Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci 406/2010 účinný od 28.10.2010

Platnosť od: 28.10.2010
Účinnosť od: 28.10.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 406/2010 s účinnosťou od 28.10.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. mája 2010 bola v Kišiňove ...

Dohoda nadobudla platnosť 17. septembra 2010 v súlade s článkom 10 ods. 2.

K oznámeniu č. 406/2010 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Moldavskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v duchu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi,

vedené želaním podporovať vzájomnú spoluprácu a rozvoj,

uvedomujúc si dôležitosť a význam rozvojovej pomoci,

s cieľom naplnenia týchto zámerov dohodli sa takto:

Článok 1 - Pojmy

Na účely tejto dohody znamená:

„Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci“ – hlavný nástroj plánovania oficiálnej rozvojovej ...

„Finančné prostriedky“ – finančné prostriedky alokované v rámci Národného programu oficiálnej ...

„Poskytovateľ“ – Slovenská republika;

„Príjemca“ – Moldavská republika;

„Personál“ (štátni zamestnanci, zamestnanci) – občania Slovenskej republiky a súčasne zamestnanci ...

Článok 2 - Predmet a pôsobnosť dohody

Táto dohoda ustanovuje všeobecné podmienky rozvojovej spolupráce medzi poskytovateľom a príjemcom ...

Článok 3 - Príslušné orgány

(1)

Orgánmi zmluvných strán príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú:

v Slovenskej republike:

Ministerstvo zahraničných vecí

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

v Moldavskej republike:

Štátna kancelária

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1

Kišiňov

(2)

Akákoľvek komunikácia medzi príslušnými orgánmi v rámci implementácie tejto dohody sa bude ...

Článok 4 - Financovanie

(1)

Poskytovanie finančných prostriedkov v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci sa ...

(2)

Platby vykonané v rámci tejto dohody budú realizované v eurách.

(3)

Finančné prostriedky, ktoré sú poskytované poskytovateľom alebo ku ktorým tento prispieva, budú ...

Článok 5 - Obstaranie tovaru, prác a služieb

(1)

Obstaranie tovaru, prác a služieb sa bude uskutočňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi ...

(2)

Tovar a služby poskytované organizáciami poskytovateľa v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci podľa ...

(3)

Tovar zaobstaraný poskytovateľom v rámci tejto dohody sa po skončení projektu/programu stane majetkom ...

Článok 6 - Podmienky pre vyslaný personál (štátni zamestnanci, zamestnanci) poskytovateľa

(1)

Príjemca bude informovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti o každej mimoriadnej situácii ...

(2)

Príslušné orgány poskytovateľa môžu, v mimoriadnych situáciách alebo pri núdzovom stave v ...

(3)

Náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi na zaistenie bezpečnosti personálu (štátni zamestnanci, ...

(4)

Príjemca ponesie všetky riziká, ktoré vyplývajú alebo vznikli v súvislosti s aktivitami vykonávanými ...

(5)

Príjemca zaručí pre personál (štátni zamestnanci, zamestnanci)

a)

bezodkladné vybavenie a vydanie bezplatných víz umožňujúcich viacnásobný vstup, opakovaný vstup ...

b)

slobodný pohyb na území krajiny a právo vstúpiť do krajiny a opustiť krajinu v rozsahu potrebnom ...

c)

bezodkladné vydanie všetkých potrebných povolení alebo licencií, ako je napríklad povolenie na ...

d)

oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb a od akýchkoľvek ďalších priamych daní z funkčných ...

e)

prístup k službám a zariadeniam zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni kvality dostupnej ...

f)

možnosti repatriácie počas vnútroštátnych alebo medzinárodných kríz rovnocenné s možnosťami ...

g)

právo na dovoz a spätný vývoz zariadení na výkon povolania a tovaru, ktoré personál (štátni ...

(6)

Príjemca môže požiadať o odvolanie alebo o výmenu ktoréhokoľvek pracovníka personálu (štátni ...

Článok 7 - Použitie loga

Pri vykonávaní tejto dohody každá zo zmluvných strán bude používať logo oficiálnej rozvojovej ...

Článok 8 - Výhrady

(1)

Finančné prostriedky poskytnuté príjemcovi z Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci ...

(2)

Poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie finančných prostriedkov, a to v plnej výške ...

Článok 9 - Riešenie sporov

Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť z výkladu alebo z vykonávania ustanovení tejto dohody, ...

Článok 10 - Záverečné ustanovenia

(1)

Táto dohoda sa uzatvára na dobu troch rokov.

(2)

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných ...

(3)

Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať písomne so šesťmesačnou výpovednou ...

(4)

Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny ...

(5)

Záväzky už plnené, ale ku dňu ukončenia platnosti dohody ešte neukončené, sa budú riadiť ...

Dané v Kišiňove 7. mája 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Miroslav Lajčák v. r.

Za vládu Moldavskej republiky:

Victor Bodiu v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore