Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice 35/2005 účinný od 11.02.2005


Platnosť od: 11.02.2005
Účinnosť od: 11.02.2005
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Bezpečnosť a obrana štátu, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice 35/2005 účinný od 11.02.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 35/2005 s účinnosťou od 11.02.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. januára 2004 bola podpísaná ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 35/2005 Z. z.

  ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice

  Slovenská republika a Česká republika(ďalej len „zmluvné strany“), presvedčené, že medzinárodná ...

  ČASŤ I

  Článok 1

  (1)

  Zmluvné strany budú v súlade so svojimi právnymi predpismi spolupracovať pri prevencii, odhaľovaní ...

  (2)

  Spolupráca podľa tejto zmluvy nezahŕňa poskytovanie právnej pomoci, ktorá patrí do pôsobnosti ...

  Článok 2

  Spolupráca podľa tejto zmluvy sa bude uskutočňovať predovšetkým v týchto oblastiach: a) medzinárodný ...

  Článok 3

  Zmluvné strany budú podľa tejto zmluvy spolupracovať predovšetkým nasledujúcimi formami: a) ...

  Článok 4

  (1)

  Zmluvné strany si budú navzájom v rámci spolupráce podľa tejto zmluvy poskytovať pomoc. Žiadosť ...

  (2)

  Žiadosť o pomoc podľa odseku 1 bude vybavená bez zbytočného odkladu. Ak požiadaný orgán nebude ...

  (3)

  Žiadosť o pomoc podľa odseku 1 sa môže týkať predovšetkým

  a)

  zisťovania totožnosti osôb,

  b)

  zisťovania miesta pobytu, druhu pobytu a preverovania oprávnenosti pobytu osôb,

  c)

  zisťovania držiteľov a majiteľov cestných vozidiel, lietadiel a plavidiel, ich vodičov, pilotov ...

  d)

  informácií o vodičských preukazoch a dokladoch k vozidlám, ako aj o porovnateľných oprávneniach ...

  e)

  zisťovania majiteľov telefónnych, faxových, telexových a internetových prípojok a majiteľov ...

  f)

  informácií o pôvode vecí, napríklad strelných zbraní, streliva a výbušnín, cestných vozidiel ...

  g)

  začatia a koordinácie prvotných pátracích opatrení,

  h)

  odhaľovania trestných činov a zisťovania ich páchateľov,

  i)

  vyhľadávania, zaisťovania, vyhodnocovania a porovnávania stôp,

  j)

  identifikácie telesných pozostatkov,

  k)

  informácií získaných pri odhaľovaní trestných činov a zisťovaní ich páchateľov z informačných ...

  l)

  vykonávania konkrétnych opatrení pri poskytovaní ochrany svedkov a ďalších osôb, ktorým hrozí ...

  m)

  zabezpečenia verejného poriadku na kultúrnych a športových podujatiach.

  (4)

  Orgány príslušné na zasielanie a vybavovanie žiadostí podľa odseku 1 určia pre naliehavé prípady ...

  Článok 5

  (1)

  Orgánmi príslušnými na zasielanie a vybavovanie žiadostí o pomoc podľa článku 4 ods. 1, ak ...

  v Slovenskej republike

  v Českej republike

  (2)

  Spolupráca podľa tejto zmluvy sa týka colných orgánov zmluvných strán, ak majú na základe vnútroštátnych ...

  (3)

  Orgány uvedené v odseku 1 po vzájomnej dohode určia organizačné zložky, ktoré budú príslušné ...

  (4)

  Orgány uvedené v odseku 1 a organizačné zložky určené podľa odseku 3 (ďalej len „ústredné ...

  (5)

  Na účely tejto zmluvy sa rozumejúv Slovenskej republike orgány Policajného zboru a Železničnej ...

  a)

  policajnými orgánmi

  b)

  colnými orgánmi

  (6)

  Zmluvné strany si navzájom oznámia rozsah pôsobnosti policajných a colných orgánov.

  Článok 6

  Každá zmluvná strana môže v súlade so svojimi právnymi predpismi a po dohode s druhou zmluvnou ...

  Článok 7

  (1)

  Zmluvné strany zriadia medzi sebou pravidelnú ohlasovaciu službu na účel boja proti nedovolenému ...

  (2)

  Ohlasovacia služba sa uskutočňuje najmä formou stálej výmeny informácií o migračných pohyboch, ...

  (3)

  Vlády zmluvných strán si vzájomne diplomatickou cestou oznámia orgány, ktoré budú plniť úlohy ...

  Článok 8

  (1)

  Pracovníci policajných a colných orgánov, ktorí na území svojho štátu prenasledujúsú oprávnení ...

  a)

  osobu pristihnutú pri páchaní trestného činu, podozrivú zo spáchania trestného činu alebo stíhanú ...

  b)

  osobu, ktorá ušla z výkonu väzby, z výkonu ústavného ochranného liečenia, z výkonu trestu ...

  a)

  prenasledujúci pracovníci sú viazaní ustanoveniami tejto zmluvy a právnymi predpismi druhej zmluvnej ...

  b)

  prenasledujúci pracovníci nadviažu bezodkladne, spravidla ešte pred prekročením štátnej hranice ...

  c)

  ak nie je požiadané o zastavenie prenasledovania a príslušný orgán druhej zmluvnej strany nemožno ...

  d)

  prenasledovaná osoba, ktorá bola zadržaná podľa ustanovenia písmena c), môže byť do doby jej ...

  e)

  nie je prípustné, aby prenasledujúci pracovníci vstupovali do súkromných obydlí a do budov verejnosti ...

  f)

  prenasledujúci pracovníci musia byť jednoznačne rozpoznateľní napríklad uniformou, páskou na ...

  g)

  prenasledujúci pracovníci sa hlásia po každom zákroku podľa odseku 1 u príslušných orgánov ...

  (3)

  Orgány zmluvnej strany, ku ktorej patria prenasledujúci pracovníci, poskytnú na požiadanie pomoc ...

  (4)

  Osoba, ktorá bola zadržaná podľa odseku 2 písm. c), môže byť príslušnými orgánmi v súlade ...

  ČASŤ II

  Článok 9

  Na účely tejto zmluvy sú prihraničnými oblasťami územia v pôsobnosti orgánov uvedených v článku ...

  Článok 10

  (1)

  Orgány, ktoré v prihraničných oblastiach v rámci svojej pôsobnosti udržujú podľa tejto zmluvy ...

  a)

  policajné orgány:

  b)

  colné orgány:

  a)

  policajné orgány:

  b)

  colné orgány:

  a)

  sa týkajú trestných činov, pri ktorých možno predpokladať ťažisko ich páchania a stíhanie ...

  b)

  nie je možné doručiť žiadosť alebo ju vybaviť včas prostredníctvom ústredných orgánov alebo ...

  c)

  je bezprostredná spolupráca účelná a príslušný ústredný orgán s tým súhlasí.

  (4)

  Žiadosti o pomoc podľa článku 4 ods. 1 týkajúce sa odvracania ohrozenia verejného poriadku a ...

  Článok 11

  (1)

  Orgány uvedené v článku 10 ods. 1 budú podľa tejto zmluvy spolupracovať v prihraničných oblastiach ...

  a)

  pravidelné odovzdávanie informácií na účel vypracúvania spoločných situačných správ pre ...

  b)

  vyhotovovanie spoločných situačných správ a zásahových plánov pre prihraničné oblasti,

  c)

  včasné informovanie o predpokladaných dôležitých udalostiach, akciách a zásahoch v prihraničných ...

  d)

  odovzdávanie informácií o cezhraničnej preprave nebezpečných zásielok,

  e)

  spoločné operatívne porady,

  f)

  vykonávanie koordinovaných opatrení po oboch stranách štátnej hranice.

  (2)

  Orgány uvedené v článku 10 ods. 1 si budú v rámci spolupráce v oblasti prevencie, odhaľovania ...

  Článok 12

  (1)

  Na územiach zmluvných strán môžu byť v blízkosti štátnej hranice zriaďované pracoviská trvalo ...

  (2)

  V rámci spolupráce na spoločných pracoviskách si budú pracovníci uvedení v odseku 1 vymieňať, ...

  (3)

  Pracovníci uvedení v odseku 1 patria výlučne pod riadiacu a disciplinárnu právomoc svojich nadriadených ...

  Článok 13

  Orgány uvedené v článku 10 ods. 1 môžu s cieľom zintenzívnenia spolupráce podľa tejto zmluvy ...

  Článok 14

  (1)

  V prípade naliehavej potreby môže každá zmluvná strana na účel odvrátenia ohrozenia verejného ...

  (2)

  Podpora podľa odseku 1 môže byť poskytnutá, len ak sa tak dohodnú ústredné orgány alebo orgány ...

  (3)

  Naliehavá potreba podpory podľa odseku 1 pri odvracaní ohrozenia verejného poriadku a pri ochrane ...

  (4)

  Pracovníci poskytujúci podporu podľa odseku 1 môžu plniť policajné úlohy len pod vedením orgánu ...

  Článok 15

  (1)

  Pracovníci policajných a colných orgánov, ktorí na území svojho štátu prenasledujúsú oprávnení ...

  a)

  osobu, ktorá sa vyhýba hraničnej alebo colnej kontrole, alebo

  b)

  osobu, ktorá sa vyhýba policajnej kontrole alebo kontrole colného orgánu, ktorá je vykonávaná ...

  (2)

  Prenasledovanie podľa odseku 1 sa vykonáva za podmienok uvedených v článku 8 ods. 2 a vzťahuje ...

  ČASŤ III

  Článok 16

  (1)

  Pracovníci policajných orgánov, ktorí plnia úlohy pri ochrane verejného poriadku, bezpečnosti ...

  (2)

  Opatrenia podľa odseku 1 môžu zahŕňať najmä tieto oprávnenia:

  a)

  zadržať osobu, ak nie je iným spôsobom možné odstrániť závažné porušenie verejného poriadku ...

  b)

  vykonať prehliadku osôb a batožiny v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu, ...

  (3)

  Opatrenia podľa odseku 1 môžu byť v prípade nebezpečenstva z omeškania vykonané aj bez súhlasu ...

  (4)

  Ustanovenie článku 8 ods. 4 sa použije aj v prípade osoby, ktorá bola odovzdaná príslušným ...

  Článok 17

  Zmluvné strany zaistia pracovníkom uvedeným v článku 16 ods. 1 potrebný počet vlakových oddielov ...

  ČASŤ IV

  Článok 18

  (1)

  Ak táto zmluva výslovne neustanovuje inak, pracovníci, ktorí pôsobia v rámci spolupráce podľa ...

  a)

  nosiť rovnošatu, služobné zbrane, ako aj ostatné povolené donucovacie prostriedky, pokiaľ ústredný ...

  b)

  použiť služobnú zbraň v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze v súlade s právnymi predpismi ...

  c)

  vstupovať na územie druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa tam do potrebnej vzdialenosti od štátnej ...

  d)

  používať služobné motorové vozidlo alebo plavidlo; pri zásahoch presahujúcich štátnu hranicu ...

  (2)

  Ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tejto zmluvy, môžu pracovníci uvedení v odseku 1 prekračovať ...

  (3)

  Pri plnení úloh podľa tejto zmluvy v pásme pätnásť (15) kilometrov od štátnej hranice môžu ...

  (4)

  Pracovníci sú na území druhej zmluvnej strany, ak ide o trestné činy, ktoré spáchajú alebo ...

  (5)

  Pracovníci uvedení v odseku 1 nepotrebujú na svoju činnosť na území druhej zmluvnej strany v ...

  Článok 19

  (1)

  Pracovníci policajných a colných orgánov môžu pri plnení svojich úloh súvisiacich s vykonávaním ...

  (2)

  Oprávnenie podľa odseku 1 platí taktiež, ak ide o lety alebo pristátie lietadiel používaných ...

  a)

  z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok,

  b)

  v núdzi,

  c)

  z dôvodu skrátenia trasy letu, alebo

  d)

  pri približovacom manévri z dôvodu pristátia v bezprostrednej blízkosti spoločnej štátnej hranice ...

  (3)

  Let nad územím druhej zmluvnej strany alebo pristátie na ňom musí byť včas oznámené príslušnému ...

  (4)

  Ak existuje možnosť krátkodobého letu bez pristátia nad územím druhej zmluvnej strany pri pristávacích ...

  (5)

  Každá zmluvná strana umožní, aby lietadlá, ktoré sú oprávnené na pristátie na jej území ...

  (6)

  Pracovníci policajných a colných orgánov sa pri letoch nad územím druhej zmluvnej strany a pristátiach ...

  Článok 20

  (1)

  Predmety určené na služobné účely dovážané alebo vyvážané pracovníkmi, ktorí pôsobia ...

  (2)

  Od ciel, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze a vývoze sú oslobodené aj predmety osobnej ...

  (3)

  Služobné alebo súkromné motorové vozidlá, ako aj plavidlá alebo lietadlá používané pracovníkmi ...

  (4)

  Zákazy dovozu a vývozu, ako aj dovozné a vývozné obmedzenia sa nevzťahujú na predmety a vozidlá ...

  (5)

  V prípadoch uvedených v článkoch 8 a 15 sú predmety a dopravné prostriedky určené na služobné ...

  Článok 21

  (1)

  Ak vo vykonávacích protokoloch podľa článku 26 ods. 1 alebo medzi ústrednými orgánmi, resp. ...

  a)

  náklady spojené s vykonávaním spolupráce podľa článku 3 písm. d) idú na ťarchu zmluvnej strany, ...

  b)

  náklady spojené s vykonávaním ostatných foriem spolupráce idú na ťarchu zmluvnej strany, ktorá ...

  (2)

  Podrobnosti týkajúce sa úhrady nákladov spojených s vykonávaním tejto zmluvy, predovšetkým ...

  (3)

  Služobné motorové vozidlá používané pracovníkmi podľa článku 18 ods. 1 písm. d) v súvislosti ...

  Článok 22

  (1)

  Zmluvné strany sa navzájom vzdávajú všetkých nárokov na náhradu škody spôsobenej stratou alebo ...

  (2)

  Zmluvné strany sa navzájom vzdávajú všetkých nárokov na náhradu škody spôsobenej ublížením ...

  (3)

  Ak pracovník orgánu jednej zmluvnej strany spôsobí pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním ...

  (4)

  Orgány zmluvných strán budú úzko spolupracovať, aby uľahčili vybavovanie nárokov na náhradu ...

  (5)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. ...

  Článok 23

  (1)

  Ak sa niektorá zo zmluvných strán domnieva, že vybavenie žiadosti o pomoc alebo iné opatrenie ...

  (2)

  Dokumentácia, informácie a technické prostriedky, ktoré orgány spolupracujúce na základe tejto ...

  (3)

  Ochrana utajovaných skutočností odovzdaných druhou zmluvnou stranou sa vykonáva podľa osobitnej ...

  Článok 24

  Ak sú na základe tejto zmluvy odovzdávané osobné údaje (ďalej len „údaje“), každá zmluvná ...

  ČASŤ V

  Článok 25

  Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa budú riešiť v rámci rokovaní medzi ...

  Článok 26

  (1)

  Vláda, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií a Colné riaditeľstvo ...

  (2)

  Orgány uvedené v článku 5 ods. 1 si budú vzájomne oznamovať zmeny v názve a v pôsobnosti orgánov, ...

  (3)

  Vlády zmluvných strán sa môžu dohodnúť na zmenách prihraničných oblastí podľa článku 9. ...

  (4)

  Vlády zmluvných strán sa budú do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy ...

  Článok 27

  Záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané, nie ...

  Článok 28

  Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť a) Zmluvy medzi Ministerstvom vnútra ...

  Článok 29

  (1)

  Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 26. novembra 2004. ...

  (2)

  Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Ustanovenie článku 20 tejto zmluvy skončí platnosť ...

  (3)

  Každá zmluvná strana môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať diplomatickou cestou. Výpoveď ...

  (4)

  Vláda každej zo zmluvných strán môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto zmluvy úplne alebo ...

  (5)

  Registráciu tejto zmluvy na sekretariáte Organizácie Spojených národov podľa článku 102 Charty ...

  Dané v Bratislave 27. januára 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore