Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o preprave osôb pravidelnou autobusovou dopravou 404/2001 účinný od 17.10.2001

Platnosť od: 17.10.2001
Účinnosť od: 17.10.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 404/2001 s účinnosťou od 17.10.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1998 bola v Bratislave ...

V súlade s článkom 11 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. augusta 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republikyo preprave osôb pravidelnou autobusovou ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rakúskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené snahou upraviť prepravu osôb v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave medzi oboma ...

Článok 1 - Definície

Táto dohoda označuje ako

a)

„pravidelnú autobusovú dopravu“ prepravu osôb podľa cestovného poriadku za schválené tarify ...

b)

„licenciu (koncesiu)“ také úradné oprávnenie, ktoré je vystavené v súlade s platnými právnymi ...

c)

„príslušný orgán“ v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ...

d)

„autobusy“ také motorové vozidlá, ktoré sú schválené na území štátu jednej zo zmluvných ...

e)

„tranzitnú dopravu“ takú pravidelnú autobusovú dopravu, ktorá sa začína na území štátu ...

f)

„podnikateľ“ každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ako aj každú spoločnosť v Rakúsku), ...

Článok 2 - Licencia (koncesia)

(1)

Pravidelná medzinárodná autobusová doprava sa môže vykonávať iba na základe licencií (koncesií) ...

(2)

Žiadosť o udelenie licencie (koncesie) sa predkladá príslušnému orgánu štátu, na ktorého území ...

a)

názov a adresu podnikateľa,

b)

trasu dopravy,

c)

náčrt trasy,

d)

prepravné ceny,

e)

návrh cestovného poriadku (s uvedením zastávok, ako aj hraničných priechodov),

f)

predpokladané obdobie prevádzky,

g)

zamýšľaný začiatok prevádzky, ako aj

h)

údaje o počte, druhu a kvalite autobusov, ktoré by sa mali použiť.

Príslušný orgán štátu, na ktorého území má podnikateľ sídlo, zašle jednu kópiu žiadosti ...

(3)

Koncesia (licencia) sa udelí iba vtedy, ak sa dosiahne zhoda s verejným záujmom na zriadení autobusovej ...

(4)

Licencie (koncesie) sa udeľujú spravidla na obdobie piatich rokov a príslušné orgány si ich vymieňajú ...

(5)

Pri prechode hraníc do Slovenskej republiky treba preukázať originál licencie a pri prechode hraníc ...

Článok 3 - Tranzitná doprava

(1)

Na tranzitnú dopravu cez územie štátov zmluvných strán je potrebná licencia (koncesia).

(2)

Aby sa zabránilo tomu, že príslušné orgány tretích štátov predkladajú zúčastneným orgánom ...

Článok 4 - Kabotáž

Licencie (koncesie) na pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu oprávňujú iba na medzinárodnú ...

Článok 5 - Dodržanie vnútroštátneho právneho poriadku

Pri prevádzke pravidelnej autobusovej dopravy je podnikateľ povinný dodržiavať všetky príslušné ...

Článok 6 - Odobratie licencie (koncesie)

(1)

Príslušný orgán môže podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov licenciu (koncesiu) ...

(2)

O takom opatrení treba ihneď informovať príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany. Ten môže ...

Článok 7 - Výklad dohody a usporiadanie rokovaní o autobusových linkách

(1)

Príslušné orgány štátov zmluvných strán riešia všetky otázky, ktoré vznikajú pri výklade ...

(2)

Zástupcovia príslušných orgánov sa na požiadanie jednej zo zmluvných strán stretávajú, najmä ...

a)

zriadenie nových autobusových liniek,

b)

zmenu trás alebo koncesných (licenčných) podmienok existujúcich autobusových liniek,

c)

žiadosti o trvalé alebo dočasné zastavenie prevádzky autobusových liniek,

d)

cestovné poriadky,

e)

ceny za prepravu,

f)

prepravné podmienky.

(3)

V súrnych prípadoch sa môžu rozhodnutia týkajúce sa odseku 2 prijať na základe písomnej alebo ...

Článok 8 - Cestovné poriadky a cestovné

(1)

Cestovné poriadky a cestovné sa schvaľujú na obdobie jedného roka a musia byť na náklady podnikateľa ...

(2)

Na určenie cestovného platí zásada jednotnej tarify pre všetkých podnikateľov, ktorí prevádzkujú ...

(3)

Na spiatočné cestovné lístky možno dojednať zľavy. Cestovné lístky sa môžu predávať iba ...

Článok 9 - Hlásenia údajov o prevádzke

Podnikateľ je povinný hlásiť v mesiaci nasledujúcom za štvrťrokom kalendárneho roku, pri sezónnych ...

a)

počet najazdených kilometrov,

b)

počet prepravených cestujúcich, ako aj

c)

počet nasadených autobusov.

Príslušné orgány si tieto hlásenia o prevádzkových údajoch navzájom vymieňajú.

Článok 10 - Vystavenie voľných cestovných preukazov

Na účely vykonávania kontroly nad dodržiavaním podmienok stanovených v licenciách (koncesiách) ...

Článok 11 - Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

Článok 12 - Doba platnosti dohody

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie troch rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy ...

Dané v Bratislave 15. decembra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom ...

Za vládu Slovenskej republiky:

Gabriel Palacka v. r.

Za vládu Rakúskej republiky:

Caspar Einem v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore