Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode 338/2008 účinný od 01.09.2008

Platnosť od: 28.08.2008
Účinnosť od: 01.09.2008
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode 338/2008 účinný od 01.09.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 338/2008 s účinnosťou od 01.09.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia ...

Zmeny nadobudnú platnosť 1. septembra 2008. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku. ...

K oznámeniu č. 338/2008 Z. z.

ZMENY

VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU ...

(platné od 1. septembra 2008)

1.

KAPITOLA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 1

Skrátené výrazy

Na účely tohto vykonávacieho predpisu výraz

[ ... ]

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-viii

(viii)

„medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne dohode“ znamená medzinárodnú prihlášku, ...

– štátu, ktorý je viazaný dohodou, ale nie protokolom, alebo

– štátu, ktorý je viazaný dohodou a zároveň protokolom, ak v medzinárodnej prihláške sú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-ix

(ix)

„medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne protokolu“ znamená medzinárodnú prihlášku, ...

– štátu, ktorý je viazaný protokolom, ale nie dohodou, alebo

– zmluvnej organizácie, alebo

– štátu, ktorý je viazaný dohodou a zároveň protokolom, ak v medzinárodnej prihláške nie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-ix.odrazka-x

(x)

„medzinárodná prihláška podliehajúca dohode a protokolu zároveň“ znamená medzinárodnú ...

– aspoň jeden štát, ktorý je viazaný dohodou, ale nie protokolom, a

– aspoň jeden štát, ktorý je viazaný protokolom, bez ohľadu na to, či je tento štát viazaný ...

[ ... ]

Pravidlo 6

Jazyky

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-ix.odrazka-x.odsek-1

(1)

Medzinárodná prihláška

Medzinárodná prihláška je v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku podľa toho, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-ix.odrazka-x.odsek-2

(2)

Oznamy, ktoré nie sú medzinárodnou prihláškou

Každý oznam týkajúci sa medzinárodnej prihlášky, ako aj oznam týkajúci sa medzinárodného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-ix.odrazka-i

(i)

v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, ak takýto oznam zasiela medzinárodnému ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-ii

(ii)

v jazyku podľa pravidla 7(2), ak je predmetom oznamu vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iii

(iii)

v jazyku medzinárodnej prihlášky, ak ide o oznam, ktorý zasiela medzinárodný úrad úradu, okrem ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iv

(iv)

v jazyku medzinárodnej prihlášky, ak ide o oznam, ktorý zasiela medzinárodný úrad prihlasovateľovi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iv.odsek-3

(3)

Zápis a zverejnenie

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iv.odsek-3.odrazka-a

(a)

Zápis do medzinárodného registra a zverejnenie medzinárodného zápisu vo Vestníku a všetkých ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iv.odsek-3.odrazka-b

(b)

Keď je uskutočnené prvé následné vyznačenie týkajúce sa medzinárodného zápisu, ktorý bol ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iv.odsek-4

(4)

Preklad

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iv.odsek-4.odrazka-a

(a)

Preklady, ktoré sú potrebné v súvislosti s oznámeniami podľa odseku (2)(iii) a (iv), zápismi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iv.odsek-4.odrazka-b

(b)

Napriek ustanoveniu písmena (a) medzinárodný úrad nebude prekladať ochrannú známku. Ak v súlade ...

Pravidlo 9

Náležitosti medzinárodnej prihlášky

[ ... ]

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iv.odsek-4

(4)

Obsah medzinárodnej prihlášky

[ ... ]

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iv.odsek-4.odrazka-b

(b)

Medzinárodná prihláška môže obsahovať aj tieto údaje:

[ ... ]

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odrazka-iii

(iii)

ak ochranná známka pozostáva úplne alebo čiastočne z jedného slova alebo z viacerých slov, ktoré ...

[ ... ]

2.

KAPITOLA

MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA

Pravidlo 11

Iné nedostatky než tie, ktoré sa týkajú zatriedenia výrobkov a služieb alebo ich označenia

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-2.odsek-1

(1)

Predčasne podaná žiadosť na úrade pôvodu

[ ... ]

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-2.odsek-1.odrazka-b

(b)

Ak úrad pôvodu dostane žiadosť o podanie medzinárodnej prihlášky podliehajúcej dohode a protokolu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-2.odsek-1.odrazka-c

(c)

Ak je k žiadosti podľa písmena (b) priložená výslovná požiadavka, aby sa prihláška považovala ...

4.

KAPITOLA

SKUTOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN OVPLYVUJÚCE MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY

Pravidlo 16

Lehota na oznámenie predbežného odmietnutia v prípade námietok

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-4.odsek-1

(1)

Informácie o prípadných námietkach

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-4.odsek-1.odrazka-a

(a)

S výhradou článku 9sexies(1)(b) protokolu, ak zmluvná strana urobila vyhlásenie podľa článku ...

[ ... ]

Pravidlo 18

Chybné oznámenia o predbežnom odmietnutí

[ ... ]

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-4.odsek-2

(2)

Zmluvná strana vyznačená podľa protokolu

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-4.odsek-2.odrazka-a

(a)

Odsek (1) sa rovnako použije v prípade oznámenia o predbežnom odmietnutí, ktoré oznámil úrad ...

[ ... ]

5.

KAPITOLA

NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY

Pravidlo 24

Následné vyznačenie po medzinárodnom zápise

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-5.odsek-1

(1)

Spôsobilosť

[ ... ]

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-5.odsek-1.odrazka-b

(b)

Ak je zmluvná strana majiteľa viazaná dohodou, môže majiteľ vyznačiť v súlade s dohodou zmluvnú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-5.odsek-1.odrazka-c

(c)

Ak je zmluvná strana majiteľa viazaná protokolom, môže majiteľ vyznačiť v súlade s protokolom ...

[ ... ]

9.

KAPITOLA

OSTATNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 40

Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia

[ ... ]

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-9.odsek-4

(4)

Prechodné ustanovenia týkajúce sa jazykov.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-9.odsek-4.odrazka-a

(a)

Pravidlo 6 v znení platnom pred 1. aprílom 2004 sa použije na všetky medzinárodné prihlášky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-9.odsek-4.odrazka-i

(i)

medzinárodný zápis bol predmetom následného vyznačenia podľa protokolu v období medzi 1. aprílom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-9.odsek-4.odrazka-ii

(ii)

medzinárodný zápis je predmetom následného vyznačenia k 1. septembru 2008 alebo po tomto dátume ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-9.odsek-4.odrazka-iii

(iii)

následné vyznačenie je zapísané v medzinárodnom registri.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-9.odsek-4.odrazka-b

(b)

Na účely tohto odseku je medzinárodná prihláška považovaná za podanú k dátumu, keď je žiadosť ...

[ ... ]

SADZOBNÍK POPLATKOV(platný od 1. septembra 2008)

švajčiarske franky 1. Medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne dohode   […]   1.2 ...

Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore