Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 455/2009 účinný od 12.11.2009


Platnosť od: 12.11.2009
Účinnosť od: 12.11.2009
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Obchod a podnikanie, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 455/2009 s účinnosťou od 12.11.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júna 2008 bola v Sarajeve podpísaná ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1520 z 24. júna 2009 ...

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 12. augusta 2009.

Zmluva nadobudne platnosť 19. novembra 2009 v súlade s článkom 12 ods. 1.

K oznámeniu č. 455/2009 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Slovenská republika a Bosna a Hercegovina (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si rozšíriť a posilniť hospodársku spoluprácu pre vzájomný prospech obidvoch štátov, ...

želajúc si vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu jednej ...

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto zmluvou prispeje k rozvoju ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Definície

Na účely tejto zmluvy:

1.

Pojem „investícia“ znamená akýkoľvek majetok alebo práva investované s cieľom získať hospodársky ...

a)

hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné ...

b)

podiely, akcie a dlhopisy a akékoľvek ďalšie formy účasti v spoločnosti alebo v akomkoľvek podniku ...

c)

peňažné pohľadávky alebo nároky za akúkoľvek zmluvnú činnosť, ktorá má ekonomickú hodnotu; ...

d)

práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane práv týkajúcich sa autorského práva, patentov, ...

e)

obchodné licencie, ktoré majú ekonomickú hodnotu podľa zákona alebo podľa zmluvy vrátane akejkoľvek ...

Žiadna zmena formy, v ktorej sa majetok investuje alebo opätovne investuje, nebude mať vplyv na jej ...

2.

Pojem „výnos“ znamená sumy plynúce z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisk, ...

3.

Pojem „investor“ znamená pre každú zmluvnú stranu nižšie uvedené subjekty, ktoré investujú ...

a)

vo vzťahu k Slovenskej republike:

(i)

fyzické osoby, ktoré majú slovenské štátne občianstvo v súlade s jej vnútroštátnym právnym ...

(ii)

právnické osoby alebo iné subjekty, ktoré sú zaregistrované alebo zriadené v súlade s vnútroštátnym ...

b)

vo vzťahu k Bosne a Hercegovine:

(i)

fyzické osoby požívajúce postavenie občanov Bosny a Hercegoviny, podľa platného práva Bosny ...

(ii)

právnické osoby založené podľa platného práva Bosny a Hercegoviny, ktoré majú registrované ...

4.

Pojem „územie“ znamená

a)

vo vzťahu k Slovenskej republike:

teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika ...

b)

vo vzťahu k Bosne a Hercegovine:

teritoriálne územie Bosny a Hercegoviny, jej teritoriálne more, celé morské dno a podložie a vzdušný ...

5.

Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely ...

6.

Pojem „verejný záujem“ znamená účel ustanovený v národnej legislatíve každej zo zmluvných ...

Článok 2 - Podpora a ochrana investícií

1.

Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície ...

2.

Investície investorov každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé ...

Článok 3 - Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1.

Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej ...

2.

Žiadna zo zmluvných strán nevystaví investorov druhej zmluvnej strany na svojom území, čo sa ...

3.

Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu ...

a)

zo súčasného alebo z budúceho členstva zmluvnej strany v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, ...

b)

z akéhokoľvek záväzku, ktorý je záväzný pre túto zmluvnú stranu na základe jej členstva ...

c)

z akejkoľvek medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo akéhokoľvek medzinárodného ...

Článok 4 - Náhrada škody

1.

Investorom jednej zo zmluvných strán, ktorých investície utrpia straty vrátane škôd v dôsledku ...

2.

Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach ...

– konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany; ...

– zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré ...

poskytne reštitúcia alebo primeraná náhrada škody, ktorá bude nie menej priaznivá, než aká ...

Článok 5 - Vyvlastnenie

1.

Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam ...

Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií (určenej na základe poslednej ...

2.

Zmluvné strany si poskytnú pri vyvlastnení a náhrade zaobchádzanie nie menej priaznivé, aké poskytujú ...

3.

Investori jednej zmluvnej strany, ktorých investície boli postihnuté vyvlastnením, budú mať právo ...

4.

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na prípady, keď zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ...

Článok 6 - Prevody

1.

Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany, po splnení ich finančných záväzkov, ...

a)

počiatočný kapitál,

b)

čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné ...

c)

výnosy plynúce z predaja investícií alebo úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií,

d)

platby vzťahujúce sa na vyrovnanie sporov podľa tejto zmluvy,

e)

sumy na splácanie pôžičiek vzťahujúcich sa na investície,

f)

príjmy občanov alebo rezidentov druhej zmluvnej strany za prácu vykonanú na základe povolenia na ...

g)

dodatočné sumy potrebné na udržiavanie alebo rozvoj existujúcich investícií, a

h)

náhrady podľa článkov 4 a 5.

2.

Všetky prevody podľa tejto zmluvy sa uskutočnia bez zbytočného meškania a vo voľne zameniteľnej ...

3.

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť takýmto prevodom zaobchádzanie nie menej priaznivé, ako ...

4.

Ak, za výnimočných okolností, kapitálové prevody z tretích krajín alebo do nich spôsobia alebo ...

Článok 7 - Postúpenie práv

1.

Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastnému investorovi ...

a)

postúpenie každého práva alebo nároku investorov štátu prvej zmluvnej strany alebo ňou určenej ...

b)

skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv ...

2.

Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.

Článok 8 - Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

1.

Akýkoľvek spor medzi jednou zo zmluvných strán a investorom druhej zmluvnej strany sa bude riešiť ...

2.

Opravné prostriedky podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán, na ktorej území sa investícia ...

3.

Ak sa takýto spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa vznesenia žiadosti o vyriešenie ...

a)

príslušný súd zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnila investícia alebo

b)

Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ICSID) vytvorené Washingtonským dohovorom ...

c)

medzinárodný rozhodcovský súd zriadený ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre ...

Každá zmluvná strana vyjadrí svoj súhlas s predložením sporu na medzinárodný rozhodcovský ...

4.

Žiadna zo zmluvných strán, ktoré sú v spore, nemôže vzniesť námietku, a to v akomkoľvek stave ...

5.

Rozhodcovský súd vydá svoje rozhodnutie na základe vnútroštátneho práva zmluvnej strany, ktorá ...

6.

Rozhodcovské rozhodnutie je konečné a záväzné pre obe strany sporu. Každá zo zmluvných strán ...

7.

Počas rozhodcovského konania alebo výkonu rozhodnutia zmluvná strana nemôže vyhlasovať ako obhajobu, ...

Článok 9 - Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1.

Zmluvné strany súhlasia, že na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany budú spolu okamžite ...

2.

Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich mesiacov, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných ...

3.

Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom: do dvoch ...

4.

Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných ...

5.

Rozhodcovský súd prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. Rozhodnutie rozhodcovského súdu je záväzné. ...

Článok 10 - Uplatnenie iných pravidiel a osobitných záväzkov

1.

Ak sa určitý vzťah riadi touto zmluvou a súčasne aj inou medzinárodnou zmluvou, ktorej stranami ...

2.

Ak jedna zo zmluvných strán v súlade so svojím právnym poriadkom alebo inými špecifickými predpismi ...

Článok 11 - Uplatňovanie zmluvy

Táto zmluva sa bude vzťahovať na investície uskutočnené pred nadobudnutím jej platnosti pre príslušné ...

Článok 12 - Nadobudnutie platnosti, dĺžka platnosti a ukončenie

1.

Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

2.

Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať ...

3.

Pre investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto zmluvy ustanovenia článkov ...

Na dôkaz toho, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

Dané v Sarajeve 2. júna 2008 v slovenskom jazyku, v úradných jazykoch Bosny a Hercegoviny a v anglickom ...

Za Slovenskú republiku:

Robert Fico v. r.

Za Bosnu a Hercegovinu:

Nikola Špiria v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore