Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici 50/2019 účinný od 25.02.2019


Platnosť od: 25.02.2019
Účinnosť od: 25.02.2019
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici 50/2019 účinný od 25.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 50/2019 s účinnosťou od 25.02.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. ...

Prílohy

  ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A MAĎARSKOM O ŠTÁTNEJ HRANICI

  Slovenská republika

  a

  Maďarsko

  (ďalej len „zmluvné strany“),

  vzájomne rešpektujúc svoju územnú celistvosť a neporušiteľnosť štátnej hranice medzi oboma ...

  dodržiavajúc a uskutočňujúc zásady a ciele Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci ...

  vedené želaním určiť a dokumentovať štátnu hranicu,

  v snahe zabezpečiť vyznačenie a viditeľnosť hraničnej čiary a ich kontrolu, vykonávať priebežnú ...

  s cieľom riešiť v duchu vzájomného porozumenia zmeny štátnej hranice v súvislosti s opatreniami, ...

  dohodli sa takto:

  PRVÁ ČASŤ

  ČLÁNOK 1

  Na účely tejto zmluvy sa rozumie:

  a)

  hraničná čiara – priesečnica štátnej hranice a zemského povrchu,

  b)

  hraničný bod – bod hraničnej čiary jednoznačne určený súradnicami v hraničných dokumentoch, ...

  c)

  nevyznačený hraničný bod – hraničný bod v teréne nevyznačený hraničným znakom,

  d)

  hraničná cesta – cesta alebo úsek cesty, ktorou v pozdĺžnom smere prebieha hraničná čiara, ...

  e)

  hraničná priekopa – priekopa alebo úsek priekopy, ktorým v pozdĺžnom smere prebieha hraničná ...

  f)

  hraničná voda – rieka, potok, kanál, stojatá voda trvalého charakteru alebo ich úseky, ktorými ...

  g)

  hraničné práce – práce spojené so zameraním a vyznačením štátnej hranice, kontrolou, obnovením ...

  h)

  priestor štátnej hranice – súvislý pás do vzdialenosti päťdesiat (50) metrov na oboch stranách ...

  i)

  hraničná komisia – slovensko-maďarská hraničná komisia zriadená podľa článku 22 tejto zmluvy. ...

  DRUHÁ ČASŤ

  ČLÁNOK 2

  Štátna hranica medzi Slovenskou republikou a Maďarskom (ďalej len „štátna hranica“) je rad ...

  ČLÁNOK 3

  (1)

  Štátna hranica je nepohyblivá a prebieha od bodu styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Maďarska ...

  (2)

  Štátnu hranicu možno meniť len na základe medzinárodnej zmluvy.

  ČLÁNOK 4

  Štátnu hranicu určuje:

  a)

  Mierová zmluva medzi mocnosťami spojenými a združenými a Maďarskom podpísaná 4. júna 1920 v ...

  b)

  Mierová zmluva medzi mocnosťami spojenými a pridruženými a Maďarskom podpísaná 10. februára ...

  c)

  Záverečný protokol o prácach Rozhraničovacej komisie utvorenej zo zástupcov československej a ...

  d)

  Dodatkový protokol č. 1 k Záverečnému protokolu Československo-maďarskej rozhraničovacej komisie ...

  e)

  Záverečný protokol o rokovaniach medzi delegáciou vlády Československej republiky a delegáciou ...

  f)

  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po ...

  ČLÁNOK 5

  (1)

  Štátna hranica je rozdelená na dvadsať (20) hraničných úsekov označených rímskymi číslicami ...

  (2)

  Údaje o štátnej hranici, jej vyznačení a o hraničných úsekoch sú uvedené v hraničných dokumentoch. ...

  ČLÁNOK 6

  Hraničná čiara je zaznamenaná

  1.

  hraničnými dokumentmi účinnými ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú ...

  a)

  podrobným popisom hraničnej čiary medzi zmluvnými stranami,

  b)

  mapami štátnej hranice s mierkou 1:2 880 a 1:5 000,

  c)

  meračskými náčrtmi,

  d)

  zmenami a doplneniami dokumentov uvedených v písmenách a) až c) schválenými príslušnými orgánmi ...

  2.

  dokumentom uvedeným v článku 10 tejto zmluvy.

  ČLÁNOK 7

  (1)

  Zmluvné strany zabezpečia do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy začatie zamerania ...

  (2)

  Nové hraničné dokumentárne dielo tvorí

  a)

  popis štátnej hranice a zoznam hraničných vôd, hraničných ciest a hraničných priekop,

  b)

  mapy štátnej hranice,

  c)

  zoznam súradníc štátnej hranice.

  (3)

  Metódy zamerania štátnej hranice podľa odseku 1 a obsah a formu nového hraničného dokumentárneho ...

  (4)

  Ak sa zameraním štátnej hranice zistí, že hraničná čiara zaznamenaná v hraničných dokumentoch ...

  ČLÁNOK 8

  Štátna hranica prebieha

  a)

  po priamej spojnici po sebe nasledujúcich hraničných znakov osadených priamo na hraničnej čiare, ...

  b)

  po priamej spojnici po sebe nasledujúcich nevyznačených hraničných bodoch, alebo

  c)

  po priamej spojnici nevyznačeného hraničného bodu a nasledujúceho hraničného znaku osadeného ...

  TRETIA ČASŤ

  ČLÁNOK 9

  (1)

  Štátna hranica sa mení na III. a IV. hraničnom úseku v súvislosti s vykonanými úpravami koryta ...

  a)

  v priestore slovenských obcí Leľa a Salka a maďarskej obce Letkés od hraničného znaku III.6/2 ...

  b)

  v priestore slovenských obcí Salka a Malé Kosihy a maďarských obcí Letkés a Ipolytölgyes od ...

  c)

  v priestore slovenskej obce Malé Kosihy a maďarskej obce Ipolytölgyes od hraničného znaku III.12/14 ...

  d)

  v priestore slovenskej obce Ipeľský Sokolec a maďarskej obce Perőcsény od hraničného znaku III.20/6 ...

  e)

  v priestore slovenských obcí Kubáňovo a Šahy a maďarských obcí Tésa a Hont od hraničného ...

  (2)

  Štátna hranica sa v súvislosti s vybudovaním kanalizácie v obci Somoskőújfalu mení na VIII. ...

  ČLÁNOK 10

  Zmeny štátnej hranice podľa článku 9 tejto zmluvy sú popísané v dokumente „Dokumentácia zmien ...

  ČLÁNOK 11

  (1)

  Časti štátneho územia Slovenskej republiky oddelené v dôsledku zmien štátnej hranice podľa ...

  (2)

  Nehnuteľnosti vrátane stavieb, zariadenia a porasty nachádzajúce sa na oddelenej časti štátneho ...

  (3)

  Časti štátneho územia Maďarska oddelené v dôsledku zmien štátnej hranice podľa článku 9 ...

  (4)

  Nehnuteľnosti vrátane stavieb, zariadenia a porasty nachádzajúce sa na oddelenej časti štátneho ...

  (5)

  Plochy oddelených častí štátnych území si zmluvné strany navzájom vyrovnali.

  ČLÁNOK 12

  Hraničná komisia vykoná do jedného (1) roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vyznačenie ...

  ČLÁNOK 13

  (1)

  Zmenou vlastníctva podľa článku 11 ods. 1 až 4 tejto zmluvy k častiam území a na nich sa nachádzajúcim ...

  (2)

  Zmluvné strany potvrdzujú, že vlastníkov nehnuteľností vrátane stavieb, zariadení a porastov ...

  (3)

  Dodatočnú požiadavku na odškodnenie v súvislosti so zmenou vlastníctva k vymeneným častiam území ...

  (4)

  Zmluvné strany hradia všetky náklady spojené so zmenami štátnej hranice podľa tejto zmluvy na ...

  ŠTVRTÁ ČASŤ

  ČLÁNOK 14

  (1)

  Druhy hraničných znakov vyznačujúcich štátnu hranicu sú:

  a)

  trojboký monolit osadený na bode styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Maďarska a Rakúskej ...

  b)

  tri samostatne stojace monolity nepriamo vyznačujúce bod styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, ...

  c)

  základné hraničné znaky osadené na začiatku hraničných úsekov,

  d)

  hlavné hraničné znaky osadené na miestach výrazných zmien smeru štátnej hranice, na terénnych ...

  e)

  medziľahlé hraničné znaky osadené medzi hlavnými hraničnými znakmi,

  f)

  doplňujúce hraničné znaky osadené na účel lepšej viditeľnosti hraničnej čiary,

  g)

  atypické hraničné znaky osadené z dôvodu technickej alebo terénnej náročnosti.

  (2)

  Štátnu hranicu vyznačujú v teréne hraničné znaky takto:

  a)

  priamo, osadené jednotlivo na hraničnej čiare,

  b)

  nepriamo, osadené mimo hraničnej čiary:

  i.

  jeden, striedavo po oboch stranách hraničných ciest, hraničných priekop alebo hraničných vôd, ...

  ii.

  dva, na začiatku a na konci hraničných ciest, hraničných priekop alebo hraničných vôd, na miestach, ...

  iii.

  tri, na miestach, kde sa stretajú dva nepriamo vyznačené úseky štátnej hranice.

  (3)

  Tvar, rozmery, materiál, označenie a poloha hraničných znakov sú určené v účinných hraničných ...

  (4)

  Ak je to potrebné, možno štátnu hranicu vyznačiť odlišne od ustanovení odseku 1, najmä na mostoch ...

  PIATA ČASŤ

  ČLÁNOK 15

  (1)

  Zmluvné strany zabezpečia, aby štátna hranica bola jednoznačne a zreteľne vyznačená a geodeticky ...

  (2)

  Zmluvné strany udržiavajú hraničné vody a objekty na štátnej hranici tak, aby sa zabránilo ohrozeniu ...

  ČLÁNOK 16

  (1)

  Zmluvné strany zabezpečia, aby na úsekoch s priamym vyznačením štátnej hranice bol po oboch stranách ...

  (2)

  Zmluvné strany zabezpečia, aby na úsekoch s nepriamym vyznačením štátnej hranice bola okolo hraničných ...

  (3)

  Zmluvné strany za porasty brániace viditeľnosti hraničných znakov podľa odsekov 1 a 2 považujú ...

  (4)

  Hraničná komisia sa v ojedinelých prípadoch a z dôvodov hospodárnosti môže rozhodnúť, že ...

  ČLÁNOK 17

  (1)

  Na plochách uvedených v článku 16 tejto zmluvy možno zriaďovať len objekty, ktoré slúžia doprave, ...

  (2)

  Prevádzku, udržiavanie a rekonštrukciu objektov na štátnej hranici upravuje medzinárodná zmluva. ...

  (3)

  Hranice nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza pri štátnej hranici, možno trvalo vyznačiť len vo vzdialenosti ...

  (4)

  Obmedzenia podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na objekty, ktoré v čase nadobudnutia platnosti tejto ...

  ČLÁNOK 18

  (1)

  Zmluvné strany zabezpečia každých sedem (7) rokov vykonanie spoločnej kontroly vyznačenia štátnej ...

  (2)

  Na návrh jednej zo zmluvných strán v odôvodnenom prípade zmluvné strany zabezpečia kontrolu vyznačenia ...

  (3)

  Na základe výsledkov spoločnej kontroly štátnej hranice podľa odsekov 1 a 2 sa aktualizujú hraničné ...

  (4)

  Aktualizované hraničné dokumenty alebo nové hraničné dokumentárne dielo podliehajú schváleniu ...

  ČLÁNOK 19

  Ak je potrebné obnovenie vyznačenia bodu styku štátnej hranice zmluvných strán s tretím štátom, ...

  ČLÁNOK 20

  (1)

  Vykonávanie hraničných prác na hraničných úsekoch IV., VI., VII., VIII., IX. a X. zabezpečuje ...

  (2)

  Vykonávanie hraničných prác na hraničných vodách Dunaj, Ipeľ, Hornád, Roňava, Bodrog, Hornoberecký ...

  (3)

  Zmluvné strany zabezpečia na vlastné náklady vyhotovenie a aktualizáciu hraničných dokumentov ...

  (4)

  Hraničná komisia môže v opodstatnených prípadoch rozhodnúť o inom rozdelení vykonávania hraničných ...

  ČLÁNOK 21

  (1)

  Zmluvné strany zabezpečia, aby vlastníci, užívatelia nehnuteľností alebo iné oprávnené osoby, ...

  (2)

  Hraničné práce môže vykonávať len osoba, ktorá je držiteľom poverenia podľa článku 23 ods. ...

  (3)

  Ak osoba konajúca z poverenia jednej zo zmluvných strán vykonáva svoju úlohu na území druhej ...

  (4)

  Zmluvná strana, na ktorej území vznikla škoda podľa odseku 3, nahradí škodu za tých istých ...

  (5)

  Zmluvná strana, z poverenia ktorej osoba konajúca na území druhej zmluvnej strany spôsobila škodu ...

  (6)

  V prípade uvedenom v odseku 3 – okrem ustanovenia odseku 5 – sa zmluvné strany vzájomne zriekajú ...

  ŠIESTA ČASŤ

  ČLÁNOK 22

  (1)

  Zmluvné strany na vykonanie úloh, ktoré im vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, zriadia Slovensko ...

  (2)

  Hraničná komisia je zložená z delegácií Slovenskej republiky a Maďarska. Zmluvné strany podľa ...

  (3)

  Zmluvné strany si vymenovanie delegácií a predsedov a odvolanie predsedov oznamujú diplomatickou ...

  (4)

  Zmeny v zložení delegácií si predsedovia oznamujú písomne.

  (5)

  Predsedovia, ich zástupcovia a predsedami splnomocnené osoby sú oprávnené udržiavať priamy styk. ...

  (6)

  Delegácie hraničnej komisie a ich predsedovia sú oprávnení prizvať expertov a iné osoby na plnenie ...

  (7)

  Zmluvné strany uhrádzajú všetky náklady na činnosť svojej delegácie, expertov a iných prizvaných ...

  ČLÁNOK 23

  (1)

  Hraničná komisia

  a)

  plánuje, organizuje, zabezpečuje, usmerňuje a kontroluje hraničné práce a plní úlohy pri správe ...

  b)

  organizuje a vykonáva spoločnú kontrolu vyznačenia štátnej hranice a odstránenie zistených nedostatkov; ...

  c)

  vykonáva spoločnú prehliadku štátnej hranice s cieľom zistenia a preverenia stavu štátnej hranice, ...

  d)

  rozhoduje o spôsobe vyznačenia štátnej hranice a o zmenách jej vyznačenia,

  e)

  určuje obsah, formu a spôsob vyhotovenia hraničných dokumentov a hraničného dokumentárneho diela, ...

  f)

  vyhotovuje hraničné dokumenty a hraničné dokumentárne dielo a zabezpečuje ich aktualizáciu, ...

  g)

  vyjadruje sa k stavebným prácam plánovaným v priestoroch podľa článku 16 tejto zmluvy,

  h)

  vyjadruje sa k plánovaným prácam súvisiacim s vyhľadávaním prírodného bohatstva, plánovaným ...

  i)

  pred začatím prác podľa písmen g) a h) určuje opatrenia súvisiace s priebehom a vyznačením ...

  j)

  vypracováva návrhy na zmeny štátnej hranice, súvisiacu dokumentáciu zmien a tieto predkladá príslušným ...

  k)

  zriaďuje spoločnú skupinu technických expertov, spoločné meračské skupiny a v prípade potreby ...

  l)

  posudzuje a schvaľuje dokumenty vypracované spoločnou skupinou technických expertov a spoločnými ...

  m)

  vydáva fyzickým osobám poverenie na vykonávanie hraničných prác na štátnej hranici a určuje ...

  n)

  vydáva rokovací poriadok komisie, smernice na vykonávanie hraničných prác a smernice na vyhotovenie ...

  (2)

  Hraničná komisia nie je oprávnená meniť štátnu hranicu.

  ČLÁNOK 24

  (1)

  Hraničná komisia vykonáva svoju činnosť na zasadaniach, pracovných stretnutiach, spoločných ...

  (2)

  Hraničná komisia uskutočňuje zasadnutia podľa potreby, najmenej raz za dva (2) roky, striedavo ...

  (3)

  Hraničná komisia uskutoční v odôvodnených prípadoch na písomný návrh predsedu jednej z delegácií ...

  (4)

  Hraničná komisia vypracuje z každého zasadnutia, pracovného stretnutia a spoločnej prehliadky ...

  (5)

  Každá delegácia hraničnej komisie používa pečiatku a pečatidlo so štátnym znakom vlastného ...

  SIEDMA ČASŤ

  ČLÁNOK 25

  (1)

  Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy riešia zmluvné strany rokovaniami medzi ...

  (2)

  Ak sa ani postupom podľa odseku 1 nedosiahne dohoda, na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa spor ...

  ÔSMA ČASŤ

  ČLÁNOK 26

  Ustanoveniami tejto zmluvy nie sú dotknuté záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných dvojstranných ...

  ČLÁNOK 27

  (1)

  Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny si zmluvné strany vymenia v Bratislave. Táto ...

  (2)

  Články 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 11 tejto zmluvy nemožno vypovedať. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ...

  (3)

  Nadobudnutím účinnosti nového hraničného dokumentárneho diela podľa článku 7 ods. 2 tejto ...

  (4)

  Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Zmluvy medzi Československou republikou ...

  ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU: ZA MAĎARSKO: Robert Kaliňák v. r. Sándor Pintér v. r. ...

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore