Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií 41/2009 účinný od 21.02.2009

Platnosť od: 21.02.2009
Účinnosť od: 21.02.2009
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Obchod a podnikanie, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 41/2009 s účinnosťou od 21.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 2007 bola v Mexiku ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 711 z 31. januára ...

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 19. marca 2008.

Zmluva nadobudne platnosť 8. apríla 2009 v súlade s článkom 32 ods. 2.

K oznámeniu č. 41/2009 Z. z.

ZMLUVA

MEDZI

SLOVENSKOU REPUBLIKOU

A

SPOJENÝMI ŠTÁTMI MEXICKÝMI

O PODPORE A VZÁJOMNEJ OCHRANE INVESTÍCIÍ

Slovenská republika a Spojené štáty mexické (ďalej len „zmluvné strany“)

so želaním posilniť hospodársku spoluprácu pre vzájomný prospech obidvoch štátov,

s úmyslom vytvárať a zachovávať priaznivé podmienky pre investície investorov jednej zmluvnej ...

uvedomujúc si potrebu podpory a vzájomnej ochrany zahraničných investícii s cieľom posilniť tok ...

dohodli sa takto:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 - Definície

Na účely tejto zmluvy pojem

1.

„investor v spore“ znamená investora, ktorý podá žalobu podľa hlavy III prvej časti,

2.

„strany v spore“ znamenajú investora v spore a zmluvnú stranu v spore,

3.

„strana v spore“ znamená investora v spore alebo zmluvnú stranu v spore,

4.

„zmluvná strana v spore“ znamená zmluvnú stranu, proti ktorej bola podaná žaloba podľa hlavy ...

5.

„podnik“ znamená akúkoľvek jednotku tvorenú alebo organizovanú v súlade s platnými právnymi ...

6.

„voľne použiteľná mena“ znamená akúkoľvek menu, ktorú priebežne určuje Medzinárodný ...

7.

„ICSID“ znamená Medzinárodné centrum pre urovnanie sporov z investícií,

8.

„Dodatočné pravidlá ICSID“ znamenajú pravidlá upravujúce dodatočné prostriedky pre vedenie ...

9.

„Dohovor ICSID“ znamená Dohovor o urovnaní investičných sporov medzi štátmi a občanmi iných ...

10.

„investícia“ znamená majetok, ktorý vlastnia alebo ovládajú investori jednej zmluvnej strany ...

a)

podnik,

b)

podiely, akcie alebo iné formy spoluúčasti na majetku v podniku,

c)

dlžobný cenný papier podniku,

i)

kde je podnik v osobitom vzťahu k investorovi alebo

ii)

kde pôvodná splatnosť dlžobného cenného papiera je najmenej tri roky,

ale nezahŕňa dlžobný cenný papier zmluvnej strany alebo štátneho podniku bez ohľadu na pôvodnú ...

d)

pôžička pre podnik,

i)

kde je podnik v osobitom vzťahu k investorovi alebo

ii)

kde pôvodná splatnosť pôžičky je najmenej tri roky,

ale nezahŕňa pôžičku zmluvnej strany alebo štátneho podniku bez ohľadu na pôvodnú splatnosť, ...

e)

nehnuteľnosť alebo iný majetok, hmotný alebo nehmotný, nadobudnutý s očakávaním alebo použitý ...

f)

úroky plynúce z prísľubu kapitálu alebo z iných zdrojov na území zmluvnej strany pre hospodársku ...

i)

zmluvy zahŕňajúcej prítomnosť majetku investora na území druhej zmluvnej strany vrátane zmluvy ...

ii)

zmluvy, kde odmena podstatne závisí od produkcie, príjmov alebo ziskov podniku,

ale investícia neznamená

g)

peňažný nárok, ktorý vzniká výlučne z

i)

obchodných zmlúv o predaji tovarov alebo služieb štátnym alebo súkromným podnikom na území ...

ii)

predĺženia úveru v spojení s obchodnou transakciou, ako je financovanie obchodu, ktorý je iný ...

h)

akékoľvek iné peňažné nároky, ktoré nezahŕňajú tie druhy úrokov, ktoré sú uvedené v písmenách ...

Pre väčšiu úplnosť suma výnosov z investícií ako zisk, úrok, kapitálové zisky, dividendy, ...

Akákoľvek zmena formy investície nemá vplyv na jej povahu ako investície, ak je zahrnutá v definícii ...

11.

„investor zmluvnej strany“ znamená

a)

fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej platnými ...

b)

podnik, ktorý je zaregistrovaný alebo zriadený podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán ...

ktoré investovali na území druhej zmluvnej strany,

12.

„Newyorský dohovor“ znamená Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí prijatý ...

13.

„Pravidlá pre rozhodcovské arbitrážne konanie UNCITRAL“ znamená rozhodcovské pravidlá Komisie ...

14.

„štátny podnik“ znamená podnik, ktorý zmluvná strana vlastní alebo ovláda prostredníctvom ...

15.

„opatrenie“ znamená akýkoľvek zákon, nariadenie, vykonávací predpis, požiadavku alebo zaužívaný ...

16.

„územie“ znamená

a)

vzhľadom na Spojené štáty mexické územie Spojených štátov mexických vrátane prímorských ...

b)

vzhľadom na Slovenskú republiku teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, ...

Článok 2 - Uznanie investícií

1.

S cieľom podpory investičných tokov si zmluvné strany budú vymieňať informácie, ktoré uľahčujú ...

2.

Každá zmluvná strana je povinná uznať vstup investícií, ktoré realizujú investori druhej zmluvnej ...

HLAVA II

OCHRANA INVESTÍCIÍ

Článok 3 - Národné zaobchádzanie

1.

Každá zmluvná strana poskytne investorom druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej ...

2.

Každá zmluvná strana poskytne investíciám investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré ...

Článok 4 - Doložka najvyšších výhod

1.

Každá zmluvná strana poskytne investorom druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej ...

2.

Každá zmluvná strana poskytne investíciám investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré ...

Článok 5 - Doložka minimálnych výhod

1.

Každá zmluvná strana prizná investíciám investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie v súlade ...

2.

Na upresnenie

a)

výraz „rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie“ a „plná ochrana a bezpečnosť“ nevyžadujú ...

b)

určenie, že existencia porušenia ďalšej doložky tejto zmluvy alebo inej medzinárodnej zmluvy ...

Článok 6 - Výnimky

Články 3 a 4 nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zo zmluvných strán poskytovať investorom ...

a)

akejkoľvek existujúcej alebo budúcej regionálnej organizácie pre hospodársku integráciu, zóny ...

b)

akéhokoľvek práva zmluvnej strany vyplývajúceho z medzinárodnej dohody alebo dohovoru týkajúceho ...

Článok 7 - Náhrada škody

Investorom zmluvnej strany, ktorých investície utrpia škody na území druhej zmluvnej strany v dôsledku ...

Článok 8 - Vyvlastnenie a náhrada

1.

Žiadna zmluvná strana priamo alebo nepriamo nevyvlastní alebo neznárodní investície prostredníctvom ...

a)

verejného záujmu,

b)

na nediskriminačnom základe,

c)

v súlade so zákonným postupom a

d)

zaplatenia náhrady škody v súlade s odsekom 2.

2.

Náhrada škody bude

a)

zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred ich vyvlastnením. Trhová ...

Hodnotiace kritériá budú zahŕňať aktuálnu hodnotu podniku, hodnotu majetku vrátane priznanej ...

b)

vyplatená bez omeškania,

c)

zahŕňať úrok pri primeranej komerčnej úrokovej sadzbe pre príslušnú menu od dátumu vyvlastnenia ...

d)

plne realizovateľná a voľne prevoditeľná.

3.

Investor, ktorého sa vyvlastnenie týka, bude mať právo na bezodkladné preskúmanie svojho prípadu ...

Článok 9 - Prevody

1.

Každá zmluvná strana umožní, aby sa prevody spojené s investíciami investora druhej zmluvnej ...

a)

zisky, dividendy, úroky, kapitálové výnosy, licenčné poplatky, manažérske poplatky, technickú ...

b)

výnosy z celkového alebo čiastočného predaja investícií alebo z čiastočnej alebo celkovej likvidácie ...

c)

platby uskutočnené na základe zmluvy uzavretej s investorom alebo jeho investíciou vrátane platieb ...

d)

platby spojené s náhradou škôd alebo vyvlastnenia a

e)

platby podľa hlavy III prvej časti.

2.

Bez ohľadu na odsek 1 môže zmluvná strana zabrániť prevodu prostredníctvom spravodlivého, nediskriminačného ...

a)

bankrot, platobná neschopnosť alebo ochrana práv veriteľov,

b)

emisia, obchodovanie alebo nakladanie s cennými papiermi,

c)

trestné alebo správne delikty,

d)

správa o prevodoch meny alebo iných peňažných nástrojov alebo

e)

zabezpečenie splnenia rozhodnutí v rozhodcovských konaniach.

3.

Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môže zmluvná strana prijať alebo udržiavať opatrenia týkajúce sa ...

a)

v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných ťažkostí alebo ich ...

b)

v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobí alebo môže spôsobiť vážne ...

4.

Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku

a)

budú zhodné s článkami Medzinárodného menového fondu,

b)

nepresiahnu rámec potreby na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku,

c)

budú dočasné a budú zrušené hneď, ako to podmienky dovolia,

d)

budú okamžite oznámené druhej zmluvnej strane a

e)

budú uložené na rovnom, nediskriminačnom a v dobrej viere uplatnenom základe.

Článok 10 - Prevzatie práv

1.

Ak zmluvná strana alebo ňou poverená agentúra poskytla finančnú záruku na nekomerčné riziká ...

2.

V prípade vzniku sporu zmluvná strana, ktorá prevzala práva investora, nebude iniciovať alebo sa ...

HLAVA III

RIEŠENIE SPOROV

PRVÁ ČASŤ

RIEŠENIE SPOROV MEDZI ZMLUVNOU STRANOU A INVESTOROM DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY

Článok 11 - Účel

Táto časť sa vzťahuje na spory medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany vyplývajúce ...

Článok 12 - Oznámenie o zámere a konzultácia

1.

Strany sporu sa musia najskôr pokúsiť vyriešiť žalobu prostredníctvom konzultácie alebo rokovania. ...

2.

S cieľom vyriešiť spor dohodou musí investor v spore zaslať zmluvnej strane v spore písomné oznámenie ...

a)

meno a adresu investora v spore, a ak žalobu vypracoval investor v mene podniku v súlade s článkom ...

b)

ustanovenia hlavy II, ktoré sa porušili,

c)

faktický a právny základ žaloby,

d)

typ alebo typy investícií podľa definície investície uvedenej v článku 1 a

e)

žalobný nárok a približnú sumu žalovanej náhrady škody.

Článok 13 - Podanie návrhu

1.

Investor zmluvnej strany môže podať na rozhodcovské konanie žalobu pre porušenie záväzku druhou ...

2.

Investor zmluvnej strany v mene podniku zákonne založeného podľa právnych predpisov druhej zmluvnej ...

3.

Investícia nemôže podať žalobu podľa tejto časti.

4.

Investor v spore môže podať žalobu na rozhodcovské konanie podľa

a)

Dohovoru ICSID za predpokladu, že obe strany v spore, zmluvná strana v spore a zmluvná strana investora, ...

b)

Dodatkových pravidiel ICSID za predpokladu, že buď zmluvná strana v spore, alebo zmluvná strana ...

c)

Pravidiel pre rozhodcovské konanie UNCITRAL alebo

d)

akýchkoľvek iných rozhodcovských pravidiel, ak s tým strany v spore súhlasia.

5.

Investor v spore môže predložiť rozhodcovskému súdu žiadosť o riešenie sporu, iba ak

a)

investor súhlasí s rozhodcovským konaním v súlade s postupmi stanovenými v tejto časti a

b)

sa investor, v prípade, že žaloba sa podá v súvislosti so stratou alebo škodou, na ktorej základe ...

6.

Investor v spore môže podať žalobu na rozhodcovské konanie v mene podniku druhej zmluvnej strany, ...

a)

súhlasia s rozhodcovským konaním v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto časti a

b)

zriekajú sa svojho práva začať alebo pokračovať pred akýmkoľvek správnym súdom alebo súdom ...

7.

Súhlas a vzdanie sa práva podľa tohto článku sa písomne doručia zmluvnej strane v spore a zahrnú ...

8.

Platné rozhodcovské pravidlá upravujú rozhodcovské konanie okrem prípadov, ktoré upravuje táto ...

9.

Spor môže byť predložený na rozhodcovské konanie za predpokladu, že investor doručil zmluvnej ...

10.

Ak investor alebo podnik, ktorý investor vlastní alebo ovláda, predkladá spor uvedený v odseku ...

Článok 14 - Súhlas zmluvnej strany

1.

Každá zmluvná strana týmto, v súlade s touto časťou dáva svoj bezvýhradný súhlas na predloženie ...

2.

Súhlas a predloženie žaloby na rozhodcovské konanie investorom v spore musí spĺňať požiadavky ...

a)

časti II Dohovoru ICSID (právomoc centra) a Dodatočných pravidiel ICSID na písomný súhlas strán ...

b)

článku II Newyorského dohovoru pre „písomnú dohodu“.

Článok 15 - Zostavenie rozhodcovského súdu

1.

Ak sa strany v spore nedohodnú inak, rozhodcovský súd je zložený z troch rozhodcov. Každá zmluvná ...

2.

Ak sa vymenovanie rozhodcovského súdu neuskutoční do 90 dní od dátumu, keď sa predložila žaloba ...

Článok 16 - Spojenie konaní

1.

Keď strana v spore uváži, že dve žaloby alebo viac žalôb podaných na rozhodcovské konanie podľa ...

2.

Strana v spore, ktorá navrhuje spojenie žaloby, môže podľa tohto článku žiadať generálneho ...

a)

názov zmluvnej strany v spore alebo investorov v spore, ktorí majú byť zahrnutí do spojeného konania, ...

b)

podstatu požadovaného rozhodnutia a

c)

dôvody, pre ktoré sa rozhodnutie požaduje.

3.

Generálny tajomník ICSID môže vytvoriť spojený rozhodcovský súd podľa Pravidiel pre rozhodcovské ...

4.

V záujme spravodlivého a efektívneho rozhodnutia, a ak nie sú záujmy ktorejkoľvek strany v spore ...

a)

dvaja alebo viacerí investori vo vzťahu k tej istej investícii podajú žalobu na rozhodcovský súd ...

b)

na rozhodcovské konanie sú podané dve alebo viaceré žaloby majúce spoločný právny a skutkový ...

5.

Rozhodcovský súd zriadený podľa článku 13 očakávajúci rozhodnutie spojeného rozhodcovského ...

6.

Rozhodcovský súd zriadený podľa tohto článku sa po vypočutí strán v spore môže rozhodnúť ...

a)

prijať jurisdikciu a vyšetriť a rozhodnúť všetky žaloby alebo časť žalôb alebo

b)

prijať jurisdikciu a vyšetriť a rozhodnúť jednu žalobu alebo viac žalôb za predpokladu, že ...

7.

Rozhodcovský súd zriadený podľa článku 13 nebude mať právomoc vyšetriť a rozhodnúť žalobu ...

8.

Strana v spore doručí zmluvnej strane v spore alebo akémukoľvek investorovi v spore kópiu svojej ...

9.

Do 60 dní od prijatia žiadosti môže generálny tajomník ICSID vytvoriť rozhodcovský súd zložený ...

10.

Keď investor v spore predložil žalobu na rozhodcovské konanie podľa článku 13 a nebol uvedený ...

a)

meno a adresu investora v spore,

b)

podstatu požadovaného rozhodnutia a

c)

dôvody, pre ktoré sa rozhodnutie požaduje.

11.

Investor v spore uvedený v odseku 10 doručí kópiu svojej žiadosti stranám v spore vymenovaným ...

Článok 17 - Miesto rozhodcovského konania

Na žiadosť ktorejkoľvek strany v spore sa rozhodcovské konanie podľa tejto časti uskutoční v ...

Článok 18 - Odškodnenie

V rozhodcovskom konaní podľa tejto časti zmluvná strana v spore nebude uplatňovať ako obhajobu ...

Článok 19 - Platné právne predpisy

1.

Rozhodcovský súd zriadený podľa tejto časti rozhodne o predmete sporu v súlade s touto zmluvou, ...

2.

Každý výklad, ktorý spoločne sformulovali a na ktorom sa dohodli zmluvné strany vzhľadom na akékoľvek ...

Článok 20 - Konečné rozhodnutia a výkon rozhodnutí

1.

Iba ak sa strany v spore nedohodnú inak, môže sa rozhodnutím, ktorým sa určuje, že zmluvná strana ...

a)

peňažná náhrada škôd a akékoľvek prislúchajúce úroky alebo

b)

náhrada rovnakého druhu za predpokladu, že zmluvná strana môže zaplatiť namiesto toho finančnú ...

2.

Ak je žaloba predložená na rozhodcovské konanie v mene podniku,

a)

rozhodnutie o náhrade rovnakého druhu musí určiť, že náhrada má byť vykonaná v prospech podniku, ...

b)

rozhodnutie o náhrade peňažných škôd a akomkoľvek prislúchajúcom úroku musí určiť, že ...

c)

rozhodnutie musí uvádzať, že bolo vydané bez ujmy na akomkoľvek práve, ktoré má alebo môže ...

3.

Rozhodcovské rozhodnutie bude konečné a záväzné výlučne medzi stranami v spore vo vzťahu ku ...

4.

Rozhodcovské rozhodnutie musí byť verejné, ak sa strany v spore nedohodnú inak.

5.

Rozhodcovský súd nemôže priznať trestnoprávnu náhradu škôd.

6.

Každá zmluvná strana musí na svojom území prijať všetky opatrenia potrebné na efektívny výkon ...

7.

Investor v spore môže uplatňovať výkon rozhodcovského rozhodnutia podľa Dohovoru ICSID alebo ...

8.

Strana v spore nemôže požadovať výkon konečného rozhodnutia, ak

a)

v prípade konečného rozhodnutia vydaného podľa Dohovoru ICSID

i)

neuplynulo 120 dní od dátumu, keď bolo vydané rozhodnutie a niektorá strana v spore žiadala revíziu ...

ii)

nebolo skončené revízne alebo zrušovacie konanie, a

b)

v prípade konečného rozhodnutia podľa Dodatkových pravidiel ICSID, Pravidiel pre rozhodcovské ...

i)

neuplynuli tri mesiace od dátumu, keď bolo vydané rozhodnutie a niektorá strana v spore žiadala ...

ii)

rozhodcovský súd nezamietol alebo nepovolil žiadosť o revíziu, vyhlásenie za neplatné alebo zrušenie ...

9.

Zmluvná strana nemôže iniciovať konanie v súlade s druhou časťou týkajúce sa porušenia práv ...

a)

vyhlásenie, že nedodržanie alebo nevyhovenie konečnému rozhodnutiu sa nezhoduje so záväzkami ...

b)

odporúčanie, aby druhá zmluvná strana dodržiavala konečné rozhodnutie alebo vyhovela konečnému ...

Článok 21 - Dočasné ochranné opatrenia

Rozhodcovský súd môže rozhodnúť o dočasnom ochrannom opatrení na zachovanie práv strany v spore ...

DRUHÁ ČASŤ

RIEŠENIE SPOROV MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

Článok 22 - Rozsah

Táto časť sa vzťahuje na riešenie sporov medzi zmluvnými stranami vyplývajúcich z výkladu alebo ...

Článok 23 - Konzultácie a rokovania

1.

Každá zmluvná strana môže požadovať konzultácie o výklade alebo vykonávaní tejto zmluvy.

2.

Spory medzi zmluvnými stranami vzhľadom na výklad alebo vykonávanie ustanovení tejto zmluvy sa ...

3.

V prípade, že sa spor nevyrieši prostredníctvom spomenutých prostriedkov do šiestich mesiacov ...

Článok 24 - Zostavenie rozhodcovského súdu

1.

Rozhodcovské konanie sa začne po písomnom oznámení doručenom jednou zo zmluvných strán (žiadajúca ...

2.

Do 30 dní po doručení oznámenia musí odpovedajúca zmluvná strana oznámiť žiadajúcej zmluvnej ...

3.

Do 30 dní nasledujúcich po dátume, keď bol vymenovaný druhý rozhodca, rozhodcovia vymenovaní ...

4.

Ak v čase určenom v odsekoch 2 a 3 sa požadované vymenovania nevykonajú alebo sa neudelia požadované ...

5.

V prípade, že rozhodca vymenovaný v tomto článku rezignuje alebo ak mu je inak zabránené vykonávať ...

Článok 25 - Konanie

1.

Po zvolaní predsedajúcim rozhodcom musí rozhodcovský súd určiť miesto rozhodcovského konania ...

2.

Rozhodcovský súd rozhoduje vo všetkých otázkach spojených s jeho pôsobnosťou a s akýmikoľvek ...

3.

V ktoromkoľvek štádiu konania môže rozhodcovský súd navrhnúť zmluvným stranám, aby sa spor ...

4.

Rozhodcovský súd si môže kedykoľvek dovoliť spravodlivé vypočutie zmluvných strán.

Článok 26 - Rozhodnutie

1.

Rozhodcovský súd prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. Rozhodnutie bude vydané v písomnej forme ...

2.

Také rozhodnutie je konečné a pre obe zmluvné strany záväzné.

Článok 27 - Použitie práva

Rozhodcovský súd zriadený v tejto časti rozhoduje o otázkach sporu v súlade s touto zmluvou a ...

Článok 28 - Náklady

Každá zmluvná strana znáša náklady na vlastného rozhodcu a na svoje zastupovanie v súdnom konaní. ...

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29 - Uplatnenie zmluvy

Táto zmluva sa vzťahuje na investície vykonané pred nadobudnutím platnosti alebo po nadobudnutí ...

Článok 30 - Konzultácie

Zmluvná strana môže navrhnúť druhej zmluvnej strane konzultácie o akejkoľvek záležitosti vzťahujúcej ...

Článok 31 - Nepriznanie výhod

Zmluvné strany sa môžu spoločne rozhodnúť po konzultácii nepriznať výhody plynúce z tejto ...

Článok 32 - Nadobudnutie platnosti, jej trvanie a skončenie

1.

Zmluvné strany si navzájom výmenou nót oznámia splnenie svojich ústavných požiadaviek týkajúcich ...

2.

Táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiat (90) dní po dátume neskoršieho z dvoch oznámení ...

3.

Táto zmluva zostane v platnosti počas desiatich (10) rokov. Po tomto období zmluva zostáva naďalej ...

4.

Táto zmluva zostane v platnosti desať (10) rokov od dátumu skončenia len pre investície vykonané ...

5.

Táto zmluva sa môže meniť alebo doplňať dohodou zmluvných strán, pričom dohodnutá zmena nadobudne ...

Dané v Mexiku 26. októbra 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom ...

Za Slovenskú republiku:

Diana Štrofová v. r.

Za Spojené štáty mexické:

Carlos Arce Macías v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore