Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií 4/2006 účinný od 05.01.2006


Platnosť od: 05.01.2006
Účinnosť od: 05.01.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií 4/2006 účinný od 05.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 4/2006 s účinnosťou od 05.01.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 2005 bola v Soule podpísaná ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1854 z 27. septembra ...

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 31. októbra 2005.

Dohoda nadobudne platnosť 7. februára 2006 na základe článku 12 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 4/2006 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Kórejskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),želajúc ...

  Článok 1 - Definície

  Na účely tejto dohody:

  1.

  Pojem „investícia“ označuje akýkoľvek majetok alebo práva investované investormi štátu jednej ...

  a)

  hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné ...

  b)

  podiely, akcie a obligácie a akékoľvek iné formy účasti v spoločnosti alebo v akomkoľvek podniku ...

  c)

  peňažné pohľadávky alebo nároky na akúkoľvek zmluvnú činnosť, ktorá má hospodársku hodnotu, ...

  d)

  práva z oblasti duševného vlastníctva, ktoré zahŕňajú autorské práva, patenty, obchodné známky, ...

  e)

  obchodné licencie, ktoré majú hospodársku hodnotu, vyplývajúce z ustanovení právneho poriadku ...

  2.

  Pojem „výnos“ označuje sumy plynúce z investícií a zahŕňajú najmä, ale nie výlučne, zisk, ...

  3.

  Pojem „investor“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu štátu jednej zmluvnej ...

  a)

  pojem „fyzická osoba“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom štátu ...

  b)

  pojem „právnická osoba“ označuje akýkoľvek subjekt, ktorý je zaregistrovaný alebo zriadený ...

  4.

  Pojem „územie“ označuje

  a)

  vo vzťahu k Slovenskej republike teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, ...

  b)

  vo vzťahu ku Kórejskej republike územie Kórejskej republiky a morské oblasti vrátane morského ...

  5.

  Pojem „voľne zameniteľná mena“ označuje menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely ...

  Článok 2 - Podpora a ochrana investícií

  1.

  Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície ...

  2.

  Investície investorov štátu každej zmluvnej strany budú mať zabezpečené riadne a spravodlivé ...

  Článok 3 - Zaobchádzanie s investíciami

  1.

  Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov štátu ...

  2.

  Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany ...

  3.

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vysvetľovať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu ...

  4.

  Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto dohode ...

  Článok 4 - Náhrada škody

  1.

  Investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia škody následkom vojny alebo iného ozbrojeného ...

  2.

  Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach ...

  a)

  konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ...

  b)

  zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ...

  Článok 5 - Vyvlastnenie

  1.

  Investície investorov štátu jednej zmluvnej strany nebudú na území štátu druhej zmluvnej strany ...

  2.

  Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením ...

  3.

  Investori štátu jednej zmluvnej strany, ktorých investície boli postihnuté vyvlastnením, budú ...

  4.

  Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na prípady, keď zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ...

  Článok 6 - Prevody

  1.

  Každá zmluvná strana zaručí investorom štátu druhej zmluvnej strany voľný prevod platieb vrátane ...

  a)

  čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné ...

  b)

  výnosy vyplývajúce z predaja alebo úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií,

  c)

  sumy na splatenie pôžičiek vzťahujúcich sa na investície,

  d)

  príjmy občanov štátu druhej zmluvnej strany za prácu vykonanú na základe povolenia na zamestnanie ...

  e)

  dodatočné sumy potrebné na udržiavanie alebo rozvoj existujúcich investícií a

  f)

  náhrady podľa článkov 4 a 5.

  2.

  Všetky prevody podľa tejto dohody sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene, bez zbytočného obmedzenia ...

  3.

  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 každá zmluvná strana môže prijať alebo zachovať opatrenia týkajúce ...

  a)

  v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných prostriedkov alebo ...

  b)

  v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne ...

  4.

  Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku

  a)

  neprekročia opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku,

  b)

  budú dočasné a budú eliminované hneď, ako to podmienky umožnia, a

  c)

  okamžite budú oznámené štátu druhej zmluvnej strany.

  Článok 7 - Postúpenie práv

  1.

  Ak jedna zmluvná strana alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastnému investorovi z dôvodov ...

  a)

  postúpenie každého práva alebo nároku investorov štátu prvej zmluvnej strany alebo ňou určenej ...

  b)

  skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv ...

  2.

  Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.

  Článok 8 - Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

  1.

  Akýkoľvek spor medzi jednou zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany sa bude podľa ...

  2.

  Opravné prostriedky podľa právneho poriadku štátu jednej zmluvnej strany, na ktorého území sa ...

  3.

  Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa podania žiadosti o vyriešenie ...

  a)

  Medzinárodné stredisko pre urovnanie investičných sporov (ICSID) vytvorené Washingtonským Dohovorom ...

  b)

  medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN ...

  4.

  Rozhodcovský rozsudok je konečný a záväzný pre obidve strany sporu. Zmluvné strany zabezpečia ...

  Článok 9 - Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

  1.

  Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody sa budú podľa možnosti ...

  2.

  Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov, predloží sa na žiadosť jednej zo ...

  3.

  Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad takto: do dvoch (2) mesiacov odo ...

  4.

  Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných ...

  5.

  Rozhodcovský súd prijíma rozhodcovský rozsudok väčšinou hlasov. Rozsudok rozhodcovského súdu ...

  6.

  Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho člena súdu a svojich zástupcov pri prerokúvaní. ...

  7.

  Rozhodcovský súd si určí vlastný postup rozhodcovského konania.

  Článok 10 - Uplatnenie iných pravidiel

  1.

  Ak sa určitý vzťah riadi touto dohodou a súčasne aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej stranami ...

  2.

  Ak jedna zo zmluvných strán v súlade s právnym poriadkom svojho štátu alebo inými špecifickými ...

  Článok 11 - Vykonávanie dohody

  Táto dohoda sa bude vzťahovať na všetky investície uskutočnené pred nadobudnutím, ako aj po ...

  Článok 12 - Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie dohody

  1.

  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

  2.

  Táto dohoda zostane v platnosti desať (10) rokov a jej platnosť sa predĺži po uplynutí tejto lehoty ...

  3.

  Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto dohody, ustanovenia ...

  4.

  Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky ...

  Dané v dvoch vyhotoveniach v ........................ dňa ................... v jazyku slovenskom, ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore