Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci v znení neskorších predpisov 30/2003 účinný od 06.02.2003

Platnosť od: 06.02.2003
Účinnosť od: 06.02.2003
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci v znení neskorších predpisov 30/2003 účinný od 06.02.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 30/2003 s účinnosťou od 06.02.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej ...

Prílohy

  Zmeny1) Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

  Pravidlo 12

  Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklad na účely medzinárodnej rešerše a medzinárodného zverejnenia ...

  12.1

  Prípustné jazyky pri podaní medzinárodnej prihlášky

  (a)

  a (b) (bez zmeny)

  (c)

  Napriek odseku (a) sa žiadosť podáva v akomkoľvek jazyku zverejnenia, ktorý pripúšťa prijímací ...

  (d)

  (bez zmeny)

  12.2

  Jazyk zmien v medzinárodných prihláškach

  (a)

  (bez zmeny)

  (b)

  Akákoľvek oprava zrejmej chyby podľa pravidla 91.1 v medzinárodnej prihláške je v jazyku, v ktorom ...

  (i)

  ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), 12.(4) alebo 55.2(a), opravy, ...

  (ii)

  (bez zmeny)

  (c)

  (bez zmeny)

  12.3

  Preklad na účely medzinárodnej rešerše

  (a)

  až (d) (bez zmeny)

  (e)

  Predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad spoplatniť za ...

  12.4

  Preklad na účely medzinárodného zverejnenia

  (a)

  Ak jazyk, v ktorom je podaná medzinárodná prihláška, nie je jazykom zverejnenia a preklad sa nevyžiadal ...

  (b)

  Odsek (a) sa neaplikuje na žiadosť ani na časť výpisu sekvencií opisu.

  (c)

  Ak prihlasovateľ nepredložil v rámci lehoty uvedenej v odseku (a) požadovaný preklad podľa tohto ...

  (d)

  Ak prihlasovateľ nepredložil v rámci lehoty podľa odseku (c) požadovaný preklad a nezaplatil požadovaný ...

  (e)

  Predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad spoplatniť za ...

  Pravidlo 22

  Odovzdanie archívnej kópie a prekladu

  22.1

  Postup

  (a)

  až (g) (bez zmeny)

  (h)

  Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v jazyku prekladu predloženého podľa pravidla 12.3 alebo ...

  22.2

  (zvyšok vymazaný)

  22.3

  (bez zmeny)

  Pravidlo 26

  Preskúmanie a oprava niektorých častí medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom

  26.1

  a 26.2 (bez zmeny)

  26.3

  Preskúmanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa článku 14(1)(a)(v)

  (a)

  (bez zmeny)

  (b)

  Ak je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jazykom zverejnenia, prijímací úrad ...

  (i)

  (bez zmeny)

  (ii)

  každý preklad predložený podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 a výkresy v súlade s požiadavkami na ...

  26.3bis až 26.6 (bez zmeny)

  Pravidlo 29

  Medzinárodné prihlášky alebo určenia, ktoré sa považujú za späťvzaté

  29.1

  Zistenie prijímacím úradom

  (a)

  Ak prijímací úrad vyhlási podľa článku 14(1)(b) a pravidla 26.5, že nebola vykonaná oprava ...

  (i)

  až (iv) (bez zmeny)

  (b)

  (bez zmeny)

  29.2

  (zvyšok vymazaný)

  29.3

  a 29.4 (bez zmeny)

  Pravidlo 48

  Medzinárodné zverejnenie

  48.1

  a 48.2 (bez zmeny)

  48.3

  Jazyky zverejnenia

  (a)

  (bez zmeny)

  (b)

  Ak nie je medzinárodná prihláška podaná v jazyku zverejnenia a podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 ...

  (c)

  (bez zmeny)

  48.4

  až 48.6 (bez zmeny)

  Pravidlo 49

  Vyhotovenie, preklad a poplatky podľa článku 22

  49.1

  až 49.5 (bez zmeny)

  49.6

  Uvedenie do predošlého stavu, ak boli zmeškané úkony podľa článku 22.

  (a)

  Ak medzinárodná prihláška stratila účinok stanovený v článku 11(3), pretože prihlasovateľ ...

  (b)

  Žiadosť podľa odseku (a) sa zašle určenému úradu a úkony podľa článku 22 sa vykonajú v rámci ...

  (i)

  dva mesiace od dátumu odstránenia príčiny zmeškania príslušnej lehoty podľa článku 22; alebo ...

  (ii)

  12 mesiacov od dátumu uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 22;

  (c)

  V žiadosti podľa odseku (a) sa uvedú dôvody zmeškania stanovenej lehoty podľa článku 22.

  (d)

  Národný zákon platný pre určený úrad môže vyžadovať:

  (i)

  zaplatenie poplatku za žiadosť podľa odseku (a);

  (ii)

  vyhlásenie alebo predloženie iného dôkazu na podporu dôvodu uvedeného v odseku (a).

  (e)

  Určený úrad neodmietne žiadosť podľa odseku (c) bez toho, aby prihlasovateľovi nedal možnosť ...

  (f)

  Ak k 1. októbru 2002 odseky (a) až (e) nie sú v súlade s platným národným zákonom, nebudú sa ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Poznámky

 • 1)  Uvedený text reprodukuje zmenu každého pravidla tak, ako sa zmenilo. Ak odsek alebo položka pravidla ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore