Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 35/2010 účinný od 04.02.2010

Platnosť od: 04.02.2010
Účinnosť od: 04.02.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 35/2010 účinný od 04.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 35/2010 s účinnosťou od 04.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. februára 2009 bola v Damasku ...

Prílohy

  Zmluva

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.Dané v Damasku 18. ...

  medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia ...

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky,

  želajúc si uzavrieť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Táto zmluva sa vzťahuje na osoby, ktoré sú rezidentmi jedného alebo oboch zmluvných štátov.

  Článok 2

  (1)

  Táto zmluva sa vzťahuje na dane z príjmov ukladané v mene zmluvného štátu alebo jeho miestnych ...

  (2)

  Za dane z príjmov sa považujú všetky dane vyberané z celkových príjmov alebo z časti príjmov ...

  (3)

  Súčasné dane, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, sú:

  a)

  v Sýrskej arabskej republike
  (ďalej len „sýrska daň“),

  1.

  daň z obchodných, priemyselných a neobchodných ziskov,

  2.

  daň z platov a miezd,

  3.

  daň z príjmu nerezidentov,

  4.

  daň z príjmu z hnuteľného a nehnuteľného majetku a

  5.

  prirážky ukladané ako percentá z uvedených daní vrátane prirážok ukladaných miestnymi orgánmi, ...

  b)

  v Slovenskej republike
  (ďalej len „slovenská daň“).

  1.

  daň z príjmov fyzických osôb a

  2.

  daň z príjmov právnických osôb,

  (4)

  Táto zmluva sa vzťahuje aj na všetky dane rovnakého alebo podobného druhu, ktoré sa budú ukladať ...

  Článok 3

  (1)

  Na účely tejto zmluvy, ak súvislosť nevyžaduje odlišný výklad,

  a)

  pojmy „jeden zmluvný štát“ a „druhý zmluvný štát“ označujú podľa súvislostí Slovenskú ...

  b)

  pojem „Sýria“ označuje v súlade s medzinárodným právom územia Sýrskej arabskej republiky ...

  c)

  pojem „Slovenská republika“ označuje Slovenskú republiku a použitý v zemepisnom zmysle označuje ...

  d)

  pojem „osoba“ zahŕňa fyzickú osobu, spoločnosť a iné združenie osôb,

  e)

  pojem „štátny príslušník“ označuje

  i)

  každú fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo niektorého zmluvného štátu,

  ii)

  každú právnickú osobu, osobnú obchodnú spoločnosť (partnership) alebo združenie zriadené podľa ...

  f)

  pojem „spoločnosť“ označuje právnickú osobu alebo osobu, s ktorou sa na daňové účely zaobchádza ...

  g)

  pojmy „podnik jedného zmluvného štátu“ a „podnik druhého zmluvného štátu“ označujú ...

  h)

  pojem „medzinárodná doprava“ označuje každú dopravu uskutočňovanú loďou alebo lietadlom ...

  i)

  pojem „príslušný orgán“ označuje

  i)

  v prípade Sýrie ministra financií alebo jeho splnomocneného zástupcu,

  ii)

  v prípade Slovenskej republiky ministerstvo financií alebo jeho splnomocneného zástupcu.

  (2)

  Ak ide o uplatňovanie tejto zmluvy zmluvným štátom, každý pojem nedefinovaný v zmluve, ak si ...

  Článok 4

  (1)

  Na účely tejto zmluvy pojem „rezident zmluvného štátu“ označuje každú osobu, ktorá podľa ...

  (2)

  Ak je fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 rezidentom oboch zmluvných štátov, určí sa jej ...

  a)

  táto osoba sa považuje za rezidenta len toho štátu, v ktorom má trvalé bydlisko; ak má trvalé ...

  b)

  ak nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich životne dôležitých záujmov, ...

  c)

  ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, považuje ...

  d)

  ak je táto osoba štátnym príslušníkom oboch štátov alebo žiadneho z nich, príslušné úrady ...

  (3)

  Ak je podľa ustanovení odseku 1 osoba iná než fyzická osoba rezidentom oboch zmluvných štátov, ...

  Článok 5

  (1)

  Na účely tejto zmluvy pojem „stála prevádzkareň“ označuje trvalé miesto na podnikanie, ktorého ...

  (2)

  Pojem „stála prevádzkareň“ zahŕňa najmä

  a)

  miesto vedenia,

  b)

  pobočku,

  c)

  kanceláriu,

  d)

  továreň,

  e)

  dielňu,

  f)

  baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo iné miesto ťažby prírodných zdrojov a

  g)

  miesto predaja.

  (3)

  Pojem „stála prevádzkareň“ zahŕňa tiež

  a)

  stavenisko, stavebný, montážny alebo inštalačný projekt alebo dozorné činnosti s tým spojené, ...

  b)

  poskytovanie služieb vrátane konzultačných alebo manažérskych služieb podnikom zmluvného štátu ...

  (4)

  Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku pojem „stála prevádzkareň“ nezahŕňa ...

  a)

  použitie zariadenia iba na účely uskladnenia alebo vystavenia tovaru patriaceho podniku,

  b)

  udržiavanie zásob tovaru patriacich podniku iba na účely uskladnenia alebo vystavenia,

  c)

  udržiavanie zásob tovaru patriacich podniku iba na účely spracovania iným podnikom,

  d)

  udržiavanie trvalého miesta na podnikanie iba na účely nákupu tovaru alebo zhromažďovania informácií ...

  e)

  udržiavanie trvalého miesta na podnikanie iba na účely poskytovania akýchkoľvek iných činností, ...

  f)

  udržiavanie trvalého miesta na podnikanie iba na účely vykonávania akejkoľvek kombinácie činností ...

  (5)

  Ak bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 osoba iná ako nezávislý zástupca v zmysle odseku 6 koná ...

  (6)

  Nepredpokladá sa, že podnik má stálu prevádzkareň v zmluvnom štáte len preto, že v tomto štáte ...

  (7)

  Skutočnosť, že spoločnosť, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, ovláda spoločnosť ...

  Článok 6

  (1)

  Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nehnuteľného majetku (vrátane príjmov ...

  (2)

  Na účely tejto zmluvy pojem „nehnuteľný majetok“ má taký význam, aký má podľa právnych ...

  (3)

  Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na príjmy z priameho užívania, z nájmu alebo z iného spôsobu ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzťahujú aj na príjmy z nehnuteľného majetku podniku a na príjmy ...

  Článok 7

  (1)

  Zisky podniku jedného zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tomto štáte, ak podnik nevykonáva ...

  (2)

  Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom ...

  (3)

  Pri stanovení ziskov stálej prevádzkarne sa povoľuje odpočítať náklady vynaložené na činnosť ...

  (4)

  Ak je v niektorom zmluvnom štáte obvyklé stanoviť zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkarni ...

  (5)

  Stálej prevádzkarni sa nepripočítavajú žiadne zisky na základe skutočnosti, že iba nakupovala ...

  (6)

  Zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkarni, sa na účely predchádzajúcich odsekov ...

  (7)

  Ak zisky zahŕňajú časti príjmov osobitne uvedených v iných článkoch tejto zmluvy, ustanovenia ...

  Článok 8

  (1)

  Zisky z prevádzkovania lodí alebo lietadiel v medzinárodnej doprave podliehajú zdaneniu len v tom ...

  (2)

  Ak miesto skutočného vedenia podniku, ktorý sa zaoberá vodnou dopravou, je na palube lode, potom ...

  (3)

  Ustanovenia odseku 1 sa uplatnia aj na zisky z účasti na poole alebo spoločnom podnikaní alebo na ...

  Článok 9

  (1)

  Aka ak sú v týchto prípadoch oba podniky vo svojich obchodných alebo finančných vzťahoch viazané ...

  a)

  sa podnik jedného zmluvného štátu zúčastňuje priamo alebo nepriamo na riadení, kontrole alebo ...

  b)

  sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo zúčastňujú na riadení, kontrole alebo na majetku podniku ...

  (2)

  Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku toho zmluvného štátu a následne zdaní zisky, ...

  (3)

  Ustanovenia odseku 2 sa neuplatnia v prípade podvodu, hrubej nedbalosti alebo vedomého zanedbania ...

  Článok 10

  (1)

  Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, rezidentovi ...

  (2)

  Tieto dividendy však môžu byť takisto zdanené v zmluvnom štáte, v ktorom je spoločnosť, ktorá ...

  Príslušné orgány zmluvných štátov upravia vzájomnou dohodou spôsob uplatnenia týchto obmedzení. ...

  Tento odsek sa nedotýka zdanenia ziskov spoločnosti, z ktorých sú dividendy vyplácané.

  (3)

  Pojem „dividendy“ použitý v tomto článku označuje príjmy z akcií alebo iných práv, ktoré ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia, ak skutočný vlastník dividend, ktorý je rezidentom jedného ...

  (5)

  Ak spoločnosť, ktorá je rezidentom zmluvného štátu, poberá zisky alebo príjem z druhého zmluvného ...

  Článok 11

  (1)

  Úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného štátu ...

  (2)

  Tieto úroky sa však môžu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa právnych ...

  Príslušné orgány zmluvných štátov upravia vzájomnou dohodou spôsob uplatnenia týchto obmedzení. ...

  (3)

  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 úroky sa oslobodia od dane v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, ...

  (4)

  Pojem „úroky“ použitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu, ...

  (5)

  Ustanovenia odseku 1 až 3 sa neuplatnia, ak skutočný vlastník úrokov, ktorý je rezidentom jedného ...

  (6)

  Predpokladá sa, že úroky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľ je rezidentom toho zmluvného ...

  (7)

  Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom úrokov ...

  Článok 12

  (1)

  Licenčné poplatky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného ...

  (2)

  Tieto licenčné poplatky sa však môžu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a ...

  Príslušné orgány zmluvných štátov upravia vzájomnou dohodou spôsob uplatnenia tohto obmedzenia. ...

  (3)

  Pojem „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu prijaté ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov, ktorý je rezidentom ...

  (5)

  Predpokladá sa, že licenčné poplatky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľ je rezidentom ...

  (6)

  Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom alebo ...

  Článok 13

  (1)

  Zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného ...

  (2)

  Zisky zo scudzenia hnuteľného majetku, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ...

  (3)

  Zisky zo scudzenia majetku, ktorý je časťou prevádzkového majetku podniku a pozostáva z lodí ...

  (4)

  Zisky zo scudzenia majetku iného, ako sa uvádza v odsekoch 1 až 3, podliehajú zdaneniu len v tom ...

  Článok 14

  (1)

  Príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z kvalifikovaných služieb alebo z iných ...

  a)

  ak má v druhom zmluvnom štáte pravidelne k dispozícii stálu základňu na výkon svojich činností; ...

  b)

  ak jeho pobyt v druhom zmluvnom štáte trvá počas obdobia alebo období, ktoré presahujú v úhrne ...

  (2)

  Pri výpočte sa do období uvedených v odseku 1 písmene b) zahrnú nasledujúce dni:

  a)

  všetky dni fyzickej prítomnosti vrátane dní príchodov a odchodov a

  b)

  dni strávené mimo štátu činnosti ako víkendy, štátne sviatky, sviatky a služobné cesty priamo ...

  (3)

  Pojem „kvalifikované služby“ zahŕňa najmä nezávislé vedecké, literárne, umelecké, vzdelávacie ...

  Článok 15

  (1)

  Okrem ustanovení článkov 16, 18 a 19 tejto zmluvy platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident ...

  (2)

  Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania vykonávaného v druhom ...

  a)

  príjemca je zamestnaný v druhom štáte počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu ...

  b)

  odmeny vypláca zamestnávateľ alebo vyplácajú sa v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom ...

  c)

  odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne alebo stálej základne, ktorú má zamestnávateľ v ...

  (3)

  Pri výpočte sa do období uvedených v odseku 2 písmene a) zahrnú nasledujúce dni:

  a)

  všetky dni fyzickej prítomnosti vrátane dní príchodov a odchodov a

  b)

  dni strávené mimo štátu činnosti ako víkendy, štátne sviatky, sviatky a služobné cesty priamo ...

  (4)

  Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku odmeny poberané z dôvodu zamestnania vykonávaného ...

  (5)

  Pojem „zamestnávateľ“ uvedený v odseku 2 písmene b) označuje osobu, ktorá má právo na vykonanú ...

  Článok 16

  Tantiémy a iné podobné platby, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá ako člen štatutárneho ...

  Článok 17

  (1)

  Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu ako umelec, a to ako divadelný, filmový, ...

  (2)

  Ak príjmy z činností osobne vykonávaných umelcom alebo športovcom neplynú tomuto umelcovi alebo ...

  Článok 18

  S výhradou ustanovení článku 19 odseku 2 dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané rezidentovi ...

  Článok 19

  (1)

  a)

  Platy, mzdy a iné podobné odmeny iné ako dôchodky, ktoré vypláca jeden zmluvný štát alebo jeho ...

  b)

  Také platy, mzdy a iné podobné odmeny však podliehajú zdaneniu iba v druhom zmluvnom štáte, ak ...

  i)

  je štátnym príslušníkom toho štátu alebo

  ii)

  sa nestala rezidentom toho štátu iba z dôvodov poskytovania týchto služieb.

  (2)

  a)

  Akékoľvek dôchodky vyplácané buď priamo, alebo z prostriedkov, ktoré vytvoril niektorý zmluvný ...

  b)

  Takéto dôchodky a podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak fyzická ...

  (3)

  Ustanovenia článkov 15, 16 a 18 sa použijú na platy, mzdy a iné podobné odmeny a dôchodky za ...

  (4)

  Ustanovenia odseku 2 nemajú vplyv na ustanovenia právnych predpisov príslušného zmluvného štátu ...

  Článok 20

  Platby, ktoré študent alebo žiak učilišťa, ktorý je alebo bol bezprostredne pred svojím príchodom ...

  Článok 21

  (1)

  Príjmy rezidenta jedného zmluvného štátu, bez ohľadu na to, kde je ich zdroj, ktoré sa neuvádzajú ...

  (2)

  Ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú na príjmy, ak skutočný vlastník takýchto príjmov, ktorý je ...

  Článok 22

  (1)

  Ak rezident jedného zmluvného štátu poberá príjmy, ktoré v súlade s touto zmluvou môžu byť ...

  (2)

  Ak v súlade s ktorýmikoľvek ustanovením tejto zmluvy príjmy plynúce rezidentovi zmluvného štátu ...

  Článok 23

  (1)

  Štátni príslušníci jedného zmluvného štátu nepodliehajú v druhom zmluvnom štáte zdaneniu ...

  (2)

  Zdaňovanie stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, ...

  (3)

  Ustanovenia tohto článku sa nemôžu vykladať ako záväzok jedného zmluvného štátu, aby priznal ...

  (4)

  Okrem prípadov, keď sa uplatnia ustanovenia článku 9 odseku 1, článku 11 odseku 7 alebo článku ...

  (5)

  Podniky jedného zmluvného štátu, ktorých majetok úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ...

  Článok 24

  (1)

  Ak sa osoba domnieva, že opatrenia jedného alebo oboch zmluvných štátov vedú alebo budú viesť ...

  (2)

  Ak príslušný orgán považuje námietku za oprávnenú a ak sám nie je schopný nájsť uspokojivé ...

  (3)

  Príslušné orgány zmluvných štátov sa vynasnažia vyriešiť vzájomnou dohodou ťažkosti či ...

  (4)

  Príslušné orgány zmluvných štátov môžu vzájomne komunikovať priamo s cieľom dosiahnuť dohodu ...

  Článok 25

  (1)

  Príslušné orgány zmluvných štátov si budú vymieňať informácie potrebné na vykonávanie ustanovení ...

  (2)

  Ustanovenia odseku 1 sa nebudú v žiadnom prípade vykladať tak, že niektorému zmluvnému štátu ...

  a)

  vykonať správne opatrenia, ktoré by porušovali právne predpisy a správnu prax tohto alebo druhého ...

  b)

  poskytnúť informácie, ktoré by sa nemohli získať na základe právnych predpisov alebo v riadnom ...

  c)

  poskytnúť informácie, ktoré by odhalili obchodné, hospodárske, priemyselné, komerčné alebo ...

  Článok 26

  Žiadne ustanovenia tejto zmluvy sa netýkajú daňových výsad, ktoré majú členovia diplomatických ...

  Článok 27

  Táto zmluva podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny budú vymenené čo najskôr. Táto zmluva ...

  a)

  v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na príjmy vyplatené alebo pripísané počnúc 1. ...

  b)

  v prípade ostatných daní z príjmov na príjmy v každom daňovom roku počnúc 1. januárom alebo ...

  Článok 28

  Táto zmluva zostane v platnosti, pokým ju niektorý zmluvný štát nevypovie. Každý zmluvný štát ...

  a)

  v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na príjmy vyplatené alebo pripísané počnúc 1. ...

  b)

  v prípade ostatných daní z príjmov na príjmy v každom daňovom roku počnúc 1. januárom alebo ...

  PROTOKOL

  Za vláduSlovenskej republiky:Ľubomír Jahnátek v. r.Za vláduSýrskej arabskej republiky:Muhammad ...

  Pri podpise zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení ...

  Ak by Sýria v akejkoľvek dohode uzatvorenej s ktoroukoľvek krajinou Európskej únie po dátume podpisu ...

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

  Dané v Damasku 18. februára 2009 v dvoch vyhotoveniach, v slovenskom, arabskom a v anglickom jazyku, ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore