Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúcej sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úrokov 4/2007 účinný od 05.01.2007 do 30.12.2014

Platnosť od: 05.01.2007
Účinnosť od: 05.01.2007
Účinnosť do: 30.12.2014
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúcej sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úrokov 4/2007 účinný od 05.01.2007 do 30.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 4/2007 s účinnosťou od 05.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1645 z 24. mája ...

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2005 v súlade s článkom 7, v zmysle oznámenia č. 281/2005 Z. ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 4/2007 Z. z.

  DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR

  A.

  List Slovenskej republiky- navrhnúť Vám dohodu týkajúcu sa zdaňovania príjmu z úspor, ktorá ...

  Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúca ...

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedené je prijateľné pre Vašu vládu, tento list spolu s prílohou ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.”

  V Bratislave 18. februára 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  B.

  List vlády Anguilly- navrhnúť Vám dohodu týkajúcu sa zdaňovania príjmu z úspor, ktorá sa nachádza ...

  Vážený pane,

  je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z 18. februára 2005, ktorý znie:

  „Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúca ...

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedené je prijateľné pre Vašu vládu, tento list spolu s prílohou ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.”

  Môžem Vám potvrdiť, že vláda Anguilly súhlasí s obsahom Vášho listu z 18. februára 2005.

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

  V Anguille 17. marca 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  Príloha k listu

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúca sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úrokov

  Za vládu Slovenskej republiky:
  Ivan Mikloš v. r.

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Anguilly, želajúc si uzatvoriť dohodu, ktorá umožní, aby ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Pôsobnosť

  1.

  Táto dohoda sa uplatňuje na úrok vyplácaný vyplácajúcim zástupcom so sídlom na území jednej ...

  2.

  Pôsobnosť tejto dohody sa obmedzuje na zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplat úrokov z pohľadávok ...

  Článok 2 - Definície

  1.

  Na účely tejto dohody, ak kontext nevyžaduje inak,

  a)

  výrazy „zmluvná strana” a „druhá zmluvná strana” znamenajú Slovenskú republiku a Anguillu ...

  b)

  výraz „smernica” znamená Smernicu Rady EÚ č. 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu ...

  c)

  výraz „Slovenská republika” označuje Slovenskú republiku, a ak je použitý v zemepisnom zmysle, ...

  d)

  výraz „vlastník požitkov” znamená vlastníka požitkov v zmysle článku 2 smernice,

  e)

  výraz „vyplácajúci zástupca” znamená vyplácajúceho zástupcu v zmysle článku 4 smernice, ...

  f)

  výraz „príslušný orgán” znamená

  i)

  v prípade Anguilly: účtovný revízor vnútroštátnych príjmov „Comptroller of Inland Revenue”, ...

  ii)

  v prípade Slovenskej republiky: príslušný orgán daného štátu v zmysle článku 5 smernice,

  g)

  výraz „výplata úrokov” znamená výplatu úrokov v zmysle článku 6, pričom sa náležite zohľadňuje ...

  h)

  ak nejaký výraz nie je inak definovaný v tejto dohode, nadobúda význam, ktorý mu určila smernica. ...

  2.

  Na účely tejto dohody v ustanoveniach smernice, na ktoré sa odvoláva táto dohoda, treba výrazom ...

  Článok 3 - Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

  Každá zmluvná strana v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných ...

  Článok 4 - Automatická výmena informácií

  1.

  Príslušný orgán zmluvnej strany, na ktorej území sídli vyplácajúci zástupca, oznamuje informáciu ...

  2.

  Oznamovanie informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov ...

  3.

  K výmene informácií podľa tejto dohody zmluvné strany pristupujú v súlade s ustanoveniami článku ...

  Článok 5 - Transpozícia

  Do 1. januára 2005 zmluvné strany prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia ...

  Článok 6 - Príloha k dohode

  Text smernice a článku 7 smernice 77/799/EHS Rady Európskej únie z 19. decembra 1977 týkajúcej ...

  Článok 7 - Nadobudnutie platnosti

  1.

  Táto dohoda nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, v ktorý si všetky vlády navzájom písomne ...

  2.

  Článok 4 tejto dohody sa nebude v Slovenskej republike uplatňovať v prípade neexistencie priameho ...

  Článok 8 - Skončenie platnosti

  Táto dohoda zostáva v platnosti, ak jej platnosť neskončí jedna zo zmluvných strán. Každá strana ...

  Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

  Dané v slovenskom a v anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.

  V prípade odlišností výkladu jednotlivých jazykových znení je rozhodujúce anglické znenie.

  Príloha k dohode

  Článok 7 - Ustanovenia o uchovaní tajomstva

  1.

  Všetky informácie poskytnuté členskému štátu podľa tejto smernice sa v tomto členskom štáte ...

  – sa môžu sprístupniť len v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním, ktoré obsahujú ...

  – sa v žiadnom prípade nepoužijú na iné účely ako na daňové účely alebo v súvislosti so ...

  2.

  Odsek 1 nezaväzuje členský štát, ktorého legislatíva alebo správna prax predpisuje na domáce ...

  3.

  Bez ohľadu na odsek 1 príslušné úrady členského štátu poskytujúceho informácie môžu dovoliť, ...

  4.

  Tam, kde príslušný úrad členského štátu zváži, že informácie, ktoré získal od príslušného ...

Poznámky

 • 1)  Ú. v. ES L 73, 19. 3. 1976, s. 18.
Načítavam znenie...
MENU
Hore