Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 326/2001 účinný od 23.08.2001

Platnosť od: 23.08.2001
Účinnosť od: 23.08.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cirkev

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 326/2001 účinný od 23.08.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 326/2001 s účinnosťou od 23.08.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 2000 bola vo Vatikáne ...

Národná rada Slovenskej republiky s ňou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1159 z 30. novembra ...

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 18. decembra 2000, na základe ...

ZÁKLADNÁ ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou

Slovenská republika a Svätá stolica,

vychádzajúc, Slovenská republika z ústavných noriem a Svätá stolica z dokumentov Druhého vatikánskeho ...

odvolávajúc sa na medzinárodne uznávané princípy náboženskej slobody, na významné poslanie ...

hlásiac sa k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu,

uznávajúc prínos občanov Slovenskej republiky pre Katolícku cirkev,

deklarujúc vôľu prispievať k celkovému duchovnému a materiálnemu dobru človeka a spoločnému ...

dohodli sa takto:

Článok 1

(1)

Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len „zmluvné strany“) sa vzájomne považujú za ...

(2)

Zmluvné strany vzájomne uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických ...

Článok 2

(1)

Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike (ďalej len „Katolícka ...

(2)

Svätá stolica garantuje, že Katolícka cirkev využije všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie ...

Článok 3

(1)

Katolícka cirkev má výlučné právo stanovovať a meniť svoj právny poriadok, zriaďovať, meniť ...

(2)

Svätá stolica dá Slovenskej republike dôverným spôsobom na vedomie informáciu o zriadení, zmene ...

(3)

Svätá stolica zabezpečí zhodu hraníc slovenských cirkevných rímskokatolíckych diecéz a apoštolských ...

(4)

Katolícka cirkev má právo zriaďovať právnické osoby. Slovenská republika garantuje ochranu ich ...

Článok 4

Katolícka cirkev má právo udržiavať kontakty so Svätou stolicou a s univerzálnou cirkvou, osobitne ...

Článok 5

(1)

Katolícka cirkev má právo vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské ...

(2)

Slovenská republika garantuje nedotknuteľnosť posvätných miest, ktoré sú v súlade s kánonickým ...

(3)

Zo závažných dôvodov so súhlasom Katolíckej cirkvi možno posvätné miesta výnimočne využiť ...

(4)

Výnimka z pravidla nedotknuteľnosti posvätných miest sa pripúšťa, ak je to nevyhnutné v súvislosti ...

Článok 6

(1)

Svätá stolica má výlučné právo obsadzovať úrady podľa kánonického práva, najmä nezávisle ...

(2)

Informáciu o mene a priezvisku osoby, ktorá má byť vymenovaná za biskupa, alebo informáciu o preložení ...

(3)

Katolícka cirkev má výlučné právo rozhodovať o vymenovaní, preložení, vzdaní sa služby a ...

Článok 7

Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných ...

Článok 8

(1)

Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva zahŕňa právo odmietnuť ...

(2)

Slovenská republika garantuje aj nedotknuteľnosť tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo ...

Článok 9

Slovenská republika bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja nedele a tieto dni:

a)

1. január – slávnosť Bohorodičky Panny Márie, Obrezanie Pána a Bazila Veľkého,

b)

6. január – Zjavenie Pána, Bohozjavenie,

c)

Veľký piatok,

d)

Veľkonočný pondelok,

e)

5. júl – slávnosť svätých Cyrila a Metoda,

f)

15. september – slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska,

g)

1. november – slávnosť Všetkých svätých,

h)

24. december – Štedrý deň,

i)

25. december – slávnosť Narodenia Pána,

j)

26. december – sviatok svätého Štefana, prvého mučeníka, Zbor presvätej Bohorodičky.

Článok 10

(1)

Manželstvo uzavreté podľa kánonického práva, ktoré spĺňa aj podmienky uzavretia manželstva ...

(2)

Rozhodnutie Katolíckej cirkvi o nulite manželstva alebo o rozviazaní manželstva sa oznámi na žiadosť ...

Článok 11

Zmluvné strany budú spolupracovať na ochrane a podpore manželstva, ako aj rodiny, ktorá z manželstva ...

Článok 12

(1)

Starostlivosť o deti a ich výchova sú právom a povinnosťou rodičov. Ak toto právo nemôžu zo ...

(2)

Rodičia a iné osoby a zariadenia uvedené v odseku 1 majú právo vychovávať deti v súlade s vieroučnými ...

Článok 13

(1)

Katolícka cirkev má právo zriaďovať, spravovať a využívať na výchovu a vzdelávanie základné ...

(2)

Školy a školské zariadenia uvedené v odseku 1 majú rovnaké postavenie ako štátne školy a školské ...

(3)

Rodičia a iné osoby uvedené v článku 12 ods. 1 majú právo na slobodný výber školy a školského ...

(4)

Slovenská republika uznáva platnosť dokladov o absolvovaní štúdia v školách a školských zariadeniach ...

(5)

Slovenská republika vytvára podmienky na katolícku výchovu detí v školách a v školských zariadeniach ...

(6)

Katolícka cirkev má právo vyučovať náboženstvo vo všetkých školách a školských zariadeniach, ...

(7)

Osoby s katolíckym vierovyznaním majú vo výchovno-vzdelávacom procese právo uplatňovať svoje ...

(8)

Svätá stolica bude uplatňovať vo vzdelávacom a výchovnom procese zásady náboženskej znášanlivosti, ...

(9)

Ďalšie pravidlá týkajúce sa škôl a školských zariadení uvedených v odseku 1, vyučovania ...

Článok 14

(1)

Katolícka cirkev má právo vykonávať pastoračnú službu v ozbrojených silách a policajných ...

(2)

Kňazi, diakoni, rehoľníci, seminaristi a novici majú právo vykonávať povinnú vojenskú službu ...

(3)

Príslušníci ozbrojených síl a príslušníci policajných zborov majú právo zúčastňovať sa ...

(4)

Podrobnosti o výkone pastoračnej služby v ozbrojených silách a policajných zboroch a podrobnosti ...

Článok 15

Katolícka cirkev má právo vykonávať pastoračnú starostlivosť o veriacich v ústavoch na výkon ...

Článok 16

(1)

Katolícka cirkev má právo vykonávať pastoračnú, duchovnú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť ...

(2)

Zmluvné strany budú spolupracovať na uskutočňovaní spoločných projektov v oblasti zdravotnej ...

Článok 17

(1)

Katolícka cirkev má právo vykonávať vzdelávaciu, výchovnú, vedeckovýskumnú, misijnú, charitatívnu, ...

(2)

Na zariadenia uvedené v odseku 1 sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti ako na štátne zariadenia ...

(3)

Svätá stolica garantuje, že Katolícka cirkev sa bude podieľať na finančnom zabezpečení týchto ...

Článok 18

(1)

Zmluvné strany uznávajú, že spoločenské informačné prostriedky sú dôležitým prostriedkom ...

(2)

Zmluvné strany majú právo na slobodu prejavu vrátane práva rozširovať svoje názory a podávať ...

(3)

Katolícka cirkev má právo vlastniť prostriedky na vydavateľskú činnosť, rozhlasové, televízne ...

(4)

Katolícka cirkev má právo vstupovať v primeranom rozsahu do vysielania verejnoprávnych spoločenských ...

Článok 19

Katolícka cirkev môže nadobúdať vlastnícke právo k hnuteľným i nehnuteľným hmotným veciam, ...

Článok 20

(1)

Zmluvné strany uzavrú osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi. ...

(2)

Katolícka cirkev má právo organizovať kostolné zbierky. Príjmy z hospodárenia s takto získanými ...

Článok 21

(1)

Zmluvné strany sa budú podieľať na udržiavaní a obnove nehnuteľností nachádzajúcich sa na ...

(2)

Katolícka cirkev má právo stavať a upravovať kostoly a cirkevné budovy v súlade s podmienkami ...

Článok 22

Zmluvné strany potvrdzujú diplomatické zastúpenie Svätej stolice v Slovenskej republike na úrovni ...

Článok 23

Sporné otázky týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť ...

Článok 24

(1)

Táto zmluva podlieha ratifikácii zo strany Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej ...

(2)

Zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Článok 25

Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a ...

Dané vo Vatikáne 24. novembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku ...

Za Slovenskú republiku:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za Svätú stolicu:

Angelo Kardinál Sodano v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore