Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o prijímaní stážistov 46/2001 účinný od 09.02.2001

Platnosť od: 09.02.2001
Účinnosť od: 09.02.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o prijímaní stážistov 46/2001 účinný od 09.02.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 46/2001 s účinnosťou od 09.02.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 1998 bola v Luxemburgu ...

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. januára 2001, na základe článku 9 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o prijímaní stážistov ...

Článok 1

(1)

Táto dohoda sa vzťahuje na štátnych občanov Slovenskej republiky a štátnych občanov Luxemburského ...

(2)

Stážistami môžu byť osoby zamestnané manuálne alebo intelektuálne. V zásade musia mať ukončené ...

Článok 2

(1)

Stážistom bude povolené zamestnať sa v obidvoch krajinách do počtu určeného v článku 5 ods. ...

(2)

Ak na zamestnávanie cudzinca je potrebné povolenie na zamestnanie, obidve krajiny sa zaväzujú, že ...

Článok 3

(1)

Dĺžka trvania stáže sa určuje najviac na jeden rok, výnimočne ju možno predĺžiť najviac o ...

(2)

Po skončení stáže nemôže stážista prijať iné zamestnanie v prijímajúcej krajine, len ak ...

Článok 4

(1)

Stážisti budú prijatí len vtedy, ak zamestnávatelia, ktorí ich chcú zamestnať, sa zaviažu, ...

(2)

Stážisti majú rovnaké práva ako štátni občania prijímajúcej krajiny, ak ide o pracovnoprávne ...

(3)

Na stážistov sa vzťahujú ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov o sociálnom zabezpečení, ...

Článok 5

(1)

Počet stážistov, ktorí môžu byť prijatí v obidvoch krajinách, nemôže prekročiť 20 osôb ...

(2)

Na započítanie prijatia stážistu do určeného počtu nemá vplyv dátum uplatnenia tohto povolenia ...

(3)

Ak jedna z týchto dvoch krajín v priebehu roka neprijme určený počet stážistov, nevyužitú časť ...

(4)

Zmenu určeného počtu stážistov na nasledujúci rok možno dohodnúť výmenou nót, a to najneskôr ...

Článok 6

(1)

Osoby, ktoré chcú byť prijaté ako stážisti, musia o to požiadať príslušný orgán svojej krajiny ...

(2)

Poverený orgán preverí, či je žiadosť v súlade s ustanoveniami tejto dohody a postúpi ju poverenému ...

(3)

Zodpovedné orgány za vykonávanie tejto dohody sú

v Slovenskej republike – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

v Luxemburskom veľkovojvodstve – Ministerstvo práce a zamestnanosti Luxemburského veľkovojvodstva. ...

(4)

Vykonávaním tejto dohody sa poverujú

za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Národný úrad práce v ...

za Ministerstvo práce a zamestnanosti Luxemburského veľkovojvodstva – Správa zamestnanosti v Luxemburgu. ...

Článok 7

(1)

Poverené orgány sa vynasnažia čo najskôr vybaviť žiadosti o prijatie stážistov. Ak poverený ...

(2)

Na dosiahnutie cieľa určeného touto dohodou a na pomoc osobám, ktoré sa chcú zamestnať ako stážisti, ...

Článok 8

Umiestnenie uchádzačov na pracovné stáže sa vykonáva bezplatne. Zmluva o stáži musí obsahovať ...

Článok 9

(1)

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch krajín ...

(2)

Táto dohoda sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných vlád nevypovie ...

(3)

V prípade vypovedania povolenia udelené na základe tejto dohody zostanú v platnosti až do uplynutia ...

(4)

Pomer počtu stážistov, ktorí môžu byť prijatí v obidvoch krajinách v priebehu roka, v ktorom ...

Dané v Luxemburgu 27. mája 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a francúzskom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Július Hauser v. r.

Za vládu

Luxemburského veľkovojvodstva:

Jean A. Welter v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore