Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o pravidelných leteckých dopravných službách 37/1999 účinný od 04.03.1999


Platnosť od: 04.03.1999
Účinnosť od: 04.03.1999
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vzdušná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 37/1999 s účinnosťou od 04.03.1999

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 1997 bola vo Viedni ...

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 26. júna 1998, na základe článku 22 ods. 2.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dočasná dohoda o leteckých linkách medzi ...

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radouo pravidelných leteckých dopravných ...

Berúc do úvahy, že Slovenská republika a Švajčiarsko

sú účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra ...

želajúc si rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti leteckej dopravy,

v snahe vytvoriť potrebný základ na vykonávanie pravidelných leteckých dopravných služieb,

vláda Slovenskej republiky a Švajčiarska spolková rada (ďalej len „zmluvné strany“)

dohodli sa takto:

Článok 1 - Pojmy

1.

Na účely tejto dohody a prílohy k nej

a)

pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, otvorený na podpis v Chicagu ...

b)

pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo ...

c)

pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorú určila jedna zmluvná ...

d)

pojem „tarifa“ znamená cenu účtovanú za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a podmienky, ...

e)

pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“ ...

2.

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Všetky odkazy na dohodu sa budú vzťahovať ...

Článok 2 - Udelenie práv

1.

Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na účely vykonávania ...

2.

V súlade s ustanoveniami tejto dohody má letecká spoločnosť určená každou zmluvnou stranou pri ...

a)

právo preletávať bez pristátia ponad územie štátu druhej zmluvnej strany,

b)

právo pristávať na tomto území na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou, ...

c)

právo nakladať a vykladať na tomto území v bodoch určených v prílohe k tejto dohode cestujúcich, ...

d)

právo nakladať a vykladať na území tretieho štátu v bodoch určených v prílohe k tejto dohode ...

3.

Žiadne z ustanovení tohto článku nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej ...

4.

Ak v dôsledku ozbrojeného konfliktu, politických nepokojov alebo vývoja alebo v dôsledku osobitných ...

Článok 3 - Vykonávanie práv

1.

Určené letecké spoločnosti budú mať spravodlivé a rovnaké podmienky na poskytovanie dohodnutých ...

2.

Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany musí brať do úvahy záujmy určenej ...

3.

Hlavným cieľom dohodnutých služieb je poskytovanie kapacity zodpovedajúcej požiadavkám na prepravu ...

4.

Právo každej z určených leteckých spoločností na vykonávanie medzinárodnej dopravy medzi územím ...

a)

prepravu z územia štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila,

b)

prepravu z oblasti, ktorou služba prechádza pri zohľadnení miestnych a regionálnych služieb,

c)

ekonomickú prevádzku dohodnutých služieb.

5.

Žiadna zmluvná strana jednostranne neobmedzí prevádzku určenej leteckej spoločnosti štátu druhej ...

Článok 4 - Používanie zákonov a iných právnych predpisov

1.

Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet a odlet lietadiel ...

2.

Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt a odlet ...

3.

Pri uplatňovaní zákonov a iných právnych predpisov uvedených v tomto článku nebude žiadna zo ...

Článok 5 - Bezpečnosť leteckej dopravy

1.

V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ...

2.

Zmluvné strany si na požiadanie poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú na zabránenie protiprávnemu ...

3.

Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ...

4.

Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ...

5.

Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných ...

Článok 6 - Určenie leteckej spoločnosti a udelenie prevádzkového povolenia

1.

Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť na poskytovanie dohodnutých ...

2.

Vládne orgány civilného letectva, ktoré dostali oznámenie o určení, udelia bez meškania určenej ...

3.

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti ...

4.

Každá zmluvná strana má právo odmietnuť vydanie prevádzkového povolenia uvedeného v odseku ...

5.

Po prijatí prevádzkového povolenia podľa odseku 2 tohto článku určená letecká spoločnosť ...

Článok 7 - Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv

1.

Každá zmluvná strana má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť vykonávanie práv ...

a)

táto letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť jej vlastníctva a efektívna ...

b)

táto letecká spoločnosť nedodržiava alebo vážne porušuje zákony a iné právne predpisy štátu ...

c)

táto letecká spoločnosť neposkytuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto ...

2.

Takéto právo sa uplatní až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou, ak okamžité zrušenie prevádzkového ...

Článok 8 - Uznanie osvedčení a licencií

1.

Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala ...

2.

V prípade preletu ponad územie jej štátu si každá zmluvná strana vyhradzuje právo odmietnuť ...

Článok 9 - Oslobodenie od cla a daní

1.

Lietadlá prevádzkované v medzinárodných leteckých dopravných službách určenou leteckou spoločnosťou ...

2.

Oslobodenie od cla a daní sa s výnimkou platieb za služby vzťahuje na

a)

zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany v rozsahu určenom orgánmi ...

b)

náhradné dielce a obvyklé palubné vybavenie dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany ...

c)

pohonné látky a mazivá určené pre lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej ...

d)

potrebné dokumenty používané určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany vrátane ...

3.

Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby ponechané na palube lietadla prevádzkovaného ...

4.

Oslobodenie podľa tohto článku bude platiť aj vtedy, keď určená letecká spoločnosť štátu ...

Článok 10 - Užívateľské poplatky

1.

Každá zmluvná strana sa bude snažiť zabezpečiť, aby užívateľské poplatky, ktoré uložila ...

2.

Poplatky za používanie letísk a leteckých navigačných zariadení a služieb ponúkaných jednou ...

Článok 11 - Obchodná činnosť

1.

Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany si môže na území štátu druhej zmluvnej ...

2.

Pri obchodnej činnosti platí zásada reciprocity. Príslušné orgány štátu jednej zmluvnej strany ...

3.

Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo ...

Článok 12 - Výmena a prevod peňažných prostriedkov

Každá určená letecká spoločnosť má právo v platnom výmennom kurze vymeniť a previesť do ...

Článok 13 - Tarify

1.

Tarify používané určenou leteckou spoločnosťou v súvislosti s prepravou na územie a z územia ...

2.

Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku sa určia, pokiaľ je to možné, vzájomnou dohodou určených ...

3.

Takto dohodnuté tarify sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných ...

4.

Ak sa určené letecké spoločnosti nemôžu dohodnúť na tarifách alebo ak ich neschváli niektorý ...

5.

Ak nemožno dosiahnuť dohodu, spor sa predloží na vyriešenie podľa článku 17 tejto dohody.

6.

Tarify zostanú v platnosti, kým sa neurčia nové tarify v súlade s ustanoveniami tohto článku ...

7.

Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa v maximálnej možnej miere budú snažiť ...

Článok 14 - Schválenie letových poriadkov

1.

Určená letecká spoločnosť predloží plánovaný letový poriadok vládnym orgánom civilného ...

2.

V prípade, že určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany chce okrem letov uvedených ...

Článok 15 - Priamy tranzit

Cestujúci v priamom tranzite cez územie štátu zmluvnej strany, ktorí neopúšťajú priestory letiska ...

Článok 16 - Poskytovanie štatistiky

Vládne orgány civilného letectva si na základe žiadosti navzájom poskytnú pravidelné štatistické ...

Článok 17 - Konzultácie

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o vykonávaní, výklade alebo ...

Článok 18 - Riešenie sporov

1.

Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto dohody, ktorý nemožno vyriešiť priamymi rokovaniami alebo diplomatickou ...

2.

Rozhodcovský orgán sa ustanoví takto: každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a títo dvaja ...

3.

Rozhodcovský orgán určí svoj vlastný postup a vydá rozhodnutie o rozdelení nákladov na konanie. ...

4.

Rozhodnutie doručené na základe tohto článku je pre zmluvné strany záväzné.

Článok 19 - Zmeny

1.

Ak má niektorá zo zmluvných strán v úmysle zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, takéto ...

2.

Zmeny prílohy k tejto dohode môžu priamo dohodnúť vládne orgány civilného letectva zmluvných ...

3.

V prípade uzavretia všeobecného mnohostranného dohovoru o leteckej doprave, ktorým budú obe zmluvné ...

Článok 20 - Vypovedanie dohody

1.

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie ...

2.

Platnosť tejto dohody sa skončí na konci letového poriadku, počas ktorého uplynie dvanásť mesiacov ...

3.

Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem, výpoveď sa považuje za prijatú po uplynutí štrnástich ...

Článok 21 - Registrácia v Medzinárodnej organizácii civilného letectva

Táto dohoda a všetky jej zmeny sa budú registrovať v Medzinárodnej organizácii civilného letectva. ...

Článok 22 - Nadobudnutie platnosti

1.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2.

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

3.

Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

4.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dočasná dohoda o leteckých linkách medzi ...

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán túto dohodu podpísali.

Dané vo Viedni 13. novembra 1997 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, francúzskom a anglickom ...

Za vládu Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za Švajčiarsku spolkovú radu:

Moritz Leuenberger v. r.

Poznámky

  • Pozná)  Každá určená letecká spoločnosť môže poskytovať prepravnéĺ služby do/z medziľahlých bodov ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore