Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia č. MF/27210/2011-74 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF /24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania 368/2012 účinný od 30.12.2012


Platnosť od: 27.11.2012
Účinnosť od: 30.12.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia č. MF/27210/2011-74 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF /24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania 368/2012 účinný od 30.12.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 368/2012 s účinnosťou od 30.12.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým ...

1. V § 25 ods. 4 a 5 sa slová „celých eurách“ nahrádzajú slovami „eurách zaokrúhlene na ...

2. V § 26a ods. 1 sa číslo „2012“ nahrádza číslom „2013“.

3. V § 26a ods. 2 sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.

4. Príloha č.1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

5. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým ...

Článok II znie:

„Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. ...

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2012.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22612/2012-74

VZOR

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Prevziať prílohu - Vzor01

Vysvetlivky

1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vypĺňa podľa registra organizácií vedeného Štatistickým ...

2. Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

3. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vypĺňa, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

4. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 ...

Príjmy

1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného denníka ...

2. V riadku 2 sa uvádzajú najmä príjmy z nájmu, úroky z peňažných vkladov a výnosy z cenných ...

3. V riadku 5 sa uvádzajú príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu25) ...

4. V riadku 14 sa uvádzajú len údaje účtovnej jednotky, ktorá je spoločenstvom vlastníkov bytov ...

Výdavky

1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného denníka ...

2. V riadku 19 sa uvádzajú aj preddavky na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti podľa toho, ...

3. V riadku 20 sa uvádzajú dary a príspevky iným právnickým osobám a fyzickým osobám.

4. V riadku 24 sa uvádzajú ostatné výdavky s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vykazuje v riadku ...

5. V riadku 26 sa uvádza výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za účtovné obdobie pred zdanením. ...

6. V riadku 27 stĺpci 4 sa uvádza uhradená daň z príjmov vrátane dane vyberanej zrážkou36).

Použité skratky:

SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo organizácie ...

SK NACE – kód hlavnej činnosti

Č. r. – číslo riadku

r. – riadok

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22612/2012-74

VZOR

Výkaz o majetku a záväzkoch

Prevziať prílohu - Vzor02

Vysvetlivky

1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vypĺňa podľa registra organizácií vedeného Štatistickým ...

2. Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

3. Daňové identifikačné číslo sa vypĺňa, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

4. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 ...

Majetok

1. V riadkoch 1 a 2 sa uvádzajú údaje z knihy dlhodobého majetku v zostatkových cenách, pri dlhodobom ...

2. V riadkoch 3 a 10 sa uvádzajú údaje z knihy finančného majetku.

3. V riadku 4 sa uvádzajú údaje z knihy zásob.

4. V riadku 5 sa uvádza údaj o zostatku z knihy pohľadávok.

5. V riadku 6 sa uvádza údaj o zostatku z pokladničnej knihy.

6. V riadku 7 sa uvádzajú údaje z knihy cenín.

7. V riadku 8 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka. Ak je zostatok priebežných ...

8. V riadku 9 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka.

Záväzky

1. V riadku 13 sa uvádza konečný zostatok z knihy sociálneho fondu.

2. V riadku 14 sa uvádza konečný zostatok z knihy fondu prevádzky, údržby a opráv.

Použité skratky:

SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo organizácie ...

SK NACE – kód hlavnej činnosti

Č. r. – číslo riadku

r. – riadok

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore