Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úroku 5/2007 účinný od 05.01.2007

Platnosť od: 05.01.2007
Účinnosť od: 05.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úroku 5/2007 účinný od 05.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 5/2007 s účinnosťou od 05.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. ...

Dohovor nadobudol platnosť 23. júla 2005 v súlade s článkom 7 a v súlade s tým istým článkom ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 5/2007 Z. z.

  DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR A O JEJ PREDBEŽNOM UPLATŇOVANÍ

  A.

  List Slovenskej republiky
  Za Slovenskú republiku:

  Vážený pane,

  je mi cťou odvolať sa na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily ...

  So zreteľom na uvedené texty je mi cťou Vám navrhnúť dohovor týkajúci sa automatickej výmeny ...

  Počas vykonávania týchto vnútorných postupov a kým nadobudne platnosť tento dohovor týkajúci ...

  Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list a Vaše ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.

  V Bratislave 1. júna 2004

  B.

  List Aruby
  Za Arubu:

  Vážený pane,

  je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z uvedeného dňa, ktorý znie:

  „Vážený pane,

  je mi cťou odvolať sa na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily ...

  So zreteľom na uvedené texty je mi cťou Vám navrhnúť dohovor týkajúci sa automatickej výmeny ...

  Počas vykonávania týchto vnútorných postupov a kým nadobudne platnosť tento dohovor týkajúci ...

  Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list a Vaše ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.“.

  Môžem Vám potvrdiť, že Aruba súhlasí s obsahom Vášho listu.

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

  V Haagu 9. novembra 2004

  Príloha k listu

  DOHOVOR MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM VZHĽADOM NA ARUBU TÝKAJÚCI SA AUTOMATICKEJ VÝMENY INFORMÁCIÍ OHĽADOM PRÍJMU Z ÚSPOR VO FORME VÝPLAT ÚROKU

  Slovenská republika a vláda Holandského kráľovstva vzhľadom na Arubu, želajúc si uzatvoriť ...

  dohodli sa takto:
  Za Slovenskú republiku:

  Článok 1 - Pôsobnosť

  1.

  Tento dohovor sa uplatňuje na úrok vyplácaný vyplácajúcim zástupcom so sídlom na území jedného ...

  2.

  Pôsobnosť tohto dohovoru sa obmedzuje na zdaňovanie príjmu z úspor vo forme výplat úroku z pohľadávok ...

  3.

  Pokiaľ ide o Holandské kráľovstvo, táto dohoda sa uplatňuje len na Arubu.

  Článok 2 - Definície

  1.

  Na účely tohto dohovoru, ak kontext nevyžaduje inak,

  a)

  výrazy „zmluvný štát“ a „iný zmluvný štát“ znamenajú Holandské kráľovstvo vzhľadom ...

  b)

  výraz „Aruba“ znamená tú časť Holandského kráľovstva, ktorá sa nachádza v karibskej oblasti ...

  c)

  výraz „zmluvná strana“, v prípade, že ide o členský štát Európskej únie, znamená Slovenskú ...

  d)

  výraz „smernica“ znamená smernicu 2003/48/ES Rady Európskej únie z 3. júna 2003 o zdaňovaní ...

  e)

  výraz „vlastník požitkov“ znamená vlastníka požitkov v zmysle článku 2 smernice,

  f)

  výraz „vyplácajúci zástupca“ znamená vyplácajúceho zástupcu v zmysle článku 4 smernice, ...

  g)

  výraz „príslušný orgán“ znamená

  i)

  v prípade Aruby ministra financií alebo jeho splnomocneného zástupcu,

  ii)

  v prípade Slovenskej republiky príslušný orgán daného štátu podľa článku 5 smernice,

  h)

  výraz „výplata úroku“ znamená výplatu úroku v zmysle článku 6, pričom sa náležite zohľadňuje ...

  i)

  ak výraz nie je v tomto dohovore definovaný inak, nadobúda význam, ktorý mu určila smernica.

  2.

  Na účely tohto dohovoru sa v ustanoveniach smernice, na ktoré odkazuje tento dohovor, namiesto výrazu ...

  Článok 3 - Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

  Každý zmluvný štát v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných ...

  Článok 4 - Automatická výmena informácií

  1.

  Príslušný orgán zmluvného štátu, v ktorom má sídlo vyplácajúci zástupca, oznamuje informácie ...

  2.

  Oznamovanie informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov ...

  3.

  K výmene informácií podľa tohto dohovoru zmluvné strany pristupujú v súlade s ustanoveniami článku ...

  Článok 5 - Transpozícia

  Do 1. januára 2005 zmluvné štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia ...

  Článok 6 - Príloha k dohovoru

  Texty smernice a článku 7 smernice 77/799/EHS Rady Európskej únie z 19. decembra 1977 týkajúcej ...

  Článok 7 - Nadobudnutie platnosti

  Tento dohovor nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, keď všetky vlády navzájom písomne ...

  Článok 8 - Skončenie

  Tento dohovor zostáva v platnosti, pokým ho neskončí jedna zo zmluvných strán. Každý štát ...

  Dané v slovenskom, anglickom a v holandskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. ...

  Príloha k dohovoru

  Článok 7 - Ustanovenia o uchovaní tajomstva

  1.

  Všetky informácie poskytnuté členskému štátu podľa tejto smernice sa v tomto členskom štáte ...

  – sa môžu sprístupniť len v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním, ktoré obsahujú ...

  – sa v žiadnom prípade nepoužijú na iné účely ako na daňové účely alebo v súvislosti so ...

  2.

  Odsek 1 nezaväzuje členský štát, ktorého legislatíva alebo správna prax predpisuje na domáce ...

  3.

  Bez ohľadu na odsek 1 príslušné úrady členského štátu poskytujúceho informácie môžu dovoliť, ...

  4.

  Tam, kde príslušný úrad členského štátu zváži, že informácie, ktoré získal od príslušného ...

Poznámky

 • 1)  Ú. v. ES L 73, 19. 3. 1976, s. 18.
Načítavam znenie...
MENU
Hore