Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi 4/2002 účinný od 28.10.2001

Platnosť od: 11.01.2002
Účinnosť od: 28.10.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi 4/2002 účinný od 28.10.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 4/2002 s účinnosťou od 28.10.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. apríla 2001 bola v Budapešti ...

V súlade s článkom 11 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 28. októbra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

so zámerom napomôcť realizáciu cieľov zakotvených v Zmluve o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci ...

uvedomujúc si potrebu posilnenia spolupráce krajín strednej Európy,

v presvedčení, že rozvoj cezhraničnej spolupráce bude prispievať k upevneniu dobrých susedských ...

vyjadrujúc snahu vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj spolupráce medzi susediacimi pohraničnými ...

majúc na zreteli potrebu zachovať spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničných oblastí, ...

berúc do úvahy Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody majú uvedené pojmy nasledujúci význam:

1.

Cezhraničná spolupráca sú všetky spoločné aktivity medzi miestnymi a územnými samosprávami, ...

2.

Orgány miestnej a územnej samosprávy a orgány verejnej správy sú:

za slovenskú zmluvnú stranu

a)

miestna a územná samospráva: obce a vyššie územné celky,

b)

iné orgány verejnej správy: orgány miestnej štátnej správy a ďalšie orgány, ktoré podľa ...

za maďarskú zmluvnú stranu

a)

miestne samosprávy:obecné samosprávy: obcí, miest, samospráva hlavného mesta a samosprávy mestských ...

územné samosprávy: župná samospráva,

b)

orgány verejnej správy: úrad verejnej správy hlavného mesta, resp. žúp.

Článok 2

(1)

Zmluvné strany budú informovať miestnu a územnú samosprávu, ako aj iné orgány a subjekty verejnej ...

(2)

Zmluvné strany budú podporovať a podnecovať všetky iniciatívy účastníkov spolupráce, ktoré ...

(3)

Zmluvné strany sa budú pravidelne vzájomne informovať najmä o zásadných organizačných a kompetenčných ...

Článok 3

(1)

Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie na odstránenie právnych a technických prekážok, ktoré ...

(2)

Zmluvné strany sa vzájomnými konzultáciami budú usilovať o to, aby na vykonávanie tejto dohody ...

Článok 4

Zmluvné strany sa budú usilovať pre účastníkov spolupráce vytvárať rovnaké podmienky ako v ...

Článok 5

Cezhraničná spolupráca sa zameria najmä na tieto oblasti:

a)

rozvoj obcí a rozvoj regiónov; predovšetkým napomáhanie prispôsobovanie sa regionálnej politike ...

b)

vyhľadávanie a vyhodnocovanie prírodných a krajinných podmienok pohraničných oblastí a ich využívanie ...

c)

rozvoj dopravnej infraštruktúry,

d)

ochrana a tvorba životného prostredia a prírody,

e)

napomáhanie vytváranie podnikateľských aktivít, investícií a pracovných miest,

f)

rozvoj poľnohospodárstva vyhovujúceho požiadavkám ochrany životného prostredia, prírody a krajiny, ...

g)

cestovný ruch so zvláštnym zreteľom na rozvoj turistiky nezaťažujúcej prírodu, agroturistiky ...

h)

koordinovaný rozvoj verejných služieb, znižovanie rozdielov v úrovni už existujúcich služieb ...

i)

zdravotníctvo s osobitným zreteľom na využívanie zdravotníckych zariadení obyvateľstvom žijúcim ...

j)

školstvo a výchova, vzdelávanie, kultúra, voľný čas a šport,

k)

politika zamestnanosti,

l)

rozvoj výučby v jazyku príslušníkov národnostnej menšiny, ich kultúry, podporovanie spolupráce ...

m)

vytváranie partnerského vzťahu s tými miestnymi a územnými samosprávami, na území ktorých ...

n)

vzájomná spolupráca a výmena informácií v prípade katastrof a iných havárií v záujme ich ...

o)

predchádzanie kriminalite v záujme zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti.

Článok 6

Zmluvné strany v záujme dosiahnutia cieľov zakotvených v tejto dohode podporujú najmä

a)

spoluprácu záujmových celoštátnych, miestnych a územných združení samospráv,

b)

nadácie a iné právnické osoby vykonávajúce verejnoprospešné činnosti,

c)

občianske združenia a neziskové organizácie,

d)

hospodárske a podnikateľské subjekty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi ...

Článok 7

Účastníci spolupráce v rozsahu svojej pôsobnosti budú samostatne plánovať a organizovať spoluprácu, ...

Článok 8

(1)

Zmluvné strany na vykonanie tejto dohody vytvoria Medzivládnu slovensko-maďarskú zmiešanú komisiu ...

(2)

Zmiešaná komisia bude vyvíjať svoju činnosť ako súčasť mechanizmu vytvoreného na základe ...

(3)

Zmluvné strany zabezpečia v zmiešanej komisii rovnaké zastúpenie. Do zmiešanej komisie budú samosprávy ...

(4)

Zmiešaná komisia vypracuje svoj štatút a rokovací poriadok.

Článok 9

Sporné záležitosti spojené s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody budú zmluvné strany riešiť ...

Článok 10

Touto dohodou nie sú dotknuté práva a záväzky vyplývajúce zmluvným stranám z iných medzinárodných ...

Článok 11

(1)

Zmluvné strany si vzájomne oznámia splnenie vnútroštátnych právnych predpisov potrebných na ...

(2)

Zmluvné strany túto dohodu uzatvárajú na neurčitý čas a každá zo zmluvných strán môže dohodu ...

(3)

Záväzky vyplývajúce z tejto dohody, neukončené k dátumu skončenia jej platnosti sa budú riadiť ...

(4)

Zmluvné strany môžu na základe vzájomnej dohody diplomatickou cestou písomne meniť a dopĺňať ...

Dané v Budapešti 23. apríla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom a ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Viktor Orbán v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore