Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera 39/2014 účinný od 22.02.2014

Platnosť od: 22.02.2014
Účinnosť od: 22.02.2014
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Cenné papiere
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera 39/2014 účinný od 22.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 39/2014 s účinnosťou od 22.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 125 ods. 12 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisovopatrenie zo 4. februára 2014 č. 2/2014 o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera (ďalej len „opatrenie“).Účelom opatrenia je jednoznačne stanoviť náležitosti žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera, a tým zvýšiť právnu istotu. Toto opatrenie zároveň reaguje aj na právnu úpravu v oblasti prospektov cenných papierov, v zmysle ktorých má NBS povinnosť oznamovať, sprístupniť a poskytnúť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) prospekty cenných papierov v elektronickej forme.Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2014.Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Načítavam znenie...
MENU
Hore