Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb 481/2005 účinný od 27.10.2005


Platnosť od: 27.10.2005
Účinnosť od: 27.10.2005
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cudzinecký režim, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb 481/2005 účinný od 27.10.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 481/2005 s účinnosťou od 27.10.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. júna 2005 bola v Bratislave ...

Dohoda nadobudla platnosť 4. októbra 2005 na základe článku 16 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky ...

K oznámeniu č. 481/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska

(ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi,

vedené úmyslom na základe reciprocity spolupracovať pri riešení otázok readmisie osôb, ktoré ...

v snahe, aby sa týmto spôsobom prispelo k znemožneniu protiprávneho pohybu osôb, a v súlade so ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Výklad pojmov

Na účely tejto dohody majú uvedené pojmy tento význam:

(1)

„Cudzinec“ je osoba, ktorá nemá štátne občianstvo ani jednej zo zmluvných strán.

(2)

„Vízum“ znamená platné povolenie vydané príslušným orgánom štátu zmluvnej strany, ktoré ...

(3)

„Povolenie na pobyt“ znamená platné povolenie vydané príslušným orgánom štátu zmluvnej ...

I

READMISIA OBČANOV ŠTÁTOV ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 2

(1)

Každá zmluvná strana prijme na územie svojho štátu bez formalít na žiadosť druhej zmluvnej ...

(2)

Žiadajúca zmluvná strana prijme za rovnakých podmienok späť osobu uvedenú v odseku 1, ak sa na ...

(3)

Konanie uvedené v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na osobu, ktorá stratila štátne občianstvo ...

Článok 3

(1)

Ak je štátne občianstvo dokázané alebo je hodnoverne preukázané, že dotknutá osoba je štátnym ...

(2)

V prípade pochybnosti o hodnovernosti preukázania štátneho občianstva osoby, ktorej sa to týka, ...

II

READMISIA CUDZINCOV

Článok 4

(1)

Ak cudzinec, ktorý vstúpil na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany, nespĺňa platné podmienky ...

(2)

Ak vízum alebo povolenie na pobyt vydali príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán, povinnosť ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na tranzitné vízum.

Článok 5

(1)

Požiadaná zmluvná strana prijme cudzinca na žiadosť žiadajúcej zmluvnej strany, ak táto dokáže ...

(2)

Povinnosť prijatia podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá v čase svojho vstupu na územie ...

(3)

Zmluvné strany musia prednostne vrátiť cudzinca do jeho domovského štátu.

(4)

Žiadajúca zmluvná strana prijme cudzinca späť za rovnakých podmienok, ak sa dodatočne zistí, ...

Článok 6

Povinnosť prijatia podľa článkov 4 a 5 sa nevzťahuje na cudzinca,

a)

ktorému žiadajúca zmluvná strana priznala štatút utečenca na základe Dohovoru o právnom postavení ...

b)

ktorého predtým požiadaná zmluvná strana odovzdala do štátu pôvodu alebo do iného štátu,

c)

ktorého štát má spoločnú hranicu so štátom žiadajúcej zmluvnej strany.

III

TRANZIT

Článok 7

(1)

Každá zmluvná strana umožní tranzit cudzinca cez územie svojho štátu, ak o to druhá zmluvná ...

(2)

Žiadajúca zmluvná strana zodpovedá za presun cudzinca po celej trase až do cieľového štátu.

(3)

Ak sa tranzit uskutočňuje letecky s policajnou eskortou, eskortu zabezpečí žiadajúca zmluvná ...

Článok 8 - (1) Žiadosť o tranzit sa môže odmietnuť, ak sú zjavné okolnosti, z ktorých osobe, ktorej sa žiadosť o readmisiu týka, vyplýva riziko

a)

prenasledovania z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej spoločenskej ...

b)

nebezpečenstva trestného stíhania alebo výkonu trestu pre trestný čin spáchaný pred uskutočnením ...

(2)

Osobu prijatú na tranzit možno vrátiť žiadajúcej zmluvnej strane, ak sa dodatočne zistili skutočnosti ...

IV

LEHOTY

Článok 9

(1)

Žiadosť o readmisiu sa musí zaslať v lehote šiestich (6) mesiacov od zistenia neoprávneného vstupu ...

(2)

Každá zmluvná strán bezodkladne písomne odpovie na žiadosť o readmisiu, v každom prípade však ...

(3)

Požiadaná zmluvná strana prevezme osobu, ktorej sa readmisia týka, okamžite po vyrozumení o súhlase ...

V

HRADENIE NÁKLADOV

Článok 10

(1)

Náklady spojené s readmisiou osôb podľa článku 2 ods. 1, článku 4 ods. 3 a článku 5 ods. 1 ...

(2)

Náklady na prevoz cudzinca až po hranicu cieľového štátu vrátane nákladov spojených s tranzitom ...

Článok 11

(1)

Žiadajúca zmluvná strana umožní osobe, ktorej sa readmisia týka, previezť do štátu určenia ...

(2)

Žiadajúca zmluvná strana nie je zaviazaná uhradiť náklady potrebné na prevoz tohto majetku.

VI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 12

(1)

Potrebné osobné údaje odovzdávané na účel vykonávania tejto dohody sú chránené v súlade ...

(2)

Výmena osobných údajov medzi zmluvnými stranami pri vykonávaní tejto dohody sa môže týkať ...

a)

osobných údajov odovzdávanej alebo prijímanej osoby, jej blízkych príbuzných (meno, priezvisko, ...

b)

pasu, preukazu totožnosti, iných dokladov totožnosti alebo cestovných dokladov a priepustiek (číslo, ...

c)

iných údajov potrebných na identifikáciu odovzdávanej alebo prijímanej osoby,

d)

povolení na pobyt alebo víz vydaných príslušným orgánom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ...

VII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo verejnej správy a vnútra Rumunska uzavrú ...

a)

doklady dokazujúce alebo hodnoverne preukazujúce štátne občianstvo štátov zmluvných strán,

b)

obsah žiadostí o readmisiu a tranzit, spôsob ich podávania a vybavovania,

c)

prostriedky dokazujúce alebo hodnoverne preukazujúce vstup na územie štátu zmluvnej strany alebo ...

d)

príslušné orgány oprávnené vykonávať túto dohodu,

e)

hraničné priechody využívané na vykonávanie tejto dohody.

Článok 14

(1)

Príslušné orgány štátu zmluvných strán oprávnené vykonávať túto dohodu spolupracujú a ...

(2)

Akýkoľvek spor týkajúci sa vykonávania tejto dohody sa bude riešiť formou spoločného rokovania ...

(3)

Každá zmluvná strana určí minimálne dvoch expertov, ktorí budú najmenej jedenkrát za rok spoločne ...

Článok 15

(1)

Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú práv a povinností, ktoré pre zmluvné strany alebo ich štáty ...

(2)

Ustanovenia tejto dohody neprekážajú vykonávaniu ustanovení Dohovoru o právnom postavení utečencov ...

(3)

Ustanovenia tejto dohody neprekážajú vykonávaniu ustanovení zmlúv, ktoré zmluvné strany podpísali ...

Článok 16

(1)

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiaty (60.) deň ...

(2)

Každá zo zmluvných strán môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody úplne alebo čiastočne ...

(3)

Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť dodatky a zmeny k tejto dohode. Tieto zmeny nadobudnú ...

(4)

Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade ...

(5)

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky ...

Dané v Bratislave 30. júna 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, rumunskom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Palko v. r.

Za vládu

Rumunska:

Vasile Blaga v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore