Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Rozhodnutí č. 2/97 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane 4/1999 účinný od 15.01.1999


Platnosť od: 15.01.1999
Účinnosť od: 15.01.1999
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Rozhodnutí č. 2/97 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane 4/1999 účinný od 15.01.1999
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 4/1999 s účinnosťou od 15.01.1999

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. januára 1997 bolo v Bruseli ...

Článok 1

Protokol č. 4 sa nahrádza textom pripojeným k tomuto rozhodnutiu vrátane spoločných vyhlásení, ...

Článok 2

Rozhodnutie nadobudne platnosť 1. januára 1997.

Vyhotovené v Bruseli 9. januára 1997.

Za Asociačnú radu predseda:H. van Mierlo v. r.

PROTOKOL č. 4týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráceOBSAH: ...

HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 - Definície

Na účely tohto protokolu pojem

a)

„výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zmontovania alebo špecifických ...

b)

„materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, súčasti, časti a pod., ktoré sa používajú ...

c)

„výrobkom“ sa rozumie práve vyrobený výrobok, aj keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie ...

d)

„tovar“ znamená oboje, materiály aj výrobky,

e)

„colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená podľa Dohody o uplatňovaní článku VII Všeobecnej ...

f)

„cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v Spoločenstve alebo v Slovenskej ...

g)

„hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu ...

h)

„hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu týchto materiálov určenú podľa písmena ...

i)

„pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých ...

j)

„kapitoly“ a „čísla“ znamenajú kapitoly a čísla (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre ...

k)

„zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušného čísla,

l)

„zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré súčasne zasiela ten istý vývozca tomu istému príjemcovi, ...

m)

„územia“ zahŕňajú teritoriálne vody.

HLAVA II
DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2 - Všeobecné požiadavky

1.

Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné výrobky v Spoločenstve pokladajú

a)

výrobky úplne získané v Spoločenstve v zmysle článku 5,

b)

výrobky získané v Spoločenstve obsahujúce materiály, ktoré v ňom neboli úplne získané, za ...

c)

tovar pôvodný v Európskom hospodárskom priestore (EHP) podľa Protokolu č. 4 Dohody o Európskom ...

2.

Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné výrobky v Slovenskej republike pokladajú

a)

výrobky úplne získané v Slovenskej republike v zmysle článku 5,

b)

výrobky získané v Slovenskej republike obsahujúce materiály, ktoré v nej neboli úplne získané, ...

Článok 3 - Dvojstranná kumulácia pôvodu

1.

Materiály pôvodné v Spoločenstve sa pokladajú za pôvodné v Slovenskej republike, ak sú obsiahnuté ...

2.

Materiály pôvodné v Slovenskej republike sa pokladajú za pôvodné v Spoločenstve, ak sú obsiahnuté ...

Článok 4 - Diagonálna kumulácia pôvodu

1.

S výhradou ustanovení odsekov 2 a 3 sa materiály pôvodné v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, ...

2.

Výrobky, ktoré získali charakter pôvodu podľa odseku 1, sa ďalej považujú za výrobky pôvodné ...

3.

Kumulácia ustanovená v tomto článku sa môže uplatniť iba vtedy, ak použité materiály získajú ...

4.

Európska komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) dátum, od ktorého ...

Článok 5 - Úplne získané výrobky

1.

Nasledujúce výrobky sa považujú za úplne získané v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike: ...

a)

nerastné produkty ťažené z ich pôdy alebo dna morí alebo oceánov,

b)

rastlinné produkty v nich zbierané,

c)

živé zvieratá v nich narodené a chované,

d)

výrobky zo živých zvierat v nich chovaných,

e)

produkty získané lovom alebo rybolovom v nich uskutočňovaným,

f)

produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora okrem teritoriálnych vôd Spoločenstva ...

g)

výrobky zhotovené na ich rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v ...

h)

použité predmety v nich zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín vrátane použitých ...

i)

odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií v nich uskutočňovaných,

j)

produkty vyťažené z morského dna alebo podložia okrem ich teritoriálnych vôd za predpokladu, ...

k)

tovar v nich vyrábaný výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2.

Pojmy „ich plavidlá“ a „ich rybárske spracovateľské lode“ uvedené v odseku 1 písm. f) ...

a)

ktoré sú registrované alebo zaznamenané v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Slovenskej ...

b)

ktoré plávajú pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky, ...

c)

z ktorých najmenej 50 % vlastnia štátni príslušníci členského štátu Európskeho spoločenstva ...

d)

ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci členských štátov Európskeho spoločenstva ...

e)

ktorých posádku aspoň 75 % tvoria štátni príslušníci členského štátu Európskeho spoločenstva ...

Článok 6 - Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1.

Na účely vykonávania článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne ...

Uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie ...

2.

Napriek ustanoveniam odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v prílohe ...

a)

ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu,

b)

žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov ustanovené v prílohe ...

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3.

Odseky 1 a 2 sa uplatnia s výnimkou ustanovení článku 7.

Článok 7 - Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1.

Bez dotknutia ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce opracovanie alebo spracovanie považuje za nedostatočné ...

a)

operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu počas prepravy a skladovania (vetranie, rozloženie, ...

b)

jednoduché operácie skladajúce sa z odstránenia prachu, preosievania, triedenia alebo združovania ...

c)

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.hlava-2.clanok-7.bod-1.pismeno.odrazka-i

i)

zmeny balenia, delenie a zostavovanie zásielok,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.hlava-2.clanok-7.bod-1.pismeno.odrazka-ii

ii)

jednoduché uloženie do fliaš, baniek, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na dosky atď. a všetky ...

d)

pripájanie značiek, štítkov a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

e)

jednoduché zmiešavanie výrobkov aj odlišného druhu, ak jedna alebo viac zložiek zmesi nespĺňa ...

f)

jednoduché skladanie častí s cieľom vytvoriť kompletný výrobok,

g)

kombinácie dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až f),

h)

porážka zvierat.

2.

Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike sa posudzujú ...

Článok 8 - Určujúca jednotka

1.

Určujúcou jednotkou, ktorá sa má vziať do úvahy na účely tohto protokolu, sa rozumie konkrétny ...

Z toho vyplýva, že

a)

ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov zaradený podľa pravidiel Harmonizovaného ...

b)

ak sa zásielka skladá z množstva rovnakých výrobkov zaradených do rovnakého čísla Harmonizovaného ...

2.

Ak je podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu Harmonizovaného systému zaradený spolu s ...

Článok 9 - Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ...

Článok 10 - Súpravy

Súpravy definované v súlade so všeobecným pravidlom 3 na interpretáciu Harmonizovaného systému ...

Článok 11 - Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, netreba určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré ...

a)

elektrická energia a palivo,

b)

zariadenia a vybavenie,

c)

stroje a nástroje,

d)

tovary, ktoré nie sú alebo nemajú byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III
ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12 - Územný princíp

1.

Podmienky ustanovené v hlave II týkajúce sa získania štatútu pôvodu musia byť v Spoločenstve ...

2.

Pôvodný tovar vyvezený zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky do inej krajiny, ktorý sa ...

a)

späť dovážaný tovar je totožný s vyvezeným a

b)

nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine ...

Článok 13 - Priama doprava

1.

Preferenčné zaobchádzanie ustanovené dohodou sa týka iba výrobkov spĺňajúcich požiadavky tohto ...

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez iné územia, ako sú územia Spoločenstva alebo ...

2.

Colným orgánom dovážajúcej krajiny treba preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v ...

a)

jednotného prepravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajinu tranzitu, alebo

b)

osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i)

presný opis výrobkov,

ii)

dátum vyloženia a opätovného naloženia výrobkov, prípadne názvy lodí alebo iných použitých ...

iii)

potvrdenie podmienok, za ktorých sa výrobky nachádzali v krajine tranzitu, alebo

c)

iných preukazných dokladov, ak nemožno predložiť už uvedené doklady.

Článok 14 - Výstavy

1.

Pôvodné výrobky odoslané na výstavu do inej krajiny, než sú krajiny uvedené v článku 4, a ...

a)

vývozca odoslal tieto výrobky zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky do krajiny, kde sa koná ...

b)

vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v Spoločenstve alebo v Slovenskej ...

c)

výrobky boli odoslané počas výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli odoslané ...

d)

výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel než na predvádzanie na výstave. ...

2.

Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a obvyklým spôsobom ...

3.

Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, ...

HLAVA IV
VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15 - Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1.

a)

Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov pôvodných v Spoločenstve, Slovenskej republike ...

b)

Výrobky patriace do kapitoly 3 a čísel 1604 a 1605 Harmonizovaného systému, pôvodné v Spoločenstve ...

2.

Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenia týkajúce sa vrátenia, oslobodenia ...

3.

Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie ...

4.

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatňujú rovnako na obaly podľa článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, ...

5.

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia výlučne na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. ...

6.

Napriek ustanoveniam odseku 1 môže Slovenská republika uplatniť opatrenia na vrátenie cla alebo ...

a)

ak ide o výrobky zaradené do kapitol 25 až 49 a 64 až 97 Harmonizovaného systému, zachová sa ...

b)

ak ide o výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému, zachová sa 10 % sadzba ...

Tento odsek sa bude uplatňovať do 31. decembra 1998 a môže sa po vzájomnej dohode prehodnotiť.

HLAVA V
DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16 - Všeobecné požiadavky

1.

Výrobky pôvodné v Spoločenstve majú pri dovoze do Slovenskej republiky a výrobky pôvodné v Slovenskej ...

a)

sprievodné osvedčenie tovaru EUR. 1, ktorého vzor je uvedený v prílohe III, alebo

b)

v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenie vývozcu, ktorého text je uvedený v prílohe ...

2.

Napriek ustanoveniam odseku 1 majú výrobky pôvodné v zmysle tohto protokolu nárok na uplatnenie ...

Článok 17 - Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1

1.

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej ...

2.

Na tieto účely je vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie ...

3.

Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný kedykoľvek na požiadanie ...

4.

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány členského štátu Európskeho spoločenstva ...

5.

Vydávajúce colné orgány prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na kontrolu pôvodu výrobkov a na ...

6.

Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa uvádza v odseku 11 osvedčenia.

7.

Vydané sprievodné osvedčenie EUR. 1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz ...

Článok 18 - Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

1.

Napriek ustanoveniu článku 17 ods. 7 možno za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie ...

a)

v čase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo neúmyselné zabudnutie alebo zvláštne okolnosti, alebo ...

b)

colným orgánom sa náležite preukázalo, že sprievodné osvedčenie EUR. 1 bolo vydané, ale nebolo ...

2.

Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ...

3.

Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 dodatočne iba po overení, či informácie ...

4.

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne musí obsahovať jedno z týchto označení:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, „DELIVRÉ A POSTERIORI“, „RILASCIATO A POSTERIORI“, „ AFGEGEVEN ...

5.

Označenia v odseku 4 sa uvedú v odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Článok 19 - Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

1.

V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR. 1 môže vývozca písomne ...

2.

Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z týchto označení:

„DUPLIKAT“, „DUPLICATA“, „DUPLICATO“, „DUPLICAAT“, „DUPLICATE“, „ANTIГPAΦO“, ...

3.

Označenie v odseku 2 sa uvedie v odseku „Poznámky“ duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1. ...

4.

Duplikát, na ktorom musí byť opäť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia ...

Článok 20 - Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov Spoločenstva alebo Slovenskej republiky, ...

Článok 21 - Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1.

Vyhlásenie na faktúre uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) môže vystaviť

a)

schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b)

ktorýkoľvek vývozca na akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného alebo z viacerých nákladových ...

2.

Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak príslušné výrobky možno považovať za pôvodné ...

3.

Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov ...

4.

Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na ...

5.

Vyhlásenie na faktúre musí byť vývozcom vlastnoručne podpísané. Schválený vývozca podľa ...

6.

Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie ...

Článok 22 - Schválený vývozca

1.

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť vývozcu (v ďalšom texte označeného „schválený ...

2.

Colné orgány majú právo podmieniť udelenie štatútu schválenému vývozcovi splnením akýchkoľvek ...

3.

Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré bude uvedené vo ...

4.

Colné orgány kontrolujú, ako toto colné povolenie schválený vývozca využíva.

5.

Colné orgány môžu toto povolenie kedykoľvek odobrať. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca ...

Článok 23 - Platnosť dôkazu o pôvode

1.

Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej krajine a musí ...

2.

Dôkazy o pôvode, predkladané colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty stanovenej ...

3.

Okrem týchto prípadov oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať ...

Článok 24 - Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi platnými ...

Článok 25 - Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej ...

Článok 26 - Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1.

Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť ...

2.

Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výhradne z výrobkov na uspokojenie osobných potrieb ...

3.

Celková hodnota týchto výrobkov okrem toho nesmie presiahnuť 500 ECU v prípade malých zásielok ...

Článok 27 - Podporné dokumenty

Dokladmi uvedenými v článku 17 ods. 3 a v článku 21 ods. 3, ktoré preukazujú, že výrobky uvedené ...

a)

priame dôkazy o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo dodávateľom pri získavaní tovarov, ...

b)

doklady preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v Spoločenstve alebo ...

c)

doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v Spoločenstve alebo Slovenskej republike, ...

d)

sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenia na faktúre, preukazujúce pôvod použitých materiálov, ...

Článok 28 - Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

1.

Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný uchovať najmenej počas ...

2.

Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný uchovať najmenej počas troch rokov kópie ...

3.

Colné orgány vyvážajúcej krajiny, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR. 1, sú povinné ...

4.

Colné orgány dovážajúcej krajiny sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov sprievodné ...

Článok 29 - Nezrovnalosti a formálne chyby

1.

Zistenie drobných nezhôd medzi údajmi uvedenými na dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených ...

2.

Zrejmé formálne chyby, napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ...

Článok 30 - Sumy vyjadrené v ECU

1.

Sumy v národnej mene vyvážajúcej krajiny, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v ECU, určí vyvážajúca ...

2.

Ak tieto sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy určené dovážajúcou krajinou, uzná ich táto krajina ...

3.

Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči ECU podľa ...

4.

Sumy vyjadrené v ECU a ich ekvivalenty v národných menách členských štátov Európskeho spoločenstva ...

HLAVA VI
OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Článok 31 - Vzájomná spolupráca

1.

Colné orgány členských štátov Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky si prostredníctvom ...

2.

S cieľom zabezpečiť správne vykonávanie tohto protokolu Spoločenstvo a Slovenská republika budú ...

Článok 32 - Overovanie dôkazov o pôvode

1.

Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo vtedy, ak majú colné orgány dovážajúcej ...

2.

Na účely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej krajiny sprievodné ...

3.

Kontrolu vykonávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny. Na tieto účely majú colné orgány právo ...

4.

Ak sa rozhodnú colné orgány dovážajúcej krajiny pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania ...

5.

Colné orgány žiadajúce o preverenie majú byť informované o ich výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov ...

6.

Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú colné orgány dovážajúcej krajiny žiadnu ...

Článok 33 - Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s preverovaním podľa článku 32 a ktoré nemožno vyriešiť ...

Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa vždy riadi ...

Článok 34 - Sankcie

Proti každej osobe, ktorá vystaví alebo zapríčiní vydanie dokumentu obsahujúceho nesprávne údaje ...

Článok 35 - Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1.

Spoločenstvo a Slovenská republika vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby ...

2.

Odlišne od ustanovení odseku 1, ak sú výrobky pôvodné v Spoločenstve alebo Slovenskej republike ...

HLAVA VII
CEUTA A MELILLA

Článok 36 - Aplikácia protokolu

1.

Termín „Spoločenstvo“ uvedený v článku 2 nezahŕňa Ceutu a Melillu.

2.

Na výrobky pôvodné v Slovenskej republike sa po dovoze na Ceutu a Melillu vo všetkých ohľadoch ...

3.

Na účely aplikácie odseku 2 na výrobky pôvodné v Ceute a Melille platí tento protokol mutatis ...

Článok 37 - Osobitné podmienky

1.

Nasledujúce výrobky sa za predpokladu, že boli priamo dopravené v súlade s ustanoveniami článku ...

1.

výrobky pôvodné v Ceute a Melille,

a)

výrobky úplne získané v Ceute a Melille,

b)

výrobky získané v Ceute a Melille výrobou z iných výrobkov, ako sú uvedené v písmene a), ak

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.hlava-7.clanok-37.bod-1~1.pismeno-b.odrazka-i

i)

uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu podľa článku 6 tohto ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.hlava-7.clanok-37.bod-1~1.pismeno-b.odrazka-ii

ii)

tieto výrobky sú podľa tohto protokolu pôvodné v Slovenskej republike alebo Spoločenstve za predpokladu, ...

2.

výrobky pôvodné v Slovenskej republike,

a)

výrobky úplne získané v Slovenskej republike,

b)

výrobky získané v Slovenskej republike výrobou z iných výrobkov, ako sú uvedené v písmene a), ...

i)

uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu podľa článku 6 tohto ...

ii)

tieto výrobky sú podľa tohto protokolu pôvodné v Ceute a Melille alebo v Spoločenstve za predpokladu, ...

2.

Ceuta a Melilla sa považujú za jednotné územie.

3.

Vývozca alebo ním zmocnený zástupca uvedie do odseku 2 sprievodného osvedčenia EUR. 1 alebo do ...

4.

Za vykonávanie tohto protokolu v Ceute a Melille sú zodpovedné španielske colné orgány.

HLAVA VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38 - Zmeny protokolu

O zmenách ustanovení tohto protokolu rozhoduje Asociačná rada.

Prílohy

  PRÍLOHA I

  ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

  Poznámka 1Zoznam ustanovuje podmienky, ktoré sa vyžadujú pre každý výrobok, aby sa mohol považovať ...

  PRÍLOHA II

  ZOZNAM OPRACOVANÍ ALEBO SPRACOVANÍ NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL CHARAKTER PÔVODNÉHO VÝROBKU

  Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody. Preto je potrebné prihliadať na ostatné ...

  PRÍLOHA III

  SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

  Pokyny pre tlač1. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s povolenou toleranciou mínus ...

  PRÍLOHA IV

  SPOLOČNÉ VYHLÁSENIEPRECHODNÉ OBDOBIE NA VYDÁVANIE ALEBO VYSTAVOVANIE DOKUMENTOV TÝKAJÚCICH SA ...

  VYHLÁSENIE NA FAKTÚRE

  Vyhlásenie na faktúre, ktorého text je uvedený ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami ...

Poznámky

 • 1)  Journal officiel des Communautés Européennes č. L 359 z 31. decembra 1994, s. 2.
 • 1)  Ak vyhlásenie na faktúre vystavil schválený vývozca podľa článku 22 tohto protokolu, musí sa ...
 • 2)  Uvedie sa pôvod tovaru. Ak sa vyhlásenie na faktúre vzťahuje úplne alebo čiastočne na výrobky, ...
 • 3)  Tento údaj sa môže vynechať, ak túto informáciu obsahuje doklad.
 • 4)  Pozri článok 21 ods. 5 tohto protokolu. V prípade, ak sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore