Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov 404/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 19.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov 404/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 404/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým ...

1.

 V § 4 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

2.

 V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.

3.

 V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Položky majetku sú v súvahe zoskupené podľa toho, aký je podľa ich povahy a investičnej ...

4.

 V § 6 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

5.

 V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Náklady na poplatky platené orgánom štátnej správy alebo samosprávy v súvislosti s výkonom ...

6.

 V § 21a sa slová „dôchodkovom fonde, v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom“ nahrádzajú ...

7.

 V § 30 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O dni uskutočnenia účtovného prípadu kúpy ...

8.

 V § 30 odsek 2 znie:

„(2) Ak vyrovnanie kúpy alebo predaja cenného papiera nie je dohodnuté v dobe dlhšej ako obvyklá ...

9.

 V § 34 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Cenné papiere poskytnuté ako záloh v repoobchodoch alebo v rámci výpožičky cenných papierov ...

10.

 Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Účtovanie o požičaných cenných papieroch a vypožičaných cenných papieroch (1) O ...

11.

  Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý znie:

„§ 54c Ustanovenia prílohy č. 3 Poznámky časť C Prehľad o peňažných tokoch v znení účinnom ...

12.

 Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

13.

  Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

14.

  V prílohe č. 3 Poznámky časť C. Prehľad o peňažných tokoch tabuľková časť znie:

Ozna-čenie C. Prehľad o peňažných tokoch Bežné účtovnéobdobie Bezprostredne predchádzajúce ...

15. V prílohe č. 3 Poznámky časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov ...

„Aktíva Číslo riadku 1.I. Dlhopisy oceňované UH podľa dohodnutej doby splatnosti Bežné ...

16.

 V prílohe č. 3 Poznámky sa časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov ...

„ Čísloriadku 6. Reálna hodnota záväzkov z vypožičaného a predaného finančného majetku ...

17. V prílohe č. 3 Poznámky časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov ...

„Výkaz ziskov a strát fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností Číslo riadku ...

18. V prílohe č. 3 Poznámky časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov ...

„Použité skratky: Dt – strana „má dať“ účtu. Cr – strana „dal“ účtu Úč. o. – ...

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012 okrem čl. I šiesteho bodu, ktorý nadobúda ...

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/23778/2012-74

Prevziať prílohu - SÚVAHA – dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu ...

Prevziať prílohu - SÚVAHA – špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23778/2012-74

Prevziať prílohu - VÝKAZ ZISKOV A STRÁT dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového ...

Prevziať prílohu - VÝKAZ ZISKOV A STRÁT špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Načítavam znenie...
MENU
Hore