Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 45/1999 účinný od 18.03.1999

Platnosť od: 18.03.1999
Účinnosť od: 18.03.1999
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 45/1999 s účinnosťou od 18.03.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 1998 bola v Starom ...

Dohoda nadobudla platnosť 25. septembra 1998 na základe článku 17 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou ...

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republikyo medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v snahe rozvíjať prepravu osôb a nákladov medzi oboma štátmi a tranzitnú dopravu cez územia ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Rozsah použitia

(1)

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na prepravu osôb a nákladov medzi územiami štátov zmluvných ...

(2)

Dopravca štátu jednej zmluvnej strany nie je oprávnený vykonávať prepravu osôb ani nákladov ...

Článok 2 - Pojmy

Na účely tejto dohody:

(1)

Pojem „dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu s trvalým bydliskom alebo so sídlom ...

(2)

Pojem „vozidlo“ znamená

a)

cestný dopravný prostriedok s mechanickým pohonom, ktorý je konštruovaný alebo prispôsobený ...

b)

súpravu vozidiel zloženú z dopravných prostriedkov spĺňajúcich podmienky určené v písmene ...

c)

cestný dopravný prostriedok s mechanickým pohonom, ktorý je vybavený špeciálnou nadstavbou namontovanou ...

(3)

Pojem „preprava nákladov“ znamená prepravu vykonávanú vozidlami na svoj účet alebo na účet ...

(4)

Pojem „autobus“ znamená dopravný prostriedok, ktorý je konštrukčne prispôsobený na prepravu ...

(5)

Pojem „preprava osôb“ znamená prepravu vykonávanú autobusmi na svoj účet alebo na účet tretej ...

(6)

Pojem „pravidelná preprava osôb“ znamená prepravu osôb autobusmi premávajúcimi na vyznačených ...

(7)

Pojem „kyvadlová doprava“ znamená viacnásobnú prepravu organizovaných skupín osôb z toho ...

(8)

Pojem „nepravidelná preprava osôb“ znamená prepravu inú, než je uvedená v odsekoch 6 a 7 tohto ...

Článok 3 - Pravidelná preprava osôb

(1)

Dopravca štátu jednej zmluvnej strany môže vykonávať pravidelnú prepravu osôb autobusmi medzi ...

(2)

Príslušný orgán štátu každej zmluvnej strany vydáva povolenie na určitú časť dopravy vykonávanú ...

(3)

Príslušné orgány štátov zmluvných strán určia vo Vykonávacom protokole k tejto dohode spôsob ...

Článok 4 - Kyvadlová doprava

(1)

Kyvadlovú dopravu možno vykonávať na základe povolenia vydaného príslušným orgánom štátu ...

(2)

Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán vydávajú povolenia na určitú časť dopravy ...

Článok 5 - Nepravidelná preprava osôb

(1)

Nepravidelná preprava osôb nevyžaduje povolenie príslušných orgánov štátov zmluvných strán, ...

a)

autobus prepravuje tú istú skupinu cestujúcich v oboch smeroch bez výmeny alebo bez ponechania cestujúcich ...

b)

preprava cestujúcich sa uskutočňuje v jednom smere a autobus sa vracia neobsadený,

c)

jazda neobsadeného autobusu sa uskutočňuje s cieľom prevziať a doviezť naspäť skupinu cestujúcich, ...

(2)

Kontrolným dokumentom pri nepravidelnej preprave osôb je jazdný list podľa vzoru ustanoveného Zmiešanou ...

Článok 6 - Preprava nákladov

(1)

Dopravca štátu každej zmluvnej strany môže vykonávať prepravu nákladov, ako aj prázdne jazdy ...

a)

medzi miestom, ktoré leží na území štátu jednej zmluvnej strany, a miestom, ktoré leží na ...

b)

pri tranzitnej preprave cez územie štátu druhej zmluvnej strany,

c)

medzi miestom, ktoré leží na území štátu jednej zmluvnej strany, a miestom, ktoré leží na ...

(2)

Dopravca štátu jednej zmluvnej strany má právo prevziať náklad späť na územie štátu druhej ...

(3)

Dopravca štátu jednej zmluvnej strany môže vykonávať prepravu medzi miestom, ktoré leží na ...

Článok 7 - Povolenia

(1)

S výnimkou prepravy uvedenej v článku 8 sa preprava nákladov podľa článku 6 môže vykonávať ...

(2)

Každé povolenie platí na jednu cestu tam a späť, ak v ňom nie je uvedené inak.

(3)

Príslušné orgány štátov zmluvných strán si navzájom odovzdávajú povolenia uvedené v odseku 1 ...

Článok 8 - Preprava nevyžadujúca povolenie

(1)

Povolenie sa nevyžaduje na prepravu

a)

sťahovaných zvrškov,

b)

materiálov a predmetov vrátane umeleckých diel určených na veľtrhy, výstavy alebo na podujatia ...

c)

materiálov a predmetov určených výlučne na reklamné a informačné účely,

d)

techniky určenej na vykonávanie rádiofonických záznamov, na filmové a televízne snímky, ktorá ...

e)

telesných pozostatkov zosnulých,

f)

vozidiel bez nákladu, ktoré majú nahradiť poškodené vozidlá a prevziať náklad z poškodených ...

g)

vozidiel havarijnej služby s cieľom opraviť poškodené vozidlá (servisné pojazdné dielne),

h)

vecí vozidlom s maximálnou úžitkovou hmotnosťou do 3,5 t a celkovou hmotnosťou do 6,0 t vrátane ...

i)

nákladov medzi územiami štátov zmluvných strán v pohraničnej zóne do vzdialenosti 25 km vzdušnou ...

(2)

Zmiešaná komisia uvedená v článku 16 môže oslobodiť od povolenia aj iné prepravy, ako sú ...

(3)

Na každú prepravu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa vyžadujú doklady potvrdzujúce, že ide ...

Článok 9 - Kontingent

(1)

Povolenia na vykonávanie prepravy nákladov sa vydávajú v limitoch kontingentov určených každý ...

(2)

Druhy povolení, podmienky a spôsob ich využitia sa určia vo Vykonávacom protokole k tejto dohode. ...

Článok 10 - Prepravy vyžadujúce povolenie

(1)

Preprava vozidlami, ktorých celková hmotnosť alebo rozmery spolu s nákladom alebo bez nákladu prekračujú ...

(2)

Osobitné povolenie podľa odseku l môže vymedzovať cestu vozidla po určenej trase alebo uložiť ...

(3)

Osobitné povolenie na prepravu nahrádza povolenie podľa článku 7 ods. 1.

(4)

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo žiadať osobitné povolenie na prepravu nebezpečných ...

Článok 11 - Dane a poplatky

(1)

Preprava osôb a nákladov uvedených v tejto dohode podlieha zdaneniu a poplatkom podľa zákonov platných ...

(2)

Príslušné orgány zmluvných strán môžu požiadať o čiastočné alebo celkové oslobodenie ...

Článok 12 - Palivo

Palivo, ktoré sa nachádza v nádržiach pevne zabudovaných výrobcom vo vozidlách, je oslobodené ...

Článok 13 - Kontrola

Povolenia a iné doklady, ktoré sa vyžadujú na základe ustanovení tejto dohody, ako aj vnútroštátneho ...

Článok 14 - Vnútroštátny právny poriadok

(1)

Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany, ako aj posádky vozidiel sú povinní počas ich pobytu ...

(2)

Otázky, ktoré neupravuje táto dohoda alebo iné medzinárodné dohody, ktorými sú zmluvné strany ...

Článok 15 - Porušenie dohody

(1)

V prípade porušenia ustanovení tejto dohody dopravcom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu ...

(2)

Príslušné orgány štátu zmluvnej strany, na ktorého území prišlo k porušeniu dohody, môžu ...

a)

dali výstrahu dopravcovi, ktorý sa dopustil priestupku,

b)

dočasne, čiastočne alebo úplne pozastavili práva dopravcu na vykonávanie prepráv na území štátu ...

(3)

Orgán, ktorý prijal uvedené opatrenia, bude o tom informovať príslušný orgán štátu druhej ...

(4)

Ustanovenia tohto článku nevylučujú sankcie stanovené vnútroštátnym právnym poriadkom štátu, ...

Článok 16 - Vykonávanie dohody

(1)

Na zabezpečenie riadneho vykonávania ustanovení tejto dohody zmluvné strany vytvoria Zmiešanú ...

(2)

Komisia sa bude stretávať na podnet jednej zo zmluvných strán.

(3)

Komisia je oprávnená pripraviť a meniť Vykonávací protokol k tejto dohode.

Článok 17 - Nadobudnutie platnosti dohody

(1)

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných ...

(2)

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť bude automaticky predlžovaná vždy ...

(3)

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou ...

Dané v Starom Smokovci 16. apríla 1998 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Eugeniusz Morawski v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore