, že je rezidentom v tom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom;

  (b)

  ak nie je štátnym príslušníkom v žiadnom štáte, vynasnažia sa príslušné úrady zmluvných ...

  Článok 5

  1.

  Výraz „stála prevádzkáreň“ označuje v zmysle tejto Zmluvy trvalé zariadenie pre podnikanie, ...

  2.

  Výraz „stála prevádzkáreň“ zahŕňa najmä:

  (a)

  miesto vedenia;

  (b)

  závod;

  (c)

  kanceláriu;

  (d)

  továreň;

  (e)

  dielňu;

  (f)

  baňu, miesto ťažby ropy alebo plynu, lom alebo každé iné miesto, kde sa ťažia prírodné zdroje; ...

  (g)

  stavenisko alebo montáž alebo inštaláciu zariadenia, ktoré trvajú dlhšie ako 12 mesiacov.

  3.

  Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie tohto článku výraz „stála prevádzkáreň“ nebude ...

  (a)

  zariadenie, ktoré sa využíva iba na uskladnenie, vystavenia alebo dodanie tovaru patriaceho podniku; ...

  (b)

  zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba za účelom uskladnenia, vystavenia alebo ...

  (c)

  zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba za účelom spracovania iným podnikom;

  (d)

  trvalé zariadenie pre podnikanie, ktoré sa udržiava iba za účelom nákupu tovaru alebo zhromažďovania ...

  (e)

  trvalé zariadenie pre podnikanie, ktoré sa udržiava iba za účelom vykonávania iných činností ...

  4.

  Ak bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2, osoba - iná než nezávislý zástupca, na ktorého sa ...

  5.

  Nepredpokladá sa, že podnik má stálu prevádzkáreň v zmluvnom štáte len preto, že v tomto štáte ...

  6.

  Skutočnosť, že spoločnosť, ktorá je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, ovláda spoločnosť ...

  Článok 6

  1.

  Príjmy, ktoré plynú rezidentovi zmluvného štátu z nehnuteľného majetku (včítane príjmov z ...

  2.

  Na účely tejto Zmluvy výraz „nehnuteľný majetok“ sa definuje v zhode s právom zmluvného štátu, ...

  3.

  Ustanovenia odseku 1 sa použijú pre príjmy z priameho užívania, nájmu alebo každého iného spôsobu ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa takisto použijú pre príjmy z nehnuteľného majetku podniku a pre príjmy ...

  Článok 7

  1.

  Zisky podnikov jedného zmluvného štátu budú zdanené len v tomto štáte, pokiaľ podnik nevykonáva ...

  2.

  Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom ...

  3.

  Pri určení ziskov stálej prevádzkárne sa povoľuje odpočítať tie odpočítateľné náklady, ...

  4.

  Stálej prevádzkárni sa nepripočítajú žiadne zisky na základe skutočnosti, že iba nakupovala ...

  5.

  Zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkárni, sa na účely predchádzajúcich odsekov ...

  6.

  Ak zisky zahŕňajú príjmy, o ktorých sa hovorí oddelene v iných článkoch tejto Zmluvy, nebudú ...

  Článok 8

  1.

  Zisky plynúce rezidentovi jedného zmluvného štátu z prevádzkovania lodí a lietadiel v medzinárodnej ...

  2.

  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 a článku 7 príjmy plynúce z prevádzkovania lodí a lietadiel, ...

  3.

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia tiež pre zisky plynúce rezidentovi jedného zmluvného štátu z ...

  Článok 9

  1.

  Ak

  (a)

  sa podnik jedného zmluvného štátu podieľa priamo alebo nepriamo na riadení, kontrole alebo imaní ...

  (b)

  tie isté osoby sa priamo alebo nepriamo podieľajú na riadení, kontrole alebo imaní podniku jedného ...

  2.

  Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku tohto štátu - a vzápätí zdaní - zisky, ktoré ...

  3.

  Zmluvný štát nezmení zisky podniku za okolností uvedených v odseku 1 po uplynutí lehoty ustanovenej ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa neuplatnia v prípade podvodu, vedomého zanedbania alebo nedbanlivosti. ...

  Článok 10

  1.

  Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, osoba, ktorá ...

  2.

  Tieto dividendy však môžu byť takisto zdanené v zmluvnom štáte, v ktorom je spoločnosť, ktorá ...

  (a)

  10 % z hrubej sumy dividend, ak skutočným vlastníkom je spoločnosť, ktorá ovláda priamo alebo ...

  (b)

  15 % z hrubej sumy dividend vo všetkých ostatných prípadoch.

  3.

  Výraz „dividendy“ použitý v tomto článku označuje príjmy z akcií alebo iných práv, s výnimkou ...

  4.

  Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak skutočný vlastník dividend, ktorý je rezidentom v jednom ...

  5.

  Ak spoločnosť, ktorá je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, dosahuje zisky alebo príjmy z druhého ...

  6.

  Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy sa nebude vykladať tak, že by bránilo jednému zmluvnému štátu ...

  Článok 11

  1.

  Úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané osobe, ktorá je rezidentom v druhom zmluvnom ...

  2.

  Také úroky sa však môžu zdaniť tiež v zmluvnom štáte, v ktorom je ich zdroj, a podľa právnych ...

  3.

  Bez ohľadu na ustanovenie odseku 2

  (a)

  úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a platené na základe obligácií, dlhopisov alebo obdobných ...

  (b)

  úroky majúce zdroj v zmluvnom štáte a platené rezidentovi druhého zmluvného štátu sa zdania ...

  (c)

  úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte, skutočne vlastnené rezidentom druhého zmluvného ...

  4.

  Výraz „úroky“ použitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu, ...

  5.

  Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník úrokov, ktorý je rezidentom v jednom ...

  6.

  Predpokladá sa, že úroky majú zdroj v jednom zmluvnom štáte, ak ich platiteľ je rezidentom tohto ...

  7.

  Ak suma úrokov, posudzované so zreteľom na pohľadávku, z ktorej sa platia, presahuje v dôsledku ...

  Článok 12

  1.

  Licenčné poplatky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a platené osobe, ktorá je rezidentom v ...

  2.

  Tieto licenčné poplatky sa však môžu tiež zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom je ich zdroj, a ...

  3.

  Bez ohľadu na ustanovenie odseku 2, poplatky za autorské práva a iné podobné platby súvisiace ...

  4.

  Výraz „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu platené ...

  5.

  Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov, ktorý je ...

  6.

  Predpokladá sa, že licenčné poplatky majú zdroj v jednom zmluvnom štáte, ak platiteľom je rezident ...

  7.

  Ak suma licenčných poplatkov, posudzované so zreteľom na plnenie, za ktoré sa platia, presahuje ...

  Článok 13

  1.

  Výnosy a zisky, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá zo scudzenia nehnuteľného majetku, ...

  2.

  Zisky zo scudzenia hnuteľného majetku, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkárne, ...

  3.

  Zisky zo scudzenia

  (a)

  podielu na základnom imaní spoločnosti, ktorej majetok sa skladá prevažne z nehnuteľného majetku ...

  (b)

  účasti na osobnej spoločnosti, zverenom majetku alebo pozostalosti, ktorých podstata pozostáva ...

  4.

  Zisky zo scudzenia iného majetku, než ktorý je uvedený v odsekoch 1, 2 a 3, sa zdania len v zmluvnom ...

  5.

  Ustanovenie odseku 4 nebude mať dopad na právo žiadneho zmluvného štátu vyberať podľa jeho zákonov ...

  Článok 14

  1.

  Príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá zo slobodného povolania alebo z inej činnosti ...

  2.

  Výraz „slobodné povolanie“ zahŕňa obzvlášť nezávislé vedecké, literárne, umelecké, vychovávateľské ...

  Článok 15

  1.

  Platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu plateného ...

  2.

  Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu plateného zamestnania vykonávaného ...

  (a)

  príjemca sa zdržiava v druhom zmluvnom štáte po jedno alebo viac období, ktoré nepresiahnu v úhrne ...

  (b)

  odmeny vypláca zamestnávateľ alebo sú vyplácané v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom ...

  (c)

  odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkárne alebo stálej základne, ktorú má zamestnávateľ ...

  3.

  Nehľadiac na predchádzajúce ustanovenia tohto článku, môžu sa odmeny poberané z dôvodu zamestnania ...

  Článok 16

  Tantiémy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá ako člen správnej ...

  Článok 17

  1.

  Príjmy, ktoré poberajú rezidenti jedného zmluvného štátu ako na verejnosti vystupujúci umelci, ...

  2.

  Ak príjmy z činnosti, ktorú osobne vykonáva umelec alebo športovec, neplynú tomuto umelcovi alebo ...

  3.

  Ustanovenie odseku 2 sa neuplatní, ak je ustanovené, že ani umelec alebo športovec, ani osoby s ...

  4.

  Príjmy umelcov a športovcov, ktorí sú rezidentmi jedného zmluvného štátu, z činností vykonávaných ...

  Článok 18

  1.

  Penzie a annuity majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného ...

  2.

  Penzie a annuity majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného ...

  3.

  Bez ohľadu na čokoľvek v tejto Zmluve:

  (a)

  penzie vojnových veteránov a renty majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi ...

  (b)

  výživné, podpory a iné podobné platby majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi ...

  Článok 19

  1.

  (a)

  Platy, mzdy a podobné odmeny, iné ako penzie, vyplácané jedným zmluvným štátom alebo jeho správnym ...

  (b)

  Také odmeny však budú zdanené iba v druhom zmluvnom štáte, ak sa služby preukazujú v tomto štáte ...

  (i)

  je štátnym príslušníkom tohto štátu; alebo

  (ii)

  nestal sa rezidentom v tomto štáte len z dôvodov poskytovania týchto služieb.

  2.

  Ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú na odmeny za služby preukázané v súvislosti s priemyselnou alebo ...

  Článok 20

  Platby, ktoré študent alebo učeň, ktorý je prítomný v jednom zmluvnom štáte iba za účelom ...

  Článok 21

  1.

  Príjmy osoby, ktorá je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, nech majú zdroj kdekoľvek, ktoré sa ...

  2.

  Príjmy rezidenta jedného zmluvného štátu, ktoré sa výslovne nespomínajú v predchádzajúcich ...

  Článok 22

  1.

  Nehnuteľný majetok možno zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom je nehnuteľnosť umiestnená.

  2.

  Hnuteľný majetok, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkárne, ktorú má podnik ...

  3.

  Lode a lietadlá prevádzkované rezidentom jedného zmluvného štátu v medzinárodnej doprave a hnuteľný ...

  4.

  Všetky ostatné časti majetku rezidenta jedného zmluvného štátu budú zdanené iba v tomto štáte. ...

  Článok 23

  1.

  V prípade Kanady sa dvojaké zdanenie zamedzí takto:

  (a)

  Pri dodržaní ustanovení kanadských právnych predpisov týkajúcich sa odpočtu dane zaplatenej ...

  (b)

  Pri dodržaní ustanovení kanadských právnych predpisov týkajúcich sa ustanovenia od dane oslobodeného ...

  2.

  V prípade Česko-Slovenska sa dvojaké zdanenie zamedzí takto:

  (a)

  Ak osoba, ktorá je rezidentom v Česko-Slovensku, poberá príjmy alebo vlastní majetok, ktoré možno ...

  (b)

  Česko-Slovensko môže pri ukladaní daní osobám, ktoré sú jeho rezidentmi, zahrnúť do základu ...

  3.

  Na účely tohto článku bude platiť, že zisky, príjmy a výnosy rezidenta jedného zmluvného štátu, ...

  Článok 24

  1.

  Štátni príslušníci jedného zmluvného štátu nebudú podrobení v druhom zmluvnom štáte žiadnemu ...

  2.

  Zdanenie stálej prevádzkárne, ktorú podnik jedného zmluvného štátu má v druhom zmluvnom štáte, ...

  3.

  Žiadne ustanovenie tohto článku sa nebude vykladať ako záväzok jedného zmluvného štátu, aby ...

  4.

  Spoločnosti, ktoré sú rezidentmi jedného zmluvného štátu, ktorých imanie úplne alebo čiastočne, ...

  5.

  Výraz „zdanenie“ uvedený v tomto článku označuje dane, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

  Článok 25

  1.

  Ak sa niektorá osoba domnieva, že opatrenia jedného alebo oboch zmluvných štátov vedú alebo povedú ...

  2.

  Ak príslušný úrad uvedený v odseku 1 bude považovať námietku za oprávnenú a ak nebude sám ...

  3.

  Jeden zmluvný štát nezvýši po uplynutí lehoty ustanovenej v jeho vnútroštátnych predpisoch ...

  4.

  Príslušné úrady zmluvných štátov sa vynasnažia vyriešiť po vzájomnej dohode akékoľvek ťažkosti ...

  5.

  Príslušné úrady zmluvných štátov sa môžu dostať do priameho styku za účelom dosiahnutia ...

  Článok 26

  1.

  Príslušné úrady zmluvných štátov si budú vymieňať informácie potrebné pre aplikáciu ustanovení ...

  2.

  Ustanovenia odseku 1 sa nebudú v žiadnom prípade vykladať tak, že ukladajú niektorému zmluvnému ...

  (a)

  vykonať správne opatrenia, ktoré by porušovali právne predpisy alebo správnu prax tohto alebo ...

  (b)

  oznámiť informácie, ktoré by sa nemohli získať na základe právnych predpisov alebo v normálnom ...

  (c)

  oznámiť informácie, ktoré by odhalili obchodné, priemyselné, hospodárske alebo profesijné tajomstvo ...

  (3)

  Ak informáciu požaduje jeden zmluvný štát v súlade s týmto článkom, vynasnaží sa druhý zmluvný ...

  Článok 27

  1.

  Žiadne ustanovenia tejto Zmluvy sa nedotýkajú daňových výsad, ktoré prislúchajú diplomatom ...

  2.

  Bez ohľadu na ustanovenia článku 4 bude fyzická osoba, ktorá je členom diplomatickej misie, konzulárneho ...

  3.

  Táto Zmluva sa nepoužije na medzinárodné organizácie, ich orgány alebo úradníkov a na osoby, ...

  Článok 28

  1.

  Ustanovenia tejto Zmluvy nebudú žiadnym spôsobom obmedzovať akékoľvek úľavy, zápočty alebo ...

  (a)

  právnymi predpismi zmluvného štátu pri určení dane ním ukladanej; alebo

  (b)

  akoukoľvek inou zmluvou uzavretou zmluvným štátom.

  2.

  Nič v tejto Zmluve nebude brániť zmluvnému štátu pri ukladaní daní na sumy zahrnuté do príjmov ...

  Článok 29

  1.

  Táto Zmluva bude ratifikovaná a ratifikačné listiny budú vymenené v Ottawe.

  2.

  Zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín a jej ustanovenia sa budú uplatňovať: ...

  (a)

  v Kanade:

  (i)

  pokiaľ ide o dane vyberané pri zdroji, na sumy platené alebo preddavkované osobám, ktoré tu nie ...

  (ii)

  pokiaľ ide o iné kanadské dane, na daňové roky začínajúce prvý deň mesiaca nasledujúceho ...

  (b)

  v Česko-Slovensku:

  (i)

  pokiaľ ide o dane vyberané pri zdroji, na sumy plynúce od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po ...

  (ii)

  pokiaľ ide o iné dane z príjmu a dane z majetku, na dane ukladané na každý daňový rok začínajúci ...

  3.

  Odsek 1 článku 9 Zmluvy medzi Kanadou a Československom o leteckej doprave podpísanej v Prahe 20. ...

  Článok 30

  Táto Zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú, každý zmluvný štát ju však môže druhému zmluvnému ...

  (a)

  v Kanade:

  (i)

  pokiaľ ide o dane vyberané pri zdroji, na sumy platené alebo preddavkované osobám, ktoré tu nie ...

  (ii)

  pokiaľ ide o iné kanadské dane, na daňové roky začínajúce 1. januárom nasledujúceho kalendárneho ...

  (b)

  v Česko-Slovensku:

  (i)

  pokiaľ ide o dane vyberané pri zdroji, na sumy plynúce od 1. januára nasledujúceho kalendárneho ...

  (ii)

  pokiaľ ide o iné dane z príjmu a dane z majetku, na dane ukladané za všetky daňové roky začínajúce ...

  Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení, podpísali túto Zmluvu.

  Dané v Prahe 30. augusta 1990 vo dvoch vyhotoveniach v českom, anglickom a francúzskom jazyku, pričom ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore