Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 398/2009 účinný od 20.10.2009


Platnosť od: 20.10.2009
Účinnosť od: 20.10.2009
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Obchod a podnikanie, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 398/2009 s účinnosťou od 20.10.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 2008 bola v Kišiňove ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1526 z 24. júna 2009 ...

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 12. augusta 2009.

Zmluva nadobudne platnosť 15. novembra 2009 v súlade s článkom 13 ods.1.

K oznámeniu č. 398/2009 Z. z.

ZMLUVA

MEDZI  SLOVENSKOU REPUBLIKOU A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU O PODPORE A VZÁJOMNEJ OCHRANE INVESTÍCIÍ

Slovenská republika a Moldavská republika (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si posilniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech obidvoch štátov,

želajúc si vytvárať a zachovávať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu jednej ...

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto zmluvou prispeje k rozvoju ...

dohodli sa takto:

ČLÁNOK 1 - Definície

Na účely tejto zmluvy:

1.

„investícia” znamená akýkoľvek majetok investovaný investormi jednej zmluvnej strany na území ...

a)

hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné ...

b)

podiely, akcie a dlhopisy a akékoľvek ďalšie formy účasti v spoločnosti alebo v akomkoľvek podniku ...

c)

peňažné pohľadávky alebo všetky zmluvné nároky a práva za akúkoľvek zmluvnú činnosť, ktorá ...

d)

práva z oblasti duševného vlastníctva tak, ako sú definované v multilaterálnych dohodách uzatvorených ...

e)

obchodné licencie podľa zákona alebo podľa zmluvy vrátane akejkoľvek licencie na prieskum, kultiváciu, ...

žiadna zmena formy, v ktorej sa majetok investuje alebo opätovne investuje, nebude mať vplyv na jeho ...

2.

„výnos“ znamená sumy plynúce z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisk, úrok, ...

3.

„investor“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu jednej zmluvnej strany, ktorá ...

a)

pojem „fyzická osoba“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom tejto zmluvnej ...

b)

pojem „právnická osoba“ označuje každý subjekt, ktorý je zaregistrovaný alebo zriadený v ...

4.

„územie“ znamená:

a)

vo vzťahu k Slovenskej republike teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, ...

b)

vo vzťahu k Moldavskej republike geografickú oblasť pozostávajúcu zo súše a základnej pôdy, ...

5.

„voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely v ...

6.

„verejný účel“ znamená účel ustanovený v národnej legislatíve každej zo zmluvných strán. ...

ČLÁNOK 2 - Podpora a ochrana investícií

1.

Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície ...

2.

Investície investorov každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé ...

ČLÁNOK 3 - Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1.

Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej ...

2.

Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, ...

3.

Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu ...

4.

Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto zmluve ...

ČLÁNOK 4 - Náhrady škody

1.

Investorom jednej zo zmluvných strán, ktorej investície utrpia škody v dôsledku vojny alebo iného ...

2.

Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa investorom jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených ...

– konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany, ...

– zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré ...

poskytne reštitúcia alebo primeraná náhrada škody, ktorá bude nie menej priaznivá, než aká ...

ČLÁNOK 5 - Vyvlastnenie

1.

Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani sa nestanú predmetom ...

Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred vyvlastnením ...

2.

Zmluvné strany investorovi poskytnú pri vyvlastnení a náhrade zaobchádzanie, ktoré nie je menej ...

ČLÁNOK 6 - Prevody

1.

Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany voľný prevod platieb vrátane istiny ...

a)

čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné ...

b)

výnosy plynúce z predaja investícií alebo úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií;

c)

sumy na splácanie pôžičiek súvisiacich s investíciami;

d)

príjmy občanov druhej zmluvnej strany za prácu vykonanú na základe povolenia na zamestnanie v súvislosti ...

e)

dodatočné sumy potrebné na udržiavanie alebo rozvoj existujúcich investícií; a

f)

náhrady podľa článkov 4 a 5.

2.

Všetky prevody podľa tejto zmluvy sa uskutočnia bez zbytočného meškania vo voľne zameniteľnej ...

3.

Bez ohľadu na odsek 1 a 2 tohto článku môže každá zmluvná strana v súlade s vnútroštátnymi ...

a)

v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných prostriedkov alebo ...

b)

v prípade, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť závažné ...

c)

vo výnimočných prípadoch ekonomických sankcií.

4.

Opatrenia podľa odseku 3 tohto článku:

a)

neprekročia opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;

b)

budú dočasné a budú eliminované hneď, ako to podmienky umožnia; a

c)

budú okamžite oznámené druhej zmluvnej strane.

ČLÁNOK 7 - Postúpenie práv

1.

Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastnému investorovi ...

a)

postúpenie každého práva alebo nároku investorov štátu prvej zmluvnej strany alebo ňou určenej ...

b)

skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv ...

2.

Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.

ČLÁNOK 8 - Riešenie sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

1.

Akýkoľvek spor medzi jednou zo zmluvných strán a investorom druhej zmluvnej strany sa bude podľa ...

2.

Ak sa takýto spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa vznesenia žiadosti o vyriešenie ...

a)

Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ICSID) založené Washingtonským dohovorom ...

b)

Medzinárodný rozhodcovský súd zriadený ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre ...

Každá zmluvná strana vyjadrí svoj súhlas s predložením sporu na medzinárodný rozhodcovský ...

Rozhodcovské rozhodnutie je konečné a záväzné pre obe strany sporu. Zmluvné strany zabezpečia ...

ČLÁNOK 9 - Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1.

Zmluvné strany súhlasia, že na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany budú spolu okamžite ...

2.

Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov, predloží sa na žiadosť jednej zo ...

3.

Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom: Do dvoch ...

4.

Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, je možné požiadať predsedu ...

5.

Rozhodcovský súd prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. Toto rozhodnutie je záväzné. Každá ...

ČLÁNOK 10 - Konzultácie a výmena informácií

1.

Na žiadosť jednej zo zmluvných strán druhá zmluvná strana bezodkladne pristúpi ku konzultácii ...

2.

Konzultácie poskytnuté podľa tohto článku budú zahŕňať konzultácie týkajúce sa každého ...

ČLÁNOK 11 - Uplatňovanie iných pravidiel a zvláštnych záväzkov

1.

Ak sa určitý vzťah riadi touto zmluvou a súčasne aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej stranami ...

2.

Ak jedna zo zmluvných strán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo inými osobitnými ...

3.

Všetky odkazy v tejto zmluve na opatrenia zmluvnej strany budú zahŕňať opatrenia použiteľné ...

ČLÁNOK 12 - Uplatňovanie zmluvy

Táto zmluva sa bude vzťahovať na investície uskutočnené pred nadobudnutím jej platnosti pre príslušné ...

ČLÁNOK 13 - Nadobudnutie platnosti, dĺžka platnosti a ukončenie

1.

Táto zmluva nadobudne platnosť 90. deň po poslednom písomnom oznámení jednej zmluvnej strany adresovanom ...

2.

Táto zmluva zostane v platnosti desať rokov a jej platnosť bude predĺžená o ďalších desať ...

3.

Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto zmluvy, ustanovenia ...

Na dôkaz toho riadne na to splnomocnení podpísali túto zmluvu.

Dané v Kišiňove 7. apríla 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, moldavskom a anglickom ...

Za Slovenskú republiku: Ján Kubiš

Za Moldavskú republiku: Andrei Stratan

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore