Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií 4/2006 účinný od 05.01.2006

Platnosť od: 05.01.2006
Účinnosť od: 05.01.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií 4/2006 účinný od 05.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 4/2006 s účinnosťou od 05.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 2005 bola v Soule podpísaná ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1854 z 27. septembra ...

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 31. októbra 2005.

Dohoda nadobudne platnosť 7. februára 2006 na základe článku 12 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 4/2006 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Kórejskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),želajúc ...

  Článok 1 - Definície

  Na účely tejto dohody:

  1.

  Pojem „investícia“ označuje akýkoľvek majetok alebo práva investované investormi štátu jednej ...

  a)

  hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné ...

  b)

  podiely, akcie a obligácie a akékoľvek iné formy účasti v spoločnosti alebo v akomkoľvek podniku ...

  c)

  peňažné pohľadávky alebo nároky na akúkoľvek zmluvnú činnosť, ktorá má hospodársku hodnotu, ...

  d)

  práva z oblasti duševného vlastníctva, ktoré zahŕňajú autorské práva, patenty, obchodné známky, ...

  e)

  obchodné licencie, ktoré majú hospodársku hodnotu, vyplývajúce z ustanovení právneho poriadku ...

  2.

  Pojem „výnos“ označuje sumy plynúce z investícií a zahŕňajú najmä, ale nie výlučne, zisk, ...

  3.

  Pojem „investor“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu štátu jednej zmluvnej ...

  a)

  pojem „fyzická osoba“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom štátu ...

  b)

  pojem „právnická osoba“ označuje akýkoľvek subjekt, ktorý je zaregistrovaný alebo zriadený ...

  4.

  Pojem „územie“ označuje

  a)

  vo vzťahu k Slovenskej republike teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, ...

  b)

  vo vzťahu ku Kórejskej republike územie Kórejskej republiky a morské oblasti vrátane morského ...

  5.

  Pojem „voľne zameniteľná mena“ označuje menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely ...

  Článok 2 - Podpora a ochrana investícií

  1.

  Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície ...

  2.

  Investície investorov štátu každej zmluvnej strany budú mať zabezpečené riadne a spravodlivé ...

  Článok 3 - Zaobchádzanie s investíciami

  1.

  Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov štátu ...

  2.

  Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany ...

  3.

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vysvetľovať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu ...

  4.

  Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto dohode ...

  Článok 4 - Náhrada škody

  1.

  Investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia škody následkom vojny alebo iného ozbrojeného ...

  2.

  Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach ...

  a)

  konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ...

  b)

  zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ...

  Článok 5 - Vyvlastnenie

  1.

  Investície investorov štátu jednej zmluvnej strany nebudú na území štátu druhej zmluvnej strany ...

  2.

  Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením ...

  3.

  Investori štátu jednej zmluvnej strany, ktorých investície boli postihnuté vyvlastnením, budú ...

  4.

  Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na prípady, keď zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ...

  Článok 6 - Prevody

  1.

  Každá zmluvná strana zaručí investorom štátu druhej zmluvnej strany voľný prevod platieb vrátane ...

  a)

  čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné ...

  b)

  výnosy vyplývajúce z predaja alebo úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií,

  c)

  sumy na splatenie pôžičiek vzťahujúcich sa na investície,

  d)

  príjmy občanov štátu druhej zmluvnej strany za prácu vykonanú na základe povolenia na zamestnanie ...

  e)

  dodatočné sumy potrebné na udržiavanie alebo rozvoj existujúcich investícií a

  f)

  náhrady podľa článkov 4 a 5.

  2.

  Všetky prevody podľa tejto dohody sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene, bez zbytočného obmedzenia ...

  3.

  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 každá zmluvná strana môže prijať alebo zachovať opatrenia týkajúce ...

  a)

  v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných prostriedkov alebo ...

  b)

  v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne ...

  4.

  Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku

  a)

  neprekročia opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku,

  b)

  budú dočasné a budú eliminované hneď, ako to podmienky umožnia, a

  c)

  okamžite budú oznámené štátu druhej zmluvnej strany.

  Článok 7 - Postúpenie práv

  1.

  Ak jedna zmluvná strana alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastnému investorovi z dôvodov ...

  a)

  postúpenie každého práva alebo nároku investorov štátu prvej zmluvnej strany alebo ňou určenej ...

  b)

  skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv ...

  2.

  Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.

  Článok 8 - Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

  1.

  Akýkoľvek spor medzi jednou zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany sa bude podľa ...

  2.

  Opravné prostriedky podľa právneho poriadku štátu jednej zmluvnej strany, na ktorého území sa ...

  3.

  Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa podania žiadosti o vyriešenie ...

  a)

  Medzinárodné stredisko pre urovnanie investičných sporov (ICSID) vytvorené Washingtonským Dohovorom ...

  b)

  medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN ...

  4.

  Rozhodcovský rozsudok je konečný a záväzný pre obidve strany sporu. Zmluvné strany zabezpečia ...

  Článok 9 - Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

  1.

  Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody sa budú podľa možnosti ...

  2.

  Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov, predloží sa na žiadosť jednej zo ...

  3.

  Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad takto: do dvoch (2) mesiacov odo ...

  4.

  Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných ...

  5.

  Rozhodcovský súd prijíma rozhodcovský rozsudok väčšinou hlasov. Rozsudok rozhodcovského súdu ...

  6.

  Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho člena súdu a svojich zástupcov pri prerokúvaní. ...

  7.

  Rozhodcovský súd si určí vlastný postup rozhodcovského konania.

  Článok 10 - Uplatnenie iných pravidiel

  1.

  Ak sa určitý vzťah riadi touto dohodou a súčasne aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej stranami ...

  2.

  Ak jedna zo zmluvných strán v súlade s právnym poriadkom svojho štátu alebo inými špecifickými ...

  Článok 11 - Vykonávanie dohody

  Táto dohoda sa bude vzťahovať na všetky investície uskutočnené pred nadobudnutím, ako aj po ...

  Článok 12 - Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie dohody

  1.

  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

  2.

  Táto dohoda zostane v platnosti desať (10) rokov a jej platnosť sa predĺži po uplynutí tejto lehoty ...

  3.

  Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto dohody, ustanovenia ...

  4.

  Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky ...

  Dané v dvoch vyhotoveniach v ........................ dňa ................... v jazyku slovenskom, ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore