Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor), Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu o výsadách a imunitách európskej patentovej organizácie (Protokol o výsadách a imunitách) a o doplnení Protokolu o dopĺňaní stavu zamestnancov Európskeho patentového úradu v Haagu (Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov) z 29. novembra 2000 47/2008 účinný od 09.02.2008

Platnosť od: 09.02.2008
Účinnosť od: 09.02.2008
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor), Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu o výsadách a imunitách európskej patentovej organizácie (Protokol o výsadách a imunitách) a o doplnení Protokolu o dopĺňaní stavu zamestnancov Európskeho patentového úradu v Haagu (Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov) z 29. novembra 2000 47/2008 účinný od 09.02.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 47/2008 s účinnosťou od 09.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej ...

Prílohy

  DOHOVOR O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR)

  z 5. októbra 1973text v znení aktu revidujúceho článok 63 EPD zo 17. decembra 1991 a aktu revidujúceho ...

  PRVÁ ČASŤ

  HLAVA I

  Článok 1

  Týmto Dohovorom sa ustanovuje systém zákonov na udeľovanie patentov na vynálezy spoločný pre ...

  Článok 2

  (1)

  Patenty udelené podľa tohto Dohovoru sa nazývajú európske patenty.

  (2)

  Európsky patent má v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaký účinok a podlieha ...

  Článok 3

  Udelenie európskeho patentu možno požadovať pre jeden zmluvný štát alebo pre viacero zmluvných ...

  Článok 4

  (1)

  Týmto Dohovorom sa zakladá Európska patentová organizácia (ďalej len „Organizácia“), ktorá ...

  (2)

  Orgány Organizácie sú:

  a)

  Európsky patentový úrad;

  b)

  Správna rada.

  (3)

  Úlohou Organizácie je udeľovať európske patenty. Túto úlohu plní Európsky patentový úrad ...

  Článok 4a

  Konferencia ministrov zmluvných štátov zodpovedná za patentové záležitosti sa bude stretávať ...

  HLAVA II

  Článok 5

  (1)

  Organizácia má právnu subjektivitu.

  (2)

  Organizácia má v každom štáte najširšiu možnú spôsobilosť na právne úkony, akú vnútroštátne ...

  (3)

  Organizáciu zastupuje prezident Európskeho patentového úradu.

  Článok 6

  (1)

  Organizácia má hlavné sídlo v Mníchove.

  (2)

  Európsky patentový úrad má sídlo v Mníchove. Pobočku má v Haagu.

  Článok 7

  V prípade potreby môžu byť rozhodnutím Správnej rady zriadené v zmluvných štátoch a pri medzivládnych ...

  Článok 8

  Protokol o výsadách a imunitách, ktorý je prílohou k tomuto Dohovoru, stanoví podmienky, na základe ...

  Článok 9

  (1)

  Zmluvná zodpovednosť Organizácie sa riadi zákonom, ktorý je platný pre predmetnú zmluvu.

  (2)

  Mimozmluvná zodpovednosť Organizácie za škody spôsobené Organizáciou alebo zamestnancami Európskeho ...

  (3)

  Osobná zodpovednosť zamestnancov Európskeho patentového úradu voči Organizácii sa riadi služobným ...

  (4)

  Na riešenie sporov podľa odsekov 1 a 2 sú príslušné tieto súdy:

  a)

  pre spory podľa odseku 1 súdy Spolkovej republiky Nemecko, ak v zmluve uzavretej medzi stranami nie ...

  b)

  pre spory podľa odseku 2 súdy Spolkovej republiky Nemecko alebo štátu, v ktorom sa nachádza pobočka ...

  HLAVA III

  Článok 10

  (1)

  Európsky patentový úrad riadi prezident, ktorý zodpovedá za svoju činnosť Správnej rade.

  (2)

  Na tento účel má prezident najmä tieto úlohy a právomoci:

  a)

  vykonáva všetky nevyhnutné kroky na zabezpečenie činnosti Európskeho patentového úradu vrátane ...

  b)

  ak tento Dohovor neurčuje inak, stanovuje, ktoré úkony sa majú vykonať na Európskom patentovom ...

  c)

  môže predkladať Správnej rade návrhy zmien tohto Dohovoru a návrhy všeobecných nariadení alebo ...

  d)

  pripravuje a vykonáva rozpočet, jeho zmeny alebo dodatky;

  e)

  každoročne predkladá Správnej rade správu o činnosti;

  f)

  vykonáva riadenie a dohľad nad zamestnancami;

  g)

  podľa článku 11 vymenúva zamestnancov a rozhoduje o ich povýšení;

  h)

  vykonáva disciplinárny dohľad nad zamestnancami, ktorí nie sú uvedení v článku 11, a môže ...

  i)

  svoje funkcie a právomoci môže postúpiť.

  (3)

  Prezident má niekoľko viceprezidentov. Ak je prezident neprítomný alebo indisponovaný, zastupuje ...

  Článok 11

  (1)

  Prezidenta Európskeho patentového úradu vymenúva Správna rada.

  (2)

  Viceprezidentov vymenúva Správna rada po predchádzajúcej konzultácii s prezidentom Európskeho ...

  (3)

  Členovia sťažnostných senátov a Veľkého sťažnostného senátu spolu s ich predsedami sú vymenovaní ...

  (4)

  Správna rada vykonáva disciplinárny dohľad nad zamestnancami uvedenými v odsekoch 1 až 3.

  (5)

  Správna rada môže po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu vymenovať za členov ...

  Článok 12

  Zamestnanci Európskeho patentového úradu nesmú, a to ani po ukončení pracovného pomeru, zverejňovať ...

  Článok 13

  (1)

  Zamestnanci alebo bývalí zamestnanci Európskeho patentového úradu alebo ich právni nástupcovia ...

  (2)

  Odvolanie je prípustné iba vtedy, ak príslušná osoba vyčerpala všetky ostatné odvolacie prostriedky, ...

  Článok 14

  (1)

  Úradnými jazykmi Európskeho patentového úradu sú anglický, francúzsky a nemecký jazyk.

  (2)

  Európska patentová prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov, alebo ak je podaná v inom ...

  (3)

  Úradný jazyk Európskeho patentového úradu, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná ...

  (4)

  Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú trvalé bydlisko alebo sídlo na území zmluvného ...

  (5)

  Európske patentové prihlášky sa zverejňujú v jazyku konania.

  (6)

  Európske patentové spisy sa zverejňujú v jazyku konania a obsahujú preklad patentových nárokov ...

  (7)

  V troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu sa zverejňuje:

  a)

  Európsky patentový vestník;

  b)

  Úradný vestník Európskeho patentového úradu.

  (8)

  Zápisy do Európskeho patentového registra sa vykonávajú v troch úradných jazykoch Európskeho ...

  Článok 15

  Na uskutočnenie konaní stanovených v tomto Dohovore sa v Európskom patentovom úrade zriaďujú:

  a)

  prijímacie oddelenie;

  b)

  rešeršné oddelenia;

  c)

  prieskumové oddelenia;

  d)

  námietkové oddelenia;

  e)

  právne oddelenie;

  f)

  sťažnostné senáty;

  g)

  Veľký sťažnostný senát.

  Článok 16

  Prijímacie oddelenie je zodpovedné za vykonávanie prieskumu podania a prieskumu formálnych náležitostí ...

  Článok 17

  Rešeršné oddelenia sú zodpovedné za vyhotovenie správ o európskej rešerši.

  Článok 18

  (1)

  Prieskumové oddelenia sú zodpovedné za vykonanie prieskumu európskych patentových prihlášok.

  (2)

  Prieskumové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných prieskumových pracovníkov. Až ...

  Článok 19

  (1)

  Námietkové oddelenia sú zodpovedné za prerokovanie námietok proti európskemu patentu.

  (2)

  Námietkové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov, z ktorých sa aspoň dvaja ...

  Článok 20

  (1)

  Právne oddelenie je zodpovedné za rozhodovanie o zápisoch údajov do Európskeho patentového registra ...

  (2)

  Rozhodnutia právneho oddelenia vydáva jeden právne kvalifikovaný člen.

  Článok 21

  (1)

  Sťažnostné senáty sú zodpovedné za preskúmanie sťažností proti rozhodnutiam prijímacieho ...

  (2)

  Pri sťažnostiach proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia alebo právneho oddelenia sťažnostný ...

  (3)

  Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prieskumového oddelenia sťažnostný senát pozostáva

  a)

  z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak sa rozhodnutie ...

  b)

  z troch technicky a dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané prieskumovým ...

  c)

  z troch právne kvalifikovaných členov vo všetkých ostatných prípadoch.

  (4)

  Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu námietkového oddelenia sťažnostný senát pozostáva

  a)

  z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak bolo rozhodnutie ...

  b)

  z troch technicky a dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané námietkovým ...

  Článok 22

  (1)

  Veľký sťažnostný senát je zodpovedný za

  a)

  rozhodovanie o právnych otázkach, ktoré mu boli predložené sťažnostnými senátmi podľa článku ...

  b)

  zaujatie stanoviska k právnym otázkam, ktoré mu predložil prezident Európskeho patentového úradu ...

  c)

  rozhodovanie o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí sťažnostného senátu podľa článku 112a.

  (2)

  V konaní podľa odseku 1 písm. a) a b) pozostáva Veľký sťažnostný senát z piatich právne a ...

  Článok 23

  (1)

  Členovia Veľkého sťažnostného senátu a sťažnostných senátov sú vymenovaní na obdobie piatich ...

  (2)

  Členovia senátov nesmú byť členmi prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových ...

  (3)

  Členovia senátov nie sú pri svojom rozhodovaní viazaní žiadnymi pokynmi a riadia sa len ustanoveniami ...

  (4)

  Rokovacie poriadky sťažnostných senátov a Veľkého sťažnostného senátu sa prijmú v súlade ...

  Článok 24

  (1)

  Členovia sťažnostných senátov alebo Veľkého sťažnostného senátu sa nesmú zúčastniť na ...

  (2)

  Ak sa niektorý z členov sťažnostného senátu alebo Veľkého sťažnostného senátu domnieva, ...

  (3)

  Účastník konania môže z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z dôvodu podozrenia zaujatosti vzniesť ...

  (4)

  Sťažnostné senáty a Veľký sťažnostný senát rozhodujú v prípadoch podľa odsekov 2 a 3 bez ...

  Článok 25

  Na žiadosť príslušného národného súdu, ktorý prerokúva žalobu o porušenie práva alebo zrušovaciu ...

  HLAVA IV

  Článok 26

  (1)

  Správna rada je zložená zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov. Každý zmluvný ...

  (2)

  Členom Správnej rady môžu podľa rokovacieho poriadku Správnej rady asistovať poradcovia alebo ...

  Článok 27

  (1)

  Správna rada volí zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov predsedu a podpredsedu. ...

  (2)

  Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné. Môžu byť zvolení opätovne.

  Článok 28

  (1)

  Ak je počet zmluvných štátov aspoň osem, môže Správna rada vytvoriť predstavenstvo, ktoré ...

  (2)

  Predseda a podpredseda Správnej rady sú členmi predstavenstva z moci úradnej; ostatní traja členovia ...

  (3)

  Funkčné obdobie členov predstavenstva volených Správnou radou je trojročné. Do funkcie nemôžu ...

  (4)

  Predstavenstvo plní úlohy, ktoré mu v súlade s rokovacím poriadkom ukladá Správna rada.

  Článok 29

  (1)

  Zasadnutia Správnej rady zvoláva jej predseda.

  (2)

  Na rokovaniach Správnej rady sa zúčastňuje prezident Európskeho patentového úradu.

  (3)

  Správna rada má riadne zasadnutie jedenkrát do roka. Okrem toho sa schádza na podnet predsedu alebo ...

  (4)

  Rokovanie Správnej rady sa uskutočňuje podľa programu a v súlade s rokovacím poriadkom.

  (5)

  Predbežný program obsahuje všetky otázky, ktorých zaradenie požaduje ktorýkoľvek zmluvný štát ...

  Článok 30

  (1)

  Svetová organizácia duševného vlastníctva je na zasadnutiach Správnej rady zastúpená na základe ...

  (2)

  Iné medzivládne organizácie poverené vykonávaním medzinárodných konaní v oblasti patentov, ...

  (3)

  Ostatné medzivládne a medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú činnosť v záujme ...

  Článok 31

  (1)

  Správna rada používa pri svojich rokovaniach nemecký, anglický a francúzsky jazyk.

  (2)

  Dokumenty predkladané Správnej rade a zápisnice z jej zasadnutí sa vyhotovujú v troch jazykoch ...

  Článok 32

  Európsky patentový úrad poskytne Správnej rade a výboru, ktorý založí, zamestnancov, priestory ...

  Článok 33

  (1)

  Správna rada je oprávnená meniť

  a)

  lehoty stanovené v tomto Dohovore;

  b)

  časti II až VIII a časť X tohto Dohovoru, aby boli v súlade s medzinárodnou zmluvou týkajúcou ...

  c)

  Vykonávací predpis.

  (2)

  Správna rada je oprávnená v súlade s týmto Dohovorom prijať alebo meniť

  a)

  finančný poriadok;

  b)

  služobný poriadok stálych zamestnancov a zamestnanecké podmienky ostatných zamestnancov Európskeho ...

  c)

  dôchodkový poriadok a zvyšovanie dôchodkových dávok v súlade so zvyšovaním platov;

  d)

  pravidlá týkajúce sa poplatkov;

  e)

  rokovací poriadok.

  (3)

  Bez ohľadu na ustanovenie článku 18 ods. 2 je Správna rada na základe skúseností oprávnená ...

  (4)

  Správna rada je oprávnená poveriť prezidenta Európskeho patentového úradu rokovaním a na základe ...

  (5)

  Správna rada nemôže vydávať rozhodnutia podľa odseku 1 písm. b)

  Článok 34

  (1)

  Právo hlasovať v Správnej rade majú iba zmluvné štáty.

  (2)

  Každý zmluvný štát má jeden hlas, ak sa nepoužije ustanovenie článku 36.

  Článok 35

  (1)

  Správna rada prijíma rozhodnutia okrem odsekov 2 a 3 jednoduchou väčšinou zastúpených a hlasujúcich ...

  (2)

  Trojštvrtinová väčšina hlasov zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov je potrebná na ...

  (3)

  Jednohlasnosť hlasujúcich zmluvných štátov sa vyžaduje pri rozhodnutiach Správnej rady, ktoré ...

  (4)

  Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.

  Článok 36

  (1)

  Na prijatie alebo zmenu poplatkového poriadku a na prijatie rozpočtu Organizácie, jeho zmien alebo ...

  (2)

  Počet hlasov každého zmluvného štátu v druhom hlasovacom kole sa stanoví takto:

  a)

  percento vyplývajúce pre každý zmluvný štát z podielového kľúča pre osobitné príspevky ...

  b)

  takto vypočítaný počet hlasov sa zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo smerom nahor;

  c)

  k tomuto počtu sa pripočíta ďalších päť hlasov;

  d)

  žiadny zmluvný štát však nemá viac ako 30 hlasov.

  HLAVA V

  Článok 37

  Výdavky Organizácie sú kryté

  a)

  vlastnými prostriedkami Organizácie;

  b)

  platbami zmluvných štátov na základe udržiavacích poplatkov za európske patenty získaných v ...

  c)

  podľa potreby osobitnými finančnými príspevkami zmluvných štátov;

  d)

  v prípade potreby príjmami uvedenými v článku 146;

  e)

  v prípade potreby a len za hmotné aktíva pôžičkami tretej strane zabezpečenými pozemkom alebo ...

  f)

  v prípade potreby financovaním špecifických projektov treťou stranou.

  Článok 38

  Vlastné prostriedky Organizácie tvoria:

  a)

  všetky príjmy z poplatkov a ostatných zdrojov, ako aj rezervy Organizácie;

  b)

  zdroje z penzijného rezervného fondu, ktorý sa považuje za majetok organizácie osobitnej kategórie ...

  Článok 39

  (1)

  Každý zmluvný štát platí Organizácii za každý udržiavací poplatok získaný za európsky ...

  (2)

  Každý zmluvný štát oznámi Organizácii všetky údaje, ktoré Organizácia považuje za potrebné ...

  (3)

  Dátum splatnosti týchto platieb stanoví Správna rada.

  (4)

  Ak nie sú platby uhradené včas v plnej výške, musí zmluvný štát platiť úroky za dlžnú sumu ...

  Článok 40

  (1)

  Výška poplatkov podľa článku 38 a pomerná časť podľa článku 39 sa stanoví tak, aby tieto ...

  (2)

  Ak nie je Organizácia schopná dosiahnuť vyrovnaný rozpočet podľa odseku 1, zaplatia zmluvné štáty ...

  (3)

  Osobitné finančné príspevky sa stanovia pre každý zmluvný štát na základe počtu patentových ...

  a)

  z jednej polovice podľa počtu patentových prihlášok podaných v príslušnom zmluvnom štáte,

  b)

  z druhej polovice podľa druhého najvyššieho počtu patentových prihlášok podaných v ostatných ...

  (4)

  Ak výšku príspevku zmluvného štátu nie je možné stanoviť podľa odseku 3, stanoví ju Správna ...

  (5)

  Na osobitné finančné príspevky sa primerane použije článok 39 ods. 3 a 4.

  (6)

  Osobitné finančné príspevky sa vracajú aj s úrokom, ktorého výška je jednotná pre všetky ...

  (7)

  Osobitné finančné príspevky zaplatené v určitom rozpočtovom roku sa vracajú v plnej výške ...

  Článok 41

  (1)

  Na žiadosť prezidenta Európskeho patentového úradu zmluvné štáty poskytnú Organizácii zálohy ...

  (2)

  Ustanovenia článku 39 ods. 3 a 4 sa primerane použijú na zálohy.

  Článok 42

  (1)

  Rozpočet Organizácie má byť vyvážený. Je navrhnutý v súlade so všeobecne prijatými rozpočtovými ...

  (2)

  Rozpočet sa zostavuje v účtovnom útvare stanovenom finančným poriadkom.

  Článok 43

  (1)

  Výdavky uvedené v rozpočte sa schvaľujú na rozpočtový rok, ak finančný poriadok neustanovuje ...

  (2)

  Podľa finančného poriadku možno všetky prostriedky okrem prostriedkov týkajúcich sa zamestnancov, ...

  (3)

  Prostriedky sa členia do kapitol podľa druhu a účelu výdavkov; ak je to potrebné, kapitoly sú ...

  Článok 44

  (1)

  Rozpočet Organizácie môže obsahovať prostriedky na neočakávané výdavky.

  (2)

  Použitie týchto prostriedkov Organizáciou podlieha predchádzajúcemu súhlasu Správnej rady.

  Článok 45

  Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí sa 31. decembra.

  Článok 46

  (1)

  Prezident Európskeho patentového úradu predkladá Správnej rade návrh rozpočtu najneskôr ku dňu ...

  (2)

  Rozpočet a jeho zmeny alebo dodatky schvaľuje Správna rada.

  Článok 47

  (1)

  V prípade, že na začiatku rozpočtového roku nie je ešte rozpočet Správnou radou schválený, ...

  (2)

  Správna rada môže za podmienky dodržania ostatných podmienok stanovených v odseku 1 schváliť ...

  (3)

  Platby podľa článku 37 písm. b) sa predbežne uskutočňujú podľa podmienok stanovených podľa ...

  (4)

  Zmluvné štáty platia každý mesiac predbežne a podľa kľúča stanoveného v článku 40 ods. ...

  Článok 48

  (1)

  Prezident Európskeho patentového úradu plní rozpočet a jeho zmeny a dodatky na vlastnú zodpovednosť ...

  (2)

  Prezident Európskeho patentového úradu môže v rámci rozpočtu v súlade s finančným poriadkom ...

  Článok 49

  (1)

  Príjmový a výdavkový účet, ako aj účtovnú súvahu Organizácie kontrolujú audítori, ktorí ...

  (2)

  Audit sa vykonáva na základe účtovných dokladov a v prípade potreby sa uskutočňuje na mieste. ...

  (3)

  Prezident Európskeho patentového úradu každoročne predkladá Správnej rade účtovnú uzávierku ...

  (4)

  Správna rada schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku spolu so správou audítorov a oslobodzuje prezidenta ...

  Článok 50

  Finančný poriadok určuje predovšetkým

  a)

  spôsob zostavenia a plnenia rozpočtu, ako aj predkladanie a kontrolu účtov;

  b)

  spôsob a postup, podľa ktorého zmluvné štáty poskytujú Organizácii platby a príspevky podľa ...

  c)

  predpisy o zodpovednosti účtovníkov a pokladníkov a príslušné kontrolné opatrenia;

  d)

  úrokové sadzby podľa článkov 39, 40 a 47;

  e)

  spôsob výpočtu príspevkov splatných na základe článku 146;

  f)

  zloženie a povinnosti rozpočtového a finančného výboru, ktorý ustanoví Správna rada;

  g)

  všeobecne prijaté rozpočtové princípy, na ktorých je postavený rozpočet a výročné finančné ...

  Článok 51

  (1)

  Európsky patentový úrad môže vymáhať poplatky za akúkoľvek úradnú úlohu alebo konanie vykonané ...

  (2)

  Lehoty na uhradenie ostatných poplatkov okrem poplatkov stanovených týmto Dohovorom sú stanovené ...

  (3)

  Ak Vykonávací predpis stanovuje, že má byť poplatok uhradený, musí stanoviť aj právne dôsledky ...

  (4)

  Poplatkový poriadok stanovuje najmä výšku poplatkov a spôsob ich úhrady.

  DRUHÁ ČASŤ

  HLAVA I

  Článok 52

  (1)

  Európske patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú ...

  (2)

  Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä

  a)

  objavy, vedecké teórie a matematické metódy;

  b)

  estetické výtvory;

  c)

  plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hrania hier alebo vykonávania obchodnej ...

  d)

  podávanie informácií.

  (3)

  Odsek 2 vylučuje patentovateľnosť predmetov alebo činností uvedených v tomto ustanovení len v ...

  Článok 53

  Európske patenty sa neudeľujú na

  a)

  vynálezy, ktorých zverejnenie alebo využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými ...

  b)

  odrody rastlín alebo plemená zvierat, alebo v podstate biologické spôsoby pestovania rastlín alebo ...

  c)

  spôsoby chirurgického alebo terapeutického liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a diagnostické ...

  Článok 54

  (1)

  Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.

  (2)

  Stav techniky tvorí všetko, čo bolo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky prístupné ...

  (3)

  Za súčasť stavu techniky sa tiež považuje obsah všetkých európskych patentových prihlášok ...

  (4)

  Odseky 3 a 4 nevylučujú patentovateľnosť akejkoľvek látky alebo zmesi, ktorá je súčasťou stavu ...

  (5)

  Odseky 2 a 3 nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi podľa odseku 4 na akékoľvek špecifické ...

  Článok 55

  (1)

  Na použitie článku 54 sa neberie do úvahy také zverejnenie vynálezu, ku ktorému nedošlo skôr ...

  a)

  zo zrejmého zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu;

  b)

  zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca vystavili vynález na oficiálnej ...

  (2)

  V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) sa odsek 1 použije len vtedy, keď prihlasovateľ pri podaní ...

  Článok 56

  Vynález sa považuje za vynález zahŕňajúci vynálezcovskú činnosť, ak nie je vzhľadom na stav ...

  Článok 57

  Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak môže byť vyrábaný alebo využívaný v akomkoľvek ...

  HLAVA II

  Článok 58

  Európsku patentovú prihlášku môže podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj ...

  Článok 59

  Európsku patentovú prihlášku môže tiež podať niekoľko spoluprihlasovateľov alebo dvaja, alebo ...

  Článok 60

  (1)

  Právo na európsky patent má pôvodca vynálezu alebo jeho právny nástupca. Ak je pôvodca vynálezu ...

  (2)

  Ak vynález vytvorilo viac osôb nezávisle od seba, právo na európsky patent prináleží osobe, ...

  (3)

  V konaní pred Európskym patentovým úradom sa predpokladá, že prihlasovateľ je oprávnený uplatniť ...

  Článok 61

  (1)

  Ak právoplatné rozhodnutie priznáva právo na udelenie európskeho patentu osobe inej, ako je prihlasovateľ, ...

  a)

  pokračovať s prihláškou v konaní ako s vlastnou namiesto prihlasovateľa;

  b)

  podať novú európsku patentovú prihlášku na ten istý vynález alebo

  c)

  požiadať, aby bola európska patentová prihláška zamietnutá.

  (2)

  Na novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa odseku 1 písm. b) sa primerane použije ustanovenie ...

  Článok 62

  Pôvodca vynálezu má voči prihlasovateľovi alebo majiteľovi európskeho patentu právo, aby bol ...

  HLAVA III

  Článok 63

  (1)

  Doba platnosti európskeho patentu je dvadsať rokov odo dňa podania prihlášky.

  (2)

  Ustanovením odseku 1 sa neobmedzuje právo zmluvného štátu predĺžiť dobu platnosti európskeho ...

  a)

  v prípade vojnového alebo obdobného krízového stavu postihujúceho tento štát;

  b)

  ak je predmetom európskeho patentu výrobok alebo spôsob výroby, alebo využitia výrobku, ktorý ...

  (3)

  Odsek 2 sa primerane použije na európske patenty udelené spoločne pre skupinu zmluvných štátov ...

  (4)

  Zmluvný štát, ktorý uplatní ustanovenie o predĺžení doby platnosti patentu alebo zodpovedajúcej ...

  Článok 64

  (1)

  Podľa ustanovení odseku 2 poskytuje európsky patent svojmu majiteľovi odo dňa oznámenia o jeho ...

  (2)

  Ak je predmetom európskeho patentu spôsob, vzťahuje sa ochrana vyplývajúca z patentu aj na výrobky ...

  (3)

  Porušenie európskeho patentu sa riadi vnútroštátnym zákonom.

  Článok 65

  (1)

  Každý zmluvný štát môže, ak nie je Európsky patent, ktorý je udelený, zmenený alebo obmedzený ...

  (2)

  Každý zmluvný štát, ktorý prijal ustanovenia podľa odseku 1, môže stanoviť, aby majiteľ patentu ...

  (3)

  Každý zmluvný štát môže stanoviť, aby sa v prípade nedodržania ustanovení prijatých podľa ...

  Článok 66

  Európska patentová prihláška, ktorej bol priznaný dátum podania, má v určených zmluvných štátoch ...

  Článok 67

  (1)

  Odo dňa zverejnenia poskytuje európska patentová prihláška prihlasovateľovi v zmluvných štátoch ...

  (2)

  Každý zmluvný štát môže stanoviť, že európska patentová prihláška neposkytuje ochranu podľa ...

  (3)

  Každý zmluvný štát, ktorého úradným jazykom nie je jazyk konania, môže stanoviť, aby nebola ...

  a)

  sprístupnený verejnosti spôsobom stanoveným vnútroštátnym zákonom alebo

  b)

  doručený tomu, kto v tomto zmluvnom štáte využíva vynález.

  (4)

  Ak je európska patentová prihláška vzatá späť, považovaná za vzatú späť alebo ak je právoplatne ...

  Článok 68

  Ak bol európsky patent zrušený alebo obmedzený v námietkovom konaní, v konaní o obmedzení alebo ...

  Článok 69

  (1)

  Rozsah ochrany udelenej európskym patentom alebo európskou patentovou prihláškou je určený obsahom ...

  (2)

  V období do udelenia európskeho patentu je rozsah ochrany, udelenej európskou patentovou prihláškou, ...

  Článok 70

  (1)

  Znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v jazyku konania je pôvodným znením ...

  (2)

  Ak je však európska patentová prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je úradným jazykom Európskeho ...

  (3)

  Každý zmluvný štát môže stanoviť, aby sa preklad do jedného z úradných jazykov tohto štátu ...

  (4)

  Každý zmluvný štát, ktorý prijme ustanovenie podľa odseku 3,

  a)

  umožní prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu podať opravený preklad európskej patentovej ...

  b)

  môže stanoviť, že každý, kto v tomto štáte v dobrej viere vynález využíval alebo vykonal ...

  HLAVA IV

  Článok 71

  Európska patentová prihláška môže byť prevedená alebo môže založiť práva pre jeden alebo ...

  Článok 72

  Prechod európskej patentovej prihlášky sa uskutočňuje v písomnej forme a vyžaduje podpis zmluvných ...

  Článok 73

  Európska patentová prihláška môže byť vcelku alebo čiastočne predmetom licencií pre celé ...

  Článok 74

  Ak nie je v tomto Dohovore určené inak, riadi sa európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva ...

  TRETIA ČASŤ

  HLAVA I

  Článok 75

  (1)

  Európsku patentovú prihlášku možno podať
  alebo

  a)

  na Európskom patentovom úrade,

  b)

  ak to pripúšťa právo zmluvného štátu a podľa článku 76 ods. 1, na ústrednom úrade priemyselného ...

  (2)

  Odsek 1 nebráni použiť právne predpisy, ktoré v ktoromkoľvek zmluvnom štáte

  a)

  platia pre vynálezy, ktoré vzhľadom na povahu ich predmetu nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu ...

  b)

  určujú, že každá prihláška musí byť najskôr podaná na národnom úrade, alebo podmieňujú ...

  Článok 76

  (1)

  Európska vylúčená prihláška sa podáva priamo na Európsky patentový úrad podľa Vykonávacieho ...

  (2)

  V európskej vylúčenej prihláške môžu byť určené všetky zmluvné štáty, ktoré boli určené ...

  Článok 77

  (1)

  Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu je povinný odovzdať Európskemu patentovému ...

  (2)

  Európska patentová prihláška, ktorej predmet bol utajený, sa Európskemu patentovému úradu neodovzdáva. ...

  (3)

  Európska patentová prihláška, ktorá nie je doručená na Európsky patentový úrad v riadnom čase, ...

  Článok 78

  (1)

  Európska patentová prihláška obsahujea musí spĺňať požiadavky uvedené vo Vykonávacom predpise. ...

  a)

  žiadosť o udelenie európskeho patentu;

  b)

  popis vynálezu;

  c)

  jeden alebo niekoľko patentových nárokov;

  d)

  výkresy, na ktoré sa odvoláva popis alebo nárok;

  e)

  anotáciu,

  (2)

  Európska patentová prihláška podlieha zaplateniu prihlasovacieho poplatku a poplatku za rešerš. ...

  Článok 79

  (1)

  Všetky zmluvné štáty, ktoré sú súčasťou tohto Dohovoru v čase podania európskej patentovej ...

  (2)

  Určenie zmluvného štátu podlieha zaplateniu určovacieho poplatku.

  (3)

  Určenie zmluvného štátu možno až do udelenia európskeho patentu kedykoľvek vziať späť.

  Článok 80

  Dňom podania európskej patentovej prihlášky je deň, keď boli splnené náležitosti určené Vykonávacím ...

  Článok 81

  V európskej patentovej prihláške musí byť určený pôvodca vynálezu. Ak prihlasovateľ nie je ...

  Článok 82

  Európska patentová prihláška sa môže týkať iba jedného vynálezu alebo skupiny vynálezov navzájom ...

  Článok 83

  Vynález musí byť v európskej patentovej prihláške objasnený tak jasne a úplne, aby ho mohol ...

  Článok 84

  Patentové nároky vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť jasné a stručné ...

  Článok 85

  Anotácia slúži výhradne na technickú informáciu; nemožno ju použiť na iné účely, najmä ...

  Článok 86

  (1)

  Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku sa platia Európskemu patentovému úradu ...

  (2)

  Povinnosť platiť udržiavacie poplatky sa končí zaplatením udržiavacieho poplatku splatného za ...

  HLAVA II

  Článok 87

  (1)

  Každý, kto riadne podal v niektorom alebo pre

  a)

  niektorý z členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo

  b)

  pre niektorého člena Svetovej obchodnej organizácie patentovú prihlášku alebo prihlášku na zápis ...

  (2)

  Pre každé podanie rovnocenné s riadnym národným podaním podľa vnútroštátneho zákona štátu, ...

  (3)

  Za riadne národné podanie sa považuje každé podanie, ktoré postačuje na stanovenie dátumu, kedy ...

  (4)

  Za prvú prihlášku sa na účely určenia práva prednosti považuje aj neskoršia prihláška, ktorá ...

  (5)

  Ak bolo prvé podanie na orgáne priemyselného vlastníctva, ktorý nie je zmluvným štátom Parížskeho ...

  Článok 88

  (1)

  Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti z predchádzajúcej prihlášky, musí predložiť ...

  (2)

  Pri európskej patentovej prihláške možno uplatniť niekoľko práv prednosti, aj keď pochádzajú ...

  (3)

  Ak sa pre európsku patentovú prihlášku uplatňuje jedno alebo niekoľko práv prednosti, právo ...

  (4)

  Ak nie sú niektoré súčasti vynálezu, na ktoré sa uplatňuje právo prednosti, zahrnuté v patentových ...

  Článok 89

  Právo prednosti nadobúda účinnosť, ak sa deň práva prednosti považuje za deň podania európskej ...

  ŠTVRTÁ ČASŤ

  Článok 90

  (1)

  Európsky patentový úrad podľa Vykonávacieho predpisu zisťuje, či prihláška spĺňa podmienky ...

  (2)

  Ak sa nemôže priznať deň podania po uskutočnení prieskumu podľa odseku 1, nemôže sa s prihláškou ...

  (3)

  Ak nebol európskej patentovej prihláške priznaný deň podania, Európsky patentový úrad v súlade ...

  (4)

  Ak Európsky patentový úrad pri prieskume podľa odsekov 1 alebo 3 zistí nedostatky, ktoré môžu ...

  (5)

  Ak nie sú nedostatky, zaznamenané v prieskume podľa odseku 3, odstránené, európska patentová ...

  Článok 91

  (zrušený)

  Článok 92

  Európsky patentový úrad vyhotoví a zverejní, v súlade s Vykonávacím predpisom, správu o európskej ...

  Článok 93

  (1)

  Európsky patentový úrad zverejní európsku patentovú prihlášku čo najskôr

  a)

  po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov odo dňa podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti ...

  b)

  na žiadosť prihlasovateľa pred uplynutím tejto lehoty.

  (2)

  Európska patentová prihláška má byť zverejnená v rovnakom čase ako európsky patentový spis, ...

  Článok 94

  (1)

  Európsky patentový úrad na základe žiadosti a v súlade s Vykonávacím predpisom vykoná prieskum, ...

  (2)

  Ak nie je žiadosť o prieskum podaná včas, považuje sa prihláška za vzatú späť.

  (3)

  Ak prieskum ukáže, že prihláška alebo vynález, na ktorý sa prihláška vzťahuje, nespĺňajú ...

  (4)

  Ak prihlasovateľ neodpovedá na oznámenia prieskumového oddelenia včas, považuje sa prihláška ...

  Článok 95

  (zrušený)

  Článok 96

  (zrušený)

  Článok 97

  (1)

  Ak prieskumové oddelenie zastáva názor, že európska patentová prihláška a vynález, na ktorý ...

  (2)

  Ak prieskumové oddelenie zastáva názor, že európska patentová prihláška alebo vynález, na ktorý ...

  (3)

  Rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobúda účinnosť dňom zverejnenia oznámenia o tomto ...

  Článok 98

  Európsky patentový úrad zverejní európsky patentový spis ihneď po zverejnení oznámenia o udelení ...

  PIATA ČASŤ

  Článok 99

  (1)

  V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom ...

  (2)

  Námietky sa vzťahujú na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých je účinný. ...

  (3)

  Účastníkmi konania o námietkach sú tie osoby, ktoré podali námietky, a majiteľ patentu.

  (4)

  Ak niekto preukáže, že bol v zmluvnom štáte konečným rozhodnutím zapísaný do patentového ...

  Článok 100

  Námietky môžu byť podané len z dôvodov, že

  a)

  predmet európskeho patentu nie je patentovateľný podľa článkov 52 až 57;

  b)

  európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;

  c)

  predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, v akom bola podaná, alebo ak ...

  Článok 101

  (1)

  Ak je námietka prípustná, námietkové oddelenie preskúma v súlade s Vykonávacím predpisom, či ...

  (2)

  Ak námietkové oddelenie zastáva názor, že aspoň jeden dôvod bráni zachovať európsky patent, ...

  (3)

  Ak námietkové oddelenie po zvážení zmien, ktoré vykonal majiteľ európskeho patentu počas námietkového ...

  a)

  spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zachovaní patentu v upravenom znení za predpokladu, ...

  b)

  nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, patent zamietne.

  Článok 102

  (zrušený)

  Článok 103

  Ak je európsky patent zachovaný v zmenenej podobe podľa článku 101 ods. 3 písm. a), Európsky ...

  Článok 104

  (1)

  Každý účastník námietkového konania znáša náklady, ktoré mu vznikli, ak námietkové oddelenie ...

  (2)

  Proces na stanovenie nákladov upravuje Vykonávací predpis.

  (3)

  S každým konečným rozhodnutím Európskeho patentového úradu o stanovení výšky nákladov na ...

  Článok 105

  (1)

  Každá tretia osoba môže v súlade s Vykonávacím predpisom zasiahnuť do konania o námietkach ...

  a)

  bolo proti nej začaté konanie o porušovaní toho istého patentu, alebo

  b)

  začala tretia osoba konanie vo veci určenia, že patent neporušuje, na žiadosť majiteľa patentu, ...

  (2)

  S prípustným pristúpením do konania sa zaobchádza ako s námietkou.

  Článok 105a

  (1)

  Na žiadosť majiteľa môže byť európsky patent zrušený alebo obmedzený zmenou patentových nárokov. ...

  (2)

  Žiadosť nemožno podať, ak prebieha konanie o námietkach na daný európsky patent.

  Článok 105b

  (1)

  Európsky patentový úrad urobí prieskum, či boli splnené náležitosti stanovené Vykonávacím ...

  (2)

  Ak Európsky patentový úrad posúdi, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu ...

  (3)

  Rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu platí pre všetky zmluvné štáty, v ...

  Článok 105c

  Ak je európsky patent obmedzený podľa článku 105b ods. 2, zverejní Európsky patentový úrad ...

  ŠIESTA ČASŤ

  Článok 106

  (1)

  Sťažnosť možno podať proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových ...

  (2)

  Proti rozhodnutiu, ktorým sa pre niektorého z účastníkov nekončí konanie, možno podať sťažnosť ...

  (3)

  Právo podať sťažnosť proti rozhodnutiu o rozdelení alebo stanovení výšky nákladov za konanie ...

  Článok 107

  Každý účastník konania nepriaznivo dotknutý rozhodnutím môže proti nemu podať sťažnosť. ...

  Článok 108

  Oznámenie o sťažnosti sa podáva v súlade s Vykonávacím predpisom na Európsky patentový úrad ...

  Článok 109

  (1)

  Ak útvar, ktorého rozhodnutie je sporné, považuje sťažnosť za prípustnú, svoje rozhodnutie ...

  (2)

  Ak sa sťažnosti nevyhovie v lehote troch mesiacov po prijatí odôvodnenia, sťažnosť je bezodkladne ...

  Článok 110

  Ak je sťažnosť prípustná, sťažnostný senát preskúma, či možno jej vyhovieť. Preskúmanie ...

  Článok 111

  (1)

  O sťažnosti z hľadiska jej oprávnenosti rozhodne sťažnostný senát po jej preskúmaní. Sťažnostný ...

  (2)

  Ak sťažnostný senát vráti vec na ďalšie konanie útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, ...

  Článok 112

  (1)

  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania práva, alebo ak vznikne právny problém zásadného významu, ...

  a)

  sťažnostný senát počas konania vo veci z úradnej moci alebo na návrh účastníka konania predloží ...

  b)

  prezident Európskeho patentového úradu môže Veľkému sťažnostnému senátu predložiť právnu ...

  (2)

  V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) sú účastníci konania o sťažnosti aj účastníkmi konania ...

  (3)

  Rozhodnutie Veľkého sťažnostného senátu podľa odseku 1 písm. a) je záväzné pre sťažnostný ...

  Článok 112a

  (1)

  Každý účastník konania o sťažnosti nepriaznivo dotknutý rozhodnutím sťažnostného senátu ...

  (2)

  Žiadosť môže byť podaná len z dôvodu, že

  a)

  sa člen sťažnostného senátu zúčastnil rozhodnutia o porušení článku 24 ods. 1 alebo napriek ...

  b)

  členom sťažnostného senátu nebola oprávnená osoba;

  c)

  sa vyskytlo zásadné porušenie článku 113;

  d)

  sa v konaní o sťažnosti vyskytol iný zásadný procesný nedostatok určený Vykonávacím predpisom ...

  e)

  trestný čin spáchaný v podmienkach stanovených vo Vykonávacom predpise môže mať vplyv na rozhodnutie. ...

  (3)

  Žiadosť o preskúmanie nemá odkladný účinok.

  (4)

  Žiadosť o preskúmanie má byť podaná ako dôvodné vyhlásenie v súlade s Vykonávacím predpisom. ...

  (5)

  Veľký sťažnostný senát žiadosť o preskúmanie preskúma v súlade s Vykonávacím predpisom. ...

  (6)

  Každý, kto v určenom zmluvnom štáte v dobrej viere vynález používal alebo urobil účinné a ...

  SIEDMA ČASŤ

  Hlava I

  Článok 113

  (1)

  Rozhodnutia Európskeho patentového úradu sa môžu zakladať iba na dôvodoch alebo dôkazoch, ku ...

  (2)

  Európsky patentový úrad koná a rozhoduje o európskej patentovej prihláške alebo o európskom ...

  Článok 114

  (1)

  V priebehu konania Európsky patentový úrad zisťuje skutočnosti z úradnej moci; neobmedzujú ho ...

  (2)

  Európsky patentový úrad nie je povinný prihliadať na skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci ...

  Článok 115

  V konaní pred Európskym patentovým úradom, po zverejnení európskej patentovej prihlášky, môže ...

  Článok 116

  (1)

  Ústne konanie sa uskutočňuje z úradnej moci, ak to Európsky patentový úrad považuje za účelné, ...

  (2)

  Na prijímacom oddelení sa ústne konanie uskutoční na návrh prihlasovateľa len vtedy, ak to oddelenie ...

  (3)

  Ústne konanie na prijímacom oddelení, prieskumových oddeleniach a na právnom oddelení nie je verejné. ...

  (4)

  Ústne konanie vrátane vydania rozhodnutia pred sťažnostným senátom a Veľkým sťažnostným senátom ...

  Článok 117

  (1)

  V konaní pred Európskym patentovým úradom sú prípustné najmä tieto dôkazové prostriedky:

  a)

  vypočutie účastníkov;

  b)

  vyžiadanie informácií;

  c)

  predloženie listín;

  d)

  vypočutie svedkov;

  e)

  znalecký posudok;

  f)

  obhliadka na mieste;

  g)

  písomné miestoprísažné vyhlásenie.

  (2)

  Proces dokazovania upravuje Vykonávací predpis.

  Článok 118

  Ak nie sú prihlasovatelia alebo majitelia európskeho patentu pre rôzne určené zmluvné štáty ...

  Článok 119

  Európsky patentový úrad oznamuje úradne všetky rozhodnutia, predvolania, oznámenia a správy v ...

  Článok 120

  Vykonávací predpis stanoví

  a)

  lehoty, ktoré sa majú v konaní pred Európskym patentovým úradom dodržať a ktoré nie sú stanovené ...

  b)

  spôsob počítania lehôt a podmienky, za ktorých možno tieto lehoty predĺžiť;

  c)

  minimálnu a maximálnu dĺžku lehôt, ktoré určí Európsky patentový úrad.

  Článok 121

  (1)

  Ak prihlasovateľ nedodrží lehotu voči Európskemu patentovému úradu, môže požiadať o pokračovanie ...

  (2)

  Európsky patentový úrad žiadosť prijme, ak spĺňa náležitosti stanovené Vykonávacím predpisom. ...

  (3)

  Ak je žiadosť prípustná, predpokladá sa, že právne dôsledky nedodržania lehoty nevznikli.

  (4)

  Pokračovanie v konaní sa vylučuje vzhľadom na lehoty v článku 87 ods. 1, článku 108 a článku ...

  Článok 122

  (1)

  Prihlasovateľovi alebo majiteľovi európskeho patentu, ktorý napriek vynaloženej snahe, ktorú si ...

  (2)

  Európsky patentový úrad prijme žiadosť, ak sú splnené podmienky odseku 1 a ostatné náležitosti ...

  (3)

  Ak je žiadosť prípustná, predpokladá sa, že právne dôsledky nedodržania lehoty nevznikli.

  (4)

  Obnovenie práv sa vylúči vzhľadom na lehotu určenú na podanie žiadosti o obnovenie práv.

  (5)

  Každý, kto v určenom zmluvnom štáte v dobrej viere vynález využíval alebo vykonal účinné ...

  (6)

  Nič z ustanovení tohto článku nebude obmedzovať právo zmluvného štátu na uvedenie do predošlého ...

  Článok 123

  (1)

  Európsku patentovú prihlášku alebo európsky patent možno počas konania pred Európskym patentovým ...

  (2)

  V európskej patentovej prihláške a európskom patente nie je možné vykonať zmeny, ktoré by viedli ...

  (3)

  Európsky patent nemôže byť zmenený spôsobom, ktorý presahuje ochranu, ktorá mu je udelená.

  Článok 124

  (1)

  Európsky patentový úrad môže podľa Vykonávacieho predpisu vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol ...

  (2)

  Ak prihlasovateľ na výzvu podľa odseku 1 neodpovie v stanovenej lehote, považuje sa európska patentová ...

  Článok 125

  Ak tento Dohovor neobsahuje príslušné procesné ustanovenia, prihliadne Európsky patentový úrad ...

  Článok 126

  (zrušený)

  HLAVA II

  Článok 127

  Európsky patentový úrad vedie Európsky patentový register, v ktorom sú zapísané údaje podľa ...

  Článok 128

  (1)

  Spisy týkajúce sa európskej patentovej prihlášky, ktorá ešte nebola zverejnená, možno poskytnúť ...

  (2)

  Ten, kto preukáže, že si prihlasovateľ proti nemu uplatnil práva z európskej patentovej prihlášky, ...

  (3)

  Po zverejnení európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej ...

  (4)

  Po zverejnení európskej patentovej prihlášky možno na žiadosť nahliadnuť do spisu týkajúceho ...

  (5)

  Ešte pred zverejnením európskej patentovej prihlášky môže Európsky patentový úrad oznámiť ...

  Článok 129

  Európsky patentový úrad vydáva periodicky tieto publikácie:

  a)

  Európsky patentový vestník, ktorý obsahuje náležitosti, ktorých zverejnenie predpisuje tento ...

  b)

  Úradný vestník, ktorý obsahuje oznámenia a informácie všeobecnej povahy vydávané prezidentom ...

  Článok 130

  (1)

  Ak tento Dohovor alebo vnútroštátne zákony nestanovujú inak, tak si Európsky patentový úrad ...

  (2)

  Odsek 1 sa použije aj na výmenu informácií na základe pracovných dohôd medzi Európskym patentovým ...

  a)

  ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva ostatných štátov;

  b)

  medzivládnymi organizáciami poverenými udeľovaním patentov;

  c)

  inou organizáciou.

  (3)

  Výmena informácií podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) a b) nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku ...

  Článok 131

  (1)

  Ak tento Dohovor alebo vnútroštátny zákon nestanoví inak, Európsky patentový úrad a súdy alebo ...

  (2)

  Na základe žiadosti Európskeho patentového úradu vykonajú súdy alebo iné príslušné orgány ...

  Článok 132

  (1)

  Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na ...

  (2)

  Európsky patentový úrad môže uzavrieť zmluvy o výmene alebo poskytovaní publikácií.

  HLAVA III

  Článok 133

  (1)

  Podľa odseku 2 nie je nikto povinný dať sa v konaní podľa tohto Dohovoru zastupovať oprávneným ...

  (2)

  Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko alebo sídlo na území niektorého ...

  (3)

  Fyzické osoby alebo právnické osoby s trvalým bydliskom alebo sídlom na území niektorého zmluvného ...

  (4)

  Vykonávací predpis môže stanoviť osobitné ustanovenia o spoločnom zastupovaní účastníkov ...

  Článok 134

  (1)

  Zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach podľa tohto Dohovoru môžu iba oprávnení ...

  (2)

  Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá

  a)

  je občanom niektorého zmluvného štátu;

  b)

  má sídlo alebo miesto výkonu práce na území niektorého zmluvného štátu;

  c)

  zložila európsku kvalifikačnú skúšku.

  (3)

  Počas jedného roka odo dňa, keď prístup štátu k tomuto Dohovoru nadobudne účinnosť, môže ...

  a)

  je štátnym príslušníkom zmluvného štátu;

  b)

  má sídlo podnikania alebo zamestnanie v štáte, ktorý pristúpil k tomuto Dohovoru, a

  c)

  je oprávnená zastupovať fyzické alebo právnické osoby v patentových otázkach pred ústredným ...

  (4)

  Zápis sa uskutoční na základe žiadosti s priloženými osvedčeniami o splnení podmienok uvedených ...

  (5)

  Osoby zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov sú oprávnené zastupovať vo všetkých konaniach ...

  (6)

  Každá osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov, je oprávnená mať na účely ...

  (7)

  Prezident Európskeho patentového úradu môže udeliť výnimku

  a)

  z požiadaviek ustanovení odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) za osobitných okolností;

  b)

  z požiadaviek ustanovení odseku 3 písm. c) druhej vety, ak žiadateľ preukáže, že získal potrebnú ...

  (8)

  Rovnako ako oprávnený zástupca môže v konaniach podľa tohto Dohovoru zastupovať aj advokát oprávnený ...

  Článok 134a

  (1)

  Správna rada môže prijímať a dopĺňať nariadenia týkajúce sa

  a)

  Inštitútu oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom (ďalej len „Inštitút“); ...

  b)

  vzdelania a školenia vyžadovaných na prijatie na európsku kvalifikačnú skúšku a vykonanie tejto ...

  c)

  disciplinárnej právomoci tohto Inštitútu alebo Európskeho patentového úradu voči týmto osobám; ...

  d)

  povinnosti dôvernosti oprávneného zástupcu a výhod zverejnenia v konaní pred Európskym patentovým ...

  (2)

  Osoba zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov podľa článku 134 ods. 1 sa stane členom Inštitútu. ...

  ÔSMA ČASŤ

  HLAVA I

  Článok 135

  (1)

  Ústredný úrad priemyselného vlastníctva určeného zmluvného štátu začne konanie o udelení ...

  a)

  ak sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť podľa článku 77 ods. 3;

  b)

  v ďalších prípadoch stanovených vnútroštátnym právom, keď je podľa tohto Dohovoru európska ...

  (2)

  V prípade podľa odseku 1 písm. a) žiadosť o zmenu musí byť podaná na ústredný úrad priemyselného ...

  (3)

  V prípadoch podľa odseku 1 písm. b) sa žiadosť o zmenu predkladá Európskemu patentovému úradu ...

  (4)

  Účinnosť európskej patentovej prihlášky podľa článku 66 zaniká, ak nie je žiadosť o zmenu ...

  Článok 136

  (zrušený)

  Článok 137

  (1)

  Európska patentová prihláška odovzdaná podľa článku 135 ods. 2 alebo ods. 3 nepodlieha formálnym ...

  (2)

  Ústredný úrad priemyselného vlastníctva, ktorému je odovzdaná európska patentová prihláška, ...

  a)

  zaplatil národný prihlasovací poplatok a

  b)

  predložil preklad pôvodného znenia európskej patentovej prihlášky do úradného jazyka tohto štátu, ...

  HLAVA II

  Článok 138

  (1)

  Podľa ustanovení článku 139 môže byť európsky patent zrušený s účinkom pre zmluvný štát ...

  a)

  predmet európskeho patentu nie je patentovateľný podľa článkov 52 až 57;

  b)

  európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;

  c)

  predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, v akom bola podaná, alebo ak ...

  d)

  ochrana vyplývajúca z európskeho patentu bola rozšírená;

  e)

  majiteľ európskeho patentu nemá oprávnenie podľa článku 60 ods. 1.

  (2)

  Ak sa dôvody na zrušenie týkajú len časti európskeho patentu, patent obmedzí príslušná zmena ...

  (3)

  V konaní pred príslušným súdom alebo orgánom týkajúcom sa platnosti európskeho patentu majiteľ ...

  Článok 139

  (1)

  V každom určenom zmluvnom štáte má európska patentová prihláška a európsky patent vo vzťahu ...

  (2)

  Národná patentová prihláška a národný patent v zmluvnom štáte majú vo vzťahu k európskemu ...

  (3)

  Každý zmluvný štát môže stanoviť, či a za akých podmienok možno na vynález objasnený súčasne ...

  HLAVA III

  Článok 140

  Články 66, 124, 135, 137 a 139 sa použijú na úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti a na ...

  Článok 141

  (1)

  Udržiavacie poplatky za európsky patent možno vyberať len za roky, ktoré nasledujú za rokom uvedeným ...

  (2)

  Ak nastane splatnosť udržiavacích poplatkov do dvoch mesiacov po zverejnení oznámenia o udelení ...

  DEVIATA ČASŤ

  Článok 142

  (1)

  Skupina zmluvných štátov, ktorá v osobitnej dohode stanovila, že európsky patent udelený pre ...

  (2)

  Ak skupina zmluvných štátov využije možnosti uvedené v odseku 1, použijú sa ustanovenia tejto ...

  Článok 143

  (1)

  Skupina zmluvných štátov môže poveriť Európsky patentový úrad ďalšími úlohami.

  (2)

  Na vykonávanie ďalších úloh môžu byť v rámci Európskeho patentového úradu vytvorené osobitné ...

  Článok 144

  Skupina zmluvných štátov môže vydať osobitné ustanovenia o zastupovaní účastníkov pred útvarmi ...

  Článok 145

  (1)

  Skupina zmluvných štátov môže vytvoriť užší výbor Správnej rady na kontrolu činnosti osobitných ...

  (2)

  Zloženie, právomoc a činnosť užšieho výboru určí skupina zmluvných štátov.

  Článok 146

  Ak skupina zmluvných štátov uloží Európskemu patentovému úradu ďalšie úlohy podľa článku ...

  Článok 147

  Ak skupina zmluvných štátov stanoví spoločný sadzobník udržiavacích poplatkov, vypočíta sa ...

  Článok 148

  (1)

  Ak skupina zmluvných štátov nestanoví inak, použije sa článok 74.

  (2)

  Skupina zmluvných štátov môže stanoviť, že európska patentová prihláška, v ktorej sú tieto ...

  Článok 149

  (1)

  Skupina zmluvných štátov môže ustanoviť, že tieto štáty môžu byť určené iba spoločne ...

  (2)

  Ak je Európsky patentový úrad úradom určeným podľa článku 153 od. 1, použije sa odsek 1, ak ...

  Článok 149a

  (1)

  Žiadne z ustanovení tohto Dohovoru nie je vytvorené, aby obmedzovalo právo niektorého zmluvného ...

  a)

  dohoda ustanovujúca Európsky patentový súd spoločný pre zmluvné štáty, ktoré sú jej súčasťou; ...

  b)

  dohoda ustanovujúca orgán spoločný pre zmluvné štáty, ktoré sú jej súčasťou, na doručovanie ...

  c)

  dohoda, na základe ktorej sa zmluvné štáty, ktoré sú jej súčasťou, úplne alebo čiastočne ...

  d)

  dohoda, na základe ktorej zmluvné štáty, ktoré sú jej súčasťou, môžu podať na Európsky ...

  (2)

  Správna rada je oprávnená rozhodovať o

  a)

  tom, že členovia sťažnostného senátu alebo Veľkého sťažnostného senátu môžu slúžiť ...

  b)

  tom, že Európsky patentový úrad poskytne spoločnému orgánu s takouto podporou zamestnancov, priestory ...

  DESIATA ČASŤ

  Článok 150

  (1)

  Zmluva o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 (ďalej len „Zmluva o spolupráci“) sa použije ...

  (2)

  Medzinárodné prihlášky podané podľa Zmluvy o spolupráci môžu byť predmetom konania pred Európskym ...

  Článok 151

  Európsky patentový úrad môže byť prijímacím úradom podľa ustanovení Zmluvy o spolupráci ...

  Článok 152

  Európsky patentový úrad vystupuje ako medzinárodný rešeršný úrad a ako medzinárodný úrad ...

  Článok 153

  (1)

  Európsky patentový úrad je

  a)

  určeným úradom pre tie zmluvné štáty tohto Dohovoru, pre ktoré Zmluva o spolupráci nadobudla ...

  b)

  zvoleným úradom, ak si prihlasovateľ zvolí štát určený podľa písmena a).

  (2)

  Medzinárodná prihláška, pre ktorú je Európsky patentový úrad určeným alebo zvoleným úradom ...

  (3)

  Medzinárodné zverejnenie Euro-PCT prihlášky v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu sa ...

  (4)

  Ak je Euro-PCT prihláška zverejnená v inom jazyku, musí byť podaný preklad do jedného z úradných ...

  (5)

  S Euro-PCT prihláškou sa zaobchádza rovnako ako s európskou patentovou prihláškou a považuje ...

  (6)

  Správa o medzinárodnej rešerši vypracovaná pre Euro-PCT prihlášku alebo vyhlásenie, ktoré ju ...

  (7)

  Doplnková správa o európskej rešerši má byť vypracovaná pre každú Euro-PCT prihlášku podľa ...

  Článok 154

  (zrušený)

  Článok 155

  (zrušený)

  Článok 156

  (zrušený)

  Článok 157

  (zrušený)

  Článok 158

  (zrušený)

  JEDENÁSTA ČASŤ

  (zrušené)

  DVANÁSTA ČASŤ

  Článok 164

  (1)

  Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru je Vykonávací predpis, Protokol o uznávaní, Protokol ...

  (2)

  V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a Vykonávacieho predpisu ustanovenia Dohovoru ...

  Článok 165

  (1)

  Tento Dohovor je do 5. apríla 1974 otvorený na podpis pre štáty, ktoré sa zúčastnili medzivládnej ...

  (2)

  Tento Dohovor podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny uloží vláda Spolkovej republiky Nemecko. ...

  Článok 166

  (1)

  Tento Dohovor je otvorený na prístup

  a)

  pre štáty uvedené v článku 165 ods. 1;

  b)

  pre každý ďalší európsky štát, a to na pozvanie Správnej rady.

  (2)

  Každý štát, ktorý bol stranou tohto Dohovoru a na základe článku 172 ods. 4 ním prestal byť, ...

  (3)

  Listiny o prístupe uloží vláda Spolkovej republiky Nemecko.

  Článok 167

  (zrušený)

  Článok 168

  (1)

  Každý zmluvný štát môže vyhlásiť v ratifikačnej listine, v listine o prístupe alebo neskôr ...

  (2)

  Ak je vyhlásenie podľa odseku 1 obsiahnuté v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe, stáva ...

  (3)

  Každý zmluvný štát môže kedykoľvek vyhlásiť, že Dohovor skončí svoju platnosť pre niektoré ...

  Článok 169

  (1)

  Tento Dohovor vstupuje do platnosti tri mesiace po uložení poslednej ratifikačnej listiny alebo listiny ...

  (2)

  Každá ratifikácia alebo každý prístup po vstupe do platnosti tohto Dohovoru nadobúda účinnosť ...

  Článok 170

  (1)

  Každý štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor alebo k nemu pristúpi po jeho vstupe do platnosti, ...

  (2)

  Úvodný príspevok predstavuje 5 % zo sumy, ktorej výška sa vypočíta s použitím percentuálnej ...

  (3)

  V prípade, že v rozpočtovom roku, ktorý predchádza obdobiu uvedenému v odseku 2, neboli vyžadované ...

  Článok 171

  Tento Dohovor má neobmedzenú platnosť.

  Článok 172

  (1)

  Tento Dohovor môže revidovať Konferencia zmluvných štátov.

  (2)

  Konferenciu pripraví a zvoláva Správna rada. Konferencia je uznášaniaschopná, ak sú na nej zastúpené ...

  (3)

  Revidované znenie vstúpi do platnosti po uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe ...

  (4)

  Štáty, ktoré revidované znenie Dohovoru neratifikovali alebo k nemu nepristúpili do dňa, keď ...

  Článok 173

  (1)

  Všetky spory medzi zmluvnými štátmi týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto Dohovoru, ktoré ...

  (2)

  Ak sa takáto dohoda nedosiahne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spor predložený Správnej ...

  Článok 174

  Každý zmluvný štát môže Dohovor kedykoľvek vypovedať. Vypovedanie sa oznámi vláde Spolkovej ...

  Článok 175

  (1)

  Ak prestane byť štát podľa článku 172 ods. 4 alebo podľa článku 174 stranou Dohovoru, práva ...

  (2)

  S európskymi patentovými prihláškami, ktoré sú v konaní v čase, keď určený štát prestáva ...

  (3)

  Odsek 2 platí aj pre európske patenty, pri ktorých ku dňu uvedenom v tomto odseku ešte prebieha ...

  (4)

  Týmto článkom nie je dotknuté právo štátu, ktorý prestal byť stranou tohto Dohovoru, zaobchádzať ...

  Článok 176

  (1)

  Každému štátu, ktorý prestal byť podľa článku 172 ods. 4 alebo podľa článku 174 stranou ...

  (2)

  Štát uvedený v odseku 1 musí podľa článku 39 uhradiť aj po tom, čo prestal byť stranou Dohovoru, ...

  Článok 177

  (1)

  Tento Dohovor vyhotovený v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku ...

  (2)

  Znenie tohto Dohovoru vyhotovené v iných úradných jazykoch zmluvných štátov, ako sú uvedené ...

  Článok 178

  (1)

  Vláda Spolkovej republiky Nemecko vyhotoví overené kópie Dohovoru a odovzdá ich vládam všetkých ...

  (2)

  Vláda Spolkovej republiky Nemecko oznámi vládam uvedeným v odseku 1

  a)

  uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe;

  b)

  každé vyhlásenie alebo oznámenie, ktoré prevezme podľa článku 168;

  c)

  každé vypovedanie, ktoré prevezme podľa článku 174, a deň, keď toto vypovedanie vstúpi do platnosti. ...

  (3)

  Vláda Spolkovej republiky Nemecko zabezpečí registráciu tohto Dohovoru na sekretariáte Organizácie ...

  PROTOKOL O VÝKLADE ČLÁNKU 69 EPD

  Článok 1

  Článok 69 by sa nemal vykladať v tom zmysle, že rozsah ochrany udelenej európskym patentom sa má ...

  Článok 2

  Na potreby určenia rozsahu ochrany udelenej európskym patentom sa berie primeraný ohľad na tie prvky, ...

  PROTOKOL O CENTRALIZÁCII EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO SYSTÉMU A O JEHO ZAVEDENÍ (PROTOKOL O CENTRALIZÁCII)

  z 5. októbra 1973

  zmenený aktom revidujúcim EPD z 29. novembra 2000

  Časť I

  (1)

  a)

  V deň vstupu Dohovoru do platnosti prijmú jeho zmluvné štáty, ktoré sú súčasne členskými ...

  b)

  Zmluvné štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie prevzatia všetkých ...

  c)

  Uvedené záväzky platia primerane aj pre agentúry zriadené v rámci Haagskej dohody za podmienok ...

  (2)

  S výhradou ustanovenia časti III sa zmluvné štáty v mene svojich ústredných úradov priemyselného ...

  (3)

  a)

  Odo dňa uvedeného v článku 162 ods. 1 Dohovoru sa v Berlíne zriaďuje agentúra. Táto agentúra ...

  b)

  Správna rada pridelí úlohy agentúre v Berlíne s prihliadnutím na všeobecné hľadiská a potreby ...

  c)

  Aspoň na začiatku obdobia, ktoré bude nasledovať po období postupného rozširovania oblastí aktivít ...

  d)

  Spolková republika Nemecko bude niesť všetky dodatočné výdavky, ktoré vzniknú Európskej patentovej ...

  Časť II

  S výhradou ustanovení časti III a IV sa zmluvné štáty Dohovoru v mene svojich ústredných úradov ...

  Časť III

  (1)

  Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu Dohovoru, ktorého úradný jazyk nie ...

  (2)

  Aby sa zosúladili rešeršné činnosti podľa Zmluvy o patentovej spolupráci v rámci európskeho ...

  Časť IV

  (1)

  a)

  Aby sa uľahčilo prispôsobenie národných patentových úradov zmluvných štátov Dohovoru európskemu ...

  b)

  Úlohy pridelené podľa písmena a) sa môžu týkať najviac 40 % celkového množstva podaných európskych ...

  c)

  Správna rada rozhodne s prihliadnutím na ustanovenia odseku b) o druhu, pôvode a počte európskych ...

  d)

  Uvedené procesy zavádzania stanoví osobitná dohoda medzi ústredným úradom priemyselného vlastníctva ...

  e)

  Úrad, s ktorým bola uzavretá takáto osobitná dohoda, môže pôsobiť ako orgán pre medzinárodný ...

  (2)

  a)

  Ak je to podľa Správnej rady zlučiteľné s riadnym fungovaním Európskeho patentového úradu, ...

  b)

  Pri zaisťovaní týchto činností vykonávaných na zodpovednosť Európskeho patentového úradu ...

  c)

  Ustanovenie odseku 1 písm. b) druhá veta a písm. d) tejto časti sa použije pre tento odsek.

  Časť V

  (1)

  Agentúra uvedená v časti I ods. 1 písm. c) je oprávnená vykonávať rešerše v rámci dokumentácie, ...

  (2)

  Agentúra uvedená v odseku 1 je oprávnená na žiadosť prihlasovateľa európskeho patentu a na jeho ...

  (3)

  Správna rada môže tiež rozšíriť oprávnenia podľa odsekov 1 a 2 za podmienok týchto odsekov ...

  Časť VI

  Rešerš uvedená v článku 92 Dohovoru bude v zásade rozšírená na všetky európske patentové ...

  Časť VII

  V prípade sporných ustanovení Dohovoru majú ustanovenia tohto protokolu prednosť.

  Časť VIII

  Rozhodnutia Správnej rady uvedené v tomto protokole vyžadujú trojštvrtinovú väčšinu (článok ...

  PROTOKOL O SÚDNEJ PRÁVOMOCI A O UZNÁVANÍ ROZHODNUTÍ O NÁROKU NA UDELENIE EURÓPSKEHO PATENTU (PROTOKOL O UZNÁVANÍ)

  z 5. októbra 1973

  ČASŤ I

  Článok 1

  (1)

  Príslušnosť súdov vo veciach žalôb podaných proti prihlasovateľovi európskeho patentu a smerujúcich ...

  (2)

  Na účely tohto protokolu pojem „súdy“ znamená orgány, ktoré majú podľa vnútroštátneho ...

  (3)

  Na účely tohto protokolu pojem „zmluvný štát“ znamená ten zmluvný štát, ktorý nevylúčil ...

  Článok 2

  S výhradou článkov 4 a 5, keď má prihlasovateľ európskeho patentu bydlisko alebo sídlo na území ...

  Článok 3

  S výhradou článkov 4 a 5, keď má prihlasovateľ európskeho patentu bydlisko alebo sídlo mimo ...

  Článok 4

  S výhradou článku 5, keď je predmetom európskej patentovej prihlášky vynález zamestnanca, na ...

  Článok 5

  (1)

  Keď účastníci sporu týkajúceho sa práva na udelenie európskeho patentu uzavreli písomnú alebo ...

  (2)

  Ak účastníkmi sporu je zamestnanec a jeho zamestnávateľ, použije sa odsek 1 vtedy, keď vnútroštátny ...

  Článok 6

  V tých prípadoch, keď sa nepoužijú články 2 až 4 ani článok 5 ods. 1, majú výlučnú právomoc ...

  Článok 7

  Súdy zmluvných štátov, na ktorých boli uplatnené nároky uvedené v článku 1, skúmajú z úradnej ...

  Článok 8

  (1)

  Ak boli podané na súdoch rôznych zmluvných štátov žaloby založené na rovnakom nároku a medzi ...

  (2)

  Ak je spochybnená príslušnosť súdu, ktorý dostal žalobu skôr, pozastaví súd, ktorý dostal ...

  ČASŤ II

  Článok 9

  (1)

  S výhradou ustanovenia článku 11 ods. 2 sú konečné rozhodnutia vynesené v zmluvnom štáte vo ...

  (2)

  Právo a právomoc súdu, ktorého rozhodnutie má byť uznané, ani platnosť tohto rozhodnutia sa ...

  Článok 10

  Článok 9 ods. 1 sa nepoužije, ak

  a)

  prihlasovateľ európskeho patentu, ktorý bol pozvaný na súd a nedostavil sa, dokáže, že mu návrh ...

  b)

  prihlasovateľ preukáže, že rozhodnutie je nezlučiteľné s iným rozhodnutím vydaným v niektorom ...

  Článok 11

  (1)

  Vo vzťahoch medzi zmluvnými štátmi majú ustanovenia tohto protokolu prednosť pred ustanoveniami ...

  (2)

  Týmto protokolom nie je dotknuté použitie inej dohody medzi zmluvnými štátmi a štátom, ktorý ...

  PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE (PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH)

  z 5. októbra 1973

  Článok 1

  (1)

  Priestory Organizácie sú nedotknuteľné.

  (2)

  Orgány štátov, v ktorých má Organizácia priestory, vstupujú do týchto priestorov len so súhlasom ...

  (3)

  Úradné doručenie zásielky alebo inej písomnosti týkajúcej sa súdneho sporu vedeného proti Organizácii ...

  Článok 2

  Archívy Organizácie a všetky dokumenty, ktoré jej patria alebo ich má v držbe, sú nedotknuteľné. ...

  Článok 3

  (1)

  Organizácia požíva v rámci úradnej činnosti súdnu a exekučnú imunitu s výnimkou

  a)

  prípadov, keď sa Organizácia v jednotlivom prípade imunity výslovne vzdá;

  b)

  prípadov, keď je podaná treťou osobou občianskoprávna žaloba na náhradu škody vzniknutej pri ...

  c)

  v prípadoch výkonu rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní podľa článku 23.

  (2)

  Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok Organizácie bez ohľadu na to, kde sa nachádza, požíva ...

  (3)

  Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok Organizácie požíva imunitu voči akejkoľvek správnej ...

  (4)

  Úradnou činnosťou Organizácie podľa tohto protokolu sú také činnosti, ktoré sú bezpodmienečne ...

  Článok 4

  (1)

  Organizácia a jej nehmotný a hmotný majetok sú v rámci svojej úradnej činnosti oslobodené od ...

  (2)

  Keď Organizácia uskutoční v rámci úradnej činnosti väčšie nákupy, v ktorých cene sú zahrnuté ...

  (3)

  Oslobodenie sa neposkytuje vo vzťahu k tým daniam alebo clu, ktoré predstavujú iba odmenu za verejnoprospešné ...

  Článok 5

  Tovar, ktorý organizácia dovezie alebo vyvezie v rámci úradnej činnosti, je oslobodený od colných ...

  Článok 6

  Oslobodenie podľa článkov 4 a 5 sa nevzťahuje na tovar zakúpený alebo dovážaný na osobnú potrebu ...

  Článok 7

  (1)

  Tovar patriaci Organizácii, ktorý bol získaný alebo dovezený podľa článkov 4 a 5, možno predať ...

  (2)

  Doprava tovaru a poskytovanie služieb rôznymi budovami Organizácie sú oslobodené od poplatkov a ...

  Článok 8

  Zasielanie publikácií a iného informačného materiálu Organizáciou alebo Organizácii nepodlieha ...

  Článok 9

  Zmluvné štáty poskytnú Organizácii oslobodenie v oblasti menových predpisov nevyhnutných na výkon ...

  Článok 10

  (1)

  Pri úradných oznámeniach a preprave všetkých druhov dokumentov požíva Organizácia v každom ...

  (2)

  Úradné oznámenia Organizácie podávané akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami nepodliehajú ...

  Článok 11

  Zmluvné štáty prijmú vhodné opatrenia na uľahčenie vstupu, pobytu a odchodu zamestnancov Európskeho ...

  Článok 12

  (1)

  Zástupcovia zmluvných štátov a ich námestníci, poradcovia a znalci požívajú v rámci zasadnutia ...

  a)

  imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu a voči zadržaniu ich osobnej batožiny s výnimkou ich pristihnutia ...

  b)

  vyňatie zo súdnej právomoci, a to aj po skončení misie, ak ide o konanie vrátane hovoreného alebo ...

  c)

  nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;

  d)

  právo používať kód a prijímať dokumenty alebo korešpondenciu od zvláštneho kuriéra alebo ...

  e)

  oslobodenie pre seba a manželku alebo manžela od všetkých vstupných obmedzení a od ohlasovacej ...

  f)

  rovnaké oslobodenia od menových a devízových predpisov, aké požívajú zástupcovia zahraničných ...

  (2)

  Výsady a imunity sú poskytnuté osobám uvedeným v odseku 1, nie však na osobné výhody, ale na ...

  Článok 13

  (1)

  S výhradou ustanovenia článku 6 požíva prezident Európskeho patentového úradu výsady a imunity, ...

  (2)

  Vyňatie zo súdnej právomoci sa však nevzťahuje na prípady, keď prezident Európskeho patentového ...

  Článok 14

  Zamestnanci Európskeho patentového úradu

  a)

  požívajú, a to aj po skončení zamestnania, vyňatie zo súdnej právomoci, keď ide o konanie vrátane ...

  b)

  sú oslobodení od všetkých záväzkov k vojenskej službe;

  c)

  požívajú nedotknuteľnosť všetkých svojich úradných listín a dokumentov;

  d)

  požívajú spolu s členmi rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, rovnaké úľavy ...

  e)

  požívajú rovnaké výsady vo vzťahu k devízovým predpisom, aké sa všeobecne poskytujú zamestnancom ...

  f)

  v prípade medzinárodnej krízy požívajú spolu s členmi rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej ...

  g)

  pri prvom nástupe na miesto v príslušnom členskom štáte majú právo na bezcolný dovoz nábytku ...

  Článok 15

  Znalci, ktorí vykonávajú činnosť v mene Organizácie alebo plnia úlohy pre Organizáciu, požívajú ...

  a)

  vyňatie zo súdnej právomoci, ak ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého ...

  b)

  nedotknuteľnosť všetkých úradných listín a dokumentov;

  c)

  devízové úľavy nevyhnutné na prevod odmeny.

  Článok 16

  (1)

  Osoby uvedené v článkoch 13 a 14 platia v prospech Organizácie dane z platov a požitkov vyplácaných ...

  (2)

  Odsek 1 sa nevzťahuje na dôchodky a renty vyplácané Organizáciou bývalým zamestnancom Európskeho ...

  Článok 17

  Správna rada rozhodne o kategóriách zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku ...

  Článok 18

  V prípade, že Organizácia zriadi vlastný systém sociálneho zabezpečenia, Organizácia aj zamestnanci ...

  Článok 19

  (1)

  Výsady a imunity stanovené týmto protokolom nie sú určené na poskytovanie osobných výhod zamestnancom ...

  (2)

  Prezident Európskeho patentového úradu má povinnosť odobrať imunitu, ak podľa jeho názoru imunita ...

  Článok 20

  (1)

  Organizácia spolupracuje vždy s príslušnými orgánmi zmluvných štátov, aby sa uľahčil riadny ...

  (2)

  Postup pri spolupráci uvedenej v odseku 1 možno spresniť v doplnkových dohodách uvedených v článku ...

  Článok 21

  Každý zmluvný štát si ponecháva právo podniknúť v záujme svojej bezpečnosti všetky nevyhnutné ...

  Článok 22

  Zmluvný štát nie je povinný poskytnúť výsady a imunity uvedené v článkoch 12, 13, 14 písm. ...

  a)

  svojim vlastným príslušníkom;

  b)

  osobám, ktoré majú pri začatí svojej činnosti v Organizácii v tomto štáte stále bydlisko a ...

  Článok 23

  (1)

  Každý zmluvný štát môže predložiť medzinárodnému rozhodcovskému súdu všetky spory týkajúce ...

  (2)

  Ak zmluvný štát chce predložiť spor rozhodcovskému súdu, oznámi to predsedovi Správnej rady, ...

  (3)

  Postup podľa odseku 1 sa nepoužije v sporoch medzi Organizáciou a zamestnancami alebo znalcami vo ...

  (4)

  Výrok rozhodcovského súdu je konečný a nie je proti nemu žiadny opravný prostriedok; účastníci ...

  Článok 24

  (1)

  Rozhodcovský súd uvedený v článku 23 tvoria traja členovia; jeden rozhodca je vymenovaný štátom ...

  (2)

  Rozhodcovia sú vyberaní zo zoznamu, ktorý obsahuje najviac šesť rozhodcov vymenovaných každým ...

  (3)

  Ak do troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného v článku 23 ods. 2 niektorý z účastníkov nevykoná ...

  (4)

  Rozhodcovský súd vydá svoj rokovací poriadok.

  Článok 25

  Organizácia môže na základe rozhodnutia Správnej rady uzavrieť doplnkové dohody na vykonanie ...

  PROTOKOL O DOPĹŇANÍ STAVU ZAMESTNANCOV EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU V HAAGU (PROTOKOL O DOPĹŇANÍ STAVU ZAMESTNANCOV)

  z 5. októbra 1973

  v znení zmien zo 17. decembra 1991 a 29. novembra 2000

  Európska patentová organizácia zaistí, aby podiel pracovných miest Európskeho patentového úradu ...

  Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) - anglické znenie

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore