Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71082
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úroku 5/2007 účinný od 05.01.2007


Platnosť od: 05.01.2007
Účinnosť od: 05.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úroku 5/2007 účinný od 05.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 5/2007 s účinnosťou od 05.01.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. ...

Dohovor nadobudol platnosť 23. júla 2005 v súlade s článkom 7 a v súlade s tým istým článkom ...

Prílohy

    K oznámeniu č. 5/2007 Z. z.

    DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR A O JEJ PREDBEŽNOM UPLATŇOVANÍ

    A.

    List Slovenskej republiky
    Za Slovenskú republiku:

    Vážený pane,

    je mi cťou odvolať sa na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily ...

    So zreteľom na uvedené texty je mi cťou Vám navrhnúť dohovor týkajúci sa automatickej výmeny ...

    Počas vykonávania týchto vnútorných postupov a kým nadobudne platnosť tento dohovor týkajúci ...

    Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list a Vaše ...

    Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.

    V Bratislave 1. júna 2004

    B.

    List Aruby
    Za Arubu:

    Vážený pane,

    je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z uvedeného dňa, ktorý znie:

    „Vážený pane,

    je mi cťou odvolať sa na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily ...

    So zreteľom na uvedené texty je mi cťou Vám navrhnúť dohovor týkajúci sa automatickej výmeny ...

    Počas vykonávania týchto vnútorných postupov a kým nadobudne platnosť tento dohovor týkajúci ...

    Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list a Vaše ...

    Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.“.

    Môžem Vám potvrdiť, že Aruba súhlasí s obsahom Vášho listu.

    Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

    V Haagu 9. novembra 2004

    Príloha k listu

    DOHOVOR MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM VZHĽADOM NA ARUBU TÝKAJÚCI SA AUTOMATICKEJ VÝMENY INFORMÁCIÍ OHĽADOM PRÍJMU Z ÚSPOR VO FORME VÝPLAT ÚROKU

    Slovenská republika a vláda Holandského kráľovstva vzhľadom na Arubu, želajúc si uzatvoriť ...

    dohodli sa takto:
    Za Slovenskú republiku:

    Článok 1 - Pôsobnosť

    1.

    Tento dohovor sa uplatňuje na úrok vyplácaný vyplácajúcim zástupcom so sídlom na území jedného ...

    2.

    Pôsobnosť tohto dohovoru sa obmedzuje na zdaňovanie príjmu z úspor vo forme výplat úroku z pohľadávok ...

    3.

    Pokiaľ ide o Holandské kráľovstvo, táto dohoda sa uplatňuje len na Arubu.

    Článok 2 - Definície

    1.

    Na účely tohto dohovoru, ak kontext nevyžaduje inak,

    a)

    výrazy „zmluvný štát“ a „iný zmluvný štát“ znamenajú Holandské kráľovstvo vzhľadom ...

    b)

    výraz „Aruba“ znamená tú časť Holandského kráľovstva, ktorá sa nachádza v karibskej oblasti ...

    c)

    výraz „zmluvná strana“, v prípade, že ide o členský štát Európskej únie, znamená Slovenskú ...

    d)

    výraz „smernica“ znamená smernicu 2003/48/ES Rady Európskej únie z 3. júna 2003 o zdaňovaní ...

    e)

    výraz „vlastník požitkov“ znamená vlastníka požitkov v zmysle článku 2 smernice,

    f)

    výraz „vyplácajúci zástupca“ znamená vyplácajúceho zástupcu v zmysle článku 4 smernice, ...

    g)

    výraz „príslušný orgán“ znamená

    i)

    v prípade Aruby ministra financií alebo jeho splnomocneného zástupcu,

    ii)

    v prípade Slovenskej republiky príslušný orgán daného štátu podľa článku 5 smernice,

    h)

    výraz „výplata úroku“ znamená výplatu úroku v zmysle článku 6, pričom sa náležite zohľadňuje ...

    i)

    ak výraz nie je v tomto dohovore definovaný inak, nadobúda význam, ktorý mu určila smernica.

    2.

    Na účely tohto dohovoru sa v ustanoveniach smernice, na ktoré odkazuje tento dohovor, namiesto výrazu ...

    Článok 3 - Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

    Každý zmluvný štát v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných ...

    Článok 4 - Automatická výmena informácií

    1.

    Príslušný orgán zmluvného štátu, v ktorom má sídlo vyplácajúci zástupca, oznamuje informácie ...

    2.

    Oznamovanie informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov ...

    3.

    K výmene informácií podľa tohto dohovoru zmluvné strany pristupujú v súlade s ustanoveniami článku ...

    Článok 5 - Transpozícia

    Do 1. januára 2005 zmluvné štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia ...

    Článok 6 - Príloha k dohovoru

    Texty smernice a článku 7 smernice 77/799/EHS Rady Európskej únie z 19. decembra 1977 týkajúcej ...

    Článok 7 - Nadobudnutie platnosti

    Tento dohovor nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, keď všetky vlády navzájom písomne ...

    Článok 8 - Skončenie

    Tento dohovor zostáva v platnosti, pokým ho neskončí jedna zo zmluvných strán. Každý štát ...

    Dané v slovenskom, anglickom a v holandskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. ...

    Príloha k dohovoru

    Článok 7 - Ustanovenia o uchovaní tajomstva

    1.

    Všetky informácie poskytnuté členskému štátu podľa tejto smernice sa v tomto členskom štáte ...

    – sa môžu sprístupniť len v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním, ktoré obsahujú ...

    – sa v žiadnom prípade nepoužijú na iné účely ako na daňové účely alebo v súvislosti so ...

    2.

    Odsek 1 nezaväzuje členský štát, ktorého legislatíva alebo správna prax predpisuje na domáce ...

    3.

    Bez ohľadu na odsek 1 príslušné úrady členského štátu poskytujúceho informácie môžu dovoliť, ...

    4.

    Tam, kde príslušný úrad členského štátu zváži, že informácie, ktoré získal od príslušného ...

Poznámky

  • 1)  Ú. v. ES L 73, 19. 3. 1976, s. 18.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore