Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúcej sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úrokov 4/2007 účinný od 05.01.2007 do 30.12.2014


Platnosť od: 05.01.2007
Účinnosť od: 05.01.2007
Účinnosť do: 30.12.2014
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúcej sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úrokov 4/2007 účinný od 05.01.2007 do 30.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 4/2007 s účinnosťou od 05.01.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1645 z 24. mája ...

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2005 v súlade s článkom 7, v zmysle oznámenia č. 281/2005 Z. ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 4/2007 Z. z.

  DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR

  A.

  List Slovenskej republiky- navrhnúť Vám dohodu týkajúcu sa zdaňovania príjmu z úspor, ktorá ...

  Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúca ...

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedené je prijateľné pre Vašu vládu, tento list spolu s prílohou ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.”

  V Bratislave 18. februára 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  B.

  List vlády Anguilly- navrhnúť Vám dohodu týkajúcu sa zdaňovania príjmu z úspor, ktorá sa nachádza ...

  Vážený pane,

  je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z 18. februára 2005, ktorý znie:

  „Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúca ...

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedené je prijateľné pre Vašu vládu, tento list spolu s prílohou ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.”

  Môžem Vám potvrdiť, že vláda Anguilly súhlasí s obsahom Vášho listu z 18. februára 2005.

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

  V Anguille 17. marca 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  Príloha k listu

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúca sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úrokov

  Za vládu Slovenskej republiky:
  Ivan Mikloš v. r.

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Anguilly, želajúc si uzatvoriť dohodu, ktorá umožní, aby ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Pôsobnosť

  1.

  Táto dohoda sa uplatňuje na úrok vyplácaný vyplácajúcim zástupcom so sídlom na území jednej ...

  2.

  Pôsobnosť tejto dohody sa obmedzuje na zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplat úrokov z pohľadávok ...

  Článok 2 - Definície

  1.

  Na účely tejto dohody, ak kontext nevyžaduje inak,

  a)

  výrazy „zmluvná strana” a „druhá zmluvná strana” znamenajú Slovenskú republiku a Anguillu ...

  b)

  výraz „smernica” znamená Smernicu Rady EÚ č. 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu ...

  c)

  výraz „Slovenská republika” označuje Slovenskú republiku, a ak je použitý v zemepisnom zmysle, ...

  d)

  výraz „vlastník požitkov” znamená vlastníka požitkov v zmysle článku 2 smernice,

  e)

  výraz „vyplácajúci zástupca” znamená vyplácajúceho zástupcu v zmysle článku 4 smernice, ...

  f)

  výraz „príslušný orgán” znamená

  i)

  v prípade Anguilly: účtovný revízor vnútroštátnych príjmov „Comptroller of Inland Revenue”, ...

  ii)

  v prípade Slovenskej republiky: príslušný orgán daného štátu v zmysle článku 5 smernice,

  g)

  výraz „výplata úrokov” znamená výplatu úrokov v zmysle článku 6, pričom sa náležite zohľadňuje ...

  h)

  ak nejaký výraz nie je inak definovaný v tejto dohode, nadobúda význam, ktorý mu určila smernica. ...

  2.

  Na účely tejto dohody v ustanoveniach smernice, na ktoré sa odvoláva táto dohoda, treba výrazom ...

  Článok 3 - Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

  Každá zmluvná strana v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných ...

  Článok 4 - Automatická výmena informácií

  1.

  Príslušný orgán zmluvnej strany, na ktorej území sídli vyplácajúci zástupca, oznamuje informáciu ...

  2.

  Oznamovanie informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov ...

  3.

  K výmene informácií podľa tejto dohody zmluvné strany pristupujú v súlade s ustanoveniami článku ...

  Článok 5 - Transpozícia

  Do 1. januára 2005 zmluvné strany prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia ...

  Článok 6 - Príloha k dohode

  Text smernice a článku 7 smernice 77/799/EHS Rady Európskej únie z 19. decembra 1977 týkajúcej ...

  Článok 7 - Nadobudnutie platnosti

  1.

  Táto dohoda nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, v ktorý si všetky vlády navzájom písomne ...

  2.

  Článok 4 tejto dohody sa nebude v Slovenskej republike uplatňovať v prípade neexistencie priameho ...

  Článok 8 - Skončenie platnosti

  Táto dohoda zostáva v platnosti, ak jej platnosť neskončí jedna zo zmluvných strán. Každá strana ...

  Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

  Dané v slovenskom a v anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.

  V prípade odlišností výkladu jednotlivých jazykových znení je rozhodujúce anglické znenie.

  Príloha k dohode

  Článok 7 - Ustanovenia o uchovaní tajomstva

  1.

  Všetky informácie poskytnuté členskému štátu podľa tejto smernice sa v tomto členskom štáte ...

  – sa môžu sprístupniť len v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním, ktoré obsahujú ...

  – sa v žiadnom prípade nepoužijú na iné účely ako na daňové účely alebo v súvislosti so ...

  2.

  Odsek 1 nezaväzuje členský štát, ktorého legislatíva alebo správna prax predpisuje na domáce ...

  3.

  Bez ohľadu na odsek 1 príslušné úrady členského štátu poskytujúceho informácie môžu dovoliť, ...

  4.

  Tam, kde príslušný úrad členského štátu zváži, že informácie, ktoré získal od príslušného ...

Poznámky

 • 1)  Ú. v. ES L 73, 19. 3. 1976, s. 18.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore