Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 472/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 472/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 472/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

„§ 4d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 Podľa ustanovení účinných ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým ...

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „ukladania účtovnej závierky“ vkladajú slová „a výročnej ...

2. V § 1 odseky 5 a 6 znejú:

3. V § 1 ods. 7 sa slová „Predložením účtovnej závierky podľa odsekov 5 a 6“ nahrádzajú ...

„6a) § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

„(9) Výročná správa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovovať výročnú ...

5. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

6. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:

7. V prílohe č. 1 prvá strana vzoru súvahy znie:

VZOR

SÚVAHA

Prevziať prílohu - vzor01

8. V prílohe č. 2 prvá strana vzoru súvahy znie:

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Prevziať prílohu - vzor02

9. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

10. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/19566/2013-31

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

POZNÁMKY k ................ (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Prevziať prílohu - vzor

Poznámky

Čl. l

Všeobecné údaje

(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, identifikačné čislo organizácie, ...

b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky,

c) informácia, či je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku.

(2) Opis činnosti účtovnej jednotky.

(3) Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.

Mená a priezviská štatutárnych zástupcov, funkcie štatutárnych zástupcov, priemerný počet ...

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka ...

(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ...

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne,

f) dlhodobý finančný majetok,

g) zásoby nakupované,

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

i) zásoby získané bezodplatne,

j) pohľadávky,

k) krátkodobý finančný majetok,

I) časové rozlíšenie na strane aktív,

m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

n) časové rozlíšenie na strane pasiv,

o) deriváty,

p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

q) majetok obstaraný z transferov,

r) finančný prenájom.

(4) Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku ...

(5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a ...

(6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

(7) Zásady pre vykazovanie transferov.

(8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

ČI. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných ...

1. názov účtovnej jednotky,

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,

3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

4. + prírastky,

5. – úbytky,

6. +/- presuny,

7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia,

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie ...

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky,

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok ...

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému ...

(2) Dlhodobý finančný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe opravných ...

1. názov účtovnej jednotky,

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,

3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

4. + prírastky,

5. – úbytky,

6. +/ – presuny,

7. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému ...

(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v tejto štruktúre: ...

a) názov spoločnosti,

b) právna forma,

c) základné imanie (Zl) spoločnosti v peňažných jednotkách,

d) podiel účtovnej jednotky na základnom imani (Zl) spoločnosti v %,

e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %,

f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho ...

h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného ...

i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho ...

(4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý ...

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v tejto štruktúre: ...

1. názov emitenta,

2. druh cenného papiera,

3. mena cenného papiera,

4. výnos v %,

5. dátum splatnosti,

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného ...

7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho ...

b) dlhodobé pôžičky v tejto štruktúre:

1. názov dlžníka,

2. výnos v %,

3. mena,

4. dátum splatnosti,

5. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného ...

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho ...

7. popis zabezpečenia pôžičky,

c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe ...

B Obežný majetok

(1) Zásoby

a) vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:

1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,

2. výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

3. + tvorba opravných položiek,

4. – zníženie opravných položiek,

5. – zrušenie opravných položiek,

6. výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám,

b) výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná ...

c) spôsob a výška poistenia zásob.

(2) Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy,

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v tejto štruktúre:

1. položka pohľadávok,

2. hodnota pohľadávok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

3. + tvorba opravných položiek,

4. – zníženie opravných položiek,

5. – zrušenie opravných položiek,

6. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam,

c) pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného ...

2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho ...

d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia ...

1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,

2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,

3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

e) výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením ...

f) výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých ...

(3) Finančný majetok

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku,

b) zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať s ...

(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomoci ...

a) dlžnik,

b) výnos v %,

c) mena, v ktorej bola návratná finančná výpomoc poskytnutá,

d) dátum splatnosti,

e) výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

f) výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného ...

(5) Časové rozlíšenie

Popis významných položiek časového rozlíšenia.

ČI. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania v členeni podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má ...

a) názov položky,

b) výška vlastného imania k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

c) + zvýšenie,

d) - zníženie,

e) +/- presun,

f) výška vlastného imania k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

g) opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených ...

B Záväzky

(1) Rezervy

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

a) položka rezerv,

b) výška rezerv k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

c) + tvorba,

d) – zníženie,

e) – zrušenie,

f) výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

g) predpokladaný rok použitia rezerv,

h) opis významných položiek rezerv.

(2) Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného ...

2. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho ...

b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia ...

1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,

2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,

3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

c) popis významných položiek záväzkov.

(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v tejto štruktúre:

1. charakter bankového úveru, napríklad investičný úver, prevádzkový úver,

2. druh bankového úveru podľa splatnosti, napríklad dlhodobý úver, krátkodobý úver,

3. poskytovateľ bankového úveru,

4. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý,

5. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %,

6. nákladový úrok za bežné účtovné obdobie,

7. dátum splatnosti bankového úveru,

8. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

9. výška bankového úveru k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru,

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy v tejto štruktúre:

1. druh cenného papiera,

2. mena, v ktorej sú cenné papiere vydané,

3. úroková sadzba v %,

4. dátum splatnosti,

5. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

6. stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci ...

1. poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci,

2. druh prijatej návratnej finančnej výpomoci, napríklad krátkodobá návratná finančná výpomoc, ...

3. účel použitia,

4. dátum splatnosti,

5. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

6. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného ...

(4) Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia,

b) informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384.

ČI. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy

Popis a výška významných položiek výnosov

a) tržby za vlastné výkony a tovar,

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob,

c) aktivácia,

d) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov,

e) finančné výnosy,

f) mimoriadne výnosy,

g) výnosy z transferov,

h) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov,

i) výnosy v členení podľa rozpočtových programov.

(2) Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov

a) spotrebované nákupy,

b) služby,

c) osobné náklady,

d) dane a poplatky,

e) odpisy, rezervy a opravné položky,

f) finančné náklady,

q) mimoriadne náklady,

h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov,

i) ostatné náklady,

j) náklady podľa rozpočtových programov.

(3) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

ČI. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis významných položiek majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi a popis tohto zabezpečenia. ...

(2) Ďalšie informácie

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o odpísaných ...

ČI. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Iné aktíva a iné pasíva

a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých ...

b) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo ...

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od ...

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože ...

c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou,

d) informácia, či sú iné aktiva a iné pasíva vzájomné, napríklad voči subjektom verejnej ...

(2) Ostatné finančné povinnosti

Významné položky ostatných finančných povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; ...

a) povinnosti z devízových terminovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosti z opčných obchodov,

c) zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv ...

d) povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, ...

e) iné povinnosti.

ČI. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených ...

(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených ...

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to

1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, ...

2. charakteristika významných obchodov, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne ...

b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane,

c) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám.

(2) Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za

a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo ...

b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby ...

c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv ...

d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom ...

e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické ...

f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky ...

ČI. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre:

a) príjmy bežného rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa schváleného rozpočtu, ...

b) príjmy kapitálového rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa schváleného ...

c) výdavky bežného rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného ...

d) výdavky kapitálového rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného ...

e) finančné operácie s finančnými aktívami za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce ...

f) výška dlhu podľa osobitného predpisu8) za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce ...

ČI. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ...

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ...

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolnosti, ktoré nastali ...

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,

c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,

d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,

e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,

f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy, ...

g) iné mimoriadne skutočnosti neuvedené v písmene f).

Tabuľka č. 1

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Prevziať prílohu - tabuľka01

Tabuľka č. 2

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Prevziať prílohu - tabuľka02

Tabuľka č. 3

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Prevziať prílohu - tabuľka03

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Prevziať prílohu - tabuľka04

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Prevziať prílohu - tabuľka05

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé

Prevziať prílohu - tabuľka06

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé

Prevziať prílohu - tabuľka07

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Prevziať prílohu - tabuľka08

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - Bankové úvery

Prevziať prílohu - tabuľka09

Tabuľka č. 10

k čl. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Prevziať prílohu - tabuľka10

Tabuľka č. 11

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Prevziať prílohu - tabuľka11

Tabuľka č. 12

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Prevziať prílohu - tabuľka12

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Prevziať prílohu - tabuľka13

Tabuľka č. 14

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Prevziať prílohu - tabuľka14

Tabuľka č. 15

k čl. IX - Finančné operácie

Prevziať prílohu - tabuľka15

Tabuľka č. 16

k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Prevziať prílohu - tabuľka16

Použité skratky

IČO – identifikačné čislo organizácie

PSČ – poštové smerovacie číslo

ZI – základné imanie

účt. jednotka – účtovná jednotka

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/19566/2013-31

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

Smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov ...

Poznámky

  • 8)  Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore