Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o rozvojovej spolupráci 388/2012 účinný od 14.12.2012

Platnosť od: 14.12.2012
Účinnosť od: 14.12.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 388/2012 s účinnosťou od 14.12.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. ...

Dohoda nadobudne platnosť 14. decembra 2012 v súlade s článkom 10 ods. 2.

K oznámeniu č. 388/2012 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o rozvojovej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Čiernej Hory (ďalej len „zmluvné strany“)

v duchu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi,

vedené želaním podporovať vzájomnú spoluprácu a rozvoj,

uvedomujúc si dôležitosť a význam rozvojovej pomoci,

s cieľom naplnenia týchto zámerov dohodli sa takto:

Článok 1 - Pojmy

Na účely tejto dohody znamená:

„Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky“ – hlavný nástroj plánovania ...

„Finančné prostriedky“ – finančné prostriedky alokované v rámci Národného programu oficiálnej ...

„Poskytovateľ“ – Slovenská republika;

„Príjemca“ – Čierna Hora;

„Personál“ (štátni zamestnanci, zamestnanci) – občania Slovenskej republiky a súčasne zamestnanci ...

Článok 2 - Predmet a pôsobnosť dohody

Táto dohoda ustanovuje všeobecné podmienky rozvojovej spolupráce medzi poskytovateľom a príjemcom ...

Článok 3 - Príslušné orgány

(1)

Orgánmi zmluvných strán príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú:

v Slovenskej republike:

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

v Čiernej Hore:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskej integrácie Čiernej Hory

Stanka Dragojeviča 2

81 000 Podgorica.

(2)

Akákoľvek komunikácia medzi príslušnými orgánmi v rámci implementácie tejto dohody sa bude ...

Článok 4 - Financovanie

(1)

Poskytovanie finančných prostriedkov v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej ...

(2)

Platby vykonané v rámci tejto dohody budú realizované v eurách.

(3)

Finančné prostriedky, ktoré sú poskytované poskytovateľom alebo ku ktorým tento prispieva, budú ...

Článok 5 - Obstaranie tovaru, prác a služieb

(1)

Obstaranie tovaru, prác a služieb sa bude uskutočňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi ...

(2)

Tovar a služby poskytované organizáciami poskytovateľa v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci podľa ...

(3)

Tovar zaobstaraný poskytovateľom v rámci tejto dohody sa po skončení projektu/programu stane majetkom ...

Článok 6 - Podmienky pre vyslaný personál (štátni zamestnanci, zamestnanci) poskytovateľa

(1)

Príjemca bude informovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici o každej mimoriadnej situácii ...

(2)

Príslušné orgány poskytovateľa môžu v mimoriadnych situáciách alebo pri núdzovom stave v krajine ...

(3)

Náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi na zaistenie bezpečnosti personálu (štátni zamestnanci, ...

(4)

Príjemca ponesie všetky riziká, ktoré vyplývajú alebo vznikli v súvislosti s aktivitami vykonávanými ...

(5)

Príjemca zaručí pre personál (štátni zamestnanci, zamestnanci):

a)

bezodkladné vybavenie a vydanie bezplatných víz umožňujúcich viacnásobný vstup, opakovaný vstup ...

b)

slobodný pohyb na území krajiny a právo vstúpiť do krajiny a opustiť krajinu v rozsahu potrebnom ...

c)

bezodkladné vydanie všetkých potrebných povolení alebo licencií, ako je napríklad povolenie na ...

d)

oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb a od akýchkoľvek ďalších priamych daní z funkčných ...

e)

prístup k službám a zariadeniam zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni kvality dostupnej ...

f)

možnosti repatriácie počas vnútroštátnych alebo medzinárodných kríz, rovnocenné s možnosťami ...

g)

právo na dovoz a spätný vývoz zariadení na výkon povolania a tovaru, ktoré personál (štátni ...

(6)

Príjemca môže požiadať o odvolanie alebo o výmenu ktoréhokoľvek pracovníka personálu (štátni ...

Článok 7 - Použitie loga

Pri vykonávaní tejto dohody každá zo zmluvných strán bude používať logo oficiálnej rozvojovej ...

Článok 8 - Výhrady

(1)

Finančné prostriedky poskytnuté príjemcovi z Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci ...

(2)

Poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie finančných prostriedkov, a to v plnej výške ...

Článok 9 - Riešenie sporov

Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť z výkladu alebo z vykonávania ustanovení tejto dohody, ...

Článok 10 - Záverečné ustanovenia

(1)

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

(2)

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných ...

(3)

Každá zmluvná strana môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať písomným oznámením diplomatickou ...

(4)

Táto dohoda môže byť menená alebo dopĺňaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. ...

(5)

Záväzky už plnené, ale ku dňu ukončenia platnosti dohody ešte neukončené, sa budú riadiť ...

Dané v Podgorici 7. júna 2012 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Miroslav Lajčák v. r.

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Slovenskej republiky

Za vládu Čiernej Hory:

Milan Roaen v. r.

minister zahraničných vecí a európskej integrácie

Čiernej Hory

Načítavam znenie...
MENU
Hore