Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave 5/2002 účinný od 07.02.2001

Platnosť od: 11.01.2002
Účinnosť od: 07.02.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vzdušná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 5/2002 s účinnosťou od 07.02.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. januára 2001 bola v Bratislave ...

V súlade s článkom 17 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 7. februára 2001.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojenými ...

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojených štátov amerických (ďalej len „zmluvné strany“), ...

želajúc si podporiť systém medzinárodného letectva na základe súťaživosti medzi leteckými ...

želajúc si napomôcť rozšírenie možností medzinárodnej leteckej dopravy,

želajúc si umožniť leteckým spoločnostiam poskytovanie širokého sortimentu voliteľných služieb ...

želajúc si zabezpečiť čo najvyššiu mieru bezpečnosti medzinárodnej leteckej dopravy a zabezpečenia ...

ako zmluvné strany Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Pojmy

Na účely tejto dohody, ak nie je uvedené inak, pojem

1.

„vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, ...

2.

„dohoda“ znamená túto dohodu, štyri prílohy k nej a všetky jej zmeny,

3.

„letecká doprava“ znamená verejnú prepravu cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty lietadlom, ...

4.

„Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra ...

a)

všetky zmeny, ktoré nadobudli platnosť podľa článku 94(a) Dohovoru a boli ratifikované obidvoma ...

b)

každú prílohu k Dohovoru alebo zmenu prijatú podľa článku 90 Dohovoru, ak je takáto príloha ...

5.

„určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť určenú a oprávnenú podľa článku ...

6.

„úplné náklady“ znamená náklady poskytovaných služieb plus primeraný poplatok za administratívnu ...

7.

„medzinárodná letecká doprava“ znamená leteckú dopravu, ktorá prechádza vzdušným priestorom ...

8.

„cena“ znamená každé cestovné, sadzbu alebo poplatok za prepravu cestujúcich (a ich batožiny) ...

9.

„pristátie na účely, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou“ znamená pristátie na ...

10.

„územie“ znamená územné oblasti pod zvrchovanosťou, jurisdikciou, ochranou alebo správou zmluvnej ...

11.

„užívateľský poplatok“ znamená poplatok uložený leteckej dopravnej spoločnosti za poskytovanie ...

Článok 2 - Udelenie práv

1.

Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane na uskutočňovanie medzinárodnej leteckej dopravy ...

a)

právo preletávať nad územím jej štátu bez pristátia,

b)

právo pristávať na území jej štátu na účely, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou, ...

c)

práva inak špecifikované v tejto dohode.

2.

Žiadne z ustanovení tohto článku neoprávňuje leteckú spoločnosť alebo spoločnosti štátu ...

Článok 3 - Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie

1.

Každá zmluvná strana má právo určiť ľubovoľný počet leteckých spoločností na vykonávanie ...

2.

Po prijatí takéhoto určenia a žiadostí od určenej leteckej spoločnosti formou a spôsobom predpísaným ...

a)

podstatná časť vlastníctva a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prislúchajú zmluvnej ...

b)

určená letecká spoločnosť je spôsobilá plniť podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi ...

c)

zmluvná strana určujúca príslušnú leteckú spoločnosť zachováva a aplikuje normy stanovené ...

Článok 4 - Zrušenie prevádzkového povolenia

1.

Každá zmluvná strana môže zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť prevádzkové povolenie a/alebo ...

a)

podstatná časť vlastníctva a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti neprislúchajú druhej ...

b)

táto letecká spoločnosť nedodržiava alebo porušuje zákony a iné právne predpisy uvedené v ...

c)

druhá zmluvná strana nezachováva a neaplikuje normy stanovené v článku 6 (Bezpečnosť leteckej ...

2.

Ak nie sú nevyhnutné bezodkladné kroky, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu ustanovení odseku ...

3.

Tento článok neobmedzuje práva zmluvných strán odmietnuť, zrušiť, obmedziť prevádzkové povolenie ...

Článok 5 - Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

1.

Pri vstupe na územie štátu jednej zmluvnej strany, pobyte na jeho území a pri odchode z neho bude ...

2.

Pri vstupe na územie štátu jednej zmluvnej strany, pobyte na jeho území a pri odchode z neho bude ...

Článok 6 - Bezpečnosť leteckej dopravy

1.

Každá zmluvná strana uzná na účely prevádzkovania leteckej dopravy podľa tejto dohody za platné ...

2.

Každá zmluvná strana môže požiadať o konzultácie ohľadne bezpečnostných noriem prijatých ...

Článok 7 - Zabezpečenie ochrany v leteckej doprave

1.

Zmluvné strany v súlade so svojimi právami a záväzkami podľa medzinárodného práva opätovne ...

2.

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú na požiadanie všetku potrebnú pomoc, aby sa zabránilo činom ...

3.

Zmluvné strany budú v rámci svojich vzájomných vzťahov postupovať v súlade s normami na zabezpečenie ...

4.

Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že bude dodržiavať bezpečnostné ustanovenia vyžadované ...

5.

Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba protiprávneho zmocnenia sa lietadla alebo iný protiprávny čin ...

6.

Ak má zmluvná strana dostatočné dôvody sa domnievať, že druhá zmluvná strana sa odchýlila ...

Článok 8 - Obchodná činnosť

1.

Letecké spoločnosti štátov zmluvných strán majú právo zriadiť si kancelárie na území štátu ...

2.

Určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán sú v súlade so zákonmi a s inými právnymi ...

3.

Každá určená letecká spoločnosť má právo vykonávať vlastný pozemný handling na území ...

4.

Každá letecká spoločnosť určená ktoroukoľvek zmluvnou stranou môže uskutočňovať priamy ...

5.

Každá letecká spoločnosť má na požiadanie právo zameniť a previesť do svojho štátu prebytok ...

6.

Letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany môžu na území štátu druhej zmluvnej strany ...

7.

Pri prevádzkovaní alebo poskytovaní oprávnených služieb na dohodnutých trasách môže ktorákoľvek ...

a)

s leteckou spoločnosťou alebo so spoločnosťami štátov zmluvných strán a

b)

s leteckou spoločnosťou alebo so spoločnosťami tretieho štátu

za predpokladu, že všetky letecké spoločnosti sú držiteľmi príslušných povolení a spĺňajú ...

8.

Nehľadiac na iné ustanovenia tejto dohody, majú letecké spoločnosti a nepriami poskytovatelia prepravy ...

Článok 9 - Oslobodenie od cla a daní

1.

Pri prílete na územie štátu jednej zmluvnej strany lietadlá prevádzkované v rámci medzinárodnej ...

2.

Na základe reciprocity budú tiež oslobodené od daní, dávok, cla, poplatkov a sadzieb uvedených ...

a)

zásoby na palube lietadla privezené na územie alebo dodané na území štátu jednej zmluvnej strany ...

b)

pozemné príslušenstvo a náhradné dielce (vrátane motorov) privezené na územie štátu zmluvnej ...

c)

palivo, mazivá a spotrebné technické zásoby privezené na územie alebo dodané na území štátu ...

d)

propagačný a reklamný materiál privezený na územie alebo dodaný na území štátu jednej zmluvnej ...

3.

Možno vyžadovať, aby príslušenstvo a zásoby uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku boli držané ...

4.

Výnimky uvedené v tomto článku sa tiež použijú v prípade, keď určená letecká spoločnosť ...

Článok 10 - Užívateľské poplatky

1.

Užívateľské poplatky, ktoré môžu oprávnené účtujúce úrady alebo orgány štátu jednej ...

2.

Užívateľské poplatky uložené leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany môžu odzrkadľovať, ...

3.

Každá zmluvná strana bude napomáhať konzultácie medzi oprávnenými účtujúcimi úradmi alebo ...

4.

Žiadna zmluvná strana v procese riešenia sporov podľa článku 14 nebude posudzovaná za narúšajúcu ...

Článok 11 - Spravodlivá súťaž

1.

Každá zo zmluvných strán umožní spravodlivú a rovnakú príležitosť na to, aby mohli letecké ...

2.

Každá zmluvná strana umožní každej určenej leteckej spoločnosti stanoviť si frekvenciu a kapacitu ...

3.

Žiadna zmluvná strana neuloží vo vzťahu k leteckým spoločnostiam určeným druhou zmluvnou stranou ...

4.

Žiadna zmluvná strana nebude požadovať predloženie letových poriadkov, programov letov nepravidelnej ...

Článok 12 - Cenotvorba

1.

Každá zmluvná strana umožní, aby si ceny za leteckú dopravu stanovila každá určená letecká ...

a)

na ochranu pred neprimerane diskriminačnými cenami alebo praktikami,

b)

na ochranu spotrebiteľov pred cenami, ktoré sú neprimerane vysoké alebo reštriktívne z dôvodu ...

c)

na ochranu leteckých spoločností pred cenami, ktoré sú umelo nízke z dôvodu priamej alebo nepriamej ...

2.

Každá zmluvná strana môže požadovať oznámenie alebo predloženie cien, ktoré majú byť účtované ...

3.

Žiadna zmluvná strana nepodnikne jednostranné kroky, aby zabránila zavedeniu alebo pokračovaniu ...

Článok 13 - Konzultácie

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie týkajúce sa tejto dohody. Konzultácie ...

Článok 14 - Riešenie sporov

1.

Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto dohody okrem sporov vzniknutých podľa článku 12 (Cenotvorba) ...

2.

Rozhodcovské konanie bude vykonávať rozhodcovský orgán pozostávajúci z troch rozhodcov, ktorí ...

a)

do 30 dní po prijatí žiadosti o predloženie sporu na rozhodcovské konanie každá zmluvná strana ...

b)

ak niektorá zmluvná strana nevymenuje rozhodcu alebo ak tretí rozhodca nebude vymenovaný v súlade ...

3.

Ak nebude dohodnuté inak, určí rozhodcovský orgán medze svojej jurisdikcie v súlade s touto dohodou ...

4.

Ak nebude dohodnuté alebo nariadené rozhodcovským orgánom inak, zmluvné strany predložia memorandum ...

5.

Rozhodcovský orgán sa pokúsi vyniesť písomné rozhodnutie do 30 dní od skončenia konania alebo, ...

6.

Zmluvné strany môžu predložiť žiadosti o výklad rozhodnutia do 15 dní po jeho vynesení a ľubovoľné ...

7.

Zmluvné strany plne zrealizujú každé rozhodnutie alebo nález rozhodcovského orgánu v miere, ktorá ...

8.

Náklady na rozhodcovské konanie vrátane poplatkov a výdavkov rozhodcov sa rozdelia rovnakým dielom ...

Článok 15 - Vypovedanie dohody

1.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2.

Každá zmluvná strana môže dohodu kedykoľvek písomne vypovedať. Oznámenie o výpovedi bude súčasne ...

Článok 16 - Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii civilného letectva. ...

Článok 17 - Nadobudnutie platnosti

1.

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót, ktorými si zmluvné strany oznámia, že boli ...

2.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojenými ...

Na dôkaz toho dolupodpísaní, náležite na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu. ...

Dané v Bratislave 22. januára 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu

Spojených štátov amerických:

Carl Spielvogel v. r.

Prevziať prílohu - Příloha 01

Načítavam znenie...
MENU
Hore