Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 391/2013 účinný od 26.11.2013


Platnosť od: 26.11.2013
Účinnosť od: 26.11.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 391/2013 účinný od 26.11.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 391/2013 s účinnosťou od 26.11.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 391/2013 Z. z.

  Slovenská republika a Turecká republika (ďalej len „zmluvné strany“),ŽELAJÚC SI posilniť ...

  Článok 1

  Na účely tejto zmluvy:

  1.

  Pojem „investícia“ znamená každý druh aktív investora jednej zmluvnej strany investovaných ...

  a)

  hnuteľný a nehnuteľný majetok a akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné ...

  b)

  opätovne investované výnosy, peňažné pohľadávky alebo akékoľvek iné práva majúce finančnú ...

  c)

  podiely, akcie alebo akékoľvek ďalšie formy účasti v spoločnosti;

  d)

  práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov, dizajnov, technických ...

  e)

  obchodné licencie, ktoré majú ekonomickú hodnotu podľa zákona alebo podľa zmluvy, vrátane licencií ...

  2.

  Pojem „investor“ znamená:
  ktoré investovali na území druhej zmluvnej strany.

  a)

  fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej vnútroštátnym ...

  b)

  obchodné spoločnosti, korporácie, firmy, obchodné partnerstvá založené alebo zriadené podľa ...

  3.

  Pojem „výnosy“ znamená sumy plynúce z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisky, ...

  4.

  Pojem „územie“ znamená:

  a)

  vo vzťahu k Slovenskej republike teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor, nad ktorými ...

  b)

  vo vzťahu k Tureckej republike teritórium, teritoriálne more, rovnako ako kontinentálny šelf, nad ...

  5.

  Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely ...

  Článok 2

  1.

  Každá zmluvná strana bude v rámci svojich možností na svojom území podporovať investície investorov ...

  2.

  Investície investorov každej zmluvnej strany budú mať za všetkých okolností zaručené spravodlivé ...

  Článok 3

  1.

  Každá zmluvná strana musí na svojom území prijať investície spôsobom, ktorý nie je menej priaznivý ...

  2.

  Každá zmluvná strana poskytne pre tieto, už zriadené investície a činnosti súvisiace s nimi, ...

  3.

  Každá zmluvná strana poskytne investorom druhej zmluvnej strany na svojom území, pokiaľ ide o ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku sa neuplatňujú na procesné práva upravené súčasne touto ...

  5.

  Na základe právnych predpisov zmluvných strán týkajúcich sa práva na vstup, prechodný pobyt ...

  a)

  sa umožní štátnym príslušníkom jednej zmluvnej strany, aby mohli vstúpiť a zdržiavať sa na ...

  b)

  obchodným spoločnostiam, ktoré sú založené na základe platných zákonov a predpisov jednej zmluvnej ...

  6.

  Ustanovenia odseku 2 a 3 tohto článku nemožno vykladať tak, že zabraňujú Tureckej republike prijímať, ...

  7.

  Žiadne ustanovenia tejto zmluvy nemožno vykladať ako ustanovenia brániace zmluvným stranám prijať, ...

  a)

  nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia človeka, zvierat alebo rastlín, alebo životného prostredia; ...

  b)

  týkajúce sa zachovania živých alebo neživých vyčerpateľných prírodných zdrojov.

  8.

  Ustanovenia tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu rozšíriť ...

  9.

  Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto zmluve ...

  Článok 4

  Žiadne ustanovenie v tejto zmluve nemožno interpretovať tak:

  a)

  že zaväzuje akúkoľvek zmluvnú stranu poskytnúť alebo sprístupniť akékoľvek informácie, ktorých ...

  b)

  že zabraňuje akejkoľvek zmluvnej strane prijať opatrenia, ktoré považuje za potrebné na ochranu ...

  i)

  súvisiace s obchodom so zbraňami, muníciou a vojenskou výzbrojov a výstrojom a obchodmi s ďalšími ...

  ii) prijaté v čase vojny alebo výnimočného stavu v medzinárodných vzťahoch;

  iii)

  súvisiace s implementáciou národných politík alebo medzinárodných zmlúv rešpektujúcich nerozširovanie ...

  c)

  že zabraňuje akejkoľvek zmluvnej strane prijať opatrenia v súlade s jej záväzkami podľa Charty ...

  d)

  že zabraňuje akejkoľvek zmluvnej strane prijať opatrenia na zabezpečenie integrity a stability ...

  Článok 5

  1.

  Investície nebudú priamo alebo nepriamo znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s podobným ...

  2.

  Právne opatrenia nediskriminačnej povahy prijaté v súlade so zákonmi a s predpismi zmluvnej strany ...

  3.

  Taká náhrada bude zodpovedať skutočnej trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne ...

  4.

  V prípade oneskoreného vyplácania náhrady bude táto zahŕňať úrokovú sadzbu dohodnutú oboma ...

  5.

  Investori jednej zmluvnej strany, ktorých investície boli postihnuté vyvlastnením, budú mať právo ...

  Článok 6

  Investorom jednej zmluvnej strany, ktorých investície utrpia škody v dôsledku vojny, povstania, ...

  Článok 7

  1.

  Po splnení všetkých daňových povinností každá zmluvná strana zaručí v dobrej viere, aby sa ...

  a)

  výnosy;

  b)

  výnosy plynúce z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií;

  c)

  náhrady podľa článkov 5 a 6;

  d)

  úhrady a úroky vyplývajúce z úverov súvisiacich s investíciami;

  e)

  platy, mzdy a iné príjmy občanov štátu jednej zmluvnej strany za prácu vykonanú na základe povolenia ...

  f)

  platby vyplývajúce z investičných sporov; a

  g)

  dodatočné sumy potrebné na vytvorenie, udržiavanie, rozvoj alebo navýšenie investícií.

  2.

  Prevody budú uskutočnené v zameniteľnej mene, v ktorej bola vykonaná investícia, alebo v akejkoľvek ...

  3.

  Napriek odsekom 1 a 2 tohto článku zmluvná strana môže prijať alebo zachovať opatrenia týkajúce ...

  a)

  v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou alebo externými finančnými ťažkosťami alebo ...

  b)

  v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť závažné ...

  c)

  vo výnimočných prípadoch ekonomických sankcií.

  4.

  Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku:

  a)

  neprekročia opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;

  b)

  budú dočasné a budú odstránené ihneď, ako to podmienky umožnia; a

  c)

  okamžite budú oznámené druhej zmluvnej strane.

  Článok 8

  1.

  Ak investícia investora jednej zo zmluvných strán je poistená proti nekomerčným rizikám v súlade ...

  2.

  Poisťovateľ je na základe postúpenia oprávnený na výkon práv a domáhanie sa nárokov investora ...

  3.

  Spory medzi zmluvnou stranou a poisťovateľom budú vyriešené v súlade s ustanoveniami článku ...

  Článok 9

  1.

  Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany v ...

  2.

  Ak sa tieto spory nemôžu vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia ...

  a)

  príslušný súd zmluvnej strany, na území ktorej sa uskutočnila investícia; alebo

  b)

  Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ICSID), vytvorené „Dohovorom o riešení ...

  c)

  medzinárodný ad hoc rozhodcovský tribunál zriadený podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie ...

  3.

  Predložením sporu investorom na riešenie podľa jednej z možností riešenia sporov uvedených v ...

  4.

  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 tohto článku a v súlade s oznámením Tureckej republiky predloženým ...

  a)

  iba spory, ktoré vyplývajú priamo z investičnej činnosti, na ktoré boli získané potrebné povolenia, ...

  b)

  spory súvisiace s nehnuteľnosťami a vecnými právami na nehnuteľnosti spadajú výhradne pod jurisdikciu ...

  c)

  so zreteľom na článok 64 „Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi ...

  5.

  Rozhodcovský súd rozhoduje na základe zákona s prihliadnutím na pramene práva v nasledujúcom ...

  (a) ustanovenia tejto zmluvy;

  (b) ďalšie príslušné zmluvy medzi zmluvnými stranami;

  (c) vnútroštátne zákony a predpisy zmluvnej strany, na ktorej území bola investícia vykonaná, ...

  (d) ustanovenia špecifických zmlúv uzatvorených v súvislosti s konkrétnou investíciou.

  6.

  Žiadna zo zmluvných strán zapojených do sporu nie je oprávnená v žiadnom štádiu rozhodcovského ...

  7.

  Každý rozhodcovský rozsudok bude konečný a záväzný pre všetky strany sporu. Každá zo zmluvných ...

  Článok 10

  1.

  Zmluvné strany budú v dobrej viere a v duchu spolupráce hľadať rýchle a spravodlivé riešenie ...

  2.

  Ak sa taký spor nemôže medzi zmluvnými stranami vyriešiť do šiestich (6) mesiacov od jeho začatia ...

  3.

  Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom. Každá ...

  4.

  Ak obaja rozhodcovia nemôžu dosiahnuť dohodu o voľbe predsedu do dvoch (2) mesiacov po svojom vymenovaní, ...

  5.

  Ak v prípadoch uvedených v odseku 3 a 4 tohto článku predseda Medzinárodného súdneho dvora nemôže ...

  6.

  Ak nedôjde k dohode o procesných pravidlách, rozhodcovský súd požiada predsedu Medzinárodného ...

  7.

  Rozhodcovský súd prijíma rozhodcovský rozsudok, ktorý je konečný a záväzný, väčšinou hlasov. ...

  8.

  Náklady vynaložené na predsedu, ostatných členov rozhodcovského súdu, ako aj ďalšie náklady ...

  9.

  Spor nesmie byť predložený pred medzinárodný rozhodcovský súd podľa ustanovení tohto článku, ...

  Článok 11

  Táto zmluva sa vzťahuje na investície na území zmluvnej strany realizované v súlade s jej vnútroštátnymi ...

  Článok 12

  1.

  Každá zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane písomne oznámiť, že boli splnené ústavné ...

  2.

  Každá zmluvná strana môže po uplynutí desiatich (10) rokov od jej platnosti alebo kedykoľvek ...

  3.

  Táto zmluva môže byť zmenená písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Akákoľvek zmena nadobudne ...

  4.

  Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto zmluvy a na ktoré ...

  5.

  Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Dohody medzi Slovenskou republikou a Tureckou ...

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

  Dané v Ankare 13. októbra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, tureckom a ...

  V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore