Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy 324/2010 účinný od 14.07.2010

Platnosť od: 14.07.2010
Účinnosť od: 14.07.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy 324/2010 účinný od 14.07.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 324/2010 s účinnosťou od 14.07.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 2010 bolo v Ríme podpísané ...

Memorandum nadobudne platnosť jeden mesiac po dni podpisu, t. j. 22. júla 2010.

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.

K oznámeniu č. 324/2010 Z. z.

MEMORANDUM O POROZUMENÍ

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Talianskej republiky,

uznávajúc, že Slovenská republika je sukcesorom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

súhlasili s procesom revízie dohôd uzatvorených medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou ...

odkazujúc na konzultácie uskutočnené v Ríme medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej ...

sa zhodli, že medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou ostávajú v platnosti nasledujúce ...

– Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o ...

– Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o ...

– Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky ...

– Dohoda uzatvorená výmenou nót o zriadení kancelárie talianskeho národného ústavu pre zahraničný ...

– Konzulárna zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou (Praha ...

– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého ...

– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci ...

– Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Talianskej republiky ...

Toto Memorandum o porozumení nadobudne platnosť jeden mesiac po dni podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali toto Memorandum o porozumení.

Dané v Ríme 22. júna 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, talianskom a anglickom ...

Za vláduSlovenskej republiky:

Stanislav Vallo v. r.

Za vláduTalianskej republiky:

Giorgio Marrapodi v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore