Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií uzatvorenej formou výmeny osobných listov 36/2012 účinný od 04.02.2012


Platnosť od: 04.02.2012
Účinnosť od: 04.02.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií uzatvorenej formou výmeny osobných listov 36/2012 účinný od 04.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 36/2012 s účinnosťou od 04.02.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júla 2007 bola v Kuala Lumpure ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 627 zo 14. septembra ...

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 31. októbra 2011.

Zmluva nadobudne platnosť 5. februára 2012 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Prílohy

  ZMLUVA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Malajzie (ďalej len „zmluvné strany“),majúc záujem o rozšírenie ...

  Článok 1 - Definície

  1.

  Na účely tejto zmluvy:

  a)

  „investícia“ znamená každý druh majetku, ktorý investor jednej zmluvnej strany investuje na ...

  i)

  hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky iné majetkové práva, ako je hypotéka, prenájom, ...

  ii)

  akcie, cenné papiere a dlhopisy spoločností alebo účasť na majetku takýchto spoločností;

  iii)

  peňažné nároky alebo nároky na výkony zahrňujúce finančnú hodnotu;

  iv)

  práva duševného a priemyselného vlastníctva vrátane práv vzťahujúcich sa na autorské práva, ...

  v)

  obchodné licencie podľa zákona alebo zmluvy vrátane licencií na prieskum, kultiváciu, ťažbu ...

  b)

  „investor“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu štátu jednej zmluvnej strany, ...

  i)

  pojem „fyzická osoba“ znamená každú fyzickú osobu, ktorá má občianstvo alebo má právo ...

  ii)

  pojem „právnická osoba“ znamená každý subjekt zaregistrovaný alebo založený v súlade s ...

  c)

  „územie“ znamená

  i)

  s ohľadom na Malajziu územia Federácie Malajzia, teritoriálne vody Malajzie a morské dno, spodnú ...

  ii)

  s ohľadom na Slovenskú republiku, teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad ...

  d)

  „výnos“ znamená sumu získanú z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisk, úrok, ...

  e)

  „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na uskutočnenie platieb ...

  f)

  „národná politika“ znamená politiku alebo administratívne smernice, ktoré vydala príslušná ...

  2.

  Žiadna zmena formy, v ktorej je majetok investovaný alebo reinvestovaný, neovplyvní jeho klasifikáciu ...

  Článok 2 - Podpora a ochrana investícií

  1.

  Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov ...

  2.

  Investíciám investorov ktorejkoľvek zo zmluvných strán bude poskytnuté riadne a spravodlivé zaobchádzanie ...

  3.

  Ani jedna zo zmluvných strán nebude na svojom území narúšať prostredníctvom neprimeraných alebo ...

  Článok 3 - Ustanovenia doložky najvyšších výhod

  1.

  Investíciám investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany bude poskytnuté ...

  2.

  Ustanovenia tejto zmluvy vzťahujúce sa na zaobchádzanie nie menej priaznivé než to, ktoré je poskytnuté ...

  a)

  jej členstva v akejkoľvek súčasnej alebo budúcej colnej únii alebo v zóne voľného obchodu alebo ...

  b)

  akejkoľvek medzinárodnej zmluvy alebo dohody, alebo akejkoľvek domácej legislatívy týkajúcej ...

  Článok 4 - Náhrada škody

  Investorom jednej zmluvnej strany, ktorých investície na území druhej zmluvnej strany utrpia škody ...

  Článok 5 - Vyvlastnenie

  Takáto kompenzácia bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred ...

  1.

  Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani sa nestanú predmetom ...

  2.

  V prípade vyvlastnenia, ako aj kompenzácie bude poskytnuté zaobchádzanie nie menej priaznivé, než ...

  3.

  Investori jednej zmluvnej strany dotknutí vyvlastnením majú právo na okamžité ocenenia hodnoty ...

  Článok 6 - Prevod

  1.

  Každá zmluvná strana umožní, v súlade s právami a povinnosťami zmluvnej strany podľa ustanovení ...

  a)

  čistého zisku, dividend, licenčných poplatkov, technických poplatkov, úroku a iných bežných ...

  b)

  výnosov z celkovej alebo čiastočnej likvidácie akejkoľvek investície investorov druhej zmluvnej ...

  c)

  finančných prostriedkov v rámci splátok pôžičiek poskytnutých investormi jednej zmluvnej strany ...

  d)

  čistého príjmu a iných kompenzácií občanov štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú zamestnaní ...

  2.

  Výmenný kurz, ktorý sa použije na prevod podľa odseku 1 tohto článku, bude predstavovať výmenný ...

  3.

  Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť prevodu podľa odseku 1 tohto článku také priaznivé zaobchádzanie, ...

  4.

  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 zmluvná strana môže prijať alebo zachovávať opatrenia, ktoré sa vzťahujú ...

  a)

  v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných ťažkostí alebo ich ...

  b)

  v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobí alebo môže spôsobiť vážne ...

  5.

  Opatrenia uvedené v odseku 4 tohto článku

  a)

  neprekročia opatrenia potrebné na riešenie okolností uvedených v odseku 4 tohto článku;

  b)

  budú dočasné a budú eliminované, len čo to podmienky dovolia, alebo budú postupne ukončené ...

  c)

  budú bezodkladne oznámené druhej zmluvnej strane; a

  d)

  budú uplatnené tak, aby druhej strane nebolo poskytnuté zaobchádzanie menej priaznivé než zaobchádzanie ...

  6.

  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 zmluvná strana môže zabrániť alebo obmedziť prevod uvedený v odseku ...

  a)

  bankrot, insolventnosť alebo ochranu práv veriteľov;

  b)

  emisiu, obchodovanie alebo zaobchádzanie s cennými papiermi;

  c)

  trestné činy alebo priestupky;

  d)

  finančné výkazníctvo alebo zaznamenávanie prevodov s cieľom pomôcť orgánom činným v trestnom ...

  e)

  dodržanie príkazov alebo rozhodnutí v rámci rozhodcovských konaní; alebo

  f)

  povinnosti investorov, ktoré vyplývajú z plánov sociálneho zabezpečenia a verejného dôchodku. ...

  Článok 7 - Postúpenie práv

  1.

  Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastným investorom ...

  a)

  postúpenie, či už na základe zákona alebo na základe právneho úkonu druhej zmluvnej strany, ...

  b)

  skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv ...

  2.

  Postúpené práva alebo nároky nesmú presiahnuť pôvodné práva a nároky investora.

  Článok 8 - Riešenie sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

  1.

  Akýkoľvek spor medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany, ktorý utrpel stratu alebo ...

  2.

  Ak sa takýto spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď jedna zo strán oznámila ...

  a)

  Medzinárodnému stredisku na riešenie sporov z investícií (ICSID) založenému Washingtonským dohovorom ...

  b)

  Medzinárodnému rozhodcovskému súdu, zriadenému ad hoc na základe rozhodcovských pravidiel Komisie ...

  c)

  miestne príslušnému súdu štátu zmluvnej strany, ktorá je stranou v spore; alebo

  d)

  Regionálnemu centru pre arbitráž v Kuala Lumpure (KLRCA).

  3.

  Rozhodcovský nález je konečný a záväzný pre obe strany sporu. Každá zo zmluvných strán zabezpečí ...

  4.

  Ani jedna zmluvná strana neudelí, s ohľadom na spor, ktorý jeden z jej investorov predložil na ...

  Článok 9 - Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

  1.

  Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy budú, ak je ...

  2.

  Ak nie je možné spor medzi zmluvnými stranami vyriešiť do šiestich (6) mesiacov, predloží sa ...

  3.

  Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom. Do troch ...

  4.

  Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných ...

  5.

  Rozhodcovský súd prijme rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie bude záväzné pre obe ...

  Článok 10 - Dôvernosť

  Každá zmluvná strana sa zaväzuje zachovávať dôverný a utajený charakter dokumentácie, informácií ...

  Článok 11 - Uplatňovanie na investície

  Táto zmluva sa vzťahuje na investície realizované na území ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade ...

  Článok 12 - Zmena

  Táto zmluva môže byť zmenená na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán, a to kedykoľvek ...

  Článok 13 - Konzultácie

  Každá zmluvná strana môže požadovať konzultácie ohľadom akejkoľvek záležitosti, na ktorej ...

  Článok 14 - Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie

  1.

  Táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiat (90) dní po neskoršom dni, keď si zmluvné strany ...

  2.

  Táto zmluva zostane v platnosti po dobu desiatich (10) rokov a zostane v platnosti aj naďalej, pokiaľ ...

  3.

  Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne ukončiť s jednoročnou výpovednou lehotou na ...

  4.

  Pokiaľ ide o investície realizované alebo nadobudnuté predo dňom vypovedania tejto zmluvy, ustanovenia ...

  VÝMENA LISTOV medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie ohľadom Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií

  List Slovenskej republikyPán Dato Sri Mustapa Mohamed10. januára 2011minister medzinárodného obchodu ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore