Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou 30/2000 účinný od 01.04.2004

Platnosť od: 04.02.2000
Účinnosť od: 01.04.2004
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou 30/2000 účinný od 01.04.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 30/2000 s účinnosťou od 01.04.2004 na základe 154/2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 1997 bola v Ankare ...

DOHODA O VOĽNOM OBCHODE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A TURECKOU REPUBLIKOU

PREAMBULASlovenská republika a Turecká republika (ďalej len „strany“),znovu potvrdzujúc pevný ...

Prílohy

  Článok 1

  1.

  Strany vytvoria postupne v prechodnom období, ktoré sa skončí 1. januára 2001, oblasť voľného ...

  2.

  Ciele tejto dohody sú

  a)

  podporovať rozširovaním vzájomného obchodu harmonický rozvoj hospodárskych vzťahov medzi stranami, ...

  b)

  poskytovať spravodlivé podmienky súťaže v obchode medzi stranami,

  c)

  prispievať odstraňovaním prekážok obchodu k harmonickému rozvoju a rozmachu svetového obchodu, ...

  d)

  podporovať spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu strán.

  KAPITOLA I

  Článok 2

  Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na priemyselné výrobky, ktoré majú pôvod v stranách, ...

  Článok 3

  1.

  V obchode medzi stranami sa nebudú zavádzať žiadne nové dovozné clá ani poplatky, ktoré majú ...

  2.

  Dovozné clá sa zrušia v súlade s ustanoveniami Protokolu 1 k tejto dohode.

  3.

  Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany vzájomne zrušia všetky poplatky, ktoré majú rovnocenný ...

  Článok 4

  1.

  Pre každý výrobok je základným clom, z ktorého sa bude uplatňovať postupné znižovanie stanovené ...

  2.

  Ak po nadobudnutí platnosti tejto dohody dôjde k akémukoľvek zníženiu ciel podľa zásady erga ...

  3.

  Znížené clá vypočítané v súlade s Protokolom 1 k tejto dohode a v súlade s odsekom 2 sa budú ...

  4.

  Strany sa navzájom oboznámia so svojimi príslušnými základnými colnými sadzbami podľa ustanovení ...

  Článok 5

  Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú aj na fiškálne clá.

  Článok 6

  1.

  V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové vývozné clá ani poplatky, ktoré majú rovnocenný ...

  2.

  Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody strany medzi sebou zrušia všetky vývozné clá a všetky ...

  Článok 7

  1.

  V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové kvantitatívne obmedzenia dovozu ani opatrenia, ...

  2.

  Všetky kvantitatívne obmedzenia a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok na dovoz výrobkov ...

  Článok 8

  1.

  V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové kvantitatívne obmedzenia vývozu ani opatrenia, ...

  2.

  Všetky kvantitatívne obmedzenia a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok na vývoz výrobkov ...

  KAPITOLA II

  Článok 9

  Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky, ktoré majú pôvod v stranách, ...

  Článok 10

  Strany si navzájom poskytnú koncesie špecifikované v prílohách k Protokolu 2 k tejto dohode tak, ...

  Článok 11

  1.

  Bez ujmy na koncesie poskytnuté na základe uvedeného článku ustanovenia odseku 1 nebudú žiadnym ...

  2.

  Na účely riadneho zabezpečenia plnenia ustanovení Protokolu 2 k tejto dohode a možností vzájomného ...

  Článok 12

  1.

  Strany budú uplatňovať sanitárne a fytosanitárne opatrenia v súlade s ustanoveniami Dohody o uplatňovaní ...

  2.

  Strany nebudú uplatňovať vo veterinárnej oblasti, v oblasti zdravia rastlín a zdravia svoje predpisy, ...

  KAPITOLA III

  Článok 13

  1.

  Pri klasifikácii tovarov dovážaných do Slovenskej republiky sa bude uplatňovať slovenský colný ...

  2.

  Pri klasifikácii tovarov dovážaných do Tureckej republiky sa bude uplatňovať turecký colný sadzobník. ...

  3.

  Akékoľvek zmeny vykonané stranami v colnej klasifikácii dovážaných tovarov vrátane vytvorenia ...

  Článok 14

  1.

  Protokol 3 k tejto dohode ustanovuje pravidlá pôvodu a príslušné metódy administratívnej spolupráce. ...

  2.

  Strany prijmú primerané opatrenia vrátane pravidelného preverovania Spoločným výborom a úprav ...

  Článok 15

  1.

  Strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútorného fiškálneho charakteru, ktoré ...

  2.

  Výrobky vyvážané na územie jednej zo strán nesmú mať výhody z vrátenia vnútornej dane, ktorá ...

  Článok 16

  Táto dohoda nevylučuje zákazy ani obmedzenia dovozu, vývozu ani tranzitu tovaru z dôvodov verejnej ...

  Článok 17

  Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni ktorejkoľvek strane prijať akékoľvek primerané opatrenie, ...

  a)

  zabránenie úniku informácií, ktoré sú v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami,

  b)

  ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov alebo na plnenie medzinárodných záväzkov ...

  (i)

  sa vzťahujú na obchod so zbraňami, strelivom a s vojenským materiálom za predpokladu, že takéto ...

  (ii)

  sa vzťahujú na nerozširovanie biologických a chemických zbraní, nukleárnych zbraní alebo iných ...

  (iii)

  sa prijali v čase vojny alebo v čase iného vážneho medzinárodného napätia.

  Článok 18

  1.

  Strany postupne upravia všetky štátne monopoly obchodného charakteru tak, aby zabezpečili, že ...

  2.

  Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na akýkoľvek orgán, ktorého prostredníctvom kompetentné ...

  Článok 19

  1.

  Platby vo voľne vymeniteľných menách týkajúce sa obchodných transakcií medzi stranami v rámci ...

  2.

  Strany sa zdržia akýchkoľvek devízových alebo administratívnych obmedzení pri poskytovaní, splácaní ...

  3.

  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 akékoľvek opatrenia týkajúce sa bežných platieb spojených ...

  Článok 20

  1.

  S riadnym uplatňovaním tejto dohody sú nezlučiteľné, ak môžu ovplyvniť obchod medzi stranami, ...

  a)

  všetky dohody medzi podnikateľskými subjektmi, rozhodnutia podnikateľských združení a dohodnuté ...

  b)

  zneužitie dominantného postavenia zo strany jedného podnikateľského subjektu alebo viacerých podnikateľských ...

  2.

  Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na činnosti všetkých podnikateľských subjektov vrátane verejných ...

  Podnikateľské subjekty, ktoré boli poverené výkonom služieb všeobecného hospodárskeho záujmu ...

  3.

  Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II, ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na také ...

  4.

  Ak sa strana domnieva, že daná praktika je nezlučiteľná s týmto článkom, a ak takáto praktika ...

  Článok 21

  1.

  Akákoľvek pomoc poskytnutá stranou alebo zo štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje ...

  2.

  Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na výrobky uvedené v kapitole II.

  3.

  Strany zabezpečia transparentnosť v oblasti štátnej pomoci v súlade s ustanoveniami Dohody o subvenciách ...

  4.

  Ak sa strana domnieva, že príslušná praktika vrátane praktík v poľnohospodárstvemôže prijať ...

  Článok 22

  1.

  Strany považujú liberalizáciu svojich príslušných trhov verejného obstarávania za cieľ tejto ...

  2.

  Strany si postupne vypracujú vlastné príslušné pravidlá pre verejné obstarávanie s cieľom poskytnúť ...

  3.

  Spoločný výbor preskúma vývoj súvisiaci s dosiahnutím cieľov tohto článku a môže odporučiť ...

  4.

  Počas preskúmania uvedeného v odseku 3 môže Spoločný výbor zvážiť, najmä vzhľadom na vývoj ...

  5.

  Strany sa budú usilovať o pristúpenie k príslušným dohodám dohodnutým pod záštitou WTO.

  Článok 23

  1.

  Práva a záväzky strán týkajúce sa noriem alebo technických predpisov a príslušné opatrenia ...

  2.

  Každá strana poskytne na požiadanie druhej strany informácie o jednotlivých zvláštnych prípadoch, ...

  3.

  Strany sa budú snažiť znižovať technické prekážky obchodu. Na tento účel strany začnú tam, ...

  Článok 24

  Ak ktorákoľvek strana zistí, že v zmysle znenia článku VI GATT 1994 sa v obchodných vzťahoch ...

  Článok 25

  1.

  Strany poskytnú a zabezpečia primeranú a účinnú ochranu práv duševného vlastníctva na nediskriminačnom ...

  2.

  Na účely tejto dohody „ochrana duševného vlastníctva“ zahŕňa najmä ochranu autorského práva ...

  3.

  Strany budú spolupracovať v otázkach duševného vlastníctva. Na požiadanie ktorejkoľvek strany ...

  Článok 26

  Ak sa akýkoľvek výrobok dováža v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, že to spôsobuje ...

  a)

  vážne poškodenie domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov na území ...

  b)

  vážne poruchy v akomkoľvek príbuznom hospodárskom odvetví, alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť ...

  Článok 27

  1.

  Ktorákoľvek strana môže prijať výnimočné opatrenia s obmedzeným trvaním, ktoré sa odlišujú ...

  2.

  Tieto opatrenia sa môžu týkať len novorozvíjaných priemyselných odvetví alebo určitých sektorov, ...

  3.

  Dovozné clá uplatňované príslušnou stranou na výrobky, ktoré majú pôvod v druhej strane, zavedené ...

  4.

  Tieto opatrenia sa budú uplatňovať počas doby nepresahujúcej tri roky. Prestanú sa uplatňovať ...

  5.

  Žiadne takéto opatrenia nemožno zaviesť pri výrobku, pri ktorom uplynuli viac ako tri roky od odstránenia ...

  6.

  Dotknutá strana bude informovať druhú stranu o všetkých mimoriadnych opatreniach, ktoré hodlá ...

  Článok 28

  Tam, kde dodržiavanie ustanovení článkov 6 a 8 vedie ka kde uvedené situácie spôsobujú alebo ...

  a)

  reexportu do tretej krajiny, proti ktorej vyvážajúca strana zachováva pri danom výrobku kvantitatívne ...

  b)

  vážnemu nedostatku alebo k jeho hrozbe pri výrobku potrebnom pre vyvážajúcu stranu

  Článok 29

  1.

  Strany prijmú akékoľvek všeobecné alebo špecifické opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov ...

  2.

  Ak sa niektorá strana domnieva, že druhá strana nesplnila záväzok podľa tejto dohody, môže dotknutá ...

  Článok 30

  1.

  Ak niektorá strana podrobuje dovoz výrobkov, ktorý môže spôsobiť ťažkosti uvedené v článku ...

  2.

  Pokiaľ ide o prípady špecifikované v článkoch 24, 26 a 28 alebo o prípady, pri ktorých sa uplatňuje ...

  Pri výbere opatrení sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narušia plnenie tejto dohody.

  Ochranné opatrenia sa bezodkladne oznámia Spoločnému výboru a stanú sa predmetom pravidelných ...

  3.

  Pri plnení odseku 2 sa budú uplatňovať tieto ustanovenia:Ak Spoločný výbor alebo vyvážajúca ...

  a)

  Ak ide o články 20 a 21, dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru akúkoľvek pomoc potrebnú ...

  b)

  Ak ide o článok 24, bude Spoločný výbor o prípade dumpingu informovaný, len čo orgány dovážajúcej ...

  c)

  Ak ide o článok 26, ťažkosti vyplývajúce zo situácie uvedenej v tomto článku sa predložia ...

  d)

  Ak ide o článok 28, ťažkosti vyplývajúce zo situácií uvedených v tomto článku sa predložia ...

  e)

  Ak ide o článok 29, môže dotknutá strana prijať primerané opatrenia po skončení konzultácií ...

  f)

  Tam, kde výnimočné okolnosti vyžadujúce si okamžité zasiahnutie znemožnia pri vzniku prípadu ...

  Článok 31

  1.

  Strany sa budú usilovať, aby sa vyhli zavedeniu obmedzujúcich opatrení vrátane opatrení týkajúcich ...

  2.

  Ak sa jedna zo strán nachádza vo vážnych ťažkostiach v oblasti platobnej bilancie alebo pod ich ...

  Článok 32

  1.

  Ak sa niektorá strana domnieva, že v záujme hospodárstva strán by bolo užitočné rozvíjať a ...

  2.

  Dohody vyplývajúce z postupu uvedeného v odseku 1 podliehajú ratifikácii alebo schváleniu stranami ...

  KAPITOLA IV

  Článok 33

  1.

  Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor, ktorý bude pozostávať zo zástupcu Slovenskej republiky na ...

  2.

  Spoločný výbor bude zodpovedný za správne vykonávanie dohody a bude zabezpečovať jej riadne ...

  3.

  Na účely riadneho plnenia tejto dohody si strany budú vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek ...

  4.

  Spoločný výbor môže prijať rozhodnutia v prípadoch stanovených v tejto dohode. Tieto rozhodnutia ...

  Článok 34

  1.

  V záujme riadneho plnenia tejto dohody sa Spoločný výbor bude schádzať vždy, keď to bude potrebné, ...

  2.

  Spoločný výbor bude konať na základe spoločnej dohody.

  3.

  Ak predstaviteľ niektorej strany tejto dohody prijal v Spoločnom výbore rozhodnutie s výhradou splnenia ...

  4.

  Na účely tejto dohody prijme Spoločný výbor svoje procedurálne pravidlá, ktoré budú okrem iného ...

  5.

  Spoločný výbor môže rozhodnúť o vytvorení takých podvýborov a pracovných skupín, ktoré ...

  Článok 35

  1.

  Táto dohoda nebráni zachovaniu ani vytváraniu colných únií, oblastí voľného obchodu alebo dohôd ...

  2.

  Výmena informácií, pokiaľ ide o dohody vytvárajúce takéto colné únie alebo oblasti voľného ...

  Článok 36

  1.

  Prílohy a protokoly k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

  2.

  Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene alebo doplnení príloh a protokolov. V tomto prípade ...

  Článok 37

  Doplnky k tejto dohode okrem doplnkov uvedených v článku 36 ods. 2 nadobudnú platnosť dňom doručenia ...

  Článok 38

  1.

  Táto dohoda podlieha ratifikácii stranami a nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca odo ...

  2.

  Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Bratislave.

  Článok 39

  1.

  Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu.

  2.

  Každá strana môže dohodu vypovedať písomným oznámením druhej strane. Platnosť dohody sa skončí ...

  Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

  Dané v Ankare 20. októbra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v anglickom jazyku, pričom ...

Poznámky

 • 1)  Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...
 • 2)  Kumulácia uvedená v tomto článku sa neuplatní na materiály pôvodné v Európskom spoločenstve, ...
 • 1)  Pozri doplnkovú vysvetlivku 4(b) ku kapitole 27 Kombinovanej nomenklatúry.
Načítavam znenie...
MENU
Hore